Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 14-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 14 juni 2001

... B & W-nieuws week 25

Grondbedrijf
Het college stemt in met de verkoop van een perceel gemeentegrond (ca. 780 m²) voor de prijs van fl. 323.700,- ( euro 146.888,65,-)om extra parkeergelegenheid te realiseren voor de toekomstige horecavoorziening aan de Adrianahoeve te Hoofddorp. De verkoopprijs is conform de grondprijzennota 2001.

Openbare Werken
Het college stemt in met het tijdelijke verkeersbesluit waarmee op 42 parkeerplaatsen bij de ingang van zwembad de Meerval in Nieuw-Vennep een parkeerschijfzone wordt ingesteld. Het college heeft op 8 mei al ingestemd met deze maatregel om het parkeren voor bezoekers aan het zwembad beter mogelijk te maken.

Om parkeeroverlast in de omliggende wijken te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de parkeerplaatsen bij het NS Station Nieuw Vennep beter worden benut, zullen de parkeertarieven bij het NS Station verlaagd worden. De blauwe zone op de 42 parkeerplaatsen voor bezoekers maakt het voor forensen minder aantrekkelijk om bij het zwembad te parkeren. Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur zal parkeren op deze plaatsen alleen mogelijk zijn met een parkeerschijf met een maximale parkeerduur van 4 uur. De verkeersmaatregel geldt tot 1 oktober 2001.

Het college stelt de raad voor om een uitvoeringskrediet van fl. 2.320.000 ( euro 1.052.770,10) te verlenen voor de herinrichting van de Zwanenburger- en Lijnderdijk tussen Kinheim en Komgrens Zwanenburg. Het herinrichtingsplan voorziet in de aanleg van rode fietsstroken, herinrichting van de berm tussen de rijbaan en de ringvaart (reguleren en ordenen van parkeerplaatsen in de berm) en een asfaltdrempel op de bebouwde komgrens van Zwanenburg. Voor de aanleg van de parkeerplaatsen in de berm is onlangs een artikel 19 procedure gestart omdat een deel van de parkeerplaatsen niet in het huidige bestemmingsplan past.

De uitvoering start in principe medio juli 2001 en duurt 6 maanden. De inkomsten worden verkregen van de ROA Vervoerregio (fl.
1.000.000) ( euro 453.780,21) en van het Waterschap Groot Haarlemmermeer (fl. 120.000) ( euro 54.453,62). De overige financiële middelen die nodig zijn voor het project (fl. 1.115.000) zijn reeds beschikbaar binnen de begroting van de dienst Openbare Werken. De raad behandelt het voorstel op 28 juni 2001.

Ruimte, Wonen en Economie
Het college stemt in met het raadsvoorstel, gewijzigd naar aanleiding van de commissiebehandeling, over de verdere aanpak van het project Hart voor Haarlemmermeer. Het raadsvoorstel gaat inhoudelijk in op de werkwijze die gevolgd moet worden om tot een Stedenbouwkundig Plan voor het Hart van Haarlemmermeer, de gebiedgrenzen en het programma te komen. Daarnaast wordt gevraagd om het verlenen van een voorbereidingskrediet ad 750.000,- ( euro 340.335,16) aan de directeur RWE. Dit bedrag is bestemd voor de werkzaamheden in 2001 tot en met het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor Hart voor Haarlemmermeer. Dit raadsvoorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 28 juni 2001.

Het college heeft kennis genomen van het besluit van Gedeputeerde Staten om het paraplubestemmingsplan seksinrichtingen gedeeltelijk goed te keuren. De goedkeuring betreft het specifieke gebruiksvoorschrift van een algeheel verbod op het vestigen van seksinrichtingen in gemeente Haarlemmermeer. Het bezwaar van Gedeputeerde Staten richt zich op de verplichte vrijstellingsbepaling die bepaalt dat burgemeester en wethouders, onder bepaalde voorwaarden, vrijstelling kunnen verlenen. Het college geeft de dienst RWE de opdracht om het plan zodanig te herzien dat het bezwaar van Gedeputeerde Staten wordt ondervangen. De raadscommissie ROL ontvangt het besluit ter kennisname.

Het college stelt de ontwerp-leefmilieuverordening Parklaan te Hoofddorp vast evenals de procedure tot het vaststellen van de verordening. Het college keurt de ontwerp-leefmilieuverordening Parklaan nogmaals goed omdat de verordening destijds niet in de Staatscourant gepubliceerd is. De verordening wordt ter inzage gelegd volgens de procedure van de totstandkoming van een bestemmingsplan.

Het college heeft kennis genomen van de uitspraak van de Rechtbank over de artikel 19 WRO vrijstelling voor de N22-noord. De rechter heeft het beroep van de omwonende gegrond verklaard en heeft de beslissing van het college vernietigd. De N22-noord is grotendeels aangelegd en in gebruik. In het artikel 19-traject mist alleen nog een stuk asfalt noordelijk van de Kruisvaart en een lengte aan een geluidsscherm. De provincie heeft hiervoor een nieuw geluidsbesluit genomen, de artikel 19 vrijstelling zelf is blijven bestaan. Het college moet opnieuw een beslissing nemen op het ingediende bezwaarschrift rekening houdend met de bestaande feiten.

Bestuursdienst
Het college stemt in met de opzet, onderzoeksaspecten, organisatie en planning voor de periodieke bedrijfsdoorlichting Brandweer. Een bedrijfsdoorlichting is een periodieke analyse van de opzet en het functioneren van bedrijfs- en beleidsprocessen die bepalend zijn voor het functioneren van de dienst als geheel en voor de kwaliteit van de eindresultaten. De doelstelling van het beleid van de Brandweer is meer aandacht te besteden aan pro-actie en preventie om calamiteiten te voorkomen of te beperken. Een belangrijk aspect hierbij is het vergunningstraject en de controle op de naleving van vergunningen. De beleidsonderwerpen "optimaliseren van de samenwerking met de regio, Schiphol en de andere diensten binnen de gemeente", "vrijwilligheid bij de brandweer" en "uitbreiding van het onderdeel FEZ" zijn aangewezen voor verdere analyse. Voor de doorlooptijd van het project staat ca. 6 maanden (exclusief besluitvorming).

Het college laat de 'Regeling waardeherziening en navordering 2000' redactioneel aanpassen met een tekstuele verduidelijking van de artikelen 4 en 5 (beperking mogelijkheid tot herziening en tot navorderen) en stelt de eerste wijziging van deze regeling vast.

Het college heeft het jaarverslag van bureau HALT Haarlemmermeer/ Aalsmeer van 2000 voor kennisgeving aangenomen. De werkwijze van bureau HALT kan nog steeds als goed en effectief beschouwd worden. In 2000 is het aantal HALT jongeren t.o.v. 1999 met 22 toegenomen en HALT heeft bij 23 instellingen jongeren aan het werk gezet. De misdrijven liggen vooral op het gebied van winkeldiefstal, baldadigheid en vuurwerk.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie