Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toelichting belangenverstrengeling ambtenaren Utrecht

Datum nieuwsfeit: 11-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

PERSGESPREK COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Maandag 11 juni, 16.00 uur

Perskamer 1.03, Stadhuis

Tijdens de persconferentie zal wethouder Gispen toelichting geven op de resultaten van het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van twee ambtenaren van de gemeente Utrecht (zie bijgevoegd persbericht). De rapporten zijn vanaf nu beschikbaar beschikbaar op het secretariaat van de afdeling communicatie

Om 16.45 uur geeft wethouder Lenting een toelichting op de projectorganisatie stationsgebied.

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2001.


1. Concept-planidentificatie Rijnlaan/Waalstraat
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de concept-planidentificatie Rijnlaan/Waalstraat in Rivierenwijk. Dit concept zal nu de inspraak ingaan voor bewoners en omwonenden. De huidige bewoners krijgen een urgentieverklaring.

De concept-planidentificatie gaat over een bouwblok van 80 woningen van de Stichting BO-EX '91. Het blok ligt aan beide kanten van de Rijnlaan, ten zuiden van de rotonde met de Waalstraat (boven- en benedenwoningen) en 10 eengezinswoningen in de Waalstraat. Op deze plek zullen ongeveer 90 nieuwe koop- en huurwoningen worden gebouwd.

De concept-planidentificatie legt de belangrijkste contouren van de nieuwbouw vast:


- er zal 3 tot 4 hoog gebouwd worden;
- de bestaande tabakszaak kan blijven zitten en er kunnen enkele bedrijfsruimten bijkomen, maar geen winkels;
- de huidige bewoners kunnen terugkeren in de huurwoningen of eventueel de goedkope koopwoningen;
- er komen er ook parkeerplaatsen op eigen terrein om parkeerproblemen in de buurt in de toekomst te voorkomen.

De huidige bewoners weten sinds maart 2000 dat hun woningen gesloopt zullen worden en zitten met smart op hun urgentieverklaring te wachten. Omdat er veel mensen boven de 65 in de huidige woningen zitten en de beschikbaarheid van benedenwoningen in Rivierenwijk beperkt is, is besloten de urgentieverklaring op dit moment te verlenen en niet te wachten tot de inspraakronde achter de rug is.

De Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen wordt hierover geïnformeerd.


2. Raamwerk Lokaal Openbaar Vervoer Utrecht
Het college heeft ingestemd met het zogenoemde 'Raamwerk Lokaal Openbaar Vervoer Utrecht'. Het 'Raamwerk' dienst als basis voor een op te stellen meerjarenovereenkomst tussen het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de gemeente Utrecht over de ontwikkeling van het lokale openbaar vervoer.

Op basis van deze overeenkomst krijgt het te verzelfstandigen Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht (GVU) een langlopende concessie voor het stadsvervoer in Utrecht tot eind 2005, met mogelijke verlenging tot eind 2007. Hierbij gaat het om het huidige reguliere stadsvervoer in Utrecht, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en de uitbreiding van het verzorgingsgebied naar Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. In de meerjarenovereenkomst zullen onder andere afspraken worden gemaakt over het gewenste voorzieningenniveau en over vervoersopbrengsten. Het nu vastgestelde 'Raamwerk' wordt de komende tijd nader ingevuld en zal medio 2002 als definitieve meerjarenovereenkomst worden bekrachtigd.

Het voorstel van het college komt (naar verwachting op 21 juni 2001) aan de orde in de raadscommissie Stationsgebied, Leidsche Rijn, Verkeer en Vervoer.


3. HOV Zuidradiaal, VSO Churchilllaan
Het college van b&w heeft besloten het Voorlopig Stedenbouwkundig Ontwerp HOV Zuidradiaal (deel Z70 Kan), Churchilllaan vrij te geven voor inspraak. De HOV Zuidradiaal bestaande stad is een onderdeel van het totale Hoogwaardig Openbaar Vervoer-netwerk waarover de gemeenteraad in 1999 een besluit heeft genomen. Ter afronding van de planvorming voor het onderdeel Churchilllaan van de HOV Zuidradiaal dient een inspraakronde over het ontwerp gehouden te worden. Het plangebied van het tracédeel Churchilllaan voor de HOV Zuidradiaal is het gebied gelegen tussen de aan te leggen Papendorpsebrug (over het Amsterdam Rijnkanaal) en het 5 Meiplein. Het betreft een tijdelijke situatie, omdat vanwege andere studies (als de Westelijke verdeelring) nog geen uitsluitsel is te geven over de vormgeving van het 5 Meiplein. Terwijl aan de andere zijde de aansluiting op de infrastructuur die met de aanleg van de Papendorpsebrug op tijd gerealiseerd dient worden.

De HOV-baan komt in middenligging op de Churchilllaan, er komt een HOV-halte nabij het 5 Meiplein. Voor fietsers is aan beide zijden van de Churchilllaan een tweerichtingen fietspad. Ook voetpaden bevinden zich aan beide zijden van de weg.De Churchilllaan is via de kruising met de Marco Pololaan oversteekbaar voor zowel auto, fiets als voetganger. De kruising wordt geregeld met verkeerslichten.

Voor voetgangers en fietsers komt er ter hoogte van de HOV-halte bij het 5 Meiplein een tweede oversteekplaats. In het ontwerp zijn nieuwe groene midden- en zijbermen opgenomen, hierin kunnen een deel van de bestaande bomen worden herplant en is ruimte voor aanplant van nieuwe bomen.


4. Nieuw activiteitenpakket Jeugdgezondheidszorg 2001-2002
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de voorstellen voor een nieuw activiteitenpakket van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GG&GD. Het activiteitenpakket van de afdeling Jeugdgezondheidszorg moest onder de loep worden genomen omdat de uitvoering van het `oude' pakket niet haalbaar bleek, onder andere omdat er steeds meer vragen van ouders en scholen op de afdeling afkwamen. Het nieuwe activiteitenpakket voldoet aan de wettelijke eisen en is een mix van individuele gezondheidsonderzoeken en cursussen, trainingen en deskundigheids-bevordering voor ouders, kinderen en leerkrachten. De activiteiten zijn gericht op de lichamelijke èn psychosociale ontwikkeling van de jeugd van 4 tot 19 jaar en spelen in op vragen van scholen, ouders en wijken.

Een belangrijke verandering is de leeftijd waarop de jeugdarts of
-verpleegkundige de kinderen op school ziet. De leeftijdsmomenten zijn nu gelijkmatig verdeeld in de tijd. Op de basisschool worden de kinderen onderzocht in groep 2 en 6 en op het voortgezet onderwijs zijn er ook twee contactmomenten met leerlingen in klas 1 en 3 (VMBO) of 4 (overige schooltypen). Het aantal gezondheidsonderzoeken in het basisonderwijs gaat daarmee van drie naar twee, terwijl het aantal contactmomenten in het voortgezet onderwijs van één naar twee gaat. Een van deze contactmomenten in het voortgezet onderwijs is een gezondheidsonderzoek, het andere zal worden opgezet aan de hand van de ervaring die is opgedaan met open spreekuren, verzuimbegeleiding, gezondheidsonderzoeken en vragenlijsten. De contactmomenten in het speciaal onderwijs worden gelijkgeschakeld met die van het basis- en voortgezet onderwijs.

Ongewijzigd in het activiteitenpakket is het onderzoek bij alle kinderen in groep 2 van het basisonderwijs door de logopedisten van de afdeling Jeugdgezondheidszorg. De afdeling Jeugdgezondheidszorg blijft ook deelnemen aan beleidsnetwerken zoals de wijkregiegroep jeugdbeleid en aan zorgbreedtecommissies op het Voortgezet Onderwijs. De deelname aan buurtnetwerken jeugdhulpverlening en wijknetwerken 12+ wordt verruimd.

Wat de groepsgerichte activiteiten betreft ligt het accent op cursussen voor ouders op het gebied van opvoedingsondersteuning en weerbaarheidstrainingen voor kinderen op basisscholen. Ook komt er aanbod voor ouders en leerkrachten op het gebied van logopedie. Dit zijn nieuwe activiteiten die mogelijk worden, omdat de afdeling Jeugdgezondheidszorg zich meer op preventie gaat richten.

Het voorstel komt aan de orde in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid.


5. Economisch profiel
Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar collegeprogramma aangegeven dat zij een Economisch Profiel van Utrecht wil opstellen. Vandaag heeft het college besloten de raadscommissie voor AZVWWF per brief te informeren over de voortgang van de totstandkoming van het Economisch Profiel.

Utrecht is het hart van Nederland. Deze ligging heeft de ontwikkeling van Utrecht in de afgelopen jaren sterk beïnvloed. Utrecht is onderdeel van de economische motor van Nederland. Utrecht kan en wil als stad geen metropool worden. De Randstad is de metropool. Utrecht is daarbinnen een belangrijke kern. Anderzijds vaart de stad wel bij haar centrale ligging. Utrecht is in trek bij bewoners en bezoekers. Ondernemers noemen de stad nog steeds het meest als favoriete vestigingsplaats. Europees gezien ligt de Utrechtse regio qua verwachte groei op de zevende plaats. De gemeente Utrecht wil in afstemming met het Utrechtse bedrijfsleven een Economisch Profiel maken, waarin de economische ambities van de stad en regio Utrecht als onderdeel en als 'poort' van de Randstad/Deltametropool worden geformuleerd.

Het project Economisch Profiel Utrecht wordt vanuit de afdeling Economische Zaken getrokken, maar zal integraal, dat wil zeggen met inbreng van onder meer verkeer, milieu, wonen en stedenbouw, opgesteld worden. Het Economisch Profiel zal mede input vormen voor het stedelijk Structuurplan.

Dit najaar zullen de eerste conceptnotities worden besproken met en getoetst worden aan de meningen van de stedelijke partners. De planning is dat de complete visie in de tweede helft van 2002 door de Raad zal kunnen worden vastgesteld.

7. Fietsbrug Oog in al

Het college heeft ingestemd met een onderzoek naar de mogelijkheden van een versnelde aanleg van de fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal via Oog in Al naar het stadscentrum.

Deze fietsbrug (opgenomen in het collegeprogramma) is onderdeel van de Ontwikkelingsvisie Leidsche Rijn en is belangrijk voor een goede ontsluiting van Leidsche Rijn. Eind sepember wordt het resultaat van het onderzoek verwacht

8. Machtiging tot ontruiming van Amsterdamsestraatweg e.o..

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een ontruimingsprocedure te starten voor het gebied Amsterdamsestraatweg 117 tot en met 127 (en hoek Blokstraat en hoek Tiendstraat). De gemeente wil dat de laatste bewoners en gebruikers de panden ontruimen zodat met de sloop van het hele bouwblok kan worden begonnen.

Met het oog op het mogelijk maken van nieuwbouw ter plaatse volgens het bestemmingsplan

heeft de gemeente een onteigeningsprocedure gevoerd om ook het enige nog niet minnelijk verworven perceel in dit bouwblok in eigendom te verkrijgen. Sinds eind mei 2001 is de gemeente door deze onteigening eigenaar geworden van alle panden in het bouwblok Daarmee kan worden overgegaan tot sloop, voorafgaand aan de spoedig beoogde nieuwbouw. De sloopwerkzaamheden beginnen nog deze week.

Eind maart 2001 hebben enkele, opvolgende, gebruikers tijdelijk een ruimte in een van de panden in gebruik genomen. Mogelijk kan nog tot een afspraak met deze tijdelijke gebruikers worden gekomen opdat zij op het moment van de daadwerkelijke sloop, die voor dit bouwblok nu op handen is, vrijwillig vertrekken. Op dit moment bestaat echter nog niet de zekerheid dat de betrokken panden tijdig en volledig ontruimd ter beschikking van de gemeente staan. Om die zekerheid te verkrijgen wenst de gemeente te kunnen beschikken over een vonnis van de rechter tot ontruiming.

In dat kader hebben burgemeester en wethouders vandaag besloten om de directeur van het Gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf opdracht te geven tot het voeren van een ontruimings-procedure.

Utrecht, 11 juni 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...