Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beantwoording vragen over het Chemische Wapen Verdrag

Datum nieuwsfeit: 08-06-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=416658Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Veiligheidsbeleid Nucleaire Aangelegenheden en Non proliferatie Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 8 juni 2001 Auteur Heleen van der Beek

Kenmerk DVB/NN-242/01 Telefoon + 31 70 3485089

Blad /1 Fax + 31 70 348 5684

Bijlage(n) E-mail heleen-(vander.beek@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording van vragen van het lid Hoekema

over het Chemische Wapen Verdrag

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier uwer Kamer d.d. 29 mei 2001, kenmerk 2000111200, waarbij gevoegd waren de door het lid Hoekema, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, bij u ingediende vragen, heb ik de eer u hierbij als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Hoekema

Vraag 1

Hoe ernstig zijn de financiële problemen van de Organisatie tot Verbod van Chemische Wapens?
Wat zijn de voornaamste oorzaken van deze problemen?

Antwoord:

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens bevindt zich sinds enkele maanden in een penibele financiële situatie. Voor het jaar 2000 had de organisatie te kampen met een liquiditeitstekort van rond de 5 miljoen euro. Voor het jaar 2001 wordt een liquiditeitstekort verwacht van rond de 6,7 miljoen euro, aldus Directeur Generaal José Bustani in zijn openingstoespraak voor de Conferentie van Verdragspartijen, welke van 14 tot en met 19 mei 2001 plaatsvond.

De voornaamste oorzaak van deze financiële tekorten is gelegen in de begrotingsstructuur van de organisatie. De inkomsten van de OPCW zijn voor een deel afhankelijk van de restitutie van in verband met artikel IV en V (inspectie van destructie van chemische wapens) door de organisatie uitgegeven gelden volgens het principe "de bezitter betaalt". Het netto bedrag, de begroting min de voorziene restituties, wordt aan de Verdragspartijen als contributie in rekening gebracht. De destructie van chemische wapens verloopt evenwel niet altijd volgens planning, waardoor ook de inspecties worden uitgesteld. De restitutie van de geboekte bedragen vindt derhalve niet of later dan voorzien plaats, waardoor de organisatie inkomsten derft. Tegelijkertijd heeft de organisatie wel uitgaven gehad in de vorm van, onder andere, de salarissen van de inspecteurs. Dit geldt te meer indien inspecties niet plaats hebben als gevolg van vertraging in destructie-programma's.

Bovendien betaalt een aantal Verdragspartijen de contributies relatief laat. Het totaal aan uitstaande contributies per ultimo april 2001 bedroeg 16,9 miljoen euro. Hiervan is 11,1 nog dit jaar verwachtbaar. De contributies dienden reeds aan het begin van dit jaar voldaan te zijn.

Tenslotte heeft DG Bustani in zijn openingsspeech voor de Conferentie van Verdragspartijen erkend dat de procedures voor de interne bewaking van de liquiditeitspositie verre van perfect zijn gebleken.

Vraag 2

Welke maatregelen zijn c.q. zullen worden genomen, mede op grond van afspraken die tijdens de vorige week gehouden jaarvergadering zijn gemaakt?

De OPCW heeft een bezuinigingsplan ingesteld waarin aanzienlijke bezuinigingen zijn doorgevoerd op niet operationele uitgavenposten van de organisatie. De Uitvoerende Raad zal bezien of het mogelijk is enkele van deze posten in te vullen met vrijwillige additionele fondsen.

Om aan de financiële problemen van 2000 en 2001 tegemoet te komen heeft de Conferentie van Verdragspartijen bovendien besloten tot de volgende maatregelen:

a. Het begrotingstekort van 2000 zal worden gecompenseerd met het surplus van 1999. Hiertoe hebben de Verdragspartijen besloten een eenmalige uitzondering toe te staan op de financiële reglementen, die bepalen dat een liquiditeitssurplus teruggestort dient te worden aan de verdragspartijen;

b. De organisatie heeft de bevoegdheid gekregen het "Working Capital Fund" tijdelijk aan te spreken om tegemoet te komen aan eventuele liquiditeitsproblemen in 2001;

c. De begroting voor 2002 zal worden verhoogd met 2,8%.

Vraag 3

Is het een gebruikelijk beeld in de VN dat een vijfde van de partijen bij het Chemisch Wapens Verdrag de contributie niet (tijdig) voldoet? Hebben deze landen hun stemrecht verloren?

Bij de VN maakt een groot aantal lidstaten zich schuldig aan het niet tijdig betalen van de contributie. Het aantal landen met een betalingsachterstand van meer dan twee jaar, de termijn die van belang is voor het verliezen van het stemrecht in de Algemene Vergadering van de VN, is echter beperkt. In de OPCW, waar eenzelfde regel geldt, hebben 31 van de 143 verdragspartijen hun stemrecht inmiddels verloren.

Vraag 4

Voorziet u een spoedig akkoord met Rusland over de daadwerkelijke vernietiging van de 40.000 ton chemische wapens in dit land? Wie zal deze operatie financieren?

De Russische Federatie heeft als verdragspartij bij het Chemische Wapensverdrag en op grond van de door haarzelf gedane opgave van ca. 40.000 ton chemische wapens de volkenrechtelijke verplichting deze wapens te vernietigen. Het is dus niet zo dat er nog een akkoord over deze vernietiging gesloten zou moeten worden; het betreft een geldende verdragsverplichting. Eveneens uit hoofde van verdragsverplichtingen is het de Russische Federatie die de kosten van deze vernietiging dient te dragen.

Aangezien het bij de vernietiging om een zeer complexe en tevens kostbare aangelegenheid gaat, heeft Rusland andere, met name Westerse landen, verzocht om assistentie, vooral van financiële aard, bij het voldoen aan deze verdragsverplichtingen. Meerdere Westerse landen, waaronder ook Nederland, hebben in de afgelopen jaren dergelijke assistentie toegezegd. Concrete programma's op het gebied van vernietiging van Russische chemische wapens hebben de afgelopen jaren echter een moeizame start gehad. Op dit moment bestaan betere vooruitzichten dat Rusland inderdaad een aanvang zal maken met de vernietiging van zijn voorraden chemische wapens.

Rusland heeft de intentie categorie 1 chemische wapens te vernietigen binnen de door het verdrag gestelde tijdslijnen, te weten 10 jaar na inwerkingtreding van het verdrag, met de mogelijkheid tot een verlenging met 5 jaar. Het voorziet de vernietiging van categorie 2 en 3 chemische wapens vóór 29 april 2002. Om dit ambitieuze werkprogramma uit te kunnen voeren heeft President Putin het Russisch Wapenagentschap ruimte en middelen gegeven: voor het jaar 2001 is reeds een zesvoudige verhoging van het budget voor vernietiging van chemische wapens doorgevoerd.

Wat betreft de Nederlandse hulpinspanningen bij de vernietiging van chemische wapens in Rusland werd met Rusland in december 1998 een verdrag ondertekend inzake de samenwerking bij de vernietiging van opgeslagen chemische wapens bij de plaats Kambarka (maximaal 25 miljoen gulden). De Russische autoriteiten hebben inmiddels aangegeven prioriteit te geven aan vernietigingsprojecten te Gorni en Shchuch'ye. Nederland is bereid de voorgenomen activiteiten naar Gorni te verleggen. Thans is Nederland doende het verdrag inzake Kambarka te wijzigen - de desbetreffende verdragswijziging zal aan het Parlement worden voorgelegd - en wordt er verder gewerkt aan de totstandkoming van een projectovereenkomst voor Nederlandse financiering van een in Rusland te bouwen transformator voor een voor vernietiging noodzakelijke elektriciteitscentrale.

Kenmerk
DVB/NN-242/01
Blad /1

1 Financieel Dagblad, 15 mei jl. Haagse Courant, 16 mei jl.

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie