Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 13-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 12 juni 2001

1. Vergadering IPO-adviescommissie Zorg, Cultuur en Sociale Vraagstukken op 14 juni 2001

2. Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden C.Boelhouwer en D.Graatsma inzake opnamestop in de psychogeriatrische verpleeghuizen in het Gooi

3. Plaatsing op de provinciale monumentenlijst van de Noorder IJ- en Zeedijken en het gedeelte West-Friese Omringdijk dat in het buitengebied van de gemeente Enkhuizen ligt

4. Deelverordening Veelzijdige Arbeidsmarkt Projecten 2001
5. Vaststelling 1e kwartaalrapportage declaraties etc. leden GS
6. Lezersonderzoek NH-tijdschrift 2001

7. Wijzigingsvoorstellen streekvervoer op Texel.
8. Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie
9. Milieumonitor 2000 en Oplegnotitie

10. Statenvoordracht Evaluatie door Cie Beleidsevaluatie van het Provinciaal bodemsaneringsbeleid in de periode 1994-1999
11. Ondertekening Intentieverklaring Masterplan't Gooi
12. Statenvoordracht verlening WHP2 en rapport tussentijdse evaluatie WHP2

13. IJmond 200+: Operationeel programma 2001-2002
14. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.
15. Streekplanafwijking bedrijventerrein "De President", Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer

16. Indiensttreding IZR-medewerkers bij de provincie Noord-Holland
17. Zoetwaterbel van Hoorn, aanpassing Provinciale Milieuverordening
18. Verslag inkomende handelsmissie uit Niigata, Japan 13-16 mei 2001
19. Vaststellen ontwerpplan Aanpassingsinrichting
20. Cultuurhistorische Waardenkaart Zaanstreek/Waterland
21. Besturendag
Vergadering IPO-adviescommissie Zorg, Cultuur en Sociale Vraagstukken op 14 juni 2001

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van de IPO-adviescommissie Zorg, Welzijn en Sociale vraagstukken
Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden C.Boelhouwer en D.Graatsma inzake opnamestop in de psychogeriatrische verpleeghuizen in het Gooi
Het college stelt de antwoorden vast.
Plaatsing op de provinciale monumentenlijst van de Noorder IJ- en Zeedijken en het gedeelte West-Friese Omringdijk dat in het buitengebied van de gemeente Enkhuizen ligt

1. in principe de Noorder IJ- en Zeedijken en het gedeelte West-Friese Omringdijk in de gemeente Enkhuizen buiten de historische binnenstad op de provinciale monumentenlijst te plaatsen volgens bijgaand kaartbeeld

2. de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in haar vergadering van juni hierover advies te vragen.
Deelverordening Veelzijdige Arbeidsmarkt Projecten 2001 Het college besluit

1. De concept-statenvoordracht en het ontwerp-besluit inzake Deelverordening Veelzijdige Arbeidsmarktprojecten 2001 in principe vast te stellen en deze ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten;

2. Het aanvraagformulier Veelzijdige Arbeidsmarktprojecten vast te stellen.

3. De concept-voordracht en het ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de Statencommissie OPOO in haar vergadering van 28 juni 2001en ter kennisname aan de Statencommissie FSB in haar vergadering van 13 juni 2001;

4. Het aanvraagformulier aan beide in punt 3 genoemde commissies ter kennisname voor te leggen.

5. De deelverordening bekend te maken in het Provinciaal Blad na vaststelling door Provinciale Staten.

5.
Vaststelling 1e kwartaalrapportage declaraties etc. leden GS. Het college besluit de 1e kwartaalrapportage 2001 vast te stellen en ter kennisneming toe te zenden aan de Rekeningencommissie. Lezersonderzoek NH-tijdschrift 2001

1. De notitie naar aanleiding van het lezersonderzoek NH-tijdschrift voor kennisgeving aan te nemen.

2. Te besluiten om de uitgave van het NH-tijdschrift in ieder geval t/m 2003 voort te zetten.

3. De redactie opdracht te geven om op basis van het lezersonderzoek alsmede op basis van intern ambtelijke en bestuurlijke opmerkingen vorm en inhoud bij te sturen. Met name moet duidelijker worden waar de provincie haar eigen inhoud presenteert en waar sprake is van debat en/of opinievorming.
Wijzigingsvoorstellen streekvervoer op Texel

1. De ingediende wijzigingsvoorstellen van het streekvervoer van ConneXXion op Texel goed te keuren per 28 oktober a.s. (ingang winterdienst);

2. Niet in te gaan op de voorstellen van de gemeente Texel de bezuinigingen uit te stellen en ook niet het voorstel een aparte concessie Texel in te stellen;

3. Het gemeentebestuur voor te stellen in samenwerking voorstellen die leven bij de gemeente ("ketenkaart"/service-provider) uit te werken;

4. De wijzigingsvoorstellen voor Texel voor te leggen aan de Statencommissie WVV op 6 juli a.s.
Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie. Het college besluit:

1. in te stemmen met de tekst van de nieuwe bestuursovereenkomst landelijke ontwikkeling windenergie met uitzondering van de passage in artikel 3.2.4 waarin de mogelijke toepassing van het beschikbare doorzettingsinstrumentarium van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt geregeld;

2. dit ontwerp-besluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie MWG (waarbij tevens de leden van de statencommissie RO worden uitgenodigd);

3. bij positief advies van de statencommissies mevr. L. Klijn te machtigen om namens GS dit GS-besluit tijdens het IPO-AB van 28 juni a.s. in te brengen.
Milieumonitor 2000 en Oplegnotitie

1. Kennis te nemen van de Milieumonitor 2000.
2. De hierbij behorende oplegnotitie aan te passen.
Statenvoordracht Evaluatie door Cie Beleidsevaluatie van het Provinciaal bodemsaneringsbeleid in de periode 1994-1999 Het college besluit de conceptstatenvoordracht vast te stellen.
Ondertekening Intentieverklaring Masterplan 't Gooi

Het college besluit:

1. De uitgangspunten die de leidraad vormen bij de uitvoering van het project "Masterplan 't Gooi"te onderschrijven en als initiatiefneemster en partij de intentieverklaring "Masterplan 't Gooi"op 14 juni 2001 mede te ondertekenen.

2. Dat de provincie Noord-Holland zorg draagt voor de uitvoer van het projectplan en de financiering hiervoor, te weten met de deelprojecten "pilot Huizen"en "pilot Hilversum". De deelprojecten "Inhoud"en "Juridisch-financiële aspecten" maken deel uit van dit projectplan.

12.

Statenvoordracht verlening WHP2 en rapport tussentijdse evaluatie WHP2

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het rapport tussentijdse evaluatie tweede Waterhuishoudingsplan (WHP2).

2. De werkingsduur van het WHP2 te verlengen met 4 jaar. De uitvoering daarvan afhankelijk te stellen van de beschikbare middelen.

3. De benodigde middelen af te wegen bij de begroting 2002.

13.

IJmond 200+: Operationeel programma 2001-2002

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het Operationeel Programma 2001-2002 behorend bij het regionaal economisch stimuleringsprogramma IJmond 2000+;
2. In principe in te stemmen met dit programma alsmede met de aan de uitvoering daarvan verbonden bijdragen van de provincie van f1.250.000,- per jaar

3. Dit besluit om advies voor te leggen aan de Statencommissie ELE in haar vergadering van 20 juni a.s.


14.


Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: Art. 19: verklaringen van geen bezwaar:

* Bouw bovenwoning op het perceel Mient 55 te Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer

* Plandeel I, Stad voor de zon Steigers en Sportlandgoed, gemeente Heerhugowaard

* Bouw van een business center op bedrijvenpark te Nieuw-Vennip Zuid, gemeente Haarlemmermeer

* Uitbreiding bedrijfsruimte/rietdekkerij op het perceel Liedeweg
15, gemeente Spaarnwoude en Haarlemmerliede
* Maken van een onderheide betonvloer in bedrijfshal 1 aan de Haarlemmerstraatweg 173, gemeente Spaarnwoude en Haarlemmerliede
* Bouw van 42 appartementen aan de H.Gerhardstraat/Vermiljoenweg te Zaandam

* Bouw van twee fietsbruggen in deelplan Zuid van Bestemmingsplan "Willis", gemeente Zaanstad¹

* Bouw van 5 kantoorvilla's aan de Hoofdweg te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer

* Bouw van een woning aan de Dorpsstraat 11, gemeente Muiden
* Plaatsen van een GSM-antenne-installatie en apparatuurkasten in een bestaande hoogspanningsmast op het perceel Spaarndammerdijk 28 te Spaarndam, gemeente Spaarnwoude en Haarlemmerliede
* Bouw van een bedrijfswoning aan de Zuidervaart 14A te Zuidschermer, gemeente Schermer

* Bouw van 2 woningen op perceel Middelie 58 te Middelie, gemeente Zeevang

* Realiseren van een interieur- en decorbouwbedrijf in een agrarisch bedrijfsgebouw aande Middelweg 1 te Starnmeer, gemeente Graft-De Rijp

* Vergroten van een winkel en het oprichten van 5 appartementen aan de Hagelingerweg 28, gemeente Velsen

* Uitbreiden en aanpassen van het entreegebouw aan de Harmenjansweg
2-4, gemeente Haarlem

* Oprichten van een rioolbergingsbassin aan de Maasstraat te IJmuiden, gemeente Velsen

* Verbouwen en uitbreiden van het museum e.a. aan het Spaarne 16-18 (Teyler Museum), gemeente Haarlem

* Uitbreiden van de bedrijfsruite en de oprichting van een inpandig kantoor op de lokatie Liederik 1 te Zwaagdijk, gemeente Wervershoof

* Uitbreiding van de woning Korendijk 4 te Driehuizen, gemeente Schermer

* Wijzigen van gebruik en gevels van het perceel Industrieweg 15 te Assendelft, gemeente Zaanstad

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
* De Aker II, stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam
* De Aker III, stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam
* "Koninginnebuurt", gemeente Haarlem

* Parapluherziening toelaatbaarheid seksinrichtingen, gemeente Velsen

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:

* Opperdoes, gemeente Noorder-Koggenland


15.


Streekplanafwijking bedrijventerrein "De President", Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer

Het college besluit:

1. In beginsel in te stemmen met het advies van de PPC van 23 mei
2001 strekkende tot verlening van verklaring van geen bezwaar voor het bouwrijpmaken van de 1e fase van het bedrijventerrein De President (afgerond ca 20 ha netto en 5 ha voor een topsport enevenementencentrum c.a.)

2. In beginsel akkoord met de daaruit voortvloeiende afwijking van de partiële herziening van het Streekplan ANZKG voor Haarlemmermeer/Schiphol voor het aanleggen van een bedrijventerrein op gronden met de aanduiding "agrarisch gebied".
3. Met het oog op de afwijking van dit streekplan de statencommissie ROB van 12 juli 2001 te raadplegen.


16.


Indiensttreding IZR-medewerkers bij de provincie Noord-Holland

Het college besluit:

1. Een 4-tal (op termijn 7) medewerkers van het secretariaat van de Interprovinciale Ziektekostenregeling (IZR) tijdelijk in dienst te nemen van de provincie Noord-Holland;

2. De afdeling Personeel en Organisatie op te dragen de (administratieve) uitvoering daarvan te verzorgen.


17.


Zoetwaterbel van Hoorn, aanpassing Provinciale Milieuverordening Het college besluit het voorstel voor de aanpassing van de Provinciale Milieuverordening (PMV), betreffende het opnemen van een m.e.r.-plicht voor (proef-) boringen naar aardolie en aardgas door de zoetwaterbel van Hoorn, in te brengen in de Statencommissie Milieu, Water en Groen van 21 juni 2001, met de vraag of deze aanpassing van de PMV voor inspraak kan worden vrijgegeven.


18.


Verslag inkomende handelsmissie uit Niigata, Japan 13-16 mei 2001
1. Kennis te nemen van bijgaand verslag van de handelsmissie die heeft plaats gehad van 13-16 mei 2001;

2. Akkoord te gaan met de tekst;

3. Het ter beschikking te stellen aan belangstellenden


19.


Vaststellen ontwerpplan Aanpassingsinrichting
Het college besluit het plan Aanpassingsinrichting Omgeving Vijfde Baan Schiphol na actualisering van enkele punten, vast te stellen.
20.


Cultuurhistorische Waardenkaart Zaanstreek/Waterland Het college besluit de Cultuurhistorische Waardenkaart plus het publieksboek voor de regio Waterland/Zaanstreek vast te stellen.


21.


Besturendag

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de Besturendag 2001;
2. In te stemmen met de nadere invulling van de dag.

S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 7
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 6, 21
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 5
J.Koeman tel. (023) 514 31 85 13, 18, 19
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 4, 16
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 14, 15
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 1, 2, 3, 20
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 8, 9, 10, 11, 12, 17

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...