Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Grote twijfel aan de nauwkeurigheid van nandrolon analyses

Datum nieuwsfeit: 14-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NMI

Grote twijfel aan de nauwkeurigheid van nandrolon analyses

Nederlands Meetinstituut (NMi) is door de verdediging van Frank de Boer uitgenodigd als onafhankelijk getuige-deskundige op te treden in de tuchtzaak die 14 juni te Nyon plaatsvindt. NMi zet vraagtekens bij de nauwkeurigheid van de nandrolon analyses in de urine van Frank de Boer. De NMi-experts concluderen dat de onzekerheid van de analyse zo groot is, dat er een significante kans bestaat dat ten onrechte geconcludeerd wordt dat de werkelijke waarde boven de 2 ng/mL ligt.

Op 14 juni doet de UEFA uitspraak in de nandrolon-zaak van Frank de Boer. In de urine van De Boer was door het UEFA laboratorium in Portugal een nandrolon-gehalte van 8,2 ng/mL vastgesteld. Het lab in Lausanne stelde later een waarde van 7,1 ng/mL vast. Nederlands Meetinstituut (NMi) zet vraagtekens bij de nauwkeurigheid van deze bepalingen. NMi is het door de Nederlandse overheid aangewezen nationaal instituut voor de meetstandaarden. De verdediging van De Boer heeft NMi nu uitgenodigd op te treden als onafhankelijk getuige-deskundige in deze zaak.

Onvoldoende zekerheid
De gegevens zijn volgens NMi onvoldoende om met voldoende zekerheid te kunnen vaststellen dat de waarde in de urine van De Boer boven de 2 ng/mL ligt. Doorslaggevend is de nauwkeurigheid van de bepalingen. NMi heeft vastgesteld dat de metingen van elk van de laboratoria goed reproduceerbaar zijn. Echter, op basis van de verschillen tussen de twee laboratoria en de twee gedetailleerde analyse rapporten, lijken er systematische afwijkingen tussen de twee bepalingen in het spel. NMi stelt dat de uitkomst van de tweede, beslissende analyse moet worden geïnterpreteerd als 7,1 ng/mL + 6,2 ng/mL. Daarbij wordt een betrouwbaarheid van 99% aangehouden. Dat betekent dat met 99% zekerheid gesteld kan worden dat de werkelijke waarde tussen 0,9 en 13,3 ng/mL ligt.

Gevolg van deze constatering is dat het analysemonster van Frank de Boer in de twijfelzone is gekomen. De grenswaarde voor schorsing is 2 ng/mL. Deze waarde ligt binnen het onzekerheidsinterval (Zie figuur). De uitspraak positief kan daarom niet met voldoende (99%) zekerheid gedaan kan worden. Er is immers nog steeds een niet verwaarloosbare kans dat de werkelijke waarde beneden de 2 ng/mL ligt.

Grenswaarde omhoog of betere metingen
Voor nog lagere concentraties dan die in de urine van De Boer zijn gevonden, neemt de twijfel alleen maar toe en neemt de betrouwbaarheid van het besluit over het wel of niet positief zijn alleen maar af. Op het niveau van 2 ng/mL is de betrouwbaarheid zo gering geworden dat hooguit de aanwezigheid kan worden aangetoond. Een uitspraak over het gehalte is niet meer mogelijk. Handhaving van de huidige UEFA politiek om bij een analyseresultaat boven 2 ng/mL over te gaan tot schorsing wordt daarmee zeer dubieus. In veel gevallen loopt een onschuldige speler zo het risico loopt onterecht positief beoordeeld te worden. Daarmee dreigt de bepaling van de UEFA met een grenswaarde van 2 ng/mL een soort Russisch roulette voor de beschuldigde te worden.

In andere procedures met grote rechtsgevolgen is het gebruikelijk dat bij de beslissing rekening gehouden wordt met de meetonnauwkeurigheden. Uitgaande van de huidige meetmethoden is bij nandrolon-bepalingen een definitieve conclusie positief pas mogelijk als de grens op ca. 8 ng/mL wordt gelegd. NMi acht het daarom noodzakelijk dat de vergelijkbaarheid van de metingen van verschillende laboratoria aanzienlijk wordt verbeterd. Dit kan worden bereikt door het gebruik van uniforme en herleidbare meetstandaarden en referentiematerialen.

NMi
NMi B.V. is actief op het terrein van de metrologie, de wetenschap van het meten. De bedrijvengroep, sinds begin 2001 onderdeel van TNO, telt zon 260 medewerkers en heeft een jaaromzet van circa 60 miljoen gulden. Dochter NMi VSL is verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van Nederlandse nationale meetstandaarden, zoals de standaard voor massa (het kilogram) en lengte (de meter), maar ook chemische referentiematerialen. NMi Certin is actief in het testen en certificeren van meetmiddelen en kansspelmachines. Dochter Verispect voert inspectie- en toezichttaken uit op grond van de IJkwet en de Wet op de Kansspelen. 25)
EINDE BERICHT
27) PRESS RELEASE

Doubts about the accuracy of UEFA nandrolone analyses

NMi, the Dutch national metrology institute is invited by the lawyers of football international Frank de Boer to act as an independent expert in the UEFA nandrolone case on June 14 in Nyon. NMi questions the accuracy of the nandrolone analyses in the urine of De Boer and concludes that the uncertainty of the analyses is too large to make a reliable conclusion about the use of nandrolone by De Boer. At the measurement value of 7.1 ng/mL, there is still a significant chance of more than 1% that the conclusion positive above the 2 ng/mL threshold limit is false.

UEFA decides in the nandrolone case of Frank de Boer on June 14. The UEFA laboratory in Portugal found a nandrolone content of 8.2 ng/mL in the urine of the Dutch football international. Later the lab in Lausanne determined a value of 7.1 ng/mL. NMi questions the accuracy of the analyses. NMi is the national metrology institute of the Netherlands, designated by the Dutch government to develop and maintain the Dutch national measurement standards. Now, NMi is asked by the defense of Frank de Boer to appear as an independent expert in his suspension case.

Uncertainty insufficient
According to NMi the accuracy of the measured values is insufficient to conclude with sufficient reliability that the true value of the nandrolone content in the urine of De Boer exceeds the limit of 2 ng/mL. Decisive is the accuracy of the determinations. However, based on the different values of both laboratories for 19-noradrosterone (19-NA, the relevant nandrolone metabolite that has to be analysed) and the detailed analysis reports of the two laboratories, NMi concludes that systematic errors exists in both laboratories leading to large uncertainties. NMi states that the uncertainty of the second decisive determination is 7.1 + 6.2 ng/mL. In this statement a reliability level of 99% is used. This means that with a certainty of 99% it can be stated that the true value lies between 0.9 and 13.3 ng/mL

Result of this observation shows that the nandrolone value in the urine sample of De Boer lies in the doubtful zone. Sine the limit value for suspension is 2 ng/mL, this value is within the uncertainty interval (see picture) of the measurement result. Therefore the verdict positive cannot be given with an accuracy of 99% and there still is a non-negligible chance that the true value is below 2 ng/mL.

Higher limit and better measurements
In the case of concentrations lower than the ones found of De Boer, the doubts are even much higher. The reliability of a positive or negative conclusion is much lower. At a level of 2 ng/mL the reliability is so low that only the presence of nandrolone can be stated and a statement on concentrations is impossible. Retention of the present policy of UEFA to keep the limit of 2 ng/mL for suspension is very doubtful. In many cases an innocent football player has the risk to be considered positive unjustified. Thus the UEFA plays more or less Russian roulette with the accused.

Other procedures with large juridical consequences use to take into account the measurement uncertainties. On basis of the recent methods of nandrolone determinations a firm conclusion on a verdict positive can only be made above a limit of about 8 ng/mL. Therefore NMi pleads for further measures to diminish systematic errors between the various laboratories. Uniform and traceable measuring standards and reference materials can be of crucial importance to reach this goal.

NMi
NMi is active in the field of metrology, the science of measurement. Since February 2001 NMi is part of TNO, the Netherlands Organization for Applied Scientific Research. NMi s annual turnover is 18 million Euros. NMi employs 260 people. Daughter company NMi Van Swinden Laboratory is responsible for the maintenance and development of the Dutch national measurement standards, such as the standards for mass (the kilogram) and length (the meter) as well as chemical reference materials. NMi Certin is active in the testing and certification of measuring instruments and gaming machines. Daughter company Verispect is responsible for inspection and market surveillance on basis of the Dutch Metrology Act and Gaming Act.

END OF THE PRESS RELEASE

Note for the press:

For more information contact NMi:

Dr. Ed de Leer, head of the department tel. +31 15 269 1712
for Chemical Standards +31 65 142 1832

Bjorn
Kouwenberg tel: +31 15 269 1696
Press contact NMi VSL +31 65 149 2943
E-mail : (Bkouwenberg@NMi.nl)

Or visit our website: www.Nmi.nl

Noot voor de pers:
(Figuur kan niet mee worden verzonden maar kan worden opgevraagd. Voor meer informatie:
Dr. Ed de Leer, hoofd afdeling Telefoon: 015 - 269 1712 chemische standaarden 06 514 21832

Bjórn Kouwenberg,
Persvoorlichter NMi VSL Telefoon: 015 - 2691696
06 - 51 49 29 43

E-mail: (BKouwenberg@NMi.nl)

14 jun 01 15:15

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie