Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Grootegast

Datum nieuwsfeit: 15-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Grootegast
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente GrootegastACTUEEL NIEUWS

De koers verlegd: Grootegast op weg naar een nieuwe identiteit: Alle inwoners van de gemeente hebben (of krijgen) een brochure in de bus met als titel De koers verlegd: Grootegast op weg naar een nieuwe identiteit. In de pers hebt u kunnen lezen, dat de gemeente sturing wil geven aan een proces, dat min of meer al in gang is gezet namelijk dat de gemeente Grootegast -van oudsher een agrarische gemeente- naar een nieuwe identiteit gaat namelijk een gemeente waar het goed wonen en recreëren is. Bij het verder ontwikkelen van dat proces is de mening van de inwoners van de gemeente erg belangrijk. Wij willen namelijk graag weten wat u van deze vernieuwing vindt. U kunt uw mening op een drietal discussie-bijeenkomsten naar voren brengen. Deze bijeenkomsten zullen op de volgende data en plaatsen worden gehouden: maandag 25 juni: herberg "in de groote gast" te Grootegast dinsdag 26 juni: dorpshuis "De Rotonde" te Niekerk woensdag 27 juni: "De Taveerne" bij Strandheem te Opende De bijeenkomsten beginnen steeds om 20.00 uur. Wij nodigen u van harte uit een van de bijeenkomsten te bezoeken en aan de discussie deel te nemen.

Vergadering gemeenteraad
Op dinsdag 3 juli a.s. zal de gemeenteraad weer vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering staat onder leiding van burgemeester K.B. Dijkstra en begint om 20.00 uur. Als u gebruik van het spreekrecht wilt maken dan moet u dat voor het begin van de vergadering doorgeven aan de gemeentesecretaris de heer W.P. van Boggelen. Het spreekrecht heeft alleen betrekking op de onderwerpen, die op de agenda staan. Zodra de agenda bekend is zal die hier worden gepubliceerd.
Vergadering commissie Burgerzaken/FABA/Ruimte Op maandag 18 juni a.s. 's avonds om 19.30 uur zal er een gecombineerde vergadering worden gehouden van de commissies Burgerzaken/FABA en Ruimte in de raadzaal van het gemeentehuis. Bij deze openbare vergadering is iedereen van harte welkom en mag op de publieke tribune plaats nemen. Ook kunt u gebruik van het spreekrecht maken over zaken, die op de agenda voorkomen.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Opening

2. Verslag van de vergadering van 7 mei 2001
3. Ingekomen stukken/mededelingen

4. Aanvullend plan verbouw De Woldborg

5. Jaarverslag 2000 Stichting Cultuur Grootegast
6. Aanvraag subsidie 2002/jaarrekening 2000 Bureau Slachtofferhulp
7. Jaarrekening 2000

8. Grondexploitatieberekening 2001

9. Voorjaarsnota 2001

10. Investeringsschema 2002-2005

11. Rondvraag

12. Sluiting
Aansluitend zal de commissie Ruimte vergaderen en op de agenda van die commissie staan de volgende onderwerpen:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag vergadering 8 mei 2001

4. Ingekomen stukken

5. Samenwerking milieutaken Grootegast, Leek en Marum
6. Grondaankoop Lutjegast

7. Voortgang houtsingelproject Zuidelijk Westerkwartier
8. Voortgang Strandheem

9. Rondvraag

10. Sluiting

Sluiting gemeentelijke kantoren:
De gemeentelijke kantoren zijn op dinsdag 19 juni a.s. voor het publiek gesloten in verband met het jaarlijkse personeelsreisje.
Collectenrooster 2001:
Deze week wordt er gecollecteerd door de Maag Lever Darm Stichting en de volgende week door het Nederlandse Rode Kruis. Dit is de laatste collecte voor de vakantie. In de maanden juli en augustus wordt er niet gecollecteerd.

Optreden buitenlandse dansgroep
Ook dit jaar komt er weer een uitstekende dansgroep naar Grootegast. In samenwerking met "Op Roakeldais" uit Warffum is deze keer gekozen voor een groep uit Costa Rica. Zij hopen een optreden te verzorgen op maandag 2 juli a.s. in het woonzorgcentrum Het Hooge Heem te Grootegast.

Gemeentelijke diensten zijn verhuisd:
Zoals u wellicht weet wordt het gemeentekantoor op dit moment ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Tijdens deze werkzaamheden zal het overgrootste deel van de medewerkers tijdelijk een ander onderkomen krijgen.
De gemeentelijke diensten zijn nu op de volgende locaties te vinden: Burgerzaken en Ruimte/Vrom/Openbare Werken:
Gebouw van de Rabobank aan de Hoofdstraat. Als u een paspoort, een rijbewijs, een bouwvergunning, een milieuvergunning wilt aanvragen of u wilt iets weten over bouwkavels of de gemeentelijke riolering dan moet u naar de dependance van de gemeente in de Rabobank. In de bank is een publieksbalie, waar u met al uw vragen op het gebied van Burgerzaken en Ruimte terecht kunt.
Ruimte/Openbare Werken:
Medewerkers zijn gehuisvest in de Gemeentewerf aan de Rondweg, maar voor vragen moet u zich melden bij de publieksbalie in de bank. In het oude gedeelte van het gemeentehuis:
In dit deel zijn achtergebleven: het bestuur, de directie, de secretaresses, de voorlichter en de politie. Als tijdelijke ingang is de oude ingang met stoep weer in ere hersteld. Dit oudste deel van het gemeentehuis wordt later opgeknapt en dan zullen ook de huidige "bewoners" moeten vertrekken, maar daarover volgen nog wel publicaties.
Gebouw aan de Schalck:
Voor de diensten in dit gebouw treden er geen wijzigingen op. Algemeen:
Trouwen in het gemeentehuis blijft gewoon mogelijk. Het algemene telefoonnummer van de gemeente blijft voor alle diensten 695 795. Uitgangspunt blijft, dat wij u ook vanuit de tijdelijk nieuwe locaties optimaal van dienst willen zijn. Met ingang van 1 mei 2002 hopen wij de beschikking te hebben over een functioneel gemeentekantoor.

Oproep van de Stichting Cultuur Grootegast
Cultuur is een van de terreinen waarop de gemeente Grootegast een actief en vernieuwend beleid voert. De Cultuurnota 1998 leidde onder meer tot de oprichting van de Stichting Cultuur Grootegast. De stichting adviseert het gemeentebestuur, stimuleert een veelzijdig cultuuraanbod, en ontwikkelt zelf nieuwe culturele activiteiten. De stichting heeft daarbij de beschikking over een eigen budget. In het bestuur van de stichting zijn de verschillende deelaspecten van het culturele leven vertegenwoordigd.
Ter versterking van het bestuur is de stichting op zoek naar één of meer nieuwe bestuursleden, die:

- geïnteresseerd zijn in één of meer deelterreinen van het cultuurbeleid, zonder daarin zelf rechtstreekse belangen te hebben
- affiniteit voelen voor, en ervaring hebben in bestuurlijk en/of adviserend werk

- bereid zijn om op vrijwillige basis enkele uren per maand te investeren in de verdere ontwikkeling van het cultuurbeleid van de gemeente Grootegast.
Leden van het bestuur ontvangen een onkostenvergoeding die in redelijke verhouding staat tot de omvang en aard van de taken. Lijkt dit u wat ? Dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken bij de secretaris, mevrouw E.A. Hoekstra, telefoon 0594-659284

Mestplaat Staatsbosbeheer Peebos
De mestplaat van Staatsbosbeheer bij de werkschuur in de Peebos is weer geopend en er kan dus weer mest worden gebracht. Voor het aanleveren mag u gebruik maken van een auto met aanhanger.

Afsluiting Caspar Roblesdijk-De Noord Grootegast Burgemeester en wethouders hebben op 22 mei 2001 besloten om de Caspar Roblesdijk in z'n geheel en de weg De Noord te Grootegast vanaf de tennisbanen af te sluiten voor het doorgaande verkeer en die weg dan wel dat weggedeelte aan te wijzen als recreatief fietspad door middel van het plaatsen van borden. Reden voor dit besluit is dat beide wegen veelvuldig door sluipverkeer worden gebruikt waarvoor zij niet geschikt zijn.
Aanwonenden en eigenaren van landerijen krijgen automatisch van het gemeentebestuur een ontheffing om het fietspad anders dan met fietsen te berijden en te gebruiken.
Huurders van landerijen en eventuele andere belanghebbenden moeten schriftelijk een gemotiveerd verzoek tot ontheffing bij de gemeente indienen. Zij die al een verzoek tot ontheffing hebben ingediend hoeven dat niet nogmaals te doen.
Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit tot 19 juli 2001 een ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 46, 9860 AA Grootegast. Het bezwaarschrift bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Vaststelling verordeningen Burgemeester en wethouders delen mee dat de gemeenteraad op 29 mei 2001 heeft
vastgesteld:

1. een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening in het kader van het prostitutiebeleid;

2. de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 1997. De eerste verordening treedt in werking met ingang 1 juli 2001 en de tweede met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. De wijzigingen van de verordeningen zijn opgenomen in het Gemeenteblad 2001 nummer 5.
Het Gemeenteblad ligt ter inzage in de openbare bibliotheken en is verkrijgbaar aan de balie van het gemeentehuis. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Helmus van het bureau Facilitaire Dienstverlening.
20 juni: Veilig buitenspelen op de Nationale Straatspeeldag: Op woensdag 20 juni 2001 is het weer feest op straat. Dan wordt de jaarlijkse Nationale Straatspeeldag gehouden. Op de Straatspeeldag sluiten ouders in het hele land straten af voor het verkeer, zodat hun kinderen tenminste een keer per jaar veilig buiten kunnen spelen. De Nationale Straatspeeldag is een initiatief van de Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie 3VO. 3VO zet zich in voor veiligheid, kindvriendelijk verkeer en wil de bewegingsvrijheid van kinderen in de woonomgeving vergroten.
In veel buurten is het al lang niet meer vanzelfsprekend dat kinderen zelfstandig buiten spelen of alleen naar school of bibliotheek gaan, hoewel dit in de gemeente Grootegast nog heel erg meevalt. Veel ouders in het land vinden het verkeer zo'n bedreiging dat zij hun kinderen niet zonder toezicht naar buiten laten gaan. Zo missen kinderen belangrijke ervaringen. Op den duur kan dit leiden tot achterstanden in hun ontwikkeling. Gelukkig kan het ook anders. Straten en buurten kunnen veiliger worden door snelheidsremmers en goede oversteekvoor- zieningen. En het parkeren kan zo worden geregeld dat er meer speelmogelijkheden ontstaan. Kinderen krijgen dan weer de ruimte om lekker buiten te spelen. In de gemeente Grootegast zijn er voldoende en veilige speel- mogelijkheden voor kinderen, maar omdat de gemeente de landelijke actie van 3VO ondersteunt wil de gemeente toch aandacht aan de Nationale Straatspeeldag besteden.
Op de Nationale Straatspeeldag van 3VO gaan meer dan 2.000 straten een ochtend of middag dicht voor het verkeer. Voor veel kinderen is dat een unieke ervaring: voor een keer krijgen zij alle ruimte om midden op straat te spelen. Maar behalve een grandioos feest is de Straatspeeldag vooral ook een actiedag voor veilig, kindvriende- lijk verkeer. Op de Straatspeeldag nodigen de deelnemende groepen een vertegenwoordiger van de gemeente uit om zich persoonlijk van de problemen op de hoogte te stellen. Uiteindelijk doel is dat de buurt zo veilig wordt dat kinderen er elke dag veilig buiten kunnen spelen. Uit onderzoek blijkt dat de Straatspeeldag helpt om overleg tussen bewoners en gemeente op gang te brengen.
Ouders, scholen en buurtgroepen die vinden dat het verkeer in hun buurt kindvriendelijker moet worden en daar op een leuke manier mee aan de slag willen, kunnen meedoen aan de Nationale Straatspeeldag van
3VO. Deelnemers ontvangen een uitgebreid Straatspeeldagpakket met een duidelijke handleiding en suggesties voor straatspelletjes en andere activiteiten. Speciaal voor groepen die voor het eerst aan de Straatspeeldag deelnemen, organiseert 3VO in april informatiebijeenkomsten. Deelnemers kunnen zich aanmelden of informatie aanvragen door even te bellen naar het secretariaat van de Nationale Straatspeeldag (tel. 020-682 63 22). Faxen kan ook: (020-682 06 19). Informatie is ook te vinden op internet: www.3vo.nl of www.straatspeeldag.nl


Tariefsverhoging Milieustraat
Door toenemende verwerkingskosten is besloten het tarief voor het brengen van grof-, groen- en bouw- en sloopafval naar de Milieustraat aan De Tweemat te Grootegast te verhogen tot f. 20,- per vracht. Een vracht bestaat uit maximaal een volle kofferbak of een 1-assig karretje. Landbouw- en vrachtwagens worden niet toegelaten. Op verzoek van de beheerder van de Milieustraat moet u kunnen aantonen, dat u een inwoner bent van de gemeente Grootegast, Leek of Marum. Dat kan bijvoorbeeld door het laten zien van een geldig paspoort, rijbewijs of kentekenbewijs.

Onderscheidingen
Elk jaar worden er op Koninginnedag (30 april) Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan personen, die van grote betekenis zijn (geweest) voor de samenleving of een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van sport, wetenschap enz. Voor de beoordeling van de prestaties gelden landelijke richtlijnen. In die richtlijnen is ook bepaald, dat de burgemeester van de gemeente bemiddelt in het doen van voordrachten voor een onderscheiding en daarin ook adviseert.
Voordrachten voor Koninginnedag 2001 moeten door de gemeente voor 1 oktober a.s. zijn ingediend. Omdat er veel tijd nodig is voor het verzamelen van gegevens zullen kandidaten uiterlijk 1 september bij de burgemeester moeten worden aangemeld. Overleg over een voordracht wordt op prijs gesteld.
Ook heeft de gemeente een eigen onderscheiding, de "Abel Tasman legpenning", die kan worden uitgereikt aan personen, die van grote betekenis (maatschappelijk/bestuurlijk) zijn (geweest) voor de gemeente Grootegast.
Deze onderscheiding kan door burgemeester en wethouders worden toegekend ter gelegenheid van een afscheid, een jubileum, verjaardag enz. Ook hiervoor geldt, dat overleg over een voordracht op prijs wordt gesteld.
Voor algemene informatie en voor het opvragen van een formulier voor het doen van een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding kunt u contact opnemen met de voorlichter van de gemeente de heer Dirk Jan Westerhof tel. 695722.

MINDER ACTUEEL NIEUWS

GEMEENTEGIDS 2001 - 2002
De voorbereidingen voor de nieuwe gemeentegids zijn weer gestart. Net als vorige jaren zal deze gids worden gemaakt en uitgegeven door drukkerij Roede te Grootegast. Het is de bedoeling, dat zo ongeveer in de periode april/mei de nieuwe gids klaar is. Deze wordt huis-aan-huis verspreid in de hele gemeente, maar ook landelijk wordt veel gebruik van de gids gemaakt. De gemeente stuurt jaarlijks tal van exemplaren naar allerlei instanties en personen. Ook nieuwe inwoners krijgen de gids uitgereikt om hen wegwijs te maken in hun nieuwe gemeente. Een gids met de meest recente gegevens is dan ook van groot belang. Wilt u even kijken of u, uw vereniging of bedrijf goed in de gids 2000 - 2001 is opgenomen? Als dat niet het geval is kunt u gebruik maken van de bon op blz. 112 van de gids. Daar gaat onze voorkeur naar uit, maar u mag ook bellen met de voorlichter van de gemeente de heer Dirk Jan Westerhof. Zijn rechtstreeks nummer is 695722. De wijzigingen, die u in de loop van het vorig of dit jaar hebt doorgegeven hoeft u natuurlijk niet weer te melden. Graag rekenen wij op uw medewerking zodat wij weer over een puike gemeentegids kunnen beschikken.

Gratis afhalen compost Milieustraat
Het aangeleverde groenafval op de Milieustraat wordt daar tot compost verwerkt. Dit compost is een goed middel om de kwaliteit van uw tuin te verhogen. Hoewel het woord gratis bijna niet meer bestaat vormt de Milieustraat daarop een uitzondering. Het compost mag namelijk gratis worden afgehaald. Toch nog een meevaller.

Een eigen woning?
Met ingang van 1 januari 2001 is de Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW) in werking getreden. Deze wet maakt het voor mensen in de lagere inkomensgroepen gemakkelijker om een bestaande huurwoning te kopen. Het kopen van een huis wordt bevorderd door het toekennen van een tegemoetkoming in de maandelijkse hypotheeklasten aan de eigenaar/bewoner van maximaal f. 328,- . Uiteraard moet de toekomstige eigenaar aan een aantal voorwaarden voldoen. Als voorwaarden gelden ondermeer:

- het inkomen

- het vermogen

- de hoogte van de hypotheek

- de kosten van het huis

- de staat van onderhoud van de woning

- de samenstelling van het huishouden

- en enkele persoonsgebonden voorwaarden
Als u interesse heeft voor het kopen van een huurwoning of meer informatie wilt hebben over uw mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met de heer D. Huizinga van de woningstichting Wold en Waard bereikbaar onder tel. 512161.

Samenstelling/kosten huishoudelijk afval
Een aantal keren per jaar wordt gekeken naar wat er zoal in de grijze containers wordt gestopt.
Positief is, dat het percentage papier van 12% in het begin van 2000 is teruggelopen naar ongeveer 4% aan het eind van dat jaar. Heel negatief is de toename van groenafval in de grijze container. In het begin van 2000 lag dat percentage op 7% en aan het eind van dat jaar was dat percentage opgelopen tot 45%. Als u nu weet, dat de verwerking van de inhoud van de grijze container behoorlijk meer kost dan de verwerking van groenafval dan moet de conclusie worden getrokken, dat we met elkaar niet goed bezig zijn. De verwerking van afval is zo langzamerhand een vrij kostbare zaak geworden en deze kosten worden op ons als burgers van de gemeente verhaald. Dat is op zich terecht en de gemeente hanteert daarbij een kostendekkend tarief; de kosten die de gemeente maakt moeten de burgers samen opbrengen. Maar waarom wordt dan groenafval in de grijze container gedaan? Daardoor worden de kosten van verwerking alleen maar hoger en dat willen wij toch niet? Dus een dringend beroep: doe alstublieft groenafval in de groene container en de rest van het huisvuil -zonder uiteraard schadelijke stoffen- in de grijze container. Op die manier doen wij in ieder geval onze uiterste best om de kosten nog wat binnen de perken houden.

Wijzigingen inzameling afvalstoffen.
Met ingang van 1 januari 2001 is een aantal wijzigingen van kracht die betrekking hebben op de inzameling van afvalstoffen. Grof groen afval:
De gebruikelijke mogelijkheid om grof groen afval op te laten halen door Novatec is komen te vervallen. Grof groen afval kunt u brengen naar de Milieustraat of u kunt dit door gespecialiseerde bedrijven laten afhalen c.q. verwerken (een van die bedrijven kan Novatec zijn).

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en na een schriftelijk verzoek kan de gemeente dit afval laten afvoeren tegen betaling van de -vooraf overeengekomen- kosten.
(N.B.) Een route voor het afhalen van kerstbomen wordt nog wel gereden.
Grof huishoudelijk afval:
De mogelijkheid om grof huishoudelijk afval één keer per maand aan te bieden is komen te vervallen maar in plaats daarvan één keer per kwartaal. Ook is het tarief verhoogd namelijk tot f. 30,- per m3. Melding blijft lopen via het centrale meldpunt Novatec/Kringloop tel. 514141.
Restafval van rommelmarkten:
De mogelijkheid, om gratis restafval van rommelmarkten naar de Milieustraat te brengen is vervallen. Voor dit afval worden op de Milieustraat de normale stortingskosten in rekening gebracht.

Inzameling grof huishoudelijk afval
Zoals u uit voorgaande publicaties kunt weten is de mogelijkheid, om een keer per maand grof huishoudelijk afval aan te bieden, komen te vervallen. In plaats daarvan wordt dit afval een keer per kwartaal opgehaald tegen een tarief van f. 30,- per m2. Melding dat afval moet worden afgehaald loopt via het centrale meldpunt Novatec/Kringloop tel. 514141.
Dit jaar zal op de volgende data nog een grofvuil-route worden gereden:
27 juni, 22 augustus en 14 november.

Overzicht chemokar 2001
Op onderstaande dagen zal de chemokar de gemeente Grootegast aandoen:

maandag 18 juni en 8 oktober 2001

Grootegast 08.00 - 08.30 uur De Gast ( Gereformeerde kerk) 08.35 - 09.05 uur De Schalck (bejaardenwoningen) 09.10 - 09.40 uur Hazelaarstraat (parkeerterrein) 09.45 - 10.15 uur Hoek Grutto/Leeuwerik
10.20 - 10.50 uur De Zwaan (pleintje)
10.55 - 11.25 uur G.P. Beukemalaan (Albert Hein)
11.30 - 12.00 uur Weegbree/ Ereprijs
Doezum 12.30 - 13.00 uur Terpstrastraat (B.B.S. Remmelt Booij)
13.05 - 13.35 uur Provincialeweg (N.H. kerk)
dinsdag 19 juni en 9 oktober 2001

Kornhorn 08.00 - 08.30 uur Hornhuusstraat (Dorpshuis) 08.35 - 09.05 uur Provincialeweg (Chr.Geref. kerk) Opende 09.15 - 09.45 uur Openderweg (N.H. kerk ) 09.55 - 10.25 uur Drachsterweg (Openbare school) 10.35 - 10.05 uur Bossingel (Marvo )
11.15 - 11.45 uur Westerkluft/De Dobbe
Lutjegast 12.30 - 13.00 uur Zeehaanstraat (B.B.S. ´t Fundament) 13.05 - 13.35 uur Abel Tasmanweg ( N.H. kerk )

woensdag 20 juni en 10 oktober 2001

Sebaldeburen 08.00 - 08.30 uur Kerkweg ( ´t Spectrum ) Niekerk 08.45 - 09.15 uur Dr. K.L. van der Veenlaan 09.20 - 09.50 uur Het Moor (bejaardenwoningen)
09.55 - 10.25 uur Ommegang (speelplein )
10.30 - 11.00 uur Elzenhof
Oldekerk 11.05 - 11.35 uur Zanster/Meyemaheerd
11.40 - 12.10 uur Eekebuursterweg (B.B.S. Rehoboth)

Containers te vroeg/te lang bij de weg
Regelmatig komt het voor, dat de groene- en grijze containers te vroeg en te lang bij de weg staan. Dit kan gevaarlijke situaties tot gevolg hebben vooral als de containers omvallen. Daarbij komt nog, dat het te vroeg of te lang bij de weg laten staan van de containers strafbaar is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Nu moet u niet verwachten, dat u binnenkort een wielklem op uw container zult aantreffen. Wij vragen alleen maar uw aandacht voor het plaatsen en weer weghalen van de container. Ga daar zorgvuldig mee om.

VERGOEDING LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2001/2002 Ouders van kinderen die een school bezoeken hebben in een aantal gevallen recht op vergoeding van de vervoerskosten, een abonnement voor het openbaar vervoer of het vervoer van het kind per taxi.
De verordening is op het gemeentehuis te raadplegen of op te vragen. In de volgende gevallen bestaat er recht op een vergoeding: _ Kinderen die naar de basisschool gaan:
Ouders kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten van het vervoer, als het kind een basisschool bezoekt en de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 6 kilometer bedraagt.
_ Speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Ouders van een leerling die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken, komen in aanmerking voor een vergoeding van de vervoerskosten, als de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan 2 kilometer bedraagt. Dit kan zijn een abonnement voor het openbaar vervoer of taxi vervoer van en naar school.
Zij die in het schooljaar 2000/2001 van deze regeling gebruik maakten hebben inmiddels een aanvraagformulier ontvangen. Als u nog geen formulier hebt ontvangen of in het komende schooljaar voor de eerste keer een beroep wilt doen op deze regeling, dan kunt u een aanvraagformulier opvragen bij het bureau OCSW. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. R.J.Solle-Wiekema van het bureau OCSW, telefoon 695793.

SUBSIDIE 2002
Evenals voorgaande jaren worden instellingen, werkzaam op het gebied van welzijn, muziek-en sportverenigingen in de gelegenheid gesteld een subsidie aan te vragen, deze keer voor het jaar 2002. Muziek-en sportverenigingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie als men jeugdleden heeft.
De subsidie bestaat dan uit een bijdrage per jeugdlid en een gedeelte van de accommodatiekosten
Het verzoek van instellingen die activiteiten ontplooien op het gebied van welzijn moet vergezeld gaan van een begroting en activiteitenprogramma voor het komende jaar.
Sport-en muziekverenigingen kunnen volstaan met het indienen van enkel het aanvraagformulier.
De aanvraag kan tot uiterlijk 1 juli 2001 worden ingediend. Aanvraagformulieren kunt u krijgen op het gemeentehuis. Voor eventuele aanvullende informatie en exacte voorwaarden kunt u desgewenst contact opnemen met de heer H. Peursum van het bureau OCSW, tel. nr. 695796

FINANCIEN

Informatie over de Wet Waardering Onroerende Zaken

U heeft onlangs van de gemeente Grootegast een beschikking ontvangen, waarop de nieuwe WOZ-waarde van de onroerende zaak, die u in eigendom heeft en/of gebruik, per 1 januari 1999 staat vermeld. (In een enkel geval kan deze beschikking nog niet worden afgegeven, maar dan volgt deze binnenkort.) Hieronder geven wij u een uiteenzetting waarom wij deze beschikking afgeven en wat dit voor u betekent. Algemeen
De wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is in werking getreden op

1 januari 1995. Op grond van deze wet moeten de gemeenten iedere vier jaar alle onroerende zaken zoals woningen, bedrijfspanden etc binnen hun grondgebied taxeren. De waarde hiervan wordt bij beschikking vastgesteld en die waarde zal in principe voor vier jaar gelden. Met ingang van 1 januari 2001 geldt deze waarde als uitgangspunt voor de onroerende-zaakbelastingen van de gemeenten, voor de omslag gebouwd van de waterschappen en voor de controle door de Belastingdienst van het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting en voor de waarde van de eigen woning in de vermogensrendementsheffing.
De waarde die op de beschikking staat vermeld komt dus de komende jaren (2001 t/m 2004) terug op de verschillende aanslagbiljetten. U heeft dan niet meer de mogelijkheid om nog bezwaar te maken tegen de waarde. Dit kunt u alleen maar doen tegen de WOZ-beschikking.
Als de marktwaarde in de loop van het tijdvak stijgt of daalt heeft dat dus geen invloed op de WOZ-waarde. Alleen als u het pand aanzienlijk verbouwt of verbetert komt er een nieuwe beschikking (met een hogere waarde) die dan voor de rest van het tijdvak geldt. En wanneer er bijzondere omstandigheden zijn, die specifiek uw pand betreffen, en die een bijstelling van de waarde rechtvaardigen (bijvoorbeeld gedeeltelijke afbraak van uw pand) dan ontvangt u ook een nieuwe beschikking.
Beschikking
U ontvangt een WOZ-beschikking voor de waarde van het pand, omdat u daarvan belanghebbende bent. Het kan zijn dat u alleen maar in dat pand woont of er een bedrijf uitoefent, het kan ook zijn dat u het pand in eigendom heeft.
Op de WOZ beschikking staat niet welk bedrag u aan belasting moet betalen, er staat alleen op wat de waarde van uw pand is op de waardepeildatum.
Het kan voorkomen dat voor één pand twee beschikkingen worden verstuurd. Dit komt omdat bijvoorbeeld de eigenaar en de gebruiker niet gelijk zijn (huurwoning). Bij een eigen woning zijn de eigenaar en de gebruiker vaak dezelfde persoon en kan er worden volstaan met één beschikkin
Vaststellen waarde
Bij de taxatie van de onroerende zaak is het wettelijk uitgangspunt, dat wordt gewaardeerd alsof het pand leeg is, zonder hypotheek en zonder andere zakelijke rechten zou kunnen worden verkocht en alsof het pand onmiddellijk in gebruik te nemen zou zijn. Dit is de waarde in het economisch verkeer. Voor de taxatie van woningen wordt gekeken naar de prijs van woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Dit geldt ook voor huurwoningen die worden getaxeerd alsof ze kunnen worden verkocht als waren zij eigen-woningen.
Voor bedrijven geldt de waarde in het economisch verkeer of, als die hoger is, de gecorrigeerde vervangingswaarde. De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig zou zijn als het pand opnieuw gebouwd zou worden. Dit bedrag moet worden gecorrigeerd voor technische veroudering (afschrijving wegens leeftijd) en functionele veroudering (economische afschrijving). De aldus berekende waarde van het pand vormt samen met de waarde van de grond de gecorrigeerde vervangingswaarde van de onroerende zaak. Taxatieverslag
Indien u een onderbouwing van de waarde wenst dan kunt u een zogenaamd taxatieverslag opvragen. U dient dan de kaart (die bij de beschikking zit) in te vullen en op te sturen naar de gemeente. Let wel een taxatieverslag is geen taxatierapport. Bezwaar
Wanneer u van mening bent dat de waarde van uw pand op de waardepeildatum te hoog is getaxeerd kunt u binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking daartegen schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet u motiveren, u moet dus aangeven waarom u het met de vastgestelde waarde niet eens bent. Verder moet uw bezwaarschrift ondertekend zijn.
U kunt ook bezwaar maken als u meent dat de beschikking niet voor u is bestemd.
Beroep
Bent u het niet eens met de uitspraak van de heffingsambtenaar op het bezwaarschrift dan kunt u daartegen beroep instellen bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Bij het instellen van beroep moeten griffierechten worden betaald.
Euro
Omdat in 2002 de euro wordt ingevoerd vermeldt de beschikking ook alvast het bedrag in hele euro's. Vanaf 2002 zal dit bedrag tot uitgangspunt worden genomen bij de berekening van de aanslagen. Hoewel deze tekst zorgvuldig is samengesteld kunt u er geen rechten aan ontlenen.

Informatie Wet Waardering Onroerende Zaken
Met als dagtekening 28 februari 2001 zijn voor de meeste objecten in onze gemeente WOZ-beschikkingen verstuurd met daarop vermeld de herziene economische waarde met de peildatum 1 januari 1999. Voor die objecten, waarvoor nog geen beschikking kon worden afgegeven zal dit binnenkort gebeuren.
Op verzoek van velen hebben wij inmiddels taxatieverslagen toegezonden. Hierin staan summier de gegevens, die zijn gebruikt om de waarde van het betreffend object vast te stellen. Het gaat onder andere om objectgegevens (adres, soort woning, bouwjaar, grondoppervlakte), kadastrale gegevens en relevante marktgegevens, zoals een recente verkoopprijs van het object of van vergelijkbare objecten. Voor alle duidelijkheid: zo'n taxatieverslag is géén taxatierapport !
Wij maken u er nogmaals op attent dat de waarde, zoals deze op de beschikking staat vermeld, zal gelden voor vier belastingjaren 2001 tot en met 2004. De Belastingdienst, de Waterschappen en de Gemeente zullen voor het berekenen van belastingen of heffingen van deze waarde uitgaan.
Als u van mening bent, dat de herziene economische waarde niet correct is, heeft u tot 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking de gelegenheid om een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval voldoende onderbouwd zijn en van uw handtekening zijn voorzien (zie ook de bijsluiter bij de WOZ-beschikking).
Na het verstrijken van deze termijn kunt u in de genoemde jaren in de regel geen bezwaar meer maken tegen de WOZ-waarde.

Wijziging legestarieven
Door de gemeenteraad zijn de volgende gewijzigde tarieven voor producten van de gemeente vastgesteld
(met ingang van 1 januari 2001)
uittreksel bevolkingsregister f. 8,75
uittreksel burgerlijke stand -. 18,--
eigen verklaring -. 36,90
rijbewijs -. 69,--
Europese identiteitskaart -. 39,60
paspoort 16 jaar en ouder -. 85,50
paspoort tot 16 jaar -. 42,75
zakenpaspoort -. 101,85
wijziging reisdocument -. 12,--
vermissing reisdocument -. 27,80
pas 65 -. 14,40
kapvergunning -. 34,40
kansspelvergunning -. 8,90
algemene vergunning -. 6,90
aanvraagformulieren bouwvergunning -. 9,20
invalidenparkeerkaart -. 11,80
bewijs van Nederlanderschap -. 10,--
verklaring omtrent gedrag -. 12,10
attestatie de vita -. 8,75
inlichtingen bevolking -. 9,55
legalisatie handtekening -. 8,75
huwelijksboekje -. 18,75
huwelijksvoltrekking (dagelijks 09.00 - 16.30 uur) -. 307,50 huwelijksvoltrekking (elk ander tijdstip) -. 587,50 verklaring van huwelijksbevoegdheid -. 34,75
kopie normaal/groot/karton -. 0,30/0,50/0,45
kopie kleur -. 0,75

RUIMTELIJKE ORDENING

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN (23-05-01) De navolgende aanvragen voor een bouwvergunning/melding bouwvoornemen zijn ontvangen:
H.P. Pama te Opende, voor het bouwen van een berging op het perceel Parkweg 13 te Opende;
E. van der Wiel te Opende, voor het bouwen van een garage/berging op het perceel Provincialeweg 37 te Opende;
K. Hijmersma te Niekerk, voor het uitbreiden van de woning op het perceel Burg. Ritzemastraat 25 te Niekerk;
J. Senneker te Kornhorn, voor het bouwen van een woning op het perceel Kaleweg 25 te Opende;
K.C. Hofsteenge te Kloosterburen, voor het bouwen van een woning op het perceel Zwaan 30 te Grootegast;
H. Veenstra te Oldekerk, voor het verbouwen van de woning op het perceel Golden Raand 15 te Oldekerk;
J. Stol te Doezum, voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Perastraat 9 te Doezum.
AANVRAAG SLOOPVERGUNNING
J. Senneker te Kornhorn, voor het slopen van een woning op het perceel Kaleweg 25 te Opende.
Burgemeester en wethouders moeten over de aanvragen dan wel meldingen nog beslissingen nemen met betrekking tot o.a. de ontvankelijkheid, de te volgen procedure en uiteindelijk het wel of niet verlenen van de bouwvergunning, de sloopvergunning, dan wel het accepteren van de melding.
Informatie over de aanvragen/meldingen en het eventueel kenbaar maken van bedenkingen is te verkrijgen bij de sector Ruimte, bureau VROM, mw. M. Beute.
DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN EN BEVESTIGINGEN MELDING EX.ART.42, EERSTE LID, WONINGWET ZIJN VERLEEND:
BOUWVERGUNNINGEN
W.R. Renkema te Oldekerk, voor het maken van een erfafscheiding en twee carports op het perceel Hoendiep 1 te Oldekerk; G.H. Hoekstra te Oldekerk, voor het bouwen van een carport op het perceel Bennemaheerd 34 te Oldekerk;
K. Boerema te Sebaldeburen, voor het uitbreiden van de woning op het perceel Kerkweg 1 te Sebaldeburen;
J. Alserda te Grootegast, voor het uitbreiden van de woning door het aanbouwen van een slaapkamer op het perceel Langeweg 37 te Grootegast; J. Veenstra te Oldekerk, voor het verbouwen van de woning door het ommuren van het voorhuis en het plaatsen van een dakkapel op het perceel Eekebuursterweg 1A te Oldekerk;
H. Feringa te Oldekerk, voor het uitbreiden van de woning door het tussenbouwen van een berging op het perceel Langewolderweg 18 te Oldekerk;
M.R. Snaak te Lutjegast, voor het vervangen, vergroten en verplaatsen van een garage/berging op het perceel De Wieren 28 te Lutjegast; Stichting Zwembad de Woldzoom te Grootegast, voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw op het perceel Provincialeweg 139 te Doezum; G. Bleijenga te Doezum, voor het gedeeltelijk vervangen en uitbreiden van de woning op het perceel Bombay 5 te Doezum. INGETROKKEN BOUWAANVRAAG
A.P. Oostland te Niekerk, voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Menso Fockemalaan 5 te Niekerk.
GEWIJZIGDE BOUWVERGUNNING
E.J. Boonacker te Opende, voor het aanbouwen van een garage/berging op het perceel De Oever 8 te Opende.
SLOOPVERGUNNING/SLOOPMELDING
Door de gemeente is de volgende sloopvergunningen/meldingen verleend J.H. Poker te Niekerk, voor het slopen van een garage op het perceel De Ommegang 13 te Niekerk;
Informatie omtrent de afgegeven bouwvergunningen, de sloopvergunning, respectievelijk van de bevestigde meldingen en het eventueel kenbaar maken van bezwaar is tevens te verkrijgen bij bovengenoemd bureau.

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN (30-05-01) De navolgende aanvragen voor een bouwvergunning/melding bouwvoornemen zijn ontvangen:
J. van Esch te Grootegast, voor het uitbreiden van de woning op het perceel Langeweg 42 te Grootegast;
J. Horenga te Sebaldeburen, voor het bouwen (vervangen) van een woning met schuur op het perceel Kuzumerweg 4 te Sebaldeburen; S. Piersma te Opende, voor het bouwen van een woning met garage (vervangen) op het perceel Kaleweg 18 te Opende; F.A.J.Nolle te Aduard, voor het bouwen van een woning op het perceel Zwaan 29 te Grootegast
AANVRAGEN SLOOPVERGUNNING
J. Horenga te Sebaldeburen, voor het slopen van de woning en de schuur op het perceel Kuzumerweg 4 te Sebaldeburen;
Burgemeester en wethouders moeten over de aanvragen dan wel meldingen nog beslissingen nemen met betrekking tot o.a. de ontvankelijkheid, de te volgen procedure en uiteindelijk het wel of niet verlenen van de bouwvergunning, de sloopvergunning, dan wel het accepteren van de melding.
Informatie over de aanvragen/meldingen en het eventueel kenbaar maken van bedenkingen is te verkrijgen bij de sector Ruimte, bureau VROM, mw. M. Beute.

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN (06-06-01) De navolgende aanvragen voor een bouwvergunning/melding bouwvoornemen zijn ontvangen:
T. van Hoving te Grootegast, voor het verbouwen van de winkel en het wijzigen van de voorgevel op het perceel, plaatselijk bekend Hoflaan 18 te Grootegast;
J. Burgsma te Grootegast, voor het plaatsen van een berging op het perceel Berkenstraat 3 te Grootegast;
J.P. Postmus, Hondsdraf 14 te Grootegast, voor het vervangen van de woning (vervangende nieuwbouw ) op het perceel Duisterburen 7 te Grootegast;
D. van der Scheer te Opende, voor het verbouwen van de melkveestalling (bedrijfsgebouw) op het perceel Kolonieweg 19 te Opende; W. de With-van Ommen te Grootegast, voor het uitbreiden van de berging op het perceel Vogelwikke 2 te Grootegast;
A. Spinder te Grootegast, voor het uitbreiden van de woning op het perceel Hoofdstraat 33 te Grootegast;
AANVRAAG SLOOPVERGUNNING
D. van der Scheer te Opende, voor het slopen van een deel van de veestalling op het perceel Kolonieweg 19 te Opende. Burgemeester en wethouders moeten over de aanvragen dan wel meldingen nog beslissingen nemen met betrekking tot o.a. de ontvankelijkheid, de te volgen procedure en uiteindelijk het wel of niet verlenen van de bouwvergunning, de sloopvergunning, dan wel het accepteren van de melding.
Informatie over de aanvragen/meldingen en het eventueel kenbaar maken van bedenkingen is te verkrijgen bij de sector Ruimte, bureau VROM, mw. M. Beute.

Afwijking bestemmingsplan
De burgemeester van de gemeente Grootegast maakt bekend dat burgemeester en
wethouders van plan zijn om in afwijking van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen medewerking/vergunning te verlenen aan:
- S.P. Bolt, Hoofdstraat 59, Grootegast voor het vergroten van het restaurant en het maken van een sanitaire ruimte;
- H.T. van der Hoek, Hoflaan 44, Grootegast voor het vervangen en vergroten van de garage/
berging.
De plannen liggen met ingang van 31 mei 2001 gedurende 4 weken voor iedereen in het gemeentehuis ter inzage. Iedereen kan binnen genoemde termijn schriftelijk zijn/haar bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 46, 9860 AA Grootegast. Voor nadere informatie en voor het inzien van de aanvraag kunt u contact opnemen met de voorlichter van de gemeente de heer Dirk Jan Westerhof tel. 695722.

DIVERSE VERGUNNINGEN

AANVRAAG OM EEN KAPVERGUNNING (06-06-01)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast maken bekend dat een aanvraag voor een kapvergunning is ontvangen van:
1. De heer H. van der Naalt voor het rooien van 200 m2 gemengd bosplantsoen (bestaande uit fijnsparren, fruitbomen en coniferen) op het perceel Langeweg 1 te Grootegast;

2. Woningbouwvereniging Wold en Waard voor het rooien van 2 berken op het perceel De Schalck 46 te Grootegast.
Voordat een besluit wordt genomen op deze kapaanvragen, kunnen belanghebbenden vanaf 7 juni gedurende 2 weken hun gemotiveerde zienswijze op deze aanvragen schriftelijk kenbaar maken. Deze zienswijze dient gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast, Postbus 46, 9860 AA Grootegast.
Gedurende de bovengenoemde termijn van 2 weken liggen deze aanvragen ter inzage op het bureau Openbare Werken aan de Rondweg 15 te Grootegast (gemeentewerf). Voor nadere informatie over kapaanvragen kunt u contact opnemen met de heer R.A. Brouwer van het bureau Openbare Werken (tel. 695769).

Vergunning Algemene Plaatselijke Verordening

Barbecue
Aan de buurtvereniging "Hoefdraf, t.a.v. Dhr. W.S. Top, Groot Hoefblad 6, 9861 EX Grootegast is toestemming verleend voor het houden van een barbecue op een gedeelte van de Hondsdraf op zaterdag 16 juni a.s. vanaf 19.00 tot 23.30 uur. Bij slecht weer wordt deze activiteit verplaatst naar 23 juni 2001.

Grasbaanrace
Aan de Stichting Baansport Opende, secretariaat Verlaatsdam 18, 9231 MG te Surhuisterveen is vergunning verleend voor het houden van grasbaanraces op 13 en 14 juli a.s. op het terrein van de heer L. de Vries, Provincialeweg 96 te Opende.

Ontheffing Drank- en Horecaverordening
Ter gelegenheid van op 13 en 14 juli a.s. te houden grasbaanraces in Opende is aan Catering Service Roden, Leeksterweg 36, 9301 AP te Roden een ontheffing verleend voor het tijdens genoemde data in een tent op het terrein van dhr. L. de Vries, Provincialeweg 96 te Opende schenken van zwak-alcoholische drank.

Als u inlichtingen wilt over bovengenoemde activiteiten, kunt u contact opnemen met
mevr. G. van der Veen van de sector Ruimte, tel. 695721.

Bazaar
Aan de Ouderraad van de Jan Kuipersschool te Grootegast, t.a.v. Mevr. De With, Vogelwikke 2, 9861 EV Grootegast is vergunning verleend voor het houden van een bazaar op het schoolplein en rond de school aan de Middellaan op vrijdag 29 juni 2001, tot 20.00 uur.

Barbecue
Toestemming is verleend aan de buurtvereniging "Het Kruidenbuiltje", t.a.v. dhr. L. Fokkinga, Ridderspoor 3, 9861 ER Grootegast, om op zaterdag 30 juni a.s. aan de Ereprijs te Grootegast, een barbecue te organiseren van 17.00 tot 23.30 uur.

Toestemming is verleend aan Buurtvereniging "Het Groene Hart", t.a.v. dhr. R.J. Koers, Vogelwikke 20, 9861 EV Grootegast om op zaterdag 30 juni a.s. van 17.00 uur tot 20.00 uur een barbecue te organiseren op het grasveld aan de Vogelwikke te Grootegast tegenover de nrs. 16, 18 en 20.

Autocross
Aan autocrossvereniging Opsterland, t.a.v. I. Solle, Abel Tasmanweg 78, 9866 AD Lutjegast is een ontheffing verleend van art. 5.4.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening om een tweetal autocrossen te organiseren op zaterdag 30 juni a.s. van 12.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 7 juli a.s. van 11.00 - 18.00 uur op een perceel weiland aan de Hilmahuisterweg, bij het adres Hilmahuisterweg 7 te Lutjegast.

Wegafsluitingen en Stopverbod
Ter gelegenheid van de te houden autocrossen op zaterdag 30 juni en zaterdag 7 juli a.s. op een perceel weiland aan de Hilmahuisterweg te Lutjegast, zal deze weg op genoemde data van 09.00 tot 19.00 uur voor het doorgaande verkeer worden afgesloten, met uitzondering van deelnemers en bezoekers van de evenementen en de aanwonenden. Ook zal voor de Stationsweg een stopverbod gelden vanaf het begin van de Hilmahuisterweg tot de brug Eibersburen en richting Visvliet, vanaf de Hilmahuisterweg tot de spoorwegovergang.

Ter gelegenheid van te houden laatste schooldagactiviteiten op vrijdag 29 juni a.s. zal de Middellaan vanaf het gymnastiekgebouw tot de Hoflaan van 14.00 uur tot 20.30 uur voor het doorgaande verkeer worden afgesloten.

Ontheffingen Drank- en Horecawet
Ter gelegenheid van de autocrossen aan de Hilmahuisterweg in Lutjegast op 30 juni en 7 juli a.s. is ontheffing van de Drank- en Horecawet verleend voor het schenken van zwak-alcoholische drank aan de fa. Vijfschaft in Paterswolde.

Ter gelegenheid van een door de Jan Kuipersschool te Grootegast te houden fancy-fair tijdens laatste schooldagactiviteiten op en rond de school is voor vrijdagmiddag 29 juni aan dhr. S. de Vries, Langeweg 2 te Grootegast ontheffing verleend van de Drank-en Horecawet voor het schenken van zwak-alcoholische dranken.

Play-back-show
Toestemming is verleend aan de ouderraad van de openbare basisschool ADe Molenberg@, t.a.v. H. Noordhof, Kersenlaan 13a, 9861 CP Grootegast om ter gelegenheid van de te houden laatste schooldag een play-back-show te organiseren op vrijdag 22 juni a.s. 's middags van 17.30 tot 's avonds 22.00 op het schoolplein. Bij slechte weersomstandigheden zal worden uitgeweken naar de manJge/schuur van dhr. D. Froentjes, achter de Ned. Hervormde kerk aan de Bovenweg te Grootegast.

Gebruik sportveldje Middellaan Grootegast
Ter gelegenheid van laatste schooldagactiviteiten is aan de oudercommissie van de Jan Kuipersschool te Grootegast toestemming gegeven voor het plaatsen van een springkussen op het gymnastiekveldje bij het gymnastieklokaal aan de Middellaan te Grootegast.

Spijkerpop
Aan het Algemeen Chr. Jeugd- en Jongerenwerk Niekerk-Oldekerk en 't Faan, Ade Smidse@, p.a. de heer R.L. de Boer, Golden Raand 23, 9821 TK Oldekerk is vergunning verleend voor het houden van een popfestival, (Spijkerpop) dat gehouden zal worden op vrijdagavond 24 augustus a.s. in de Tremahal te Niekerk .

ALGEMEEN

Reisdocumenten
De vakantie staat weer voor de deur en als u naar het buitenland gaat moet u beschikken over officiële reispapieren: om de grens over te gaan, maar ook om u te kunnen identificeren. Dit kan door middel van een geldig paspoort of een Europese identiteitskaart. Deze documenten kunt u aanvragen bij bureau bevolking. Een paspoort is wereldwijd geldig en een Europese identiteitskaart is geldig in 24 meest West Europese landen. Beide documenten zijn vijf jaar geldig en moeten persoonlijk worden aangevraagd. Voor het aanvragen van een nieuw paspoort hebben personen tot 18 jaar toestemming nodig van beide ouders of gezaghouder. Kinderen kunnen tot 16 jaar in het paspoort van beide ouders worden bijgeschreven. Wederzijdse toestemming is daarvoor nodig.
Voor het aanvragen van een Europese identiteitskaart is voor kinderen tot 12 jaar toestemming nodig van beide ouders of gezaghouder. Op deze kaart kunnen geen kinderen worden bijgeschreven. Wat hebt u nodig voor het aanvragen van een nieuw document:
- uw oude reisdocument; bij vermissing hiervan moet een proces-verbaal worden opgemaakt en bent u f. 27,80 extra aan leges verschuldigd;
- een ander geldig identiteitsbewijs als u niet eerder een reisdocument hebt gehad. Kunt u dat ook niet overleggen, dan wordt een nader onderzoek ingesteld naar uw identiteit;

- twee recente identieke pasfoto's (geen automaat- en schoolfoto's);
- leges
Vanaf 1 april 2001 gelden de volgende tarieven:
- paspoorten tot 16 jaar f. 42,75

- paspoorten vanaf 16 jaar - 85,50

- zakenpaspoort - 101,85

- Europese identiteitskaart - 39,60

- wijziging c.q. bijschrijving
kinderen - 12,00
Naast contante betaling hebt u ook de mogelijkheid om met uw pinpas te betalen.
Bij bureau Bevolking wordt het systeem klaar terwijl u wacht gehanteerd. Dit betekent dat, als de aanvraag compleet is, u het nieuwe document direct meekrijgt. Maar als u een eerder afgegeven document kwijt bent moet u rekening houden met een wachttijd van een week. Na 1 oktober a.s. worden de reisdocumenten centraal aangemaakt. U moet dan rekening houden met een wachttijd van 5 dagen. Ook de kosten kunnen dan wijzigen. Nadere mededelingen hierover zullen in deze voorlichtingsrubriek worden gepubliceerd.
Waar kunt u bureau Bevolking vinden? Wij zijn tijdelijk gehuisvest in het pand van de RABO-bank aan de Hoofdstraat 102. De openingstijden: elke werkdag van 09.00 - 12.00 uur , dinsdag- en woensdagmiddag van 13.30 - 16.00 en donderdagmiddag van 13.30 - 17.00 uur. In de vakantieperiode van maandag 16 juli tot en met vrijdag 3 augustus is het bureau Bevolking 's middags gesloten.

Rijbewijzen.
Is uw rijbewijs verlopen? Belangrijk is de datum "vernieuwen voor". Is deze datum gepasseerd dan moet u uw rijbewijs zo snel mogelijk laten vernieuwen.
Hiervoor hebt u nodig:

- uw oude rijbewijs

- twee recente identieke pasfoto's (geen automaat- en schoolfoto's)
- leges f. 69,--
Bij een medische indicatie of wanneer u 70 jaar of ouder bent moet u eerst een verklaring van geschiktheid aanvragen. Daarvoor moet u een zogenaamde Eigen Verklaring invullen, verkrijgbaar bij bureau Bevolking.
Ook hier geldt: als uw aanvraag compleet is krijgt u het nieuwe document direct mee.
Wilt u meer informatie over onze producten? Neem gerust contact met ons op.

Bestrijding van Iepziekte
De iep; een waardevolle boomsoort
Binnen de bebouwde kom is de iep een ideale boomsoort, omdat hij goed bestand is tegen luchtverontreiniging en weinig eisen aan de grond stelt. Ook herstelt de iep zich zonder al te veel problemen van verwondingen als gevolg van bijvoorbeeld snoei, aanrijding, vandalisme en graafwerk en is hij uitzonderlijk goed bestand tegen de invloed van zoute zeewind. Ook in het landschap is de iep een gewaardeerde verschijning. In de 5 kustprovincies (waaronder Groningen) komt u hem veel tegen rond boerderijen, langs polderwegen, rijkswegen, spoorbanen, op dijken, begraafplaatsen, campings en op stadswallen. Binnen de gemeente Grootegast komt de iep in vergelijking met andere Groninger gemeenten weinig voor.

Hoe herkent men de iep?
Het blad van iepen onderscheidt zich van dat van andere bomen, doordat het een scheve (asymmetrisch) bladvoet heeft; de beide bladhelften beginnen niet op dezelfde plaats aan het bladsteeltje. Het blad is ovaal van vorm en eindigt in een punt. De rand van het blad is dubbel gezaagd. In de winter valt aan kale jonge takken op dat ze een soort visgraatpatroon hebben; de kleine takjes zitten afwisselend links en rechts aan de grote tak vast en dit geheel vormt een plat vlak. De takjes zijn aan de buitenzijde vaak sterk geribbeld als gevolg van de aanwezigheid van zogenaamde kurklijsten. Het blad van de haagbeuk lijkt op dat van de iep. De haagbeuk onderscheidt zich door zijn gladde stam, zijn symmetrische bladvoet en opvallend spitse knoppen.

Iepziekte
Iepziekte is voor veel gemeenten en andere boombeherende instanties een vervelend, grensoverschrijdend probleem. Het is van groot belang dat iedere beheerder eropaan kan dat het beheer van de iepen bij de buren net zo goed en effectief wordt uitgevoerd als bij hemzelf. De iepziekte stoort zich namelijk niet aan gemeente- of provinciegrenzen; Een zieke iep kan andere iepen tot in de wijde omgeving infecteren.

De ziekte wordt feitelijk veroorzaakt door een schimmel. De sporen van deze schimmel worden verspreid door een kevertje (de iepenspintkever) die vliegend aanzienlijke afstanden kan afleggen.

De iepziekte is te herkennen aan verdorrend blad en stervende takken in de zomer. Zieke iepen zijn niet te redden en moeten vanwege het besmettingsgevaar voor andere iepen worden omgezaagd en vernietigd; dit om de iepenspintkever niet de gelegenheid te geven zich via de zieke iepen te vermenigvuldigen en uit te vliegen naar de nog gezonde iepen.

Ziek of gekapt iepenhout (takhout en stamhout) moet u beslist niet opslaan in de vorm van bijvoorbeeld brandhout. De iepenspintkever krijgt dan de kans zich in het iepenhout voort te planten en uit te vliegen naar de gezonde bomen. Iepenhout dient zo snel mogelijk te worden afgevoerd en vernietigd. Opslag of verhandelen van iepenhout is in praktisch alle gemeenten verboden.

Verzoek
Om de iep in Nederland maximale bescherming te bieden, vragen wij u alle gevallen van iepziekte binnen onze gemeente te melden aan de plantsoenendienst. Daarvoor kunt u contact opnemen met de heer G. Venema van het bureau Openbare Werken (tel. 695768).

Onkruidbestrijding op verhardingen en halfverhardingen Voor de bestrijding van onkruid op gemeentelijke verhardingen (voetpaden, fietspaden, vluchtheuvels, molgoten etc.) en halfverhardingen (schelpenpaden) wordt al enige tijd gespoten met het middel Round Up. Round Up is een kort werkend middel dat snel afbreekt en pas verspoten kan worden als het onkruid op de verhardingen ruimschoots aanwezig is (een zogenaamd curatief middel). Met ingang van 5 juni jl. is loonbedrijf Zoutman, in opdracht van de gemeente Grootegast, gestart met een spuitronde. De gemeente Grootegast past chemische onkruidbestrijding praktisch alleen nog toe op verhardingen en halfverhardingen. Verhardingen worden doorgaans maar JJn keer per jaar gespoten; halfverhardingen (schelpenpaden) soms wat vaker. In de plantsoenen en op sportvelden worden incidenteel chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruikt. Het spuiten van verhardingen en halfverhardingen blijkt de meest effectieve en goedkope manier van onkruidbestrijding. Maar ook kan in de ontwerpsfeer (bijvoorbeeld de aanleg van onkruid-werende verhardingen) veel worden gedaan om onkruidgroei te voorkomen. Over de negatieve effecten van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen voor het milieu kan worden gediscussieerd. Belangrijk daarbij is welk middel wordt toegepaste en de wijze waarop. Alternatieve methoden van onkruidbestrijding op verhardingen en halfverhardingen, zoals borstelen, branden, stomen en warmwater-methoden vormen ook een belasting voor het milieu. Deze methoden van onkruidbestrijding zijn ook minder effectief en veel duurder en hebben ook andere negatieve effecten zoals bijvoorbeeld beschadiging van het wegdek of van privJ-eigendommen.
Tot voor kort mocht er gespoten worden met het preventieve middel Diuron. Dit middel kon al verspoten worden op het moment dat het onkruid nog niet aanwezig was. Preventieve middelen hebben een langdurige werking en zijn dan ook slecht afbreekbaar. Met een preventief onkruidbestrijdingsmiddel kunnen verhardingen nagenoeg onkruidvrij worden gehouden.
Door de negatieve milieu-effecten (de drinkwatervoorziening kwam her en der in het geding) is vanaf 1 juni 1999 het gebruik van alle preventieve onkruidbestrijdingsmiddelen verboden. Vanaf dat tijdstip is een onkruidvrij straatbeeld niet meer haalbaar omdat slechts gebruik gemaakt mag worden van curatieve onkruidbestrijdingsmiddelen. Voor een beperkt aantal inwoners van onze gemeente is dit, gezien de toename van klachten, moeilijk te accepteren. Daarbij moet overigens vermeld worden dat een aanzienlijk deel van deze klachten betrekking heeft op onkruid, dat groeit op provinciale verhardingen die niet bij de gemeente Grootegast in onderhoud zijn. In de toekomst zult u wat onkruidgroei op verhardingen en halfverhardingen voor lief moeten nemen. Een onkruidvrij straatbeeld is door de veranderde wetgeving niet meer te garanderen.

Een loket voor werk en uitkeringen!
Als u een baan zoekt of een uitkering wilt aanvragen, dan kunt u terecht bij het
CWI Noorderkwartier
Centrum voor werk en Inkomen
Heerestraat 121
9301 AE Roden
tel. 050 - 5016 450
Openingstijden: ma. tot en met vr. 09.00 - 17.00 uur Inschrijving of aanvraag uitkering na telefonische afspraak

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie