Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 11-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 11 juni 2001

... B & W-nieuws week 23

Openbare Werken
Het college neemt kennis van de uitvoeringsovereenkomsten en werkplannen van De Meerlanden voor het jaar 2001. De overeenkomsten gaan over voorschriften, kwaliteitseisen en taken m.b.t. de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, het schoonhouden van wegen, straten en pleinen en gladheidsbestrijding, de ongediertebestrijding en verwijderen van dode dieren alsmede de markten. De raadscommissie Openbare Werken en Milieu ontvangt de uitvoeringsovereenkomsten 2001 ter kennisname.

Het college stemt in met de voortgangsnota Gemeentelijk Rioleringsplan 2001. Bij de uitvoering van werken is prioriteit gegeven aan die zaken die gecombineerd konden worden met activiteiten in dezelfde buitenruimte. Hierdoor worden de uitvoeringskosten geminimaliseerd en wordt ook de invloed van de uitvoering op de bereikbaarheid van de gemeente vanuit het oogpunt van verkeer beperkt. De aanleg van riolering in het buitengebied zal vooral de komende twee jaar zijn beslag kunnen krijgen.

Daar waar binnen een termijn van 10 jaar het buitengebied gaat verstedelijken en daarmee aanleg van riolering aan de orde is, wordt aanleg van drukriolering voor deze korte termijn niet nagestreefd. Het programma van investeringen voor verbetering van de gemeentelijke riolering en voor het aansluiten van het buitengebied op de gemeentelijke riolering leidt tot stijging van het tarief voor de komende vijf jaar. Aan de raad wordt voorgesteld het tarief voor het rioolrecht in 2002 te verhogen van 190,-- ( euro 86.21) naar 205,-- ( euro 113.45) en dit voorstel te behandelen bij de begrotingsbehandeling voor 2002. De raadscommissie OWM ontvangt het voorstel voor advies.

Bestuursdienst
Het college stelt de raad voor in te stemmen met de wijziging van een aantal artikelen van de Verordening op de raadscommissies om de rol/ functie van de commissies te verduidelijken en voor te sorteren op een duaal stelsel tijdens een proefperiode van 7 september 2001 tot 7 maart 2002. De invoering van een duaal stelsel is voorzien na de gemeenteraadsverkiezingen in 2002. De raadscommissies richten zich tijdens dit experiment op het dusdanig inhoudelijk bespreken van een raadsvoorstel dat duidelijk wordt of dit in de raad leidt tot: een hamerstuk (plenaire behandeling niet nodig); bespreking (raad stemt in, doch stemverklaring of nadere vragen is nodig); politiek debat (commissiebehandeling leidt niet tot een duidelijk beeld, discussie wordt in de raad voortgezet/ afgerond).

Daarnaast zullen voor de commissie-agendering drie categorieën worden gehanteerd: advies aan de raad (behandelen van raadsvoorstellen ter voorbereiding van besluitvorming in de raad); advies aan het college (onderwerpen waarover het college het oordeel van een raadscommissie wil weten en onderwerpen waarover de commissie het college ongevraagd wenst te adviseren); informatie (onderwerpen die nog geen standpunt behoeven). Alle concept-raadsvoorstellen worden in het vervolg aan alle raadsleden en fractie-assistenten toegezonden, zodat voorafgaand aan de commissievergaderingen fractieberaad mogelijk is.

Door deze werkwijze hoeven raadsvoorstellen nog maar in één commissie geagendeerd te worden. Bij wijze van proef zal de commissie ABZ als agendacommissie voor raad en commissies gaan fungeren. Met ingang van 7 september wordt gestart met een experiment met minder commissies (samenvoeging van bestaande commissies), te weten Algemene Bestuurszaken en Middelen (ABZ en Middelen); Wonen en Verkeer (ViVo en V&V); Ruimte, Economie, Grondbedrijf en Luchthaven (ROL en EZG); Welzijn, Onderwijs en Cultuur (CMW, OSZ en SRF) en Openbare Werken en Milieu (ongewijzigd). Tijdens de proefperiode (7 september - einde huidige zittingsperiode raad) zullen de raadscommissies 's avonds vergaderen. Het raadsvoorstel wordt behandeld in de commissie ABZ op 13 juni en geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 juni.

Het college besluit het bezwaarschrift van de vereniging van eigenaren Legmeerstraat 50 - 102 te Hoofddorp ongegrond te verklaren. Het advies is in afwijking van het advies van de vaste commissie voor bezwaar- en beroepschriften en overeenkomstig het advies van de dienst RWE.

Ruimte, Wonen, Economie
Het college onderschrijft het wensbeeld RegioNet Korte Termijn als richtsnoer voor de verdere uitwerking door de projectorganisatie. RegioNet is het stelsel van hoogwaardig openbaar vervoer (trein en bus) dat voorziet in de regionale verplaatsingen tussen belangrijke locaties op het gebied van wonen, werken en voorzieningen in de Noordvleugel van de Randstad. Het plan richt zich op de periode 2005. RegioNet streeft naar een beter treinaanbod op relaties met de hoogste (potentiële) vervoervraag. Station Hoofddorp en Schiphol zijn aangemerkt als knooppunten met een regionale functie.

Op deze overstappunten komen meer sneltreinen in plaats van meer stoptreinen (de frequenties van stoptreinen blijven daarbij gelijk). De frequentie op station Nieuw Vennep blijft gelijk. Voor busverbindingen is in het Amstelland-Meerlanden gebied een substantiële groei te verwachten door verhoging van zowel de frequentie als de snelheid van de bussen. De nota "RegioNet Korte Termijn" wordt voor advies voorgelegd aan de raadscommissie Verkeer & Vervoer op 20 juni.

Het college neemt kennis van het uitwerkingsproces van het DB-ROA besluit van 7 december jl. en de stand van zaken rond de concessie-indeling OV in het ROA-gebied, waarbij vier concessiegebieden binnen het ROA ontstaan. Het college stemt verder in met de beschreven uitwerking van het programma van richtlijnen en de daarin verwoorde uitgangspunten op vervoerkundig gebied, onder voorbehoud van de financiële uitwerking. Daarnaast gaat het college akkoord met het instellen van bestuurscommissies, inclusief de samenstelling en de stemverhouding (de Verordening op de Concessiebesturen). De nota "Concessie-indeling OV: inhoud en bestuurlijke aansturing" wordt voor advies voorgelegd aan de raadscommissie Verkeer en Vervoer op 20 juni.

Het college heeft kennis genomen van de voortgang van het project 'Vervoermanagement Hoofddorp', waarbij het vervoermanagement in twee pilot-gebieden (Beukenhorst Oost en Hoofddorp Centrum) wordt uitgewerkt in samenwerking met het bedrijfsleven. Vervoermanagement omvat alle activiteiten die een organisatie onderneemt om het vermijdbare autogebruik in het woon-werkverkeer en vaak ook in het zakelijk verkeer terug te dringen, waarbij de werkgever alternatieven voor de auto stimuleert (carpoolen, fietsgebruik, bedrijfsvervoer).

In Beukenhorst Oost is inmiddels een plan opgesteld, dat in overleg met de deelnemende bedrijven op korte termijn tot uitvoering wordt gebracht. In Hoofddorp Centrum heeft onlangs een werkconferentie plaatsgevonden. De aanwezige vertegenwoordigers van de ondernemers/ winkeliers gaan hierover hun achterban informeren en peilen of er voldoende draagvlak is voor collectieve vervoermanagement maatregelen.

Het college heeft de tweede tussenrapportage 2001 over de verbetering bedrijfsvoering RWE (maanden februari, maart en april) voor kennisgeving aangenomen.

Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Spoorlaan Zuid vast te stellen. Het bestemmingsplan omvat het weggedeelte dat loopt vanaf de Noordelijk Randweg/ Spoorlaan Midden tot aan de aansluiting op de te verlengen Noorderdreef. Tijdens de terinzagelegging zijn geen zienswijzen binnengekomen. De raadscommissie VIVO ontvangt het bestemmingsplan ter kennisname.

Het college stelt de raad voor de verdere aanpak van het project Hart voor Haarlemmermeer vast te stellen. Het voorstel gaat inhoudelijk in op de werkwijze om te komen tot een Stedenbouwkundig Plan, de gebiedsgrenzen en het programma. Het programma bestaat uit vier fasen. De eerste fase richt zich op de behoefte van de eigen inwoners in 2005. Er wordt uitgegaan van het behoud van het Raadhuis, Raadhuisplein, Fruittuinen (grotendeels), tennisbanen (deels) en overige bebouwing (grotendeels). Het programma van de eerste fase bestaat uit een cultuurcluster (o.a. bibliotheek, bioscoop, uitbreiding CKC theater de Meerse), woningen en voorzieningen (o.a. voor jongeren en studenten), horeca, sportvoorzieningen, MBO/ HBO onderwijs, de herinrichting van het Wandelbos tot een stadspark en de aanleg van een verbinding station naar het centrum.

De tweede en derde fase richten zich op de realisatie van woningen, horeca en winkels en de vierde fase bestaat uit aanvullende programma's op het gebied van woningbouw, horeca, detailhandel, sportvoorzieningen en congres/ hotelvoorzieningen. Tevens wordt een voorbereidingskrediet van fl. 750.000,- ( euro 340335.16)gevraagd voor het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan van Eisen, een financiële rapportage, een onderzoek voor integratie van Fruittuinen en tennispark, een programma van eisen voor het cultuurcluster, een tracéstudie naar het verlengde van de Willigenlaan, een quick scan naar innovatieve OV systemen en een communicatieplan. Het plangebied wordt begrensd door de Nieuwe Weg, Kruisweg, Van Heuven Goedhartlaan, Piratenweg en Nieuwe Weg.

Welzijn, Onderwijs, Cultuur
Het college stemt in met het verlenen van een eenmalige subsidie van 85.000 gulden (38571.32 euro) aan Stichting Schouwburg De Meerse ter gedeeltelijke dekking van het verlies over 2000.

Het college heeft de jaarrekening 2000 van het werkvoorzieningsschap (WAM) voor kennisgeving aangenomen. Het exploitatieresultaat is gelijk aan de raming in de begroting 2000, te weten 959.000,-- ( euro 435175.23). Dit is een verbetering met 327.000,-- ( euro 148386.13) ten opzichte van 1999. Het college gaat verder akkoord met een aantal begrotingswijzigingen 2001, te weten de opname van een post onvoorzien (250.000 gulden 113445.05 euro), een eerste dotatie (410.000 gulden 186049.89 euro) in de te vormen egalisatiereserve en een bijdrage in de kosten voor het Organisatie VerbeterPlan (516.000 gulden 234150.59 euro). Voorts stemt het college in met de concept-begroting 2002.

Het college neemt kennis van de regiovisies geestelijke gezondheidszorg (GGz) en ouderenzorg zoals die in opdracht van de provincie Noord-Holland zijn opgesteld door een projectgroep van de Regiocommissie Amstelland en de Meerlanden en onderschrijft het belang van gemeentelijke inzet bij de verdere uitwerking van de regiovisie. Belangrijke elementen in de regiovisie "de regionale partners in AM zorgen tezamen voor een kwalitatief goede en doelmatige zorg, die aansluit bij de zorgvraag" zijn: respectvolle bejegening van de cliënt, vraaggerichte zorg, kwalitatief verantwoorde zorg, makkelijk toegankelijke zorg, keuzemogelijkheden, maatschappelijke participatie, informatievoorziening en snelle indicering.

Voor de GGz worden rond drie thema's (vermaatschappelijking, transparantie en vraaggericht werken) actieplannen opgesteld. Voor de ouderenzorg is gekozen voor de thema's: personeel, wachtlijsten en capaciteit, organisatie van het aanbod, wonen en dienstverlening, welzijn, preventie en mantelzorg, mobiliteit en communicatie, palliatieve zorg en ethische vragen en informatie.

Het college heeft de verleende vrijstelling d.d. 4.8.2000 van het kampeerverbod voor het perceel Hillegommerdijk 49 nader gespecificeerd voor het jaar 2001.

Het college heeft de voordracht vastgesteld voor de benoeming van bestuursleden van de Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling Floriade 2001.

Vinex
Het college stelt de raad voor in te stemmen in met de verkoop van bouwgrond voor de bouw van 69 huur- en 50 koopappartementen in Getsewoud 7D aan Intermezzo Stichting voor Jongerenhuisvesting.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie