Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europese petrosubsidies voor Franse oliereuzen

Datum nieuwsfeit: 14-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Alternatieve energiebronnen worden stiefmoederlijk behandeld

Europese petrosubsidies voor Franse oliereuzen


1. Inleiding
In de periode '75 - '98 kregen de Franse oliereuzen meer dan een derde van de petrosubsidies. De Commissie wijt deze relatief hoge steun aan "het sterke Franse netwerk van diensten- en toeleveringsbedrijven". Europarlementslid Bart Staes (VU&ID) vermoedt dat het politieke netwerk minstens zo belangrijk was bij de toekenning van petrosubsidies ten belope van 10,9 miljard frank. Bovendien kwam twee derde van deze steun terecht bij de Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures, een economische belangengemeenschap rond Elf Aquitaine en Totalfina.

Tussen '75 en '98 heeft de Commissie 30 miljard frank subsidies gegeven aan Europese olie-, gas- en steenkoolproducenten voor bijna 1.000 afzonderlijke onderzoeksprojecten. De financiële steun was een reactie op de oliecrisis van '73 en beoogde de snelle ontwikkeling van de Noordzee tot een rendabel oliewingebied. Europa was toen voor 90 procent van de oliebevoorrading afhankelijk van het Midden-Oosten. De petrosubsidies moesten worden terugbetaald bij commerciële exploitatie. Dit gebeurde uiteindelijk met ongeveer 30 procent van de steun.

De projecten in de sector koolwaterstoffen beogen volgens Europees commissaris Loyola de Palacio allemaal hetzelfde doel: de veilige, schone, efficiënte en betaalbare opsporing, productie, transport en opslag van koolwaterstoffen. Oorspronkelijk waren de inspanningen gericht op kostenverlagingen teneinde de binnenlandse productie en dus de continuïteit van de voorziening voor de Gemeenschap te bevorderen. Naderhand werden de doelstellingen verruimd, vooral sinds de jaren negentig en de algemene daling van de olieprijzen, tot een groter concurrentievermogen, een betere milieubescherming en meer werkgelegenheid. Een aanzienlijk deel van de steun ging rechtstreeks naar de oliegerelateerde toeleverings- en dienstensector, die werk biedt aan 350.000 tot 500.000 mensen.

Europarlementslid Staes acht de petrosubsidies niet in overeenstemming met de strijd tegen de CO2-uitstoot en het broeikaseffect. De Commissie zou er beter aan doen meer fondsen vrij te maken voor alternatieve milieuvriendelijke energiebronnen, zeker met het oog op de strenge Kyoto-doelstellingen inzake CO2-uitstoot. Momenteel is de Europese Unie voor 70 procent van haar energieconsumptie afhankelijk van geïmporteerde fossiele brandstoffen. In '96 zorgden aardolie en aardgas respectievelijk voor 40 en 20 procent van de Europese energieproductie. Tegen 2020 zou hun gezamenlijke aandeel oplopen tot 70 procent.


2. Elf Aquitaine en Totalfina
Deze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen schuift de Commissie steevast naar voren om een verdere subsidiëring van Europese olie-, gas- en steenkoolproducenten te verantwoorden. "Aangezien Europa in de nabije toekomst voor zijn energiebevoorrading sterk afhankelijk zal blijven van koolwaterstoffen, gelooft de Commissie niet dat een dergelijke strategie strijdig is met haar aanpak van de CO2- en klimaatveranderingsproblematiek," zo stelt commissaris Loyola de Palacio. De petroleumsector is trouwens volop in beweging : grote bedrijven fuseren en OPEC-bijeenkomsten leiden al dan niet tot het stijgen van de prijs voor ruwe olie. In de pers wordt regelmatig bericht over nieuwe olievelden. De crisissfeer van '73 lijkt definitief achter de rug.

Eigenlijk ontwijkt de Palacio de kernvraag over de verenigbaarheid van petrosubsidies met het CO2-beleid door te wijzen op de groeiende aandacht voor het leefmilieu. "De laatste oproep tot het indienen van blijken van belangstelling van juni '99 benadrukte immers vooral de milieubeschermingsaspecten, waaronder bijvoorbeeld mogelijkheden voor de terugwinning en injectie van CO2. (&) De doelstellingen, die oorspronkelijk in de eerste plaats gericht waren op kostenverlagingen teneinde de binnenlandse productie en dus de continuïteit van de voorziening van de Gemeenschap te bevorderen, zijn verruimd, vooral sinds de jaren '90 en de algemene daling van de olieprijzen, tot de bevordering van een groter concurrentievermogen, een betere milieubescherming en meer werkgelegenheid."

Op basis van door europarlementslid Bart Staes verzamelde informatie kan men evenwel besluiten dat het voortbestaan van de rijkelijke petrosubsidies ook een andere - minder nobele - achtergrond heeft. Uit een lange vragenreeks aan commissaris de Palacio blijkt een duidelijke scheeftrekking ten voordele van Frankrijk en de Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures (GERTH). In de periode '75 - '98 kwam meer dan een derde van de petrosubsidies (36 procent) terecht bij Franse bedrijven. Daarvan kreeg de GERTH sinds '90 op z'n beurt twee derden. Voor de periode '75-'90 is geen bedrijfsgerichte uitsplitsing beschikbaar.

De GERTH is volgens de Palacio "een economische belangengemeenschap (Groupement d'Intérêt Economique), onderworpen aan de beschikking van 23 september". Ze werd opgericht in '74 en is samengesteld uit Elf Aquitaine, Totalfina en het Institut Français du Pétrole. Hoofddoelstelling is de coördinatie van administratieve en financiële aspecten van projecten in het wetenschappelijke milieu. De GERTH neemt ook deel aan de voorbereiding van projecten en de verspreiding van onderzoeksresultaten. In de raad van bestuur zetelen voorzitter Christian Rederon (oud-directeur van Total), Jacqueline Lecourtier, Claude Bergibier, Michel Legendre (directeur O&O van TotalFinaElf), André Douaud, Georges Dupont-Roc (verantwoordelijke duurzame ontwikkeling TotalFinaElf), Philippe Malzac (coördinator O&O TotalFinaElf) en Marc Jozan (adjunct-directeur O&O van TotalFinaElf). De eerste subsidieaanvraag voor de Groupement Européen de Recherches Technologiques sur les Hydrocarbures werd vastgesteld in '75.


3. Alternatieve energiebronnen
De bijzondere aandacht voor aardolie staat in schril contrast met de ambitieuse doelstellingen van Kyoto inzake de CO2-uitstoot en de stiefmoederlijke behandeling van alternatieve energiebronnen. Uit het eerste evaluatierapport van de Europese Commissie over haar Witboek Energie voor de toekomst: Duurzame energiebronnen blijkt dat enkel de alternatieve energiebronnen waarvoor de lidstaten extra maatregelen nemen hun marktaandeel kunnen vergroten (1). Vooralsnog schiet het beleid tekort om een aanzienlijke verschuiving te realiseren ten gunste van alternatieve energiebronnen.

"Het is in dit stadium echter nog lang niet zeker dat de indicatieve doelstelling van het witboek, namelijk een bijdrage van duurzame energiebronnen aan het totale bruto binnenlands verbruik in de EU ten belope van 12%, kan worden verwezenlijkt in de periode tot 2010. Deze doelstelling zal met name niet kunnen worden verwezenlijkt, als het bruto energieverbruik de huidige stijgende trend blijft volgen en maatregelen voor het beheer van de vraag en energie-efficiëntie niet streng worden toegepast," aldus de Commissie.

"De vorderingen in de periode 1997-2000 laten een bescheiden groei van het gebruik van duurzame energiebronnen op wereldniveau (&) zien. (&) de doelstelling van een aandeel van duurzame energiebronnen in de energiemix van 12% tegen 2010 (&) blijft ambitieus maar realistisch, mits er passende maatregelen worden getroffen en versterkt op communautair niveau. Het is duidelijk dat er vele extra inspanningen nodig zijn om deze doelstelling te verwezenlijken."

De Commissie benadrukt wel dat de belangrijkste verbeteringen waarneembaar zijn in de lidstaten en sectoren waar een passend beleid is gevoerd. Zo hebben programma's ter ondersteuning van duurzame energiebronnen gezorgd voor een toegenomen marktpenetratie van zonne-energie in Oostenrijk en Duitsland, hoewel ze een kleiner potentieel hebben dan zuidelijke landen. Hetzelfde geldt voor windenergie. Terwijl windenergie in Denemarken, Duitsland en Spanje werkelijk is doorgebroken, ontwikkelen andere landen met een groter potentieel deze markt niet. Het aandeel van duurzame energiebronnen verschilt dus aanzienlijk, afhankelijk van het energiebeleid en met name van specifieke maatregelen ter bevordering van duurzame energiebronnen op nationaal en internationaal niveau.

(1) Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's over de tenuitvoerlegging van de communautaire strategie en het actieplan voor duurzame energiebronnen (1998 - 2000)


4. Besluit
In het licht van bovenstaande vaststellingen dringt zich volgens europarlementslid Bart Staes een forse inhaaloperatie op ten gunste van alternatieve energiebronnen. De jarenlange bevoordeling van de in hoofdzaak Franse olie-industrie heeft geleid tot het behoud - zoniet versterking - van het onevenwicht tussen CO2-producerende petroleumderivaten en duurzame alternatieven zoals bio-massa, waterkrachtcentrales, zonne- en windenergie en aardwarmte. Volledigheidshalve dient ook gewezen op de voortdurende positieve discriminatie van kernenergie. Meer dan 30 procent van de energieproductie is momenteel afkomstig uit kerncentrales. September vorig jaar verklaarde commissaris Philippe Busquin voor Onderzoek zelfs dat opnieuw meer aandacht moest worden besteed aan kernenergie.

Voor de overheidssteun aan hernieuwbare energie en kernenergie hanteert de Europese Commissie eveneens twee maten en twee gewichten. In haar vorig jaar goedgekeurd voorstel over staatssteun aan milieuprojecten heeft de Commissie, zonder raadpleging van het Europees Parlement, de mogelijkheid beperkt voor lid- en deelstaten om te investeren in hernieuwbare energiebronnen of de exploitatie ervan te ondersteunen. Een dergelijke benadering vormt een ernstig obstakel voor lidstaten zoals de Belgische federatie, Frankrijk en Spanje, die (te) laat begonnen zijn met de ontwikkeling van hernieuwbare energie-industrieën. De vermindering van de bescheiden steun voor hernieuwbare energie contrasteert met de onwil van commissaris Mario Monti om de omvangrijke overheidssteun voor kernenergie te onderzoeken.

Zonder een fundamentele heroriëntering van de petrosubsidies naar duurzame energiebronnen komt trouwens het Protocol van Kyoto in het gedrang. De Europese Unie heeft zich in Kyoto geëngageerd om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 8 procent terug te dringen in vergelijking met het niveau van 1990. In 2010 zal meer dan de helft van de CO2-uitstoot worden veroorzaakt door aardolieproducten. Met name in de vervoerssector neemt de uitstoot constant toe. Indien niets wordt ondernomen, liggen de CO2-emissies in 2010 zo'n 35 procent hoger dan in 1990. De verlaging van het verbruik van aardolieproducten moet dan ook een absolute topprioriteit worden. Het moge in dit verband duidelijk zijn dat de Commissie met de voortzetting van haar petrosubsidiebeleid een verkeerd signaal geeft.


5. Bronnen
Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's over de tenuitvoerlegging van de communautaire strategie en het actieplan voor duurzame energiebronnen (1998 - 2000) Europese Commissie
COM(2001) 69 definitief
Brussel, 16 februari 2001

Groenboek - Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening Europese Commissie
COM(2000)769 final
Brussel, 29 november 2000

Mededeling van de Commissie - De olievoorziening van de Europese Unie Europese Commisssie
COM(2000)631.definitief
Brussel, 11 oktober 2000

Schriftelijke vragen van europarlementslid Bart Staes aan de Commissie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...