Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 11-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 11 juni 2001

... B & W-nieuws week 23

Openbare Werken
Het college neemt kennis van de uitvoeringsovereenkomsten en werkplannen van De Meerlanden voor het jaar 2001. De overeenkomsten gaan over voorschriften, kwaliteitseisen en taken m.b.t. de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, het schoonhouden van wegen, straten en pleinen en gladheidsbestrijding, de ongediertebestrijding en verwijderen van dode dieren alsmede de markten. De raadscommissie Openbare Werken en Milieu ontvangt de uitvoeringsovereenkomsten 2001 ter kennisname.

Het college stemt in met de voortgangsnota Gemeentelijk Rioleringsplan 2001. Bij de uitvoering van werken is prioriteit gegeven aan die zaken die gecombineerd konden worden met activiteiten in dezelfde buitenruimte. Hierdoor worden de uitvoeringskosten geminimaliseerd en wordt ook de invloed van de uitvoering op de bereikbaarheid van de gemeente vanuit het oogpunt van verkeer beperkt. De aanleg van riolering in het buitengebied zal vooral de komende twee jaar zijn beslag kunnen krijgen.

Daar waar binnen een termijn van 10 jaar het buitengebied gaat verstedelijken en daarmee aanleg van riolering aan de orde is, wordt aanleg van drukriolering voor deze korte termijn niet nagestreefd. Het programma van investeringen voor verbetering van de gemeentelijke riolering en voor het aansluiten van het buitengebied op de gemeentelijke riolering leidt tot stijging van het tarief voor de komende vijf jaar. Aan de raad wordt voorgesteld het tarief voor het rioolrecht in 2002 te verhogen van 190,-- ( euro 86.21) naar 205,-- ( euro 113.45) en dit voorstel te behandelen bij de begrotingsbehandeling voor 2002. De raadscommissie OWM ontvangt het voorstel voor advies.

Bestuursdienst
Het college stelt de raad voor in te stemmen met de wijziging van een aantal artikelen van de Verordening op de raadscommissies om de rol/ functie van de commissies te verduidelijken en voor te sorteren op een duaal stelsel tijdens een proefperiode van 7 september 2001 tot 7 maart 2002. De invoering van een duaal stelsel is voorzien na de gemeenteraadsverkiezingen in 2002. De raadscommissies richten zich tijdens dit experiment op het dusdanig inhoudelijk bespreken van een raadsvoorstel dat duidelijk wordt of dit in de raad leidt tot: een hamerstuk (plenaire behandeling niet nodig); bespreking (raad stemt in, doch stemverklaring of nadere vragen is nodig); politiek debat (commissiebehandeling leidt niet tot een duidelijk beeld, discussie wordt in de raad voortgezet/ afgerond).

Daarnaast zullen voor de commissie-agendering drie categorieën worden gehanteerd: advies aan de raad (behandelen van raadsvoorstellen ter voorbereiding van besluitvorming in de raad); advies aan het college (onderwerpen waarover het college het oordeel van een raadscommissie wil weten en onderwerpen waarover de commissie het college ongevraagd wenst te adviseren); informatie (onderwerpen die nog geen standpunt behoeven). Alle concept-raadsvoorstellen worden in het vervolg aan alle raadsleden en fractie-assistenten toegezonden, zodat voorafgaand aan de commissievergaderingen fractieberaad mogelijk is.

Door deze werkwijze hoeven raadsvoorstellen nog maar in één commissie geagendeerd te worden. Bij wijze van proef zal de commissie ABZ als agendacommissie voor raad en commissies gaan fungeren. Met ingang van 7 september wordt gestart met een experiment met minder commissies (samenvoeging van bestaande commissies), te weten Algemene Bestuurszaken en Middelen (ABZ en Middelen); Wonen en Verkeer (ViVo en V&V); Ruimte, Economie, Grondbedrijf en Luchthaven (ROL en EZG); Welzijn, Onderwijs en Cultuur (CMW, OSZ en SRF) en Openbare Werken en Milieu (ongewijzigd). Tijdens de proefperiode (7 september - einde huidige zittingsperiode raad) zullen de raadscommissies 's avonds vergaderen. Het raadsvoorstel wordt behandeld in de commissie ABZ op 13 juni en geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 juni.

Het college besluit het bezwaarschrift van de vereniging van eigenaren Legmeerstraat 50 - 102 te Hoofddorp ongegrond te verklaren. Het advies is in afwijking van het advies van de vaste commissie voor bezwaar- en beroepschriften en overeenkomstig het advies van de dienst RWE.

Ruimte, Wonen, Economie
Het college onderschrijft het wensbeeld RegioNet Korte Termijn als richtsnoer voor de verdere uitwerking door de projectorganisatie. RegioNet is het stelsel van hoogwaardig openbaar vervoer (trein en bus) dat voorziet in de regionale verplaatsingen tussen belangrijke locaties op het gebied van wonen, werken en voorzieningen in de Noordvleugel van de Randstad. Het plan richt zich op de periode 2005. RegioNet streeft naar een beter treinaanbod op relaties met de hoogste (potentiële) vervoervraag. Station Hoofddorp en Schiphol zijn aangemerkt als knooppunten met een regionale functie.

Op deze overstappunten komen meer sneltreinen in plaats van meer stoptreinen (de frequenties van stoptreinen blijven daarbij gelijk). De frequentie op station Nieuw Vennep blijft gelijk. Voor busverbindingen is in het Amstelland-Meerlanden gebied een substantiële groei te verwachten door verhoging van zowel de frequentie als de snelheid van de bussen. De nota "RegioNet Korte Termijn" wordt voor advies voorgelegd aan de raadscommissie Verkeer & Vervoer op 20 juni.

Het college neemt kennis van het uitwerkingsproces van het DB-ROA besluit van 7 december jl. en de stand van zaken rond de concessie-indeling OV in het ROA-gebied, waarbij vier concessiegebieden binnen het ROA ontstaan. Het college stemt verder in met de beschreven uitwerking van het programma van richtlijnen en de daarin verwoorde uitgangspunten op vervoerkundig gebied, onder voorbehoud van de financiële uitwerking. Daarnaast gaat het college akkoord met het instellen van bestuurscommissies, inclusief de samenstelling en de stemverhouding (de Verordening op de Concessiebesturen). De nota "Concessie-indeling OV: inhoud en bestuurlijke aansturing" wordt voor advies voorgelegd aan de raadscommissie Verkeer en Vervoer op 20 juni.

Het college heeft kennis genomen van de voortgang van het project 'Vervoermanagement Hoofddorp', waarbij het vervoermanagement in twee pilot-gebieden (Beukenhorst Oost en Hoofddorp Centrum) wordt uitgewerkt in samenwerking met het bedrijfsleven. Vervoermanagement omvat alle activiteiten die een organisatie onderneemt om het vermijdbare autogebruik in het woon-werkverkeer en vaak ook in het zakelijk verkeer terug te dringen, waarbij de werkgever alternatieven voor de auto stimuleert (carpoolen, fietsgebruik, bedrijfsvervoer).

In Beukenhorst Oost is inmiddels een plan opgesteld, dat in overleg met de deelnemende bedrijven op korte termijn tot uitvoering wordt gebracht. In Hoofddorp Centrum heeft onlangs een werkconferentie plaatsgevonden. De aanwezige vertegenwoordigers van de ondernemers/ winkeliers gaan hierover hun achterban informeren en peilen of er voldoende draagvlak is voor collectieve vervoermanagement maatregelen.

Het college heeft de tweede tussenrapportage 2001 over de verbetering bedrijfsvoering RWE (maanden februari, maart en april) voor kennisgeving aangenomen.

Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Spoorlaan Zuid vast te stellen. Het bestemmingsplan omvat het weggedeelte dat loopt vanaf de Noordelijk Randweg/ Spoorlaan Midden tot aan de aansluiting op de te verlengen Noorderdreef. Tijdens de terinzagelegging zijn geen zienswijzen binnengekomen. De raadscommissie VIVO ontvangt het bestemmingsplan ter kennisname.

Het college stelt de raad voor de verdere aanpak van het project Hart voor Haarlemmermeer vast te stellen. Het voorstel gaat inhoudelijk in op de werkwijze om te komen tot een Stedenbouwkundig Plan, de gebiedsgrenzen en het programma. Het programma bestaat uit vier fasen. De eerste fase richt zich op de behoefte van de eigen inwoners in 2005. Er wordt uitgegaan van het behoud van het Raadhuis, Raadhuisplein, Fruittuinen (grotendeels), tennisbanen (deels) en overige bebouwing (grotendeels). Het programma van de eerste fase bestaat uit een cultuurcluster (o.a. bibliotheek, bioscoop, uitbreiding CKC theater de Meerse), woningen en voorzieningen (o.a. voor jongeren en studenten), horeca, sportvoorzieningen, MBO/ HBO onderwijs, de herinrichting van het Wandelbos tot een stadspark en de aanleg van een verbinding station naar het centrum.

De tweede en derde fase richten zich op de realisatie van woningen, horeca en winkels en de vierde fase bestaat uit aanvullende programma's op het gebied van woningbouw, horeca, detailhandel, sportvoorzieningen en congres/ hotelvoorzieningen. Tevens wordt een voorbereidingskrediet van fl. 750.000,- ( euro 340335.16)gevraagd voor het opstellen van een Stedenbouwkundig Plan van Eisen, een financiële rapportage, een onderzoek voor integratie van Fruittuinen en tennispark, een programma van eisen voor het cultuurcluster, een tracéstudie naar het verlengde van de Willigenlaan, een quick scan naar innovatieve OV systemen en een communicatieplan. Het plangebied wordt begrensd door de Nieuwe Weg, Kruisweg, Van Heuven Goedhartlaan, Piratenweg en Nieuwe Weg.

Welzijn, Onderwijs, Cultuur
Het college stemt in met het verlenen van een eenmalige subsidie van 85.000 gulden (38571.32 euro) aan Stichting Schouwburg De Meerse ter gedeeltelijke dekking van het verlies over 2000.

Het college heeft de jaarrekening 2000 van het werkvoorzieningsschap (WAM) voor kennisgeving aangenomen. Het exploitatieresultaat is gelijk aan de raming in de begroting 2000, te weten 959.000,-- ( euro 435175.23). Dit is een verbetering met 327.000,-- ( euro 148386.13) ten opzichte van 1999. Het college gaat verder akkoord met een aantal begrotingswijzigingen 2001, te weten de opname van een post onvoorzien (250.000 gulden 113445.05 euro), een eerste dotatie (410.000 gulden 186049.89 euro) in de te vormen egalisatiereserve en een bijdrage in de kosten voor het Organisatie VerbeterPlan (516.000 gulden 234150.59 euro). Voorts stemt het college in met de concept-begroting 2002.

Het college neemt kennis van de regiovisies geestelijke gezondheidszorg (GGz) en ouderenzorg zoals die in opdracht van de provincie Noord-Holland zijn opgesteld door een projectgroep van de Regiocommissie Amstelland en de Meerlanden en onderschrijft het belang van gemeentelijke inzet bij de verdere uitwerking van de regiovisie. Belangrijke elementen in de regiovisie "de regionale partners in AM zorgen tezamen voor een kwalitatief goede en doelmatige zorg, die aansluit bij de zorgvraag" zijn: respectvolle bejegening van de cliënt, vraaggerichte zorg, kwalitatief verantwoorde zorg, makkelijk toegankelijke zorg, keuzemogelijkheden, maatschappelijke participatie, informatievoorziening en snelle indicering.

Voor de GGz worden rond drie thema's (vermaatschappelijking, transparantie en vraaggericht werken) actieplannen opgesteld. Voor de ouderenzorg is gekozen voor de thema's: personeel, wachtlijsten en capaciteit, organisatie van het aanbod, wonen en dienstverlening, welzijn, preventie en mantelzorg, mobiliteit en communicatie, palliatieve zorg en ethische vragen en informatie.

Het college heeft de verleende vrijstelling d.d. 4.8.2000 van het kampeerverbod voor het perceel Hillegommerdijk 49 nader gespecificeerd voor het jaar 2001.

Het college heeft de voordracht vastgesteld voor de benoeming van bestuursleden van de Stichting Internationale Tuinbouwtentoonstelling Floriade 2001.

Vinex
Het college stelt de raad voor in te stemmen in met de verkoop van bouwgrond voor de bouw van 69 huur- en 50 koopappartementen in Getsewoud 7D aan Intermezzo Stichting voor Jongerenhuisvesting.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...