Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europees Parlement verlengt de ban op dierlijk afval

Datum nieuwsfeit: 12-06-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persmededeling

Europees Parlement steunt amendementen Staes

Europees Parlement verlengt de ban op dierlijk afval

Straatsburg (12/06)- Europarlementslid Bart Staes (Vu&Id) is er in geslaagd zijn collega's in het Europees Parlement te overtuigen van de noodzaak om dierlijk afval te bannen uit diervoeding. De strikte reglementering van handel in dierlijk afval moet een nieuwe dioxinecrisis onmogelijk maken in de toekomst. Het voorstel voor een richtlijn inzake gezondheidsvoorschriften voor dierlijke bijproducten werd vandaag met ruime meerderheid goedgekeurd (495 voor, 10 tegen, 17 onthoudingen) in het Europees Parlement.

Context

Jaarlijks moet er 16 miljoen ton dierlijke bijproducten worden verwijderd. Het overgrote deel daarvan kwam terecht tot voor de dioxinecrisis in dierenvoeder. De BSE-crises, de dioxinecrisis (PCB-crisis) in België en het uitbreken van de MKZ-epidemie in het VK, Frankrijk en Nederland (oorspronkelijke besmettingshaard bleek huishoudelijk afval te zijn waarin zich resten van illegaal geïmporteerd vlees bevonden) zorgden er voor dat consumenten en de overheid terecht steeds meer vraagtekens gingen plaatsen bij het gebruik van dierlijke bijproducten in diervoeders en de wijze waarop de verwerking van deze bijproducten gebeurt.

De Raad landbouwministers nam op 4 december 2000 de beschikking 2000/766/EG aan waarbij het tot 30 juni 2001 verboden is om landbouwhuisdieren met dierlijke eiwitten te voeden. Deze beschikking breidde zo het verbod op het voeren van vlees- en beendermeel aan herkauwers uit tot alle andere landbouwhuisdieren (waaronder dus ook kippen en varkens).

Op Europees niveau wordt de communautaire wetgeving momenteel in een nieuwe vorm gegoten via de verordeningsvoorstellen inzake overdraagbare spongiforme encefalopathiën (TSE s verslag Roth-Behrend voor het ogenblik in de verzoeningsprocedure tussen EP en Raad) én het voorstel voor verordening over het gebruik van dierlijke bijproducten.

Dit voorstel ligt dinsdag 12 juni in eerste lezing voor bij het Europees Parlement. Het voorstel van verordening omschrijft hoe voortaan moet worden omgaan met dierlijk afval en hoe vermeden moet worden hoe ongewenste producten in de voedselketen terechtkomen. Het brengt orde in een sector waarbij er duidelijk gescheiden afvalstromen worden geschapen die onder geen beding met elkaar vermengd mogen worden. De bespreking van deze ontwerpverordening vindt plaats tegen de achtergrond van het bestaande totaalverbod op het voeren van vlees- en beendermeel aan alle landbouwhuisdieren.

Houding commissie leefmilieu Europees Parlement

Ik werd door de fractie Groenen/Europese Vrije Alliantie aangeduid als schaduw-verslaggever van dit belangrijke verslag. Ik werkte daarbij optimaal samen met de liberale verslaggeefster Marit Paulsen. Van de zowat 25 amendementen die ik indiende werd het overgrote deel als amendement van de leefmilieucommissie overgenomen.

Het voorlopige verbod op het voederen van alle soorten dierlijke bijproducten moet niet worden verlengd tot het tijdstip waarop de voorliggende verordening in werking is getreden (zoals de Europese Commissie wil), maar tot het moment waarop zij volledig in de lidstaten wordt uitgevoerd. De commissie leefmilieu aanvaardde daarbij mijn amendement 118 (Staes, Schörling, Graefe zu Baringdorf) dat stelt dat na aanneming van onderhavige verordening door de Europese instellingen de Lidstaten voor 1 februari 2003 een verslag moeten voorleggen over de uniforme toepassing van de in deze verordening vervatte bepalingen. Na ontvangst van dit verslag door de Europese instellingen kan op communautair niveau een besluit worden genomen over het opnieuw gebruiken van vlees- en beendermeel in de voeding van niet-herkauwende fokdieren. Het moet duidelijk zijn dat het debat over het gebruik van vlees- en beendermeel in dierevoeders pas kan worden opgestart nadat er volledige zekerheid is over de goede werking van de sector inzake dierlijke afval.

De MKZ-epidemie leerde ons dat keukenafval en etensresten, m.n. levensmiddelenresten van dierlijke oorsprong van restaurants en grootkeukens, op dezelfde wijze moeten worden behandeld en dezelfde verwerking moet ondergaan als alle andere dierlijke eiwitten. Dit soort producten werd door de Europese Commissie uitgesloten van de werkingssfeer van deze verordening. De commissie leefmilieu wil dat deze producten onder de toepassing van de verordening gebracht worden.

Eén van de voorwaarden om dierlijke eiwitten in de toekomst als voeder voor levensmiddelenproducerende dieren toe te laten is het onvoorwaardelijk voldoen aan de eis dat uitsluitend bijproducten mogen worden gebruikt van geslachte dieren die zijn vrijgegeven voor menselijke consumptie.

De verordening voorziet voor de dierlijke bijproducten drie categorieën: Categorie 1 (art. 4 van de verordening) is het afval van dieren die vermoedelijk met een TSE zijn besmet of waarbij de aanwezigheid van een TSE officieel is bevestigd, met inbegrip van dieren die in het kader van TSE-uitroeiingsmaatregelen zijn gedood. De leefmilieucommissie amendeert deze tekst in de richting van de TSE-verordening (verslag Roth-Behrend) dat nu in de verzoeningsfase zit tussen EP en Raad. Het EP wil ook alle dieren die zonder een aanwijsbare reden op een bedrijf zijn doodgegaan en die niet getest zijn op BSE of andere besmettelijke ziektes onderbrengen in categorie 1. Het EP aanvaardde verder mijn amendement 89 waarbij het verplicht wordt categorie 1-materiaal te merken met merkstoffen (zowel kleur- als geurstoffen) en te denatureren met milieuvriendelijke chemische stoffen. Bedoeling hiervan is de illegale handel van dit soort producten en de fraudegevoeligheid tegen te gaan. Categorie 1-materiaal wordt verzameld en vervoerd en als afval verwijderd door verbranding in installaties die daartoe erkend zijn (art. 9 bis). Het kan eventueel ook eerst verwerkt worden in een verwerkingsbedrijf en daarna worden verwijderd door verbranding of medeverbranding. In beide gevallen moet rekening worden gehouden met de meest recente wetenschappelijke bevindingen (aanname mijn amendementen 90 en 92) Ook mijn amendement 96 werd aanvaard dat stelt dat categorie 1-materiaal niet naar derde landen mag worden uitgevoerd.

Categorie 2 (art. 5 van de verordening) zijn de dierlijke bijproducten zoals de mest uit slachthuizen en de inhoud van het maagdarmkanaal, dieren die zonder aanwijsbare reden op een een bedrijf zijn doodgegaan en die na een test op BSE en besmettelijke ziektes negatief zijn bevonden. Ook het categorie 2-materiaal moet met kleur- en geurstoffen worden gemerkt. Deze producten mogen nooit in dierenvoeder worden verwerkt. Ze moeten als afval worden verwijderd door verbranding in een verbrandingsinstallatie die daartoe is erkend. Ze kunnen ook eerst worden verwerkt in een bedrijf dat daartoe is erkend, waarbij het daaruit resulterende materiaal wordt gemerkt en nadien wordt verbrand. Het gesmolten vet van deze categorie 2-producten kan worden verwerkt tot vetderivaten voor uitsluitend gebruik in biologische meststoffen of bodemverbeteraars (geen cosmetica of geneesmiddelen !) in daartoe erkende oleochemische bedrijven van categorie 2.(= erkende vetsmelterijen). Deze producten kunnen ook worden verwerkt in erkende verwerkingsbedrijven waarbij het daaruit resulterende eiwitmateriaal gebruikt wordt als biologische meststof of bodemverbeteraar of waarbij dit materiaal wordt omgezet in een erkende biogas of composteerinstallatie. Ook categorie2-materiaal mag niet naar derde landen worden uitgevoerd (am. 106-Staes).

Categorie 3 (art. 6 van de verordening) zijn alle dierlijke bijproducten die komen van dieren die voor menselijke consumptie geschikt zijn verklaard maar om commerciële redenen ongeschikt zijn voor menselijke consumptie. De leefmilieucommissie wil ook dat keukenafaval en etensresten van restaurants en grootkeukens ondergebracht worden in categorie 3. Categorie 3-materiaal wordt gekoeld of bevroren bewaard, verzameld en vervoerd. Het kan worden verbrand in een erkende verbrandingsinstallatie of worden verwerkt in een erkend verwerkingsbedrijf en daarna verbrand. Deze producten kunnen worden verwerkt tot voeder voor gezelschapsdieren of worden verwerkt in een erkende biogas- of composteerinstallatie. Indien deze producten verwerkt worden in erkende verwerkingsbedrijven kunnen ze NA HET OPHEFFEN VAN HET TOTAALVERBOD opnieuw worden toegelaten als grondstof voor dierenvoeders, dit evenwel onder de strenge voorwaarden die in de verordening zijn beschreven.

Het is van het allergrootste belang dat de drie categorieën gedurende de hele verwerkingsketen strikt gescheiden worden gehouden. Deze scheiding moet doorzichtig en duidelijk zijn en moet mogelijke kruiscontaminering voorkomen. Vandaar de amendenten over de merkstoffen (geur- en kleur voor categorie 1- en 2-materiaal), de eis dat opslagbedrijven geografisch gescheiden liggen van bedrijven voor materiaal 1 en 2. Er komt ook een georgrafische scheiding van verwerkingsbedrijven categorie 1, 2 en 3, vetsmelterijen die werken met materiaal 2 en 3.

Uit wetenschappelijk oogpunt is hergebruik van dierlijke bijproducten binnen de diersoort zeer discutabel. Vandaar dat ook een aantal amendementen werden aangenomen die hergebruik van dierlijke producten binnen de diersoort kunnen voorkomen. Artikel 20 stipuleert een uitdrukkelijk verbod op hergebruik binnen de diersoort. Zo moet kannibalisme worden voorkomen.

Totnutoe werden vetten zodanig behandeld alsof de kwaliteit van de onbewerkte dierlijke bijproducten totaal onbelangrijk was. Het EP wil dat voortaan alleen vetten uit categorie 3 in voer mogen worden gebruikt. Zo wordt voorkomen dat de in vet oplosbare chemische stoffen in de levensmiddelenketen terecht komen. Wat België overkwam via Fogras en vetsmelter Verkest wordt zo onmogelijk.

Het EP wil tenslotte de inwerkingtreding van deze verordening vervroegen tot 1 januari 2002 i.p.v. de door de Commissie voorziene datum van 1 februari 2003.

Wat met het huidige verbod op het gebruik van vlees- en beendermeel in dierenvoeder?

Op 10 april 2001 legden de diensten van de Commissie een werkdocument voor over het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten in diervoeder. Het document biedt een overzicht van de voorlopige conclusies van de inspecties die het Voedsel- en Veterinair Bureau (FVO-Dublin) in 2000 uitvoerde i.v.m. BSE, de bestaande wetenschappelijke adviezen en de resultaten van de snelle BSE-tests.

De Commissie is geneigd het huidige totale voederverbod voor alle landbouwhuisdieren verder te zetten en het pas in te trekken:

na goedkeuring door Raad en EP van de hier besproken verordening (alleen dierlijke bijproducten van dieren geschikt voor menselijke consumptie te gebruiken als diervoeder, volledige scheiding bij het ophalen en transport van afval dat niet voor diervoeder is bestemd, volledige scheiding tussen diervoederproductieinstallaties en installaties waar andere dierlijke afvallen worden verwerkt, strengere controle traceerbaarheid, o.m. via beter registratiesysteem en toevoeging kleur- en geurstoffen aan dierlijke eiwitten en vetten die voor destructie bestemd zijn) vernietiging van alle bestaande voorraden dierlijke eiwitten en diervoeders om te waarborgen dat na intrekking van het totaalverbod alleen dierlijke eiwitten en vetten die volgens de nieuwe regels zijn behandeld kunnen gebruikt worden als ingrediënt voor diervoer.

Het voordeel van deze aanpak (intrekking totaalverbod na voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden) is volgens de Commissie dat:

het politieke debat tussen Raad en EP kan worden verdergezet, ze wetenschapelijk gerechtvaardigd is en verdedigd kan worden binnen de WTO, er iets wordt gedaan aan de risico s voor de gezondheid, er minder consequenties zijn voor het milieu en de economie (slechts 2 miljoen ton materiaal te verwijderen van dieren die ongeschikt zijn voor de menselijke consumptie i.p.v. de hierboven vermelde 16 miljoen ton.

Het werkdocument vat verder de bezwaren samen die bestaan tegen het verderzetten van het permanent totaalverbod (milieu/ gezondheid en welzijn dieren, economie, consequenties WTO) zie bijlage

Of het totaalverbod ja dan neen wordt aangehouden zal dus afhangen van de manier waarop deze verordening in de praktijk wordt gebracht. Als zou blijken dat de onderverdeling in drie categorieën, de verplichte scheiding van de afvalstromen, het voorkomen van kannibalisme, etc. niet- of onvoldoende door de sector worden nageleefd en dat de fraude in de sector te groot is/blijft, dan kunnen we ervan uitgaan dat de politieke randvoorwaarden om vlees- en beendermeel weer toe te laten in het dierenvoeder voor varkens en kippen niet vervuld zijn en zal er terecht gepleit worden voor het verderzetten van het totaalverbod. Deze ontwerpverordening biedt de sector een eerlijke kans. Hopelijk grijpt ze die.

Bart Staes
Lid van het Europees Parlement (VU&ID)
Tel. 0475/37.27.57.
12 juni 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...