Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geannoteerde agenda Algemene Raad

Datum nieuwsfeit: 11-06-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=416237Aan de Voorzitters van de Algemene Commissie
voor Europese Zaken en van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Integratie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 6 juni 2001 Auteur Mr G.A. Beschoor Plug

Kenmerk DIE/314/01 Telefoon 070-3485005

Blad 1/6 Fax 070-3484086

Bijlage(n) - E-mail (die@minbuza.nl)

Betreft Geannoteerde agenda Algemene Raad van 11 en 12 juni 2001

Zeer geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij de geannoteerde agenda van de Algemene Raad van 11 en 12 juni 2001 aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Geannoteerde agenda van de Algemene Raad van 11 en 12 juni 2001

Westelijke Balkan

De Raad zal conclusies inzake de Westelijke Balkan aanvaarden en aandacht besteden aan de situatie in Macedonië.

Uitgangspunt blijft dat het met geweld nastreven van politieke doeleinden moet worden veroordeeld; de noodzakelijke veranderingen dienen in een vreedzaam, democratisch proces door gekozen vertegenwoordigers van de bevolking tot stand te worden gebracht. De brede coalitie-regering verdient sterke steun van de internationale gemeenschap. Tegelijkertijd dienen reacties op de gewapende extremistische activiteiten proportioneel te zijn en burgerslachtoffers te worden vermeden.

Nu de Macedonische en de Albanese regeringspartijen gezamenlijk afstand hebben genomen van het Prizren document en zich hebben gecommitteerd tot substantiële vooruitgang met President Trajkovski's agenda voor inter-etnische zaken, moeten nog vóór de door de partijen genoemde streefdatum van 15 juni as. (Europese Raad) inhoudelijke en zichtbare resultaten worden bereikt. Het NLA dient zich terug te trekken en de wapens neer te leggen, begeleid door vertrouwenwekkende maatregelen, zoals internationale monitoring in de dorpen en een periode waarin NLA-strijders zich kunnen ontwapenen (het 'Presevo-model'). Voorts dient humanitaire hulp aan de getroffen dorpen te worden verleend. De bemiddeling van Solana - als coördinator van de internationale gemeenschap - en Robertson blijven onmisbaar en verdienen dan ook onverkorte steun. Uit de ontwikkelingen rond het Prizren document blijkt eens te meer hoezeer coördinatie en rolverdeling tussen de diverse internationale spelers geboden blijft.

Nederland zal aandringen op groen licht van de Europese Raad van Gotenburg voor het starten van onderhandelingen met Albanië over een Stabilisatie-en Associatie-overeenkomst onder het Belgische Voorzitterschap. Nederland meent dat Albanië gezien de doorgevoerde economische en administratieve hervormingen sinds 1999 en zijn opstelling tijdens de Kosovo-crisis, in aanmerking komt voor een dergelijke vergaande contractuele relatie met de EU.

Aan de Raad zal voorliggen het jaarlijkse conditionaliteitsrapport over de landen van het Stabilisatie- en Associatieproces. De belangrijkste elementen waarop deze landen worden getoetst zijn democratisering, respect voor mensenrechten, inclusief de rechten van minderheden, tenuitvoerlegging van de Dayton-akkoorden, met inbegrip van volledige medewerking met het Joegoslavië-Tribunaal, goed bestuur en macro-economisch beleid, alsmede intra-regionale samenwerking. Het rapport zal Uw Kamer toegaan als bijlage bij het verslag van de Raad.

Midden Oosten

De Raad zal de crisis in het Midden Oosten bespreken in het licht van de heersende omstandigheden. Het aanhoudende geweld, de reacties van de partijen en van de internationale gemeenschap op het 'Mitchell'-rapport - dat de Raad tijdens de vorige bijeenkomst verwelkomde en ondersteunde - en de groeiende rol van de VS-administratie zullen daarbij centraal staan.

Hoge Vertegenwoordiger Solana zal verslag uitbrengen van zijn bevindingen tijdens zijn recente reis naar de regio waar hij uitvoering gaf aan het mandaat dat de Raad hem verschafte om in nauw overleg met de andere deelnemers van de Top van Sharm-el-Sheikh te onderzoeken hoe aan de conclusies van het Mitchell-rapport opvolging kan worden gegeven. Mogelijk zal Solana een door hem opgestelde 'roadmap' voor de aanpak van de crisis aan de Raad voorleggen. De Europese Raad in Stockholm had hem tot de opstelling van een dergelijk stappenplan uitgenodigd.

De Raad zal mogelijk ook dienen ter voorbereiding op de Amerikaans-Europese Top die op 14 juni voorafgaand aan de Europese Raad in Gotenburg zal plaatsvinden. Daarbij kunnen aan de orde komen de inspanningen van de onlangs door de Amerikaanse regering aangestelde speciale gezant ambassadeur Burns, om de partijen tot uitvoering van de aanbevelingen van het Mitchell-rapport te bewegen.

EU-VN samenwerking

Het Voorzitterschap zal kort willen stilstaan bij de voortgang van de samenwerking tussen de EU en de Verenigde Naties op het gebied van conflictpreventie en crisisbeheersing. Daarbij zal worden onder andere teruggeblikt op het dinergesprek met SG VN bij de Algemene Raad van 14 mei jl.

EU-VS relaties

Tijdens de Raad zal worden gesproken over de voorbereiding van de Amerikaans-Europese Top, die op 14 juni voorafgaand aan de Europese Raad in Gotenburg zal worden georganiseerd. Aansluitend aan de Top zal een diner plaatsvinden waaraan de 15 Staatshoofden en regeringsleiders, president Bush en voorzitter Prodi zullen deelnemen.

Volgens de meest recente agenda zal tijdens de Top in plenaire zitting worden gesproken over WTO (nieuwe ronde en geschillenbeslechting), Westelijke Balkan, Rusland en overdraagbare ziekten. Lunchonderwerpen zijn waarschijnlijk klimaatverandering en Midden-Oosten (zie hierboven). Het diner aan de vooravond van de ER zal zich naar verwachting concentreren op het thema EU-uitbreiding en de resultaten van de NAVO bijeenkomst in Brussel daags tevoren.

Op dit moment wordt in samenwerking met de VS een gezamenlijke verklaring voorbereid waarin de transatlantische dialoog wordt herbevestigd. Daarnaast zal de verklaring gezamenlijke standpunten bevatten over de onderwerpen die tijdens de Top aan de orde zullen komen.

Voorbereiding Europese Raad te Gotenburg

De Europese Commissie heeft op 16 mei een voorstel voor een EU-strategie voor duurzame ontwikkeling gepresenteerd. De strategie legt de basis voor een duurzame evenwichtige integratie van economisch, sociaal en milieubeleid. Kern van de strategie vormt voor Nederland het streven naar ontkoppeling van economische groei en milieudruk. De Algemene Raad zal het voorstel bespreken. Het Voorzitterschap zal de inhoud van de discussies meenemen bij het opstellen van ontwerpconclusies voor de Europese Raad.

Het Commissievoorstel identificeert zes terreinen waarop actie benodigd is. Naast het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting en het geven van een antwoord op het vergrijzingsvraagstuk, worden op milieuterrein vier prioriteiten toegevoegd: tegengaan van klimaatverandering, bevordering van volksgezondheid, verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen en tenslotte verbetering van transport en ruimtelijke ordening.

Nederland kan het vaststellen van de strategie door de Europese Raad steunen. Wel is Nederland van mening dat de strategie meer aandacht dient te schenken aan de externe dimensie van het EU-beleid en aan de noodzaak duurzame ontwikkeling op mondiaal niveau te bevorderen. Ook dient de strategie meer in te gaan op de hervorming van het GLB op basis van duurzame uitgangspunten. Tenslotte hecht Nederland aan het vaststellen van milieu-indicatoren in Gotenburg, zodat reeds op de top van Barcelona (voorjaar 2002) een eerste analyse van de implementatie kan worden gemaakt.

Zo nodig zal de Raad een laatste bespreking hebben over het voortgangsrapport van het Voorzitterschap over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid en de daaraan toe te voegen annexen. Deze zullen naar verwachting onder meer betrekking hebben op de ontwikkeling van crisisbeheersingscapaciteit, op doelstellingen voor civiele crisisbeheersing, op samenwerking met internationale organisaties en op het oefenbeleid.

De Raad zal eventueel ook het Europees Programma inzake Conflictpreventie, dat aan de Europese Raad wordt voorgelegd, bespreken. De kernpunten van dit programma zijn versterking van de politieke wil, verbetering van 'early warning', 'early action' en beleidscoherentie, verbetering van het instrumentarium voor korte en lange termijn conflictpreventie en het bouwen van effectieve samenwerkingsverbanden.

Onder dit agendapunt zal de Raad mogelijk ook nog andere rapporten bespreken die zijn opgesteld ter voorbereiding van de Europese Raad te Gotenburg.

Uitbreiding

Tijdens de Raad zal voortgang van het onderhandelingsproces worden geëvalueerd. Het Voorzitterschap en de Commissie zullen hiertoe ieder een voortgangspapier opstellen (dat nog niet is ontvangen). Ook hier geldt, dat de bespreking in de Raad ter voorbereiding dient op een evaluatie van het uitbreidingsproces door de Europese Raad van Gotenburg.

Het Zweedse Voorzitterschap is er in geslaagd om het eigen deel van de 'road map', de werkkalender voor de onderhandelingen, grotendeels af te ronden. Op hoofdstukken als vrij verkeer van personen, vrij verkeer van kapitaal en milieu kon consensus worden bereikt tussen de lidstaten. Deze hoofdstukken zullen mogelijk tijdens de ministeriële IGC's en marge van de Raad met een aantal kandidaat-lidstaten kunnen worden afgesloten.

Van belang is verder dat een aantal later met de onderhandelingen gestarte landen, waaronder Letland, Litouwen en Slowakije, tijdens het Zweedse Voorzitterschap aansluiting heeft kunnen vinden met de groep landen die als eerste met de onderhandelingen begon.

Nederland is positief over de tijdens het Zweedse Voorzitterschap geboekte voortgang. De 'road map' heeft zijn waarde bewezen als werkkalender voor de onderhandelingen. Nederland acht het van belang dat ook de komende Voorzitterschappen de 'road map' zoveel mogelijk volgens schema afwerken, hetgeen betekent dat de onderhandelingen met de meest gevorderde kandidaat-lidstaten in 2002 kunnen worden afgerond. De Nederlandse inzet is er op gericht dat de ER van Gotenburg nog eens expliciet zijn steun geeft aan de 'road map' als leidraad voor afronding van de onderhandelingen.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie