Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toelichting belangenverstrengeling ambtenaren Utrecht

Datum nieuwsfeit: 11-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

PERSGESPREK COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Maandag 11 juni, 16.00 uur

Perskamer 1.03, Stadhuis

Tijdens de persconferentie zal wethouder Gispen toelichting geven op de resultaten van het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling van twee ambtenaren van de gemeente Utrecht (zie bijgevoegd persbericht). De rapporten zijn vanaf nu beschikbaar beschikbaar op het secretariaat van de afdeling communicatie

Om 16.45 uur geeft wethouder Lenting een toelichting op de projectorganisatie stationsgebied.

Geannoteerde agenda naar aanleiding van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2001.


1. Concept-planidentificatie Rijnlaan/Waalstraat
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de concept-planidentificatie Rijnlaan/Waalstraat in Rivierenwijk. Dit concept zal nu de inspraak ingaan voor bewoners en omwonenden. De huidige bewoners krijgen een urgentieverklaring.

De concept-planidentificatie gaat over een bouwblok van 80 woningen van de Stichting BO-EX '91. Het blok ligt aan beide kanten van de Rijnlaan, ten zuiden van de rotonde met de Waalstraat (boven- en benedenwoningen) en 10 eengezinswoningen in de Waalstraat. Op deze plek zullen ongeveer 90 nieuwe koop- en huurwoningen worden gebouwd.

De concept-planidentificatie legt de belangrijkste contouren van de nieuwbouw vast:


- er zal 3 tot 4 hoog gebouwd worden;
- de bestaande tabakszaak kan blijven zitten en er kunnen enkele bedrijfsruimten bijkomen, maar geen winkels;
- de huidige bewoners kunnen terugkeren in de huurwoningen of eventueel de goedkope koopwoningen;
- er komen er ook parkeerplaatsen op eigen terrein om parkeerproblemen in de buurt in de toekomst te voorkomen.

De huidige bewoners weten sinds maart 2000 dat hun woningen gesloopt zullen worden en zitten met smart op hun urgentieverklaring te wachten. Omdat er veel mensen boven de 65 in de huidige woningen zitten en de beschikbaarheid van benedenwoningen in Rivierenwijk beperkt is, is besloten de urgentieverklaring op dit moment te verlenen en niet te wachten tot de inspraakronde achter de rug is.

De Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Wonen wordt hierover geïnformeerd.


2. Raamwerk Lokaal Openbaar Vervoer Utrecht
Het college heeft ingestemd met het zogenoemde 'Raamwerk Lokaal Openbaar Vervoer Utrecht'. Het 'Raamwerk' dienst als basis voor een op te stellen meerjarenovereenkomst tussen het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de gemeente Utrecht over de ontwikkeling van het lokale openbaar vervoer.

Op basis van deze overeenkomst krijgt het te verzelfstandigen Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht (GVU) een langlopende concessie voor het stadsvervoer in Utrecht tot eind 2005, met mogelijke verlenging tot eind 2007. Hierbij gaat het om het huidige reguliere stadsvervoer in Utrecht, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en de uitbreiding van het verzorgingsgebied naar Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. In de meerjarenovereenkomst zullen onder andere afspraken worden gemaakt over het gewenste voorzieningenniveau en over vervoersopbrengsten. Het nu vastgestelde 'Raamwerk' wordt de komende tijd nader ingevuld en zal medio 2002 als definitieve meerjarenovereenkomst worden bekrachtigd.

Het voorstel van het college komt (naar verwachting op 21 juni 2001) aan de orde in de raadscommissie Stationsgebied, Leidsche Rijn, Verkeer en Vervoer.


3. HOV Zuidradiaal, VSO Churchilllaan
Het college van b&w heeft besloten het Voorlopig Stedenbouwkundig Ontwerp HOV Zuidradiaal (deel Z70 Kan), Churchilllaan vrij te geven voor inspraak. De HOV Zuidradiaal bestaande stad is een onderdeel van het totale Hoogwaardig Openbaar Vervoer-netwerk waarover de gemeenteraad in 1999 een besluit heeft genomen. Ter afronding van de planvorming voor het onderdeel Churchilllaan van de HOV Zuidradiaal dient een inspraakronde over het ontwerp gehouden te worden. Het plangebied van het tracédeel Churchilllaan voor de HOV Zuidradiaal is het gebied gelegen tussen de aan te leggen Papendorpsebrug (over het Amsterdam Rijnkanaal) en het 5 Meiplein. Het betreft een tijdelijke situatie, omdat vanwege andere studies (als de Westelijke verdeelring) nog geen uitsluitsel is te geven over de vormgeving van het 5 Meiplein. Terwijl aan de andere zijde de aansluiting op de infrastructuur die met de aanleg van de Papendorpsebrug op tijd gerealiseerd dient worden.

De HOV-baan komt in middenligging op de Churchilllaan, er komt een HOV-halte nabij het 5 Meiplein. Voor fietsers is aan beide zijden van de Churchilllaan een tweerichtingen fietspad. Ook voetpaden bevinden zich aan beide zijden van de weg.De Churchilllaan is via de kruising met de Marco Pololaan oversteekbaar voor zowel auto, fiets als voetganger. De kruising wordt geregeld met verkeerslichten.

Voor voetgangers en fietsers komt er ter hoogte van de HOV-halte bij het 5 Meiplein een tweede oversteekplaats. In het ontwerp zijn nieuwe groene midden- en zijbermen opgenomen, hierin kunnen een deel van de bestaande bomen worden herplant en is ruimte voor aanplant van nieuwe bomen.


4. Nieuw activiteitenpakket Jeugdgezondheidszorg 2001-2002
Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de voorstellen voor een nieuw activiteitenpakket van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GG&GD. Het activiteitenpakket van de afdeling Jeugdgezondheidszorg moest onder de loep worden genomen omdat de uitvoering van het `oude' pakket niet haalbaar bleek, onder andere omdat er steeds meer vragen van ouders en scholen op de afdeling afkwamen. Het nieuwe activiteitenpakket voldoet aan de wettelijke eisen en is een mix van individuele gezondheidsonderzoeken en cursussen, trainingen en deskundigheids-bevordering voor ouders, kinderen en leerkrachten. De activiteiten zijn gericht op de lichamelijke èn psychosociale ontwikkeling van de jeugd van 4 tot 19 jaar en spelen in op vragen van scholen, ouders en wijken.

Een belangrijke verandering is de leeftijd waarop de jeugdarts of
-verpleegkundige de kinderen op school ziet. De leeftijdsmomenten zijn nu gelijkmatig verdeeld in de tijd. Op de basisschool worden de kinderen onderzocht in groep 2 en 6 en op het voortgezet onderwijs zijn er ook twee contactmomenten met leerlingen in klas 1 en 3 (VMBO) of 4 (overige schooltypen). Het aantal gezondheidsonderzoeken in het basisonderwijs gaat daarmee van drie naar twee, terwijl het aantal contactmomenten in het voortgezet onderwijs van één naar twee gaat. Een van deze contactmomenten in het voortgezet onderwijs is een gezondheidsonderzoek, het andere zal worden opgezet aan de hand van de ervaring die is opgedaan met open spreekuren, verzuimbegeleiding, gezondheidsonderzoeken en vragenlijsten. De contactmomenten in het speciaal onderwijs worden gelijkgeschakeld met die van het basis- en voortgezet onderwijs.

Ongewijzigd in het activiteitenpakket is het onderzoek bij alle kinderen in groep 2 van het basisonderwijs door de logopedisten van de afdeling Jeugdgezondheidszorg. De afdeling Jeugdgezondheidszorg blijft ook deelnemen aan beleidsnetwerken zoals de wijkregiegroep jeugdbeleid en aan zorgbreedtecommissies op het Voortgezet Onderwijs. De deelname aan buurtnetwerken jeugdhulpverlening en wijknetwerken 12+ wordt verruimd.

Wat de groepsgerichte activiteiten betreft ligt het accent op cursussen voor ouders op het gebied van opvoedingsondersteuning en weerbaarheidstrainingen voor kinderen op basisscholen. Ook komt er aanbod voor ouders en leerkrachten op het gebied van logopedie. Dit zijn nieuwe activiteiten die mogelijk worden, omdat de afdeling Jeugdgezondheidszorg zich meer op preventie gaat richten.

Het voorstel komt aan de orde in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling en Volksgezondheid.


5. Economisch profiel
Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar collegeprogramma aangegeven dat zij een Economisch Profiel van Utrecht wil opstellen. Vandaag heeft het college besloten de raadscommissie voor AZVWWF per brief te informeren over de voortgang van de totstandkoming van het Economisch Profiel.

Utrecht is het hart van Nederland. Deze ligging heeft de ontwikkeling van Utrecht in de afgelopen jaren sterk beïnvloed. Utrecht is onderdeel van de economische motor van Nederland. Utrecht kan en wil als stad geen metropool worden. De Randstad is de metropool. Utrecht is daarbinnen een belangrijke kern. Anderzijds vaart de stad wel bij haar centrale ligging. Utrecht is in trek bij bewoners en bezoekers. Ondernemers noemen de stad nog steeds het meest als favoriete vestigingsplaats. Europees gezien ligt de Utrechtse regio qua verwachte groei op de zevende plaats. De gemeente Utrecht wil in afstemming met het Utrechtse bedrijfsleven een Economisch Profiel maken, waarin de economische ambities van de stad en regio Utrecht als onderdeel en als 'poort' van de Randstad/Deltametropool worden geformuleerd.

Het project Economisch Profiel Utrecht wordt vanuit de afdeling Economische Zaken getrokken, maar zal integraal, dat wil zeggen met inbreng van onder meer verkeer, milieu, wonen en stedenbouw, opgesteld worden. Het Economisch Profiel zal mede input vormen voor het stedelijk Structuurplan.

Dit najaar zullen de eerste conceptnotities worden besproken met en getoetst worden aan de meningen van de stedelijke partners. De planning is dat de complete visie in de tweede helft van 2002 door de Raad zal kunnen worden vastgesteld.

7. Fietsbrug Oog in al

Het college heeft ingestemd met een onderzoek naar de mogelijkheden van een versnelde aanleg van de fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal via Oog in Al naar het stadscentrum.

Deze fietsbrug (opgenomen in het collegeprogramma) is onderdeel van de Ontwikkelingsvisie Leidsche Rijn en is belangrijk voor een goede ontsluiting van Leidsche Rijn. Eind sepember wordt het resultaat van het onderzoek verwacht

8. Machtiging tot ontruiming van Amsterdamsestraatweg e.o..

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een ontruimingsprocedure te starten voor het gebied Amsterdamsestraatweg 117 tot en met 127 (en hoek Blokstraat en hoek Tiendstraat). De gemeente wil dat de laatste bewoners en gebruikers de panden ontruimen zodat met de sloop van het hele bouwblok kan worden begonnen.

Met het oog op het mogelijk maken van nieuwbouw ter plaatse volgens het bestemmingsplan

heeft de gemeente een onteigeningsprocedure gevoerd om ook het enige nog niet minnelijk verworven perceel in dit bouwblok in eigendom te verkrijgen. Sinds eind mei 2001 is de gemeente door deze onteigening eigenaar geworden van alle panden in het bouwblok Daarmee kan worden overgegaan tot sloop, voorafgaand aan de spoedig beoogde nieuwbouw. De sloopwerkzaamheden beginnen nog deze week.

Eind maart 2001 hebben enkele, opvolgende, gebruikers tijdelijk een ruimte in een van de panden in gebruik genomen. Mogelijk kan nog tot een afspraak met deze tijdelijke gebruikers worden gekomen opdat zij op het moment van de daadwerkelijke sloop, die voor dit bouwblok nu op handen is, vrijwillig vertrekken. Op dit moment bestaat echter nog niet de zekerheid dat de betrokken panden tijdig en volledig ontruimd ter beschikking van de gemeente staan. Om die zekerheid te verkrijgen wenst de gemeente te kunnen beschikken over een vonnis van de rechter tot ontruiming.

In dat kader hebben burgemeester en wethouders vandaag besloten om de directeur van het Gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf opdracht te geven tot het voeren van een ontruimings-procedure.

Utrecht, 11 juni 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie