Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

AOb inventariseert Integraal Personeelsbeleid op scholen

Datum nieuwsfeit: 12-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Algemene Onderwijsbond

Integraal Personeelsbeleid: hoe staat het ermee op uw school?

Met ingang van het schooljaar 2000-2001 hebben onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs en in de BVE geld gekregen voor Integraal Personeelsbeleid (IPB).
In het hieronder als Word-document (budgetipb.doc) te downloaden overzicht, is per sector aangegeven hoeveel geld in aanmerking komt om (voor een deel) opgenomen te worden in een budget IPB per school/bevoegd gezag.

Hierover waren afspraken gemaakt in twee opeenvolgende onderwijs-caos, die van 1999-2000 en die van 2000-2002.
Dit eerste jaar was vooral bedoeld om de introductie van IPB voor te bereiden. Nu het volgende schooljaar al weer in zicht komt, is dit een goed moment om te kijken hoe het met die voorbereiding staat: wat is er al gebeurd en wat moet nog (beter) worden aangepakt?

We hebben een lijst 'Invoering IPB' ontwikkeld waarin u kunt aflezen in welke fase uw school zich bevindt. Bij deze lijst treft u tevens een toelichting die we hieronder integraal hebben opgenomen. We adviseren u eerst de toelichting op deze lijst te raadplegen. De lijst (en toelichting) kunt u hieronder als Word-document (invoeringipb.doc) downloaden.

Gedeelten van deze toelichting kunt u terugvinden in de tekst 'Integraal personeelsbeleid, pleidooi voor een gefaseerde invoering', gepubliceerd in het blad IP-Bericht, dat alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs ontvangen.

Toelichting bij lijst 'Invoering IPB'
Wat is IPB?
Integraal personeelsbeleid betekent: goede werkomstandigheden, tijd en geld voor ontwikkeling, zeggenschap over uw werk. De onderwijs-cao 1999-2000 noemt: ontwikkeling en tegengaan van werkdruk. Het betekent ook werken in een organisatie waar u meebepaalt wat je met elkaar wilt bereiken en wat er voor nodig is om dat te realiseren. Welke kwaliteiten moeten er 'in huis' zijn om het onderwijs optimaal te verzorgen, nu en in de toekomst? Maar ook omgekeerd: van welke kwaliteiten van werknemers wordt een speerpunt gemaakt? Deze onderlinge afstemming van personeelsbeleid en instellingsbeleid vormt de kern van IPB. Helaas komen wij te vaak een definitie van IPB tegen waar eenzijdig het personeelsbeleid moet worden afgestemd op de instellingsdoelen. Nadeel hiervan is ook dat de ontwikkeling van werknemers alleen kan plaatsvinden binnen de vastgestelde instellingsdoelen en dat werknemers geen ruimte krijgen voor employability, ontwikkeling gericht op verbeteren van hun arbeidsmarktperspectief. In de uitwerkingen in Uitleg van de onderwijs-cao 1999-2000 wordt wel degelijk aangegeven dat het ook om employability gaat.

Voorbereiding
De start vormt een intentieverklaring van het bevoegd gezag. De werkgever stelt vast dat IPB-beleid ontwikkeld zal worden en vervolgens zal worden ingevoerd in de school/scholen; wat onder IPB wordt verstaan en hoe het beleid tot stand komt en wanneer. Voordat beleid wordt ontwikkeld is een evaluatie van het bestaande beleid aan te raden, plus een inventarisatie onder het personeel van de meest urgente aspecten van IPB. Personeel dient betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het beleid. Uiteindelijk legt het bevoegd gezag een voorstel voor aan de PMR.
Wil de uitvoering optimaal plaatsvinden dan dienen de volgende randvoorwaarden vervuld te zijn. Er is een 'budget IPB' gereserveerd. Zon budget bestaat uit gelden, bestemd voor personeelsbeleid, zoals het geld uit de onderwijs-caos en scholingsgelden. De directie heeft IPB in haar takenpakket en is deskundig. De organisatiestructuur maakt uitvoering van IPB mogelijk. Degenen die IPB uitvoeren (bijvoorbeeld degenen die loopbaangesprekken voeren) zijn geschoold. Werknemers zijn geïnformeerd en in staat gesteld zich te scholen. De eerste gelden voor IPB zijn m.n. bedoeld voor de scholing van het management. Maar niet uitsluitend. De AOb vindt dat juist ook werknemers geschoold moeten worden over beleid dat hen per definitie aangaat. Tenslotte dient er draagvlak te zijn onder het personeel en de directie.

Uitvoering
Een basis
IPB vraagt om een cultuur waarin werknemers ervaren dat ze serieus genomen worden in hun werk en hun wensen ten aanzien van hun werkomstandigheden. Bijvoorbeeld: als je als werknemer ervan overtuigd bent dat een functioneringsgesprek je werkelijk verder brengt, dan zul je ook vertrouwen hebben in een gesprek waar je loopbaanwensen centraal staan. Daarom pleit de AOb ervoor eerst een 'basis personeelsbeleid' te realiseren en dan pas over te gaan op de nieuwere aspecten van IPB, zoals loopbaangesprekken. Zon basis bestaat uit: professioneel gevoerde functioneringsgesprekken en honorering van daar gemaakte afspraken, een taakbeleid met draagvlak onder het personeel, zorg voor beginnend en ouder personeel, werkoverleg en deelname van het personeel aan het tot stand komen van beleid. Vanzelfsprekend hoort het personeelsbeheer (o.m. administratie) op orde te zijn.

IPB in de volle breedte
Vervolgens kan dan het gehele IPB op de rails worden gezet: het hele beleid rond werkomstandigheden en de ontwikkeling van personeel. Voor informatie over alle aspecten van IPB wordt verwezen naar de brochure IPB en de info IPB 'Tijd voor personeel = tijd voor kwaliteit' van de AOb, die u hier kunt aanvragen.

Beloningsbeleid, een mogelijk sluitstuk van IPB

Wanneer IPB in de volle breedte 'in uitvoering' is, kan gesproken worden over de mogelijkheid vormen van extra beloning in te voeren. In de uitwerkingen in Uitleg van de onderwijs-cao 1999-2000 wordt gesproken over een 'basisniveau IPB' dat eerst gerealiseerd moet zijn (niet te verwarren met de basis aan personeelsbeleid die de AOb als start van IPB bepleit). Zon volgorde ligt voor de hand: eerst moet personeel in staat gesteld zijn zich verder te ontwikkelen, dan kan het daarvoor pas worden beloond. Het gaat hier nadrukkelijk om beloning van ontwikkeling, van een individuele werknemer of een team en niet om prestatiebeloning.
De AOb streeft naar een 'keurmerk IPB'. Hiermee wordt de kwaliteit van het personeelsbeleid zichtbaar gemaakt. Bovendien kan op basis hiervan beoordeeld worden of een mogelijke invoering van vormen van extra beloning bespreekbaar is. Tot op dit moment bestaat zon keurmerk nog niet. Zolang hanteren we een eigen 'checklist IPB'. Deze checklist kunt u hieronder als Word-document (checklistipb.doc) downloaden.

Voor nadere informatie over IPB en beloning en de checklist, zie de AOb-brochure IPB.

Wat doet de AOb?
In de rayons vinden activiteiten plaats, in deze fase met name gericht op voorlichting, aan mr-en, op scholen en tijdens regionale bijeenkomsten. Informatie kunt u krijgen bij uw rayonkantoor. Rayonkantoor Noord
Rayonkantoor Oost
Rayonkantoor Noord-West
Rayonkantoor Zuid-West
Rayonkantoor Zuid

De afdeling Scholing en Ondersteuning van de AOb verzorgt cursussen over IPB voor medezeggenschapsraden en voor individuele personeelsleden (onderwijsondersteunend, onderwijsgevend en leidinggevend personeel).

Klik hier voor meer informatie.
budgetipb.doc invoeringipb.doc checklistipb.doc

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie