Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 18-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen

Gemeentelijke Actualiteiten


Voorlichting gemeente Geldermalsen Week 24

Gemeenterekening

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend dat de jaarrekening over het jaar 2000 aan de raad is aangeboden en vanaf heden tot en met 26 juni 2001 ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage is gelegd. De jaarrekening is tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar.

* Geldermalsen, 14 juni 2001

* Burgemeester en wethouders voornoemd,

* De secretaris, De burgemeester,

* J.M.M.H. Thomas mr. S.W. van Schaijck

Bijzondere bijdrage in de huurlasten (Vangnetregeling)

Het kan zijn dat uw inkomen, in vergelijking met het inkomen dat u had in het kalenderjaar 2000, aanzienlijk is gedaald (meer dan 20%). De reden daarvan kan zijn Ziekteweg, WAO, Vut, maar ook het vertrek of overlijden van een medebewoner die een inkomen had. In dat geval loont het de moeite na te gaan of u in aanmerking komt voor een vangnetbijdrage. Het is zelfs niet uitgesloten dat u naast huursubsidie, om eerdergenoemde redenen, ook nog een vangnetbijdrage kunt ontvangen !

Voor meer informatie en een aanvraagformulier kunt terecht bij de vakbalie Werk en Inkomen, op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur en daarnaast ook op dinsdagmiddag tussen 13.30 en 17.00 uur.
Verkeersbesluit

Gereserveerde parkeerplaats aan de Lange Akker te Geldermalsen
Burgemeester en wethouders van Geldermalsen maken bekend, dat zij bij besluit van 7 juni 2001 aan de Lange Akker te Geldermalsen ter hoogte van het perceel nummer 44 door plaatsing van bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een parkeerplaats hebben gereserveerd voor het motorvoertuig, waarmee een daar wonende invalide zich pleegt te vervoeren.

De op dit besluit betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 15 juni 2001 voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen dit besluit tot het verlenen van een individuele invalidenparkeerplaats binnen 6 weken na de datum van deze publicatie een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Voorts kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend tevens aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30601, 6803 AD Arnhem verzoeken een voorziening te treffen.

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen,

Vastgesteld bestemmingsplan: Betuweroute, gemeente Geldermalsen
* Bekendmaking : artikel 26 Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Ter inzage : het op 29 mei 2001 door de raad vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken

* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie in het gemeentehuis, vakbalie Bouwen en Wonen, Kuipershof 2 te Geldermalsen

* Toelichting : het plan heeft betrekking op de planologische regeling voor de aanleg van de Betuweroute

* Bedenkingen : door hen die tegen het ontwerp-bestemmingsplan tijdig bedenkingen bij de gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt, en door hen die bedenkingen hebben tegen de aangebrachte wijzigingen, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 14 juni 2001

Collecte

In de periode van 17 tot en met 24 juni 2001 is door de gemeente vergunning verleend voor de huis-aan-huis collecte van de Maag Lever Darm Stichting.

Wet Milieubeheer

Vanaf vrijdag 15 juni 2001 ligt ter inzage:

Ontwerpbeschikking:

mevrouw E.W.C.A. Mars-van Dijk vraagt een vergunning voor het veranderen van (de werking van) een straal- en coatingsbedrijf, gelegen aan Industrieweg 7 te Beesd. Het voornemen is om de vergunning gedeeltelijk te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu. De vergunning wordt geweigerd voor het in werking zijn van de handstraalcabine in de avond- en nachtperiode.

* Bedenkingen : tot en met 12 juli 2001 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders
* Toelichting: het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen). Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

* Inzage stukken Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

* Inlichtingen Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.
* Geldermalsen, 14 juni 2001.

Zitting commissie voor bezwaar- en beroepschriften

De voorzitter van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften brengt ter openbare kennis dat op dinsdag 19 juni 2001 op het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen de volgende bezwaarschriften in haar openbare vergadering zullen worden behandeld:

* Agenda

* 19.15 uur: bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het verbinden van een nadere eis aan de geluidsvoorschriften die gelden voor Bouw- en Aannemersbedrijf W. Middag (Pr. Beatrixstraat 2 te Acquoy) op grond van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer.
* 20.00 uur: bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders, inhoudende het buiten behandeling laten van de aanvraag om milieuvergunning voor de locatie Huigenstraat 30-32 te Acquoy.

* 20.30 uur: bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders om de heer O. Wellner een uitwegvergunning te verlenen aan de Prinses Julianaweg te Geldermalsen.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken, liggen voor belanghebbenden en gemachtigden tijdens kantooruren vanaf heden tot en met 19 juni 2001 ter inzage bij de vakbalie bouwen en wonen in het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen.

* Geldermalsen 14 juni 2001.

* De voorzitter van de commissie voornoemd,
* mr W.J. Wierda.

Vrijstelling bestemmingsplan "Meteren 1974"

* Bekendmaking : artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* Ter inzage : aan vraag bouwvergunning, met bijbehorende stukken.
* Inzagetermijn : twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.

* Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van NS Railinfrabeheer BV te Tiel, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Meteren 1974" om het tijdelijk oprichten (voor een periode van twee jaar) van een grondwaterzuiveringsinstallatie op het perceel kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie H, nummer 379 en 1622, plaatselijk bekend nabij Rijksstraatwe/Rijksweg A15 te Meteren, mogelijk te maken.

* Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

* Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 14 juni 2001.

Commissie ABZ

* Datum : dinsdag 19 juni 2001

* Aanvang : 19.30 uur.

* Plaats : gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda:


1. Verslag vergadering 22 mei 2001

2. Samenwerking Sociale Zaken met Neerijnen. Mandaat, volmacht en machtiging van bestuursbevoegdheden betreffende werkterrein Sociale Zaken.

3. Stand van zaken vacature controller.

4. Convenant Bedrijventerrein Rivierenland.
5. Samenwerking Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal op het terrein van de WVG.

6. Mededelingen.

7. Ingekomen stukken.

8. Rondvraag

Commissie Financiën en Economische Zaken

* Datum: dinsdag 19 juni 2001

* Tijd: 20.30 uur (of eerder na afloop van de commissie ABZ)
* Plaats: gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda:


1. Verslag vergadering 22 mei 2001

2. Jaarrekening 2000

3. Voorjaarsnota 2001 en Nota reserves en voorzieningen 2001
4. Bespreking werkwijze en onafhankelijk voorzitterschap van de commissie in het kader van het rapport Elzinga.
5. Mededelingen.

6. Ingekomen stukken

7. Rondvraag

Kennisgeving incidentele festiviteit

Ingevolge artikel 4.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Geldermalsen, hebben alle houders van inrichtingen, die vallen onder het Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer het recht om maximaal 12 keer per kalenderjaar een incidentele festiviteit te houden, waarbij bepaalde voorschriften van dit Besluit niet gelden. Het gaat hier bijvoorbeel om de maximaal toegstane geluidsniveaus en (veelal als gevolg daarvan) het verbod op het ten gehore brengen van live-muziek. De houder dient deze festiviteit terminste vier weken voor aanvang te melden bij burgemeester en wethouders. Zij maken hierbij bekend een dergelijke kennisgeving te hebben ontvangen van:

de heer G. Kerkhoff van Evenementenlocatie De Batouwe B.V. voor het houden van een bruiloft op zaterdag 23 juni a.s. van 20.00 tot 01.00 uur.

De burgemeester heeft besloten, dat er geen redenen zijn om de gemelde festiviteit te verbieden. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Vertraging uitvoering dienstregeling buurtbus TBE

Vanwege werkzaamheden aan de Rijnstraat/Kostverlorenkade in Geldermalsen lukt het de vrijwilligers van de Buurtbus Tricht-Buurmalsen-Est niet altijd de dienstregeling stipt volgens tijd uit te voeren. Genoemde werkzaamheden leiden namelijk nogal eens tot opstoppingen in het centrum van Geldermalsen waardoor ook de buurtbus soms noodgedwongen moet wachten. Zowel bestuur als vrijwilligers van de buurtbus vragen om uw begrip voor dit tijdelijke ongemak.

Verzamelen voor de Provincie

Dit is de titel van een nieuwe expositie van de Stichting Beeldende Kunst Gelderland. Door de provincie Gelderland worden jaarlijks de nodige kunstwerken aangeschaft om in de eigen openbare gebouwen op te hangen of neer te zetten maar tegelijkertijd ook om de ontwikkeling van de beeldende kunst in deze provincie te stimuleren. Een kleine selectie van aankopen van de laatste jaren reist nu rond langs verschillende Gelderse gemeenten waaronder Geldermalsen. Het gaat in totaal om 21 werken waaronder aquarellen, houtsnedes, olieverfschilderijen en zeefdrukken. U kunt ze tot en met 29 juni a.s. tijdens de normale openstellingstijden bekijken in de hal van het gemeentehuis, Kuipershof 2.

Wie mag slopen

Ter inzage: de volgende verleende sloopvergunningen:
1. Middengebied Geldermalsen BV, Emmalaan 7 te Geldermalsen, slopen voormalig schoolgebouw (14 juni 2001);

2. Middengebied Geldermalsen BV, nabij De Vang te Geldermalsen (middengebied), slopen schuur/stallingsruimte (14 juni 2001);
3. Middengebied Geldermalsen BV, nabij Rijksstraatweg 35 te Geldermalsen, diverse opstallen (14 juni 2001);

* Inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van de publicatie.

* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 14 juni 2001.

Wie wil bouwen

Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. H.J. Reitsma, Hooge Hoeven 48 te Geldermalsen, oprichten dakkapellen (6 juni 2001);

2. E.B.W. van Vogelpoel, Hooge Hoeven 50 te Geldermalsen, oprichten dakkapellen (6 juni 2001);

3. J.M. Weijschede, J. van Oldenbarneveltstraat 4 te Geldermalsen, vergroten woning (6 juni 2001);

4. L.C. van de Lagemaat, Rijksstraatweg 47-49 te Meteren, oprichten reclamebord (6 juni 2001);

5. Adecco Nederland, Rijksstraatweg 2 te Geldermalsen, veranderen kantoorruimte (7 juni 2001);

6. J. Pek, Beemdstraat (ong.) te Deil, oprichten woningmet garage/berging (12 juni 2001);

7. J.W. Verweij, D.J. van Wijkstraat 18 te Geldermalsen, vergroten woning (12 juni 2001);


* Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 14 juni 2001.

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. W.C. Hol- van de Heuvel, Burg. R.v.d. Venlaan 25 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (14 juni 2001);

2. M. van Soelen, Peppelbos 10 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (14 juni 2001);

3. J.E. van Vrouwerf, Oude Lingedijk 30 te AcquoyWaag 2 te Beesd, veranderen woning (14 juni 2001);

4. E. van Zeijl, , veranderen/vergroten woning (14 juni 2001);
5. H.M. Hol, Middelweg 9 te Tricht, veranderen woning (14 juni 2001);
6. A.M. Elserman, Emmalaan 14 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (14 juni 2001);

7. D.J.H. de Bruyn, Notarisappel 7 te Geldermalsen, vergroten woning (14 juni 2001);

8. Amstelland Ontwikkeling Wonen BV Midden-Oost, J.H. Derksenstraat 45 t/m 63, Laan 1940-1945 111 t/m 121 en Laan 1940-1945 126 t/m 140 te Meteren, oprichten 24 woningen (14 juni 2001);
9. Amstelland Ontwikkeling Wonen BV Midden-Oost, J.H. Derksenstraat 65 t/m 87 te Meteren, oprichten 12 woningen (14 juni 2001);
10. F. Damen, Meersteeg 4c te Geldermalsen, vergroten woonwagen (11 juni 2001);


* Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

* Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
* Datum publicatie: 7 juni 2001.

Raadsvergadering rechtstreeks op tv

Het gaat financieel gezien weer beter met de gemeente Geldermalsen. De onlangs gepresenteerde Nota reserves en voorzieningen geeft aan dat er voor het eerst sinds vele jaren weer wat geld beschikbaar is voor zogenaamd nieuw beleid. In de Voorjaarsnota 2001 doet het college van burgemeester en wethouders als aanloop op de begroting 2002 een aantal concrete voorstellen. Daarbij geeft het college aan wat er het komende jaar eigenlijk direct zou moeten gebeuren en wat er nog even op de plank moet blijven liggen. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om tijdens zijn vergadering van 26 juni a.s. de definitieve keuzes te maken. Ongetwijfeld zal elke politieke partij daarbij haar eigen accenten leggen.

Met name vanuit de wereld van onderwijs, sport, cultuur en recreatie bestaat er veel belangstelling voor de discussie rond de Voorjaarsnota. Vele instellingen en verenigingen vragen zich af of zij al dan niet gaan profiteren van de wat ruimere gemeentelijke kas.

Het wordt dus deze maand een belangrijke raadsvergadering. Besloten is deze vergadering rechtstreeks via tv uit te zenden. Deze uitzending wordt verzorgd door de Stichting Regionale Omroep Betuwe (voorheen LOGO). Op dit moment vindt er nog overleg plaats over het exacte aanvangstijdstip en de opzet van de uitzending. De vergadering begint om 20.00 uur.

Verschillende mensen hebben inmiddels geïnformeerd naar de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht voor of tijdens de raadsvergaderingen. Diegenen die daartoe besluiten wordt gevraagd zich vooraf even te melden bij Voorlichting (tel. 586607).

Voorafgaande aan de raadsvergadering van de 26e zal de commissie Financiën en Economische Zaken zich ook nog over de Voorjaarsnota 2001 buigen. Deze vergadering is op dinsdag 19 juni a.s. en begint om 20.30 uur.

SAMENWERKENDE BRANDWEER

GELDERMALSEN, NEERIJNEN en LINGEWAAL

De brandweer is een dynamisch bedrijf zonder sluitingstijden. Naast het bestrijden van branden verleent de brandweer ook assistentie bij verkeersongevallen, wateroverlast of stormschade, maar ook bij milieurampen of wanneer er bijvoorbeeld mond- en klauwzeer uitbreekt. Een belangrijke taak is verder het voorkomen van brand en het geven van voorlichting. Een dynamisch bedrijf dus, midden in de samenleving. De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal werken op gebied van de beroepsbrandweer als één organisatie samen. In het kader van die samenwerking wordt, ter verdere ondersteuning van de vrijwilligers, de beroepsbrandweer nu verder uitgebouwd. Om, samen met de vrijwilligers, zorg te kunnen dragen voor onze taken zoeken wij een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER (V/M)

Voor minimaal 18 uur en maximaal 36 uur per week

Naast de voldoening dat u meewerkt aan het brandveiliger maken van ons gebied, bieden wij u een prettige werkomgeving in een collegiale sfeer, met een goed arbeidsvoorwaardenpakket zoals kinderopvang, een pc-privéregeling, gratificaties bij feestdagen, bedrijfsfitness in werktijd en beloningsdifferentiatie.

Wij verwachten van u dat u alle voorkomende secretariaatswerkzaamheden verricht ter ondersteuning van de collega's van de beroepsbrandweer zoals tekstverwerking, verslaglegging van vergaderingen en bijeenkomsten en archivering van stukken. Ook zult u worden belast met het geautomatiseerd verwerken van de operationele gegevens van de drie brandweerkorpsen en met uitwerking van gebruiksvergunningen.

Om dit werk goed te kunnen doen moet u een opleiding en vooral ook ervaring hebben op administratief en secretarieel gebied. Bij voorkeur kunt u werken met Word en Excel. U kunt zelfstandig functioneren, bent communicatief vaardig en u heeft een goed taalgevoel. U moet het leuk vinden om een nieuwe functie inhoud te geven, samen met uw collega's van de beroepsbrandweer. Uiteraard verwachten we ook dat u interesse heeft in het bijzondere werk van de brandweer.

Wij bieden, afhankelijk van opleiding en ervaring, een bruto maandsalaris van minimaal ¦ 2.907,00 tot maximaal ¦ 4.481,00 bij 36 uur per week. Op basis van zeer goed functioneren is een doorgroei mogelijk tot maximaal ¦ 5.011,00 bruto per maand.

In afwachting van meer definitieve huisvesting zult u komen te werken in het gemeentehuis van Geldermalsen.

Als u interesse heeft voor deze functie, vragen wij u te reageren vóór 30 juni a.s. door een sollicitatiebrief met curriculum vitae te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen, ter attentie van de heer M.C.C.G. van der Linden, werkeenheid P & O, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de commandant van de brandweer, de heer I. van Hemert, telefoon 0345 - 586611 (gemeentehuis Geldermalsen).

Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:
1. J.A.H. Spaan, Berkelstraat 5 Geldermalsen het kappen van 1 amerikaanse eik ( 14 juni 2001);

2. Middengebied Geldermalsen B.V., Emmalaan Geldermalsen terrein van de voormalige school: het kappen van 3 berken, 4 esdoorns, 2 eiken en 1 safara ( 14 juni 2001);

3. Middengebied Geldermalsen BV., terrein van "De Steenvliet" ten noord-oosten van perceel Rijksstraatweg 35 Geldermalsen het kappen van 2 knotwilgen (14 juni 2001);

4. Middengebied Geldermalsen B.V., De Vang Geldermalsen het kappen van een kersenboomgaard (14 juni 2001); Voor wat betreft kapvergunning nummer 2 en 4 zal er gedeeltelijk compensatie plaatsvinden door middel van herplant.


* Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
* Datum publicatie: 14 juni 2001

Activiteiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend aan:

* Nederlandse Stichting Mbuma-zending voor het houden van de Landelijke zendingsdag op zaterdag 16 juni a.s. in de hal van de fruitveiling te Geldermalsen (verzet wegens de MKZ).
* Mevrouw Van Kessel voor het houden van de Nationale Straatspeeldag met aansluitend een barbecue op woensdag 20 juni a.s. waarbij een gedeelte van de Zeven Kastelenlaan in Deil (vanaf huisnummer 2 tot en met 10) van 12.00 tot 20.00 uur wordt afgesloten.
* Organisatiecomité Weidefeest voor het houden van het "Weidefeest" (met elektrisch versterkte muziek en een kampvuur) op zaterdag 11 augustus a.s. van 19.00 tot 01.00 uur op het terrein aan de Markkade, gesitueerd op de grens van de gemeente Geldermalsen (Meteren) en Neerrijnen.

* Fam. Harmelink voor het houden van een tuinfeest op 30 juni a.s. van 19.30 tot 01.00 uur op de Klepel 11a te Geldermalsen.
* Buurtvereniging "Het Verzetje" voor het houden van een buurtfeest op 30 juni a.s. van 12.00 tot 24.00 uur in de J. van Zantenstraat (van huisnummer 1 tot 27) te Meteren.

* Bewoners van de Oldenbarneveldstraat (nummers 2 tot en met 36a) voor het houden van een pleinfeest op 30 juni a.s. op het parkeerterrein naast de appartementen (32 t/m 36a)van 17.00 tot 24.00 uur te Geldermalsen.

Indien u zich met deze beslissing (en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Tijdelijke wegafsluiting in verband met diverse activiteiten
* Geldermalsen

* In verband met de sportdag van buurtvereniging "Ut Peppelhof" op zaterdag 16 juni a.s. zal een gedeelte van de weg bij de speeltuin op de Peppelbos worden afgesloten.

* Enspijk

* In verband met de Dorpsmarkt op zaterdag 16 juni a.s. zal de Dorpsstraat en Lepelstraat worden afgesloten van 14.00 tot ca. 22.30 uur.

* Buurmalsen

* In verband met het Betuws Spektakel wordt er vanaf vrijdag 22 juni a.s. tot en zondag 24 juni 2001 een parkeerverbod ingesteld aan de Hennisdijk te Buurmalsen.

In verband met de Nationale Straatspeeldag op woensdag 20 juni a.s. zullen de volgende straten worden afgesloten:

* Geldermalsen:


* Laageinde (gedeelte wat ligt tussen de twee spoorwegovergangen) van 10.00 tot 18.00 uur.

* Sleedoornstraat van 9.00 tot 17.00 uur.
* Deil

* Zeven Kastelenlaan (gedeelte vanaf huisnummer 2 tot en met 10).
* Tricht

* Bulkstraat en Laan van Crayestein (vanaf de Lingedijk tot de Moerkensgaard inclusief het middenterrein) van 13.30 tot 17.00 uur.

Vastgesteld bestemmingsplan: Kalenberg-Laageinde
* Bekendmaking : artikel 26 Wet op de Ruimtelijke Ordening
* Ter inzage : het op 29 mei 2001, onder nummer 8 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Kalenberg-Laageinde met bijbehorende stukken

* Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie; op werkdagen van 8.30-12.30 uur in het gemeentehuis, vakbalie Bouwen en Wonen, Kuipershof 2 te Geldermalsen

* Toelichting : het plan heeft betrekking op het gebied gelegen tussen de woningen plaatselijk bekend Laageinde nrs. 92 en 94 te Geldermalsen en heeft tot doel de bouw mogelijk te maken van 2 woningen en de aanleg van een fietspad van en naar de woonwijk Kalenberg, dat onderdeel uitmaakt van de fietsverbinding "de fruitroute".

* Bedenkingen : belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad in te dienen, kunnen gedurende de inzage termijn, schriftelijk bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

* Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686.
* Datum publicatie : 14 juni 2001

Afsluiting Rijksstraatweg

Speciale regeling voor bestemmings- en bevoorradingsverkeer Albert Heijn en postkantoor

Het is onvermijdelijk, de werkzaamheden aan de
Rijksstraatweg/Kostverlorenkade zorgen voor overlast, niet alleen voor omwonenden maar ook voor het verkeer. Er wordt met man en macht gewerkt om het hele project zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen met daarbij zoveel mogelijk beperking van die genoemde overlast. Het gemeentebestuur en de betrokken aannemer vragen om uw begrip.

Vanaf maandag 18 juni a.s. wordt het gedeelte van de Rijksstraatweg gelegen tussen de aansluitingen met Achter 't Veer en de Herman Kuijkstraat voor het doorgaande verkeer afgesloten. Het verkeer vanuit en naar Buurmalsen/Tricht wordt omgeleid via de Kostverlorenkade en de Prinses Marijkeweg. Alleen bestemmings- en bevoorradingsverkeer zal
-uitsluitend komende vanaf het kruispunt Herman Kuijkstraat/Rijksstraatweg- via het afgesloten stuk Rijksstraatweg de supermarkt van Albert Heijn en het postkantoor kunnen bereiken. Dat is mogelijk vanaf maandag 18 juni, 10.00 uur.

De afsluiting van het genoemde gedeelte van de Rijksstraatweg duurt tot woensdag 4 juli a.s. Op maandag 2 en dinsdag 3 juli wordt er geasfalteerd. Die dagen zal het bestemmings- en bevoorradingsverkeer voor Albert Heijn en het postkantoor worden omgeleid via de Kerkstraat.

Groen onder de ruitenwisser

Met ingang van 21 juni a.s. staan er in het centrum van Geldermalsen nieuwe centrale parkeermeters en gelden er tegelijkertijd nieuwe parkeertarieven.

Ten opzichte van de huidige situatie gaat er het een en ander veranderen. De losse parkeerautomaten gaan verdwijnen. Vanaf de 21e is er alleen dus nog maar sprake van centrale parkeermeters. Die parkeermeters beschikken over verschillende betalingsmogelijkheden: Tot 1 januari 2002: kwartjes en guldens Van 1 januari tot 28 januari 2002: zowel kwartjes en guldens als euromunteenheden Vanaf 28 januari 2002: euromunteenheden Daarnaast is nieuw de betalingsmogelijkheid via de zogenaamde Chipknip.

Afhankelijk van de parkeerlocatie is er sprake van een tarief van ¦ 0,25 (_ 0,10) per 7,5 of 15 minuten. Daarnaast verschilt, net als nu per locatie de maximale parkeerduur. Een behoorlijke tariefsverhoging ten opzichte van de huidige situatie. De nieuwe tarieven sluiten voortaan aan bij de tarieven in omliggende gemeenten.

Om de parkerende automobilist goed te informeren over deze wijzigingen is er een zogenaamde flyer gemaakt waarop alle betaald parkeerlocaties en tarieven en de vrij parkeerlocaties duidelijk staan vermeld. De komende week zullen de parkeercontroleurs deze groene flyer bij de in het centrum geparkeerde auto's onder de ruitenwissers stoppen. Geen bon dus, maar heldere informatie! Daarnaast zullen de flyers op de toonbanken van verschillende winkels komen te liggen, in de hal van het gemeentehuis en in de vestiging van de openbare bilbiotheek.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...