Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afspraken van taken voor inrichting van het landelijk gebied

Datum nieuwsfeit: 11-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 12 juni 2001 Persbericht nr. 115

Afspraken voor uitvoering van taken voor inrichting van het landelijk gebied in 2001

Maandag 11 juni hebben gedeputeerde mevrouw R.G. Jansen en de heer P.H. Dijkstra, accountmanager van de Dienst landelijk Gebied (DLG), een prestatie-afspraak 2001 ondertekend op het Provinciehuis te Groningen. Deze afspraak vormt de basis voor de uitvoering van de taken voor de inrichting van het landelijk gebied voor Groningen voor het jaar 2001.

De provincie Groningen is de grootste "opdrachtgever" van de DLG. Daarnaast voert DLG ook enkele opdrachten uit voor het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en voor enkele andere instanties, zoals gemeenten, waterschappen en natuurbeschermingsorganisaties. De uit deze overeenkomst voortvloeiende activiteiten worden ingezet voor de realisering van natuurgebieden en recreatievoorzieningen, verbetering en aanpassing van de waterhuishouding, verbetering van de mogelijkheden voor de landbouw, aanleg, herstel en bescherming van landschapselementen en herstel en bescherming van cultuurhistorische en archeologische objecten. De uitvoering hiervan vindt plaats binnen landinrichtingsprojecten. Met de ondertekening van de prestatieafspraak verleent de provincie aan DLG de opdracht voor grondverwerving en om de landinrichtingsprojecten uit te voeren.

Voor landinrichtingsprojecten is dit jaar een rijksbijdrage (ministerie van LNV) van 16,6 miljoen voor grondverwerving en 18,3 miljoen voor inrichtingsmaatregelen beschikbaar. De overige bijdragen komen van de provincie, waterschappen, gemeenten, terreinbeherende instanties en particuliere eigenaren.
De provincie hecht veel belang aan een goede voortgang van de gebiedsgerichte projecten, uitvoering van de landinrichting en de realiseriing van de ecologische hoofdstructuur. De beschikbare middelen voor landinrichting en grondverwerving zijn onvoldoende. De provincies hebben bij het ministerie van LNV aangedrongen op aanvulling. Hierover vindt nog overleg plaats.

Inrichting landelijk gebied

Op dit moment zijn er in Groningen 14 landinrichtingsprojecten in uitvoering en 3 in voorbereiding. Over het landinrichtingsproject Appingedam-Delfzijl zal binnenkort door de streek worden gestemd. Is de uitslag positief, dan kan het project in uitvoering worden genomen. Meerstad-Groningen is een nieuw ambitieus project waarin woningbouw en landschap, recreatie en natuur samen moeten opgaan. Dit jaar zullen de provincie en DLG en overige betrokken partijen samenwerken om dit verder te vertalen in een raamplan.
Met de uitvoering van landinrichtingsprojecten is dit jaar een investering gemoeid van 40 miljoen gulden. Het ministerie van LNV geeft een bijdrage van 18,3 miljoen aan werken ten behoeve van natuur, recreatie, landbouw en andere doeleinden in landinrichtingsprojecten.

Grondaankopen

Financiering van de aankoop van gronden vindt voornamelijk plaats uit rijksmiddelen en in mindere mate ook uit provinciale middelen. In 2001 zal DLG ongeveer 340 ha. in landinrichtingsprojecten kunnen verwerven met de beschikbare rijksbijdrage voor grondverwerving (16,6 miljoen).

Agrarisch natuurbeheer

Op 1 januari 2000 is het Programma Beheer van start gegaan, bestaande uit de Subsidieregeling Natuurbeheer en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. Onder voorwaarden ontvangen instanties en particulieren (agrariers) een subsidie voor de inrichting en het beheer van natuur, bos en landschap. DLG beoordeelt de aanvragen voor Programma Beheer en toetst ook behaalde natuurresultaten in het veld. Deze subsidieaanvragen lopen via de dienst Laser en zij zorgen ook voor de financiele afhandeling.
Buiten de subsidie voor Programma Beheer is er voor agrarisch natuurbeheer dit jaar 5,6 miljoen gulden voor de bestaande beheersovereenkomsten beschikbaar. Dit is de voortzetting van de oude regeling voor agrarisch natuurbeheer (RBON).

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129 of met:
Henk Kosters, adjunct hoofd projecten bij de Dienst Landelijk Gebied, tel. 050 3178571.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie