Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Almere pakt consequenties vreemdelingenwet aan

Datum nieuwsfeit: 13-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Almere
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Almere

Almere pakt consequenties vreemdelingenwet aan (13 juni 2001)

Per 1 april jl. is de nieuwe Vreemdelingenwet van kracht. Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van beslissingen te verbeteren, het aantal en de duur van asielzoekersprocedures te verminderen c.q. te verkorten. De nieuwe wet heeft aanzienlijke gevolgen voor de asielzoekers, maar ook voor de instanties die de wet moeten uitvoeren.

De gemeente Almere heeft de consequenties van de nieuwe wet in kaart gebracht en hierover op 12 juni jl. beleidslijnen vastgesteld. Dit om te komen tot een efficiënt en effectief asielzoekersbeleid.

Huisvesting

Kende de oude wetgeving nog drie verschillende verblijfsvergunningen, de nieuwe Vreemdelingenwet kent er slechts één: een vergunning voor bepaalde tijd, eventueel gevolgd na drie jaar door één van onbepaalde tijd. Heeft iemand een vergunning voor bepaald tijd (statushouder), dan kan hij/zij zelfstandig op zoek gaan naar een woonruimte in de gemeente van zijn/haar keuze. Onder de oude wetgeving hadden niet alle statushouders een dergelijke vrijheid. Almere is, vanwege het asielzoekerscentrum en de gunstige ligging ten opzichte van de Randstad, voor veel statushouders aantrekkelijk. De gemeente verwacht dan ook dat zich meer statushouders in Almere willen vestigen dan waartoe de gemeente via een verdeelsleutel - gebaseerd op het inwonertal - is verplicht. Hierdoor kunnen grote problemen ontstaan in de toch al schaarse sociale woningmarkt in Almere. Het college besloot daarom tot de beleidslijn om de opgelegde taakstelling te handhaven. Is de taakstelling bereikt, dan kunnen statushouders zich via de reguliere weg net als ieder ander - inschrijven voor een woning in Almere.

Begeleiding

Onder het oude regime verbleven asielzoekers soms enige jaren in het asielzoekerscentrum. In deze periode maakten zij kennis met de Nederlandse taal en cultuur. Als men daarna onder de Zorgwet viel, dan werden zaken als ingerichte huisvesting, ziektekosten, verzekeringen en een persoonlijke toelage geregeld. De sociale dienst fungeerde als aanspreekpunt en de Stichting Voor Vluchtelingen en Nieuwkomers (VVN) verzorgde de individuele begeleiding.

Met de komst van de nieuwe Vreemdelingenwet verblijft de asielzoeker korter in het AZC en is tevens de Zorgwet afgeschaft. De asielzoeker dient vanaf de toekenning van de status zelfstandig aanspraak te maken op en gebruik te maken van de reguliere voorzieningen.

Via de Wet Inburgering Nieuwkomers leren statushouders in een periode van maximaal 1,5 jaar Nederlandse taal en krijgen zij maatschappelijke begeleiding van de stichting VVN. In de periode voorafgaand aan en gedurende het inburgeringstraject is het echter de vraag of de asielzoeker allerlei zaken rond het aanvragen van een uitkering en het regelen van nutsvoorzieningen, bankzaken en verzekeringen etc. zelfstandig weet op te pakken. De gemeente wil daarom met de stichting VVN afspraken maken over het inkopen van begeleidingstrajecten voor deze mensen. Bovendien gaan case-managers van de dienst Sociale Zaken fungeren als aanspreek- c.q. coördinatiepunt voor de vergunninghouder direct vanaf het moment van vestiging in de gemeente. Deze maatregel is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van deze doelgroep.

Noodopvang

Het restrictieve opvangbeleid van het rijk heeft tot gevolg dat een groeiende groep asielzoekers in gemeenten verblijft zonder onderdak en elementaire voorzieningen voor levensonderhoud. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat asielzoekers - legaal - in afwachting zijn van een beslissing of zij terug moeten naar een ander Europees land om daar asiel aan te vragen. Of dat zij wederom legaal - een tweede asielverzoek hebben mogen indienen omdat er sprake is van nieuwe omstandigheden en feiten. Gedurende dit legaal verblijf in Nederland voorziet de nieuwe wetgeving niet in opvang en staan deze mensen op straat.

Ook worden - door de nieuwe Vreemdelingenwet - uitgeprocedeerde asielzoekers na een termijn van 28 dagen uit de asielzoekerscentra gezet. Mensen worden dan dakloos terwijl zij bereidwillig en aantoonbaar bezig zijn met het verkrijgen van de benodigde papieren voor hun terugkeer.

De gemeente Almere beschouwt het bieden van onderdak tot haar gemeentelijke zorgtaak. Daarom is besloten het Leger des Heils in te schakelen voor het realiseren van een noodopvang voor bovengenoemde groeperingen. Het Leger des Heils zal vóór 1 oktober a.s. een projectplan leveren voor de realisatie van een opvangvoorziening van 15 20 plaatsen. De opvang van de mensen is tijdelijk van aard en zal bestaan uit een bed-, bad- en broodvoorziening. Besluitvorming over de noodopvang (investerings- en exploitatiekosten) wordt betrokken bij de procedure nieuw beleid 2002.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie