Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geannoteerde agenda Algemene Raad

Datum nieuwsfeit: 11-06-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=416237Aan de Voorzitters van de Algemene Commissie
voor Europese Zaken en van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Integratie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 6 juni 2001 Auteur Mr G.A. Beschoor Plug

Kenmerk DIE/314/01 Telefoon 070-3485005

Blad 1/6 Fax 070-3484086

Bijlage(n) - E-mail (die@minbuza.nl)

Betreft Geannoteerde agenda Algemene Raad van 11 en 12 juni 2001

Zeer geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij de geannoteerde agenda van de Algemene Raad van 11 en 12 juni 2001 aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Geannoteerde agenda van de Algemene Raad van 11 en 12 juni 2001

Westelijke Balkan

De Raad zal conclusies inzake de Westelijke Balkan aanvaarden en aandacht besteden aan de situatie in Macedonië.

Uitgangspunt blijft dat het met geweld nastreven van politieke doeleinden moet worden veroordeeld; de noodzakelijke veranderingen dienen in een vreedzaam, democratisch proces door gekozen vertegenwoordigers van de bevolking tot stand te worden gebracht. De brede coalitie-regering verdient sterke steun van de internationale gemeenschap. Tegelijkertijd dienen reacties op de gewapende extremistische activiteiten proportioneel te zijn en burgerslachtoffers te worden vermeden.

Nu de Macedonische en de Albanese regeringspartijen gezamenlijk afstand hebben genomen van het Prizren document en zich hebben gecommitteerd tot substantiële vooruitgang met President Trajkovski's agenda voor inter-etnische zaken, moeten nog vóór de door de partijen genoemde streefdatum van 15 juni as. (Europese Raad) inhoudelijke en zichtbare resultaten worden bereikt. Het NLA dient zich terug te trekken en de wapens neer te leggen, begeleid door vertrouwenwekkende maatregelen, zoals internationale monitoring in de dorpen en een periode waarin NLA-strijders zich kunnen ontwapenen (het 'Presevo-model'). Voorts dient humanitaire hulp aan de getroffen dorpen te worden verleend. De bemiddeling van Solana - als coördinator van de internationale gemeenschap - en Robertson blijven onmisbaar en verdienen dan ook onverkorte steun. Uit de ontwikkelingen rond het Prizren document blijkt eens te meer hoezeer coördinatie en rolverdeling tussen de diverse internationale spelers geboden blijft.

Nederland zal aandringen op groen licht van de Europese Raad van Gotenburg voor het starten van onderhandelingen met Albanië over een Stabilisatie-en Associatie-overeenkomst onder het Belgische Voorzitterschap. Nederland meent dat Albanië gezien de doorgevoerde economische en administratieve hervormingen sinds 1999 en zijn opstelling tijdens de Kosovo-crisis, in aanmerking komt voor een dergelijke vergaande contractuele relatie met de EU.

Aan de Raad zal voorliggen het jaarlijkse conditionaliteitsrapport over de landen van het Stabilisatie- en Associatieproces. De belangrijkste elementen waarop deze landen worden getoetst zijn democratisering, respect voor mensenrechten, inclusief de rechten van minderheden, tenuitvoerlegging van de Dayton-akkoorden, met inbegrip van volledige medewerking met het Joegoslavië-Tribunaal, goed bestuur en macro-economisch beleid, alsmede intra-regionale samenwerking. Het rapport zal Uw Kamer toegaan als bijlage bij het verslag van de Raad.

Midden Oosten

De Raad zal de crisis in het Midden Oosten bespreken in het licht van de heersende omstandigheden. Het aanhoudende geweld, de reacties van de partijen en van de internationale gemeenschap op het 'Mitchell'-rapport - dat de Raad tijdens de vorige bijeenkomst verwelkomde en ondersteunde - en de groeiende rol van de VS-administratie zullen daarbij centraal staan.

Hoge Vertegenwoordiger Solana zal verslag uitbrengen van zijn bevindingen tijdens zijn recente reis naar de regio waar hij uitvoering gaf aan het mandaat dat de Raad hem verschafte om in nauw overleg met de andere deelnemers van de Top van Sharm-el-Sheikh te onderzoeken hoe aan de conclusies van het Mitchell-rapport opvolging kan worden gegeven. Mogelijk zal Solana een door hem opgestelde 'roadmap' voor de aanpak van de crisis aan de Raad voorleggen. De Europese Raad in Stockholm had hem tot de opstelling van een dergelijk stappenplan uitgenodigd.

De Raad zal mogelijk ook dienen ter voorbereiding op de Amerikaans-Europese Top die op 14 juni voorafgaand aan de Europese Raad in Gotenburg zal plaatsvinden. Daarbij kunnen aan de orde komen de inspanningen van de onlangs door de Amerikaanse regering aangestelde speciale gezant ambassadeur Burns, om de partijen tot uitvoering van de aanbevelingen van het Mitchell-rapport te bewegen.

EU-VN samenwerking

Het Voorzitterschap zal kort willen stilstaan bij de voortgang van de samenwerking tussen de EU en de Verenigde Naties op het gebied van conflictpreventie en crisisbeheersing. Daarbij zal worden onder andere teruggeblikt op het dinergesprek met SG VN bij de Algemene Raad van 14 mei jl.

EU-VS relaties

Tijdens de Raad zal worden gesproken over de voorbereiding van de Amerikaans-Europese Top, die op 14 juni voorafgaand aan de Europese Raad in Gotenburg zal worden georganiseerd. Aansluitend aan de Top zal een diner plaatsvinden waaraan de 15 Staatshoofden en regeringsleiders, president Bush en voorzitter Prodi zullen deelnemen.

Volgens de meest recente agenda zal tijdens de Top in plenaire zitting worden gesproken over WTO (nieuwe ronde en geschillenbeslechting), Westelijke Balkan, Rusland en overdraagbare ziekten. Lunchonderwerpen zijn waarschijnlijk klimaatverandering en Midden-Oosten (zie hierboven). Het diner aan de vooravond van de ER zal zich naar verwachting concentreren op het thema EU-uitbreiding en de resultaten van de NAVO bijeenkomst in Brussel daags tevoren.

Op dit moment wordt in samenwerking met de VS een gezamenlijke verklaring voorbereid waarin de transatlantische dialoog wordt herbevestigd. Daarnaast zal de verklaring gezamenlijke standpunten bevatten over de onderwerpen die tijdens de Top aan de orde zullen komen.

Voorbereiding Europese Raad te Gotenburg

De Europese Commissie heeft op 16 mei een voorstel voor een EU-strategie voor duurzame ontwikkeling gepresenteerd. De strategie legt de basis voor een duurzame evenwichtige integratie van economisch, sociaal en milieubeleid. Kern van de strategie vormt voor Nederland het streven naar ontkoppeling van economische groei en milieudruk. De Algemene Raad zal het voorstel bespreken. Het Voorzitterschap zal de inhoud van de discussies meenemen bij het opstellen van ontwerpconclusies voor de Europese Raad.

Het Commissievoorstel identificeert zes terreinen waarop actie benodigd is. Naast het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting en het geven van een antwoord op het vergrijzingsvraagstuk, worden op milieuterrein vier prioriteiten toegevoegd: tegengaan van klimaatverandering, bevordering van volksgezondheid, verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen en tenslotte verbetering van transport en ruimtelijke ordening.

Nederland kan het vaststellen van de strategie door de Europese Raad steunen. Wel is Nederland van mening dat de strategie meer aandacht dient te schenken aan de externe dimensie van het EU-beleid en aan de noodzaak duurzame ontwikkeling op mondiaal niveau te bevorderen. Ook dient de strategie meer in te gaan op de hervorming van het GLB op basis van duurzame uitgangspunten. Tenslotte hecht Nederland aan het vaststellen van milieu-indicatoren in Gotenburg, zodat reeds op de top van Barcelona (voorjaar 2002) een eerste analyse van de implementatie kan worden gemaakt.

Zo nodig zal de Raad een laatste bespreking hebben over het voortgangsrapport van het Voorzitterschap over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid en de daaraan toe te voegen annexen. Deze zullen naar verwachting onder meer betrekking hebben op de ontwikkeling van crisisbeheersingscapaciteit, op doelstellingen voor civiele crisisbeheersing, op samenwerking met internationale organisaties en op het oefenbeleid.

De Raad zal eventueel ook het Europees Programma inzake Conflictpreventie, dat aan de Europese Raad wordt voorgelegd, bespreken. De kernpunten van dit programma zijn versterking van de politieke wil, verbetering van 'early warning', 'early action' en beleidscoherentie, verbetering van het instrumentarium voor korte en lange termijn conflictpreventie en het bouwen van effectieve samenwerkingsverbanden.

Onder dit agendapunt zal de Raad mogelijk ook nog andere rapporten bespreken die zijn opgesteld ter voorbereiding van de Europese Raad te Gotenburg.

Uitbreiding

Tijdens de Raad zal voortgang van het onderhandelingsproces worden geëvalueerd. Het Voorzitterschap en de Commissie zullen hiertoe ieder een voortgangspapier opstellen (dat nog niet is ontvangen). Ook hier geldt, dat de bespreking in de Raad ter voorbereiding dient op een evaluatie van het uitbreidingsproces door de Europese Raad van Gotenburg.

Het Zweedse Voorzitterschap is er in geslaagd om het eigen deel van de 'road map', de werkkalender voor de onderhandelingen, grotendeels af te ronden. Op hoofdstukken als vrij verkeer van personen, vrij verkeer van kapitaal en milieu kon consensus worden bereikt tussen de lidstaten. Deze hoofdstukken zullen mogelijk tijdens de ministeriële IGC's en marge van de Raad met een aantal kandidaat-lidstaten kunnen worden afgesloten.

Van belang is verder dat een aantal later met de onderhandelingen gestarte landen, waaronder Letland, Litouwen en Slowakije, tijdens het Zweedse Voorzitterschap aansluiting heeft kunnen vinden met de groep landen die als eerste met de onderhandelingen begon.

Nederland is positief over de tijdens het Zweedse Voorzitterschap geboekte voortgang. De 'road map' heeft zijn waarde bewezen als werkkalender voor de onderhandelingen. Nederland acht het van belang dat ook de komende Voorzitterschappen de 'road map' zoveel mogelijk volgens schema afwerken, hetgeen betekent dat de onderhandelingen met de meest gevorderde kandidaat-lidstaten in 2002 kunnen worden afgerond. De Nederlandse inzet is er op gericht dat de ER van Gotenburg nog eens expliciet zijn steun geeft aan de 'road map' als leidraad voor afronding van de onderhandelingen.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...