Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over uitspraken imams (deel 3)

Datum nieuwsfeit: 15-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoord op kamervragen over uitspraken van imams ten aanzien van homosexualiteit (III)

Een parlementair stuk bij het onderwerp Integratie 31 mei 2001
Het Tweede-Kamerlid Verburg (CDA) heeft op 15 mei vragen gesteld aan de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid over uitspraken van Imans ten aanzien van homoseksualiteit. Deze zijn op 31 mei beantwoord. Toelichting: deze vragen dienen ter aanvulling op de eerdere vragen terzake van de leden Rehwinkel (PvdA), Rijpstra (VVD), Dittrich (D66) en de leden Rijpstra (VVD) en Karimi (GroenLinks), ingezonden 15 mei 2001.
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het artikel in de NRC (9 mei jl.) waarin een viertal Imams gevraagd wordt of zij de opvattingen van Imam Khalil Mouni uit Rotterdam delen?
Antwoord
Ja.
Vraag 2
Deelt u de mening dat Imams in Nederland in hun rol als geestelijk leider ook een maatschappelijke rol vervullen als het gaat om de integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving? Zo neen, waarom niet?
Antwoord
Ja. Zulks werd reeds uitgewerkt in de nota "Het integratiebeleid betreffende etnische minderheden in relatie tot hun geestelijke bedienaren van de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen d.d. 26 februari 1998.
Vraag 3
Bent u met het oog op die belangrijke maatschappelijke rol van Imams, van mening dat daaraan ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid verbonden is?
Antwoord
Ja.
Vraag 4
Vindt u dat de in het artikel aan het woord gelaten Imams die maatschappelijke verantwoordelijkheid voldoende tot uitdrukking brengen? Zo ja, waarom wel? Zo neen, op welke punten maken zij die verantwoordelijkheid onvoldoende waar?
Antwoord
De aan het woord zijnde imams hebben zich er te weinig rekenschap van gegeven dat de gedane uitingen in een groot deel van de Nederlandse samenleving als verwerpelijk worden ervaren vanwege het gebrek aan respect dat eruit blijkt voor opvattingen en levenswijzen van anderen.
Vraag 5
Deelt u de opvatting dat integreren in de Nederlandse samenleving eisen stelt aan de mate waarin allochtonen de waarden en normen in de Nederlandse cultuur, inzake bijvoorbeeld homoseksualiteit respecteren? Zo ja, hoe beoordeelt u in dat licht de uitlatingen van eerder genoemde Imams?
Antwoord
Ja. Ik heb hun uitspraken sterk bekritiseerd, omdat zij kwetsend zijn voor anderen.
Vraag 6
Onderkent u dat als gevolg van deze uitlatingen, veel homoseksuelen zich gediscrimineerd en/of bedreigd kunnen (gaan) voelen?
Antwoord
Ja.
Vraag 7
In hoeverre houdt u rekening met de mogelijkheid dat uitlatingen als deze over homoseksualiteit kunnen leiden tot geweld tegen homoseksuelen?
Uitlatingen als deze kunnen inderdaad agressie tegen homoseksuelen uitlokken of tenminste legitimeren.
Vraag 8
In welke mate denkt u dat de opvatting van deze Imams wordt gedeeld door collega-imams in Nederland? Bent u voornemens hiernaar onderzoek te doen?
Antwoord
Ten aanzien van de door enkele imams gedane uitlatingen is onderscheid te maken tussen de geloofsinhoud die vertolkt wordt en het maatschappelijk effect dat er uit voortvloeit. Met betrekking tot de als eerste genoemde categorie heb ik geen oordeel. Het maatschappelijk effect van de door een Rotterdamse en enkele andere imams gedane uitspraken is blijkens reacties in de media ook in islamitische kring op veel afkeuring gestoten. Ik heb er geen behoefte aan, naar aanleiding van deze enkele incidenten een onderzoek te laten verrichten naar de aanwezigheid van al dan niet kwalijke opvattingen onder imams.
Vraag 9
Bent u, gelet op uw voornemen om in gesprek te gaan met de Imam, te Rotterdam nu van plan om met alle Imams in gesprek te gaan over maatschappelijk rol en verantwoordelijkheid in relatie tot bijvoorbeeld homoseksuelen? In hoeverre zult u daarbij de eis stellen dat door in Nederland verblijvende en werkende Imams, De Grondwet, de daarop gebaseerde wet- en regelgeving, alsmede de Nederlandse waarden en normen worden gerespecteerd? Bent u bereid de Kamer van het resultaat van uw voornemens op de hoogte te brengen?
Antwoord
Voor mijn gesprek van 23 mei jongstleden heb ik, naast de desbetreffende imam te Rotterdam een aantal organisaties uitgenodigd die naar ik vertrouw in regelmatig contact staan met het overgrote deel van de in ons land werkzame imams. Uitgangspunt van dit gesprek was vanzelfsprekend een volkomen eerbiediging van de waarden van onze samenleving. In de bijlage treft u het verslag van het gesprek van 23 mei 2001.
Vraag 10
Welke maatregelen treft u als blijkt dat de gesprekken niet leiden tot het noodzakelijke actieve respect voor de Nederlandse wet- en regelgeving en cultuur? Overweegt u in het uiterste geval over te gaan tot het intrekken van de verblijfsvergunning van desbetreffende Imam?
Antwoord
Ik ga er niet van uit dat de gesprekspartners zullen blijk geven van enig disrespect van de Nederlandse wet- en regelgeving. Dit is ook gebleken uit het gesprek d.d. 23 mei jongstleden met de vertegenwoordigers van de islamitische organisaties en de samenwerkingsverbanden. Alle delegaties hebben onderstreept dat zij zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor de samenleving en van de noodzaak dat de democratische rechtsorde van ons land geëerbiedigd wordt. Zij toonden zich bereid er hun medewerking aan te geven dat de goede verhoudingen van moslims en andere burgers zo snel mogelijk worden hersteld. De Vreemdelingenwet 2000 bepaalt dat het verblijf als geestelijke voorganger tijdelijk van aard is. Deze verblijfsvergunning voor bepaalde tijd kan worden ingetrokken indien de vreemdeling een gevaar vormt voor de openbare orde. Daar is sprake van als de vreemdeling bij onherroepelijk geworden rechterlijk vonnis is veroordeeld wegens een misdrijf waartegen een gevangenisstraf van drie jaar of meer is bedreigd. Wordt voldaan aan deze strafbedreigingseis, dan is voor de vraag of het verblijf van de vreemdeling na een misdrijf wordt beëindigd van de belang de duur van dat verblijf en de ernst van de inbreuk. De inbreuk op de openbare orde dient ernstiger te zijn naarmate het verblijf van de vreemdeling in Nederland langer heeft geduurd.
Wat dit in casu betekent hangt af van de verblijfsduur van betrokkene en de strafmaat zoals die is vastgesteld door de rechter.
Vraag 11
In hoeverre denkt u extra accent te leggen op waarden, normen en het respecteren van wet- en regelgeving in de
inburgeringscursussen van nieuwe Imams die binnenkort verplicht worden?
Antwoord
Informatie over waarden en normen is een integraal onderdeel van het inburgeringsprogramma voor elke nieuwkomer. Indien het voorstel tot wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers, dat thans in behandeling is van de Eerste Kamer, kracht van wet wordt, en indien ik er toe zal besluiten de beroepsgroep van de geestelijke bedienaren krachtens die wet in aanmerking te laten komen voor de verplichting tot een inburgeringsprogramma gedurende het eerste jaar van hun verblijf, zal in het specifiek voor geestelijke bedienaren ingeruimde onderdeel van het inburgeringsprogramma daarop nog extra worden ingegaan. Vraag 12
Is het, mede gelet op de grote verschillen in traditie en cultuur tussen Nederland en de landen van herkomst van Imams, niet wenselijk om op korte termijn initiatieven te ondersteunen, om te komen tot een Imamopleiding in Nederland conform de simplex-ordo of duplex-ordo systematiek, zoals gehanteerd door een aantal kerken? Zo neen, waarom niet?
Antwoord
Omtrent de criteria inzake de aanwijzing van instellingen van hoger onderwijs verwijs ik naar de antwoorden van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op mede door vraagstelster gestelde vragen (Tweede Kamer 2000-2001, Aanhangsel 148, ontvangen 23 oktober 2000). In het gesprek van 23 mei jl (zie bijlage) werd door een enkele delegatie de noodzaak van overheidssteun bij de totstandkoming van een imam-opleiding in Nederland naar voren gebracht; gevraagd werd dat de overheid een - tweede - onderzoek laat uitvoeren naar de mogelijkheden daartoe. Anderen delegaties beklemtoonden daarentegen dat de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming en instandhouding van zon opleiding primair een zaak is van de islamitische gemeenschap zelf. Dit laatste standpunt komt met het mijne overeen.

Relevante links:
Reactie Van Boxtel over het aanbieden van een petitie door Marokkaanse jongeren

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...