Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brandweer gemeente Heumen zoekt vrouwen

Datum nieuwsfeit: 18-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

18-06-2001

Regiodiek Week 25

Brandweer zoekt vrouwen

De Overasseltse Brandweer gaat versterking zoeken onder vrouwen. De afgelopen dagen is een brief verzonden aan 304 vrouwen tussen 18 en 40 jaar in het dorp om ze te attenderen op wat de brandweer hen te bieden heeft. De plaatselijke brandweer haakt daarmee aan bij de landelijke wervingsactie die erop is gericht de Brandweer een betere afspiegeling van de samenleving te laten zijn. Omdat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de korpsen is ervoor gekozen om deze groep nadrukkelijk te benaderen.

Wie één à twee avonden in de week vrij kan maken, kan vrijwilliger bij de Brandweer worden. Vaste onderdelen van het werk zijn het volgen van opleidingen, het uitvoeren van oefeningen en natuurlijk het uitrukken als de pieper gaat.
Brandweermensen krijgen een vaste jaarvergoeding. Daarnaast zijn er vergoedingen voor oefenuren, opleidingsuren en uren waarin wordt uitgerukt. Door die vergoedingen heeft het lidmaatschap van de Brandweer veel weg van een kleine deeltijdbaan.

Over het hele land werken 835 vrouwen bij de Brandweer. Ervaringen van hen zijn na te lezen op www.brandweervrouw.nl. Belangstellenden kunnen ook informatie vragen bij de waarnemend Brandweercommandant in Overasselt, te. 622 16 16.


---

Uitwerking verkeersplan

De data voor de werkzaamheden die vorige week in De Verbinding werden genoemd niet allemaal worden gehaald. Helaas deden zich enkele onvoorziene situaties voor die voor vertraging zorgden. In de komende weken zijn de volgende werkzaamheden aan de beurt:

Jachthuis
18 juni: aanleg kruisvlakverhoging Grootveldschelaan-Stalmeesterslaan. De aansluiting naar de rotonde zal twee weken dicht gaan. Omrijden is mogelijk via de Droogsestraat.
25 juni: verwijderen uitritconstructie Campenshof-Jonckherenhof. 28 juni: verwijderen uitritconstructie Stalmeesterslaan-Jonckherenhof. 2 juli: verwijderen uitritconstructie Herenhof-Jonckherenhof een aanbrengen van een korte drempelconstructie.

Maldens Veld
18 juni: aanleg korte drempels rond de kruising De Schoof-De Garf, ter hoogte van De Schoof 12-14.
20 juni: aanleg korte drempels rond de kruising Veldsingel-De Garf, ter hoogte van Veldsingel 210 en aanleg van korte drempel aansluiting Veldsingel-De Schoof, ter hoogte van Veldsingel 228. 25 juni: aanleg van korte drempel rond de kruising Eikendreef, ter hoogte van huisnummer 32.
2 juli: aanleg van een lange drempel in de Veldsingel, ter hoogte van het pand Rogge 26.

Voor meer informatie kunt u zoals gebruikelijk terecht in het gemeentehuis.


---

Voorbereiding verkeersplan

De voorbereidingsplannen voor de invoering van de 30-km gebieden in Nederasselt, Heumen en Malden (Kroonwijk, Molenwijk en Randwijk) zijn op 11 juni door de commissie Openbare Werken en Verkeer besproken. Daar waren enige wijzigingen in de uitgangspunten aan de orde die moeten leiden tot een vermindering van het aantal drempels en het fietsvriendelijker maken van de voorzieningen. De commissie is akkoord gegaan met de nieuwe uitgangspunten en in grote lijnen ook met de voorgesteld nieuwe plannen.
Voor alle duidelijkheid zullen nieuwe tekeningen worden gemaakt waarin alle wijzigingen zijn opgenomen.. Deze tekeningen zullen nogmaals ter inzage worden gelegd. Gezien de naderende vakantieperiode zal dat pas in augustus gebeuren. De precieze tijd zal in De Verbinding worden aangekondigd.


---

Management Update

B&W hebben besloten nog een jaar deel te nemen in de uitgave Management Update Malden. Dit blad, uitgegeven door de Maldense onderneming Craanen Communicatie, wordt door de ondernemingen die er financieel in deelnemen gratis verspreid onder hun relaties. Het blad verschijnt elk kwartaal. De gemeente heeft er één pagina in waarin het beleid van de gemeente op economisch terrein aan de orde komt.


---

Commissievoorzitters

B&W hebben besloten de raad een voorstel te doen om de commissieverordening zodanig te wijzigen dat de voorzitter van een commissievergadering voortaan iemand kan zijn die alleen tot taak heeft het leiding geven aan de vergadering. Tot nu toe is het zo dat alle adviescommissies worden voorgezeten door een portefeuillehouder uit het college van B&W, dus de burgemeester of een wethouder. In de praktijk kan dat leiden tot een dubbelrol. Enerzijds moet deze voorzitter ervoor zorgen dat de vergadering goed verloopt en dat alle sprekers evenveel aan bod komen, anderzijds is hij geneigd zijn eigen standpunt en dat van B&W te verdedigen, met name als daarop de nodige kritiek wordt uitgeoefend.
De wijziging in de verordening zal het mogelijk maken dat een ander lid van de commissie voorzitter wordt, maar het wordt ook mogelijk dat de voorzitter van buiten af wordt aangetrokken. De bedoeling is dat door deze wijziging de discussie tussen portefeuillehouder en commissielid gelijkwaardiger wordt.
De commissie ABO bespreekt het voorstel op 21 juni.


---

Informatieavond over reconstructie Hoogstraat

Vanavond (dinsdag 19 juni om 20.00 uur) zal in de zaal van café "De Zon" een bijeenkomst worden gehouden waarin de bijgewerkte plannen voor de reconstructie van de Hoogstraat in Overasselt worden getoond. In de nieuwe opzet zijn nu ook de Schoonenburgseweg, de Hoogstraat en de Valkstraat van bebouwde komgrens tot bebouwde komgrens betrokken. Op de informatievond is er ook gelegenheid zijn om te reageren. Vorige week werd in De Verbinding een aantal onderdelen van het plan opgesomd. Dit overzicht is nog eens na te lezen op www.heumen.nl. (Klik daarvoor op Persberichten en daarna op Regiodiek van week 24; oudere edities van De Verbinding zijn daar eveneens na te lezen. Als ze ouder zijn dan 4 weken vindt u ze in het Nieuwsarchief).


---

Aanmeldingen voor Duurzaamheidspluim 2001

Tot 1 augustus 2001 kunnen kandidaten worden aangemeld voor de Duurzaamheidspluim 2001. Aan de pluim is een prijs van f 500,-- verbonden. Bovendien mag de winnaar de wisseltrofee een jaar in de prijzenkast zetten.
Vorig jaar werd de Duurzaamheidspluim gewonnen door S.V. Juliana '31. De club kreeg hem omdat ze veel doet aan afvalbeleid, energiebesparing, waterbeheersing en bevordering van het sociaal-maatschappelijk klimaat.

De prijs is een initiatief van het Duurzaamheidsplatform van de gemeente Heumen. Dat wil gedrag bevorderen dat is gericht op kwaliteit van de samenleving en de woonomgeving ook voor de toekomst. Dat behelst onder andere waakzaamheid voor het milieu, verstandig omgaan met energie en inzet voor een gezonde samenleving. Verenigingen, bedrijven en organisaties die op dat brede terrein langlopende activiteiten ontwikkelen, zoals S.V. Juliana '31 vorig jaar, kunnen zich kandidaat stellen voor de prijs. Het platform zal in september drie kandidaten nomineren en die vervolgens bezoeken om tot een toekenning van de prijs te komen.

Wie een kandidaat kent voor de prijs van 2001 kan voorstellen doen via een inschrijfformulier dat verkrijgbaar is in het gemeentehuis en bij de receptie van de Rabobank. Het kan ook worden opgevraagd via tel. 358 18 85. Het formulier kan ook worden gedownload vanaf www.heumen.nl.


---

Financiële regelingen voor zelfstandige ondernemers

We hebben al vaak aandacht gevraagd voor onderstaande regelingen voor zelfstandige ondernemers. De publicaties hebben namelijk tot verschillende aanvragen geleid. In de praktijk blijkt dat zij soms enige aarzeling moeten overwinnen en pas reageren nadat zij het bericht bij herhaling hebben gelezen. Vandaar dat we er periodiek de aandacht op blijven vestigen.
Twijfelt u of de regelingen wel iets voor u zijn, neem ook dan gerust contact op met Leo Eijkhout van de gemeente, doorkiesnummer 358 82 59. E-mailen kan ook: (lgeijkhout@heumen.nl)

De Bbz-regeling
Deze kent zes groepen ondernemers waaronder de starter, de gevestigde, de arbeidsongeschikte en de stopper. Elke groep kent soms specifieke financiële problemen, waarvoor men een beroep kan doen op de Bbz-regeling voor een bedrijfskrediet (soms deels niet terug te betalen) of tijdelijke inkomensondersteuning (mits ondernemer of diens gezin onder het minimuminkomen geraakt).

Ioaz-regeling
Deze zgn. 'VUT voor zelfstandigen' kent twee groepen ondernemers: oudere (55+) of arbeidsongeschikte (25-80%). Zij beëindigen hun bedrijf of zelfstandig beroep, omdat de inkomsten hieruit onvoldoende worden of omdat het bedrijf niet voortgezet kan worden.


---

Raadsvergadering op 28 juni

De gemeenteraad vergadert op 28 juni om 19.30 uur. In de vergadering zal mevrouw Bruaset worden benoemd als opvolger van de afgetreden wethouder Arts. In verband daarmee verandert ook de samenstelling van diverse commissies.
Hieronder volgt een opsomming van de agenda.

1. voorziening in de opvolging van wethouder Arts.
2. notulen van de vergadering van 31 mei.

3. ingekomen stukken en mededelingen.

4. verzoek om medewerking van de bouw van een kantoorpand aan Rijksweg 40a.

5. project versterking brandweer.

6. verordening premiebeleid Wet Inschakeling Werkzoekenden.
7. uitvoering van de controle op het gemeentelijk beleid op het terrein van de Algemene bijstandswet, de Ioaw en de Ioaz.
8. uitbreiding van het aantal formatieplaatsen voor het Algemeen maatschappelijk werk.

9. afrekening van de subsidie voor de bibliotheken over de periode 1994-1997.

10. herziening van de beslissing op het bezwaarschrift van de SLOH tegen beëindiging van de subsidiëring van de omroep.
11. bezwaarschrift tegen de weigering van de gemeenteraad om een voorbereidingsbesluit in te trekken voor een perceel nabij de Scheidingsweg.

12. jaarrekening 2000 van het Recreatieschap Nijmegen en omstreken.
13. verkoop van grond voor de bouw van een huisartsenpraktijk in Overasselt

14. verkoop van enkele kleine stukjes grond (overhoekjes).
15. vaststelling van de jaarrekening 2000 van de gemeente.
16. management-rapportage per mei 2001.

17. wijziging van de verordening op de commissies van advies en bijstand.

18. wijziging van de samenstelling van diverse commissies.
19. wijziging van de vertegenwoordiging in diverse gemeenschappelijke regelingen.

20. personele aangelegenheden.

21. begrotingswijzigingen in verband met voorgaande voorstellen.
Volgende week (op 26 juni) zullen we in De Verbinding op enkele voorstellen nader ingaan.


---

Afval

Op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 juni worden de huisvuilzakken opgehaald en de groene containers geleegd. In de week erna wordt alleen de groene container geleegd.

oud papier
Elke donderdag van 08.30 tot 15.30 uur staat een papiercontainer bij basisschool Toermalijn aan de Gladiolenstraat 2a. Op vrijdag 29 juni staat van 10.00 tot 15.00 uur een papiercontainer bij de St. Jozefschool aan de Raadhuisstraat.
Op zaterdag 30 juni halen KPJ en MZC in Malden het oud papier op. Zorg ervoor dat het uiterlijk om 08.30 uur buiten staat, maar niet voor 07.00 uur.
Op woensdag 27 juni haalt Fanfare Wilhelmina in Nederasselt het oud papier op. Zorg dat het om 18.00 uur buiten staat.


---

hulpsecretarie dicht

Tijdens de zomervakanties is de hulpsecretarie in Overasselt gesloten. Er is geen bezetting tussen 1 juli en 1 september.


---

geen spreekuur

De burgemeester en de wethouders hebben elke maandag van 17.00 tot 18.00 uur een open spreekuur. Op maandag 25 juni vervalt het spreekuur van wethouder De Graaff.
Uiteraard is er ook geen spreekuur van de wethouder Welzijn omdat in de vacature pas op 28 juni wordt voorzien als de raad wordt voorgesteld mevrouw Bruaset te benoemen als opvolger van de heer Arts.


---

commissies

Op 21 juni om 19.30 uur vergadert de commissie Algemene Bestuurlijke en Organisatiezaken over de uitspraak van de rechter in Arnhem over het raadsbesluit om de subsidiëring aan de SLOH te beëindigen. De raad zal opnieuw een besluit moeten nemen. Een concept daarvan komt ook aan de orde.
Verder staan op de agenda de wijziging van de commissieverordening voor wat betreft het voorzitterschap van de vergaderingen en een voorstel om de voormalige belbus ter beschikking te stellen van zustergemeente Csorna in Hongarije.


---

Bouwvergunningen

Deze week geen lijst van verzonden vergunningen of beslissingen op meldingen. Er is wel een behoorlijk aantal aanvragen om bouwvergunning ingediend. Deze plannen zijn tijdens de openstellingsuren van het gemeentehuis in te zien bij Bouw- en woningtoezicht. Het is mogelijk dat de aanvragers hun plannen nog wijzigen.
De volgende aanvragen zijn binnengekomen:

- plaatsen dakkapel, Anjerstraat 13

- uitbreiden bedrijfsruimte, De Hoge Brug 38
- uitbreiden garage/berging, Vinkenlaan 9

- bouw serre, Molenkuil 6

- uitbreiden woning, Kerkplein 20

- bouw berging, Kroonsingel 128

- bouw woning, Grote Loef 10

- plaatsen tuinhuis, De Hosterd 51

- uitbreiden woning/vervanging bijgebouwen, Eindsestraat 16
- uitbreiden woning, Zwerfkei 42

- bouw serre, Herenhof 32

- uitbreiden woning, Pitrus 19

- uitbreiden woning, Rijksweg 181

- nieuwbouw zorgcentrum, Malderburchstraat 16
- plaatsen GSM opstelpunt, St. Walrickweg 5

---

Milieumelding restauratie uurwerken

Bij Burgemeester en wethouders is een melding binnengekomen op grond van het
Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer van H.J.P. Willems, Rijksweg 120, 6581 ES Malden voor de restauratie van antieke uurwerken aan genoemd adres.

B&W hebben de melding geaccepteerd. Dit houdt in dat het genoemde bedrijf geen milieuvergunning nodig heeft, maar wel moet voldoen aan algemene voorschriften die zijn vervat in het van toepassing zijnde besluit, dat hierboven is genoemd.
De stukken liggen gedurende twee weken vanaf de datum van publicatie ter inzage bij de cluster milieu.

Malden, 19 juni 2001


---

Vrijstelling uitbreiding bergingen

Gildeplein 13 en 15
Burgemeester en wethouders van Heumen ontvingen een aanvraag om bouwvergunning voor het uitbreiden van de bergingen op de percelen kadastraal bekend gemeente Nederasselt, sectie B, nummers 1137 en 1138 plaatselijk bekend Gildeplein 13 en 15 Nederasselt. Het bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Nederasselt.
B&W willen niettemin medewerking verlenen door met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

bedenkingen
De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat een ieder in de gelegenheid is gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden vanaf donderdag 21 juni 2001 tot en met woensdag 18 juli 2001. Gedurende die periode liggen de bouwplannen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 19 juli 2001


---

Vrijstelling voor uitbreiding woning

Zwerfkei 42
B&W ontvingen een aanvraag om bouwvergunning voor het uitbreiden van de woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, sectie F nummer 1320, plaatselijk bekend als Zwerfkei 42 Malden. Het bouwplan is in strijd met bestemmingsplan Hoogenhof. Volgens dit plan moet de afstand van de woning tot de zijdelingse perceelsgrens tenminste 2,5m¹ bedragen. Het plan beoogt een afstand van ca. 1,3m¹. Artikel 21 lid 5 van het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid vrijstelling te verlenen ten behoeve van een kleinere afstand tot de perceelsgrens. B&W willen gebruik maken van deze vrijstellingsmogelijkheid.

bedenkingen
De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden van donderdag 21 juni 2001 tot en met woensdag 18 juli 2001. Gedurende die periode ligt het bouwplan dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 19 juni 2001.


---

Vrijstelling goothoogte woning

Grote Loef 10
B&W ontvingen een aanvraag om bouwvergunning voor de bouw van een woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, sectie H nummer 1497(ged), plaatselijk bekend als Grote Loef 10 Malden. Het bouwplan is in strijd met bestemmingsplan Hoogenhof uitwerking 1999-1. Het plan beoogt een goothoogte van ca. 5.4m. Volgens artikel 3.2.f van het bestemmingsplan mag de goothoogte van de woningcategorie EV echter ten hoogste 4,5m bedragen.
Vrijstelling van de bepaling omtrent de goothoogte is mogelijk door toepassing van artikel 3.3 van het bestemmingsplan, dat de mogelijkheid geeft de woningcategorie van EV om te zetten in EO, waarbij een goothoogte van maximaal 6,5m toegestaan is. B&W willen gebruik maken van deze vrijstellingsmogelijkheid, uitsluitend ten behoeve van het toestaan van een grotere goothoogte.

bedenkingen
De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden van donderdag 21 juni 2001 tot en met woensdag 18 juli 2001. Gedurende die periode ligt het bouwplan dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 19 juni 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie