Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering pakt vorming geïntegreerd aan

Datum nieuwsfeit: 15-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 15 JUNI 2001

Vorming wordt geïntegreerd aangepakt

De Vlaamse regering heeft de krijtlijnen uitgetekend voor een nauwere samenwerking tussen de drie instanties die betrokken zijn bij vorming, en dit in het licht van de geplande reorganisatie van de hele Vlaamse overheid. De drie thans betrokken actoren zijn het onderwijs voor sociale promotie (incl. basiseducatie en Begeleid Indivi- dueel Studeren), het VIZO en de VDAB.

Doelstellingen

Het voorstel tot reorganisatie van het aspect vorming gaat, in het perspectief levenslang en levensbreed leren (volledige leercyclus kind-volwassene), uit van de vol- gende doelstellingen:


- voldoende begeleiding bij het opstellen van het vormingstraject en de loopbaanbegeleiding;
- beschikken over kwalitatieve opleidingen en opleiders, erkend op basis van kwaliteitszorgcriteria;
- beschikken over een objectief certificatie- en assess- mentsysteem voor erkenning van verworven competenties (zowel formele als niet-formele).

De voorgestelde reorganisatie wordt per 1/1/2003 opera- tioneel.

Beleidscontouren

De beslissing geeft uitvoering aan :


- het Vlaams Regeerakkoord, dat het heeft over reële en gestructureerde samenwerking tussen VIZO, VDAB en OSP;
- de Beleidsnota Onderwijs 2000-2004: samenwerking en afstemming publieke opleidingsverstrekkers en andere actoren (inclusief coördinatie flexibele leerplatformen); samenwerking intake/opleidingsaanbod/opleidingsonafhanke- lijke certificering;

- de Beleidsnota Economie 2000-2004 : meer optimale afstemming opleidingsaanbod VIZO/VDAB/OSP;
- de Beleidsnota Werkgelegenheid 2000-2004: adequate organisatie opleidingsmarkt en betere afstemming via gestructureerde samenwerkingsverbanden met het oog op een goede taakafbakening en grotere transparantie van de opleidingsmarkt;

- het Actieplan "Een leven lang leren": concrete acties transparanter opleidingsaanbod, certificering en erken- ning competenties. Op punt stellen van een afsprakenpro- tocol tussen de aanbieders.

De reorganisatie

Er wordt een ministerieel comité met de ministers van Onderwijs & Vorming, Werkgelegenheid & Toerisme, en Economie, Ruimtelijke Ordening & Media opgericht. De Vlaamse minister van Onderwijs treedt op als coördinator.


- Diepgaande samenwerking met concrete en zichtbare ver- anderingen;

- Ondersteuning van het comité door interface met ambt- enaren uit betrokken instellingen en administraties o.l.v. de leidend ambtenaren en onder voorzitterschap leidend ambtenaar Onderwijs;

- De interface is de trekker van de beoogde veranderingen en genereert de nodige voorstellen;

- De interface kan zich in de toekomst ook richten tot andere opleidingsverstrekkers in samenspraak met de bevoegde ministers;

- Voor de uitwerking van de opdracht krijgt de interface een provisie van 100 miljoen fr..

Opdracht interface

a) De interface zal de missie formuleren ter definiëring van de contouren en de taakverdeling:


- VDAB: sterk toepassingsgerichte opleidingen gericht op onmiddellijke en snelle inzetbaarheid op arbeidsmarkt. Doelgroep zijn de werkzoekenden, werknemers van bedrij- ven, werknemers op eigen verzoek in kader van loopbaan- begeleiding;


- VIZO: sterk toepassingsgerichte opleidingen (basis- opleidingen/korte of langdurige bijscholing en omscho- ling) specifiek gericht op ondernemerschap. Doelgroep zijn diegenen die een professionele loopbaan in zelfstan- dige ondernemingen en KMO ambiëren;


- OSP/Basiseducatie/BIS/voortgezette opleidingen HO en deeltijds leerplichtonderwijs: opleidingen gericht op aanleren van basisvaardigheden hetzij arbeidsmarkt- gericht, hetzij gericht op de persoonlijkheidsvorming. Doelgroep zijn alle volwassenen met opleidingsnoden. Cursussen zijn meer gespreid in de tijd en sterke binding met overeenstemmende onderwijsniveau.

b) Er wordt een gezamenlijk leeraanbod en adviesverlening ingericht onder vorm van (virtuele) leerwinkel (onafhan- kelijke organisatie): ontwikkeling gemeenschappelijke, transparante klantgerichte database. Informatie via internet, callcenter en/of op andere plaatsen waar poten- tiële gebruikers aanwezig zijn (e.g. lokale werkwinkels).

c) Geïntegreerd model van erkenning en beoordeling ver- worven competenties op basis van referentiekaders of standaarden. Na formele erkenning certificatie.

d) Afspraken i.v.m. oprichting back office van Vlaamse instellingen die volgende aspecten van de samenwerking gestalte geven:


- Logistiek: op voorhand advies alle partners inzake uitgaven aan gebouwen en zware uitrusting.


- Financiën: coherente structuur van inschrijvingsgelden en facturatie, en d.m.v. vergelijkende studie inzicht verwerven in opleidingskosten en groeien naar marktcon- formiteit.


- HRM: onderzoek marktconforme verloning OSP/VDAB/VIZO- personeel. OSP te koppelen aan een in te voeren envelop- pesysteem + uitwisseling (combibanen incluis) leerkrach- ten en opleiders.


- ICT: samenwerking i.v.m. organisatie elektronisch leer- platform en in dit verband uitwisseling van opleidingen aanmoedigen.


- EDUFORA: taakinvulling te kaderen binnen de andere ini- tiatieven van de interface.

persinfo : Nic Vandemarliere, woordvoerder van minister Vanderpoorten - tel. 02 553 99 11 e-mail: (persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie