Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe juridische dienst inzake fraudebestrijding gestart

Datum nieuwsfeit: 18-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Afzender: law-(watch@justice.com)

Contactpersoon: Rob van der Vaart

Nieuwe juridische dienst inzake fraudebestrijding gestart.

Datum: 18 juni 2001


1. Inleiding


LawWatch Nederland is een team dat zich bezighoudt met juridische recherche. In Nederland is dit een nieuwe vorm van dienstverlening op juridisch gebied. De term juridisch rechercheren betekent dat de medewerkers alle denkbare vormen van juridisch handelen onderzoeken. Dit kan een procedure of faillissement zijn waarin u bent verwikkeld, maar ook het handelen van uw advocaat, notaris of accountant of zelfs van de rechter die uw zaak behandelt of behandeld heeft. In beginsel maakt het daarbij niet uit of het een lopende of reeds afgesloten zaak betreft, als er nog maar enig belang aanwezig is.


2. Voorgeschiedenis


Het initiatief om LawWatch Nederland op te richt is van Rob van der Vaart, die medeauteur is van het IRM-rapport (Integriteit Rechterlijke Macht) dat door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Rechterlijke Macht (Stichting WORM) is uitgegeven. Deze stichting is destijds opgericht door een aantal verontruste burgers. In het IRM-rapport zijn de resultaten vermeld van een landelijk onderzoek naar belangenverstrengeling bij de rechterlijke macht en de advocatuur. Dit rapport is aan onder andere de Minister van Justitie aangeboden. Dit heeft ertoe geleid dat per 1 januari 1997 rechters en plaatsvervangend rechters (advocaten) verplicht zijn om hun nevenfuncties openbaar te maken met als doel - de schijn van - belangenverstrengeling te vermijden. Daarnaast heeft Rob van der Vaart meegewerkt aan televisie- en radioprogramma's en publicaties in de media.


3. Samenwerking

LawWatch Nederland heeft een omvangrijk netwerk opgebouwd binnen de diverse beroepsgroepen. Het gaat om specialisten op diverse terreinen die te kennen hebben gegeven sympathiek te staan tegenover het LawWatch-concept en op wie wij te allen tijde een beroep kunnen doen. Zo meldt LawWatch Nederland fraudesignalen bij de Interregionale fraudeteams van het Openbaar Ministerie en Politie. Vervolgens kan LawWatch Nederland fungeren als intermediair tussen slachtoffer en politie/Openbaar Ministerie. Zaken die langs deze weg binnenkomen behandelt LawWatch Nederland in samenwerking met het meest aangewezen fraudeteam.

Ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft al verschillende mensen doorgestuurd die zich tot het centrale integriteitsmeldpunt hadden gericht met klachten over rechters.


4. Doelstellingen

LawWatch Nederland streeft ernaar deelnemers aan het rechtsverkeer bij te staan en bescherming te bieden in alle gevallen waarin het vermoeden bestaat dat hun zaak geen eerlijke, onafhankelijke behandeling krijgt. Te vaak is gebleken dat belangen ondergeschikt zijn gemaakt aan belangen van andere ­ vaak machtiger ­ deelnemers en dat dit een eerlijk proces in de weg staat. LawWatch Nederland brengt onjuistheden en onregelmatigheden in procedures aan het licht en bewerkstelligt voor de gedupeerde indien nog mogelijk correctie en/of schadevergoeding en eventueel eerherstel.


5. Werkwijze

De werkwijze van LawWatch Nederland laat zich niet vergelijken met die van een advocaat. Dit is een raadsman of ­vrouw die voor u in rechte optreedt in procedures. Dit zijn beëdigde beroepsbeoefenaren en daarom gebonden aan gedragsregels. Deze regels, hoezeer ook bedoeld om u te beschermen, verhinderen dat zij zich openlijk teweerstellen tegen collega-advocaten of rechters die het met de eerlijke en onafhankelijke rechtspraak niet zo nauw nemen. LawWatch-medewerkers en ­juristen zijn niet gebonden aan deze beperkingen en kunnen eventueel naast een advocaat worden ingeschakeld. Wij zullen voor u de onderste steen boven halen wat de feiten betreft. Zo zullen wij procesmateriaal opvragen en bestuderen, maar ook ander officiële documenten bij ongeacht welke instantie, wanneer wij dit van belang achten voor uw zaak.

Wij zoeken daarbij niet alleen naar onjuist of onzorgvuldig juridisch handelen, maar zijn daarnaast alert op "lijnen" die tussen de verschillende betrokkenen bestaan.

Goed voorbeeld hiervan is een verzekeringszaak waarbij de behandelend rechter ook in de raad van commissarissen van de desbetreffende verzekeraar zit.


6. Belangenverstrengeling

Als onderzoek uitwijst dat er inderdaad reden is om aan de juridische juistheid en/of onafhankelijkheid te twijfelen, zal het LawWatch-team actie ondernemen. De wijze waarop wij dit doen is uniek in Nederland. Zo kunnen wij afhankelijk van de aard en ernst van de zaak besluiten deze aan de Minister van Justitie en/of een andere minister die het aangaat voor te leggen. Ook komt het voor dat wij hiervoor politieke belangstelling zoeken, zodat hierover kamervragen kunnen worden gesteld. Bij voldoende gewicht van een zaak zullen ook de media hierover worden geïnformeerd. Uiteraard is niet elke zaak geschikt voor een dergelijke grootscheepse aanpak. Soms is het al voldoende wanneer één van onze medewerkers u naar de tegenpartij of rechtbank vergezelt. Of, zoals in het hiervoor genoemde geval van belangenverstrengeling: de rechter wraakt.

Het doel dat wij willen bereiken is in ieder geval een schadevergoeding voor de gedupeerde. Wij verzorgen daarom voor u het indienen en behandelen van een schadeclaim. Gaat het om beëdigde beroepsbeoefenaren die een fout hebben gemaakt, dan starten wij indien mogelijk een tuchtrechtprocedure. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan fouten van advocaten, accountants en medici.


7. Rechten van de mens

Toch zal het niet altijd mogelijk zijn de schade via een Nederlandse rechtsgang te herstellen. Wanneer deze schade is veroorzaakt omdat er geen sprake is geweest van eerlijke en onafhankelijke rechtspraak, is in ieder geval één van uw mensenrechten geschonden en kunt u zich beroepen op het EVRM-verdrag. Deze afkorting staat voor het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Als slachtoffer kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de Commissie voor de rechten van de mens in Straatsburg. Wel moeten dan alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput. Dat wil zeggen dat u in Nederland tot de hoogste rechter heeft geprocedeerd en dat er geen beroepsmogelijkheid meer is. Van deze laatste voorwaarde kunt u worden vrijgesteld wanneer een eerlijke en onafhankelijk proces reeds op voorhand twijfelachtig is. Bijvoorbeeld omdat u al langer wordt tegengewerkt door de overheid of de rechterlijke macht die uw zaak onredelijk lang aanhoudt.

LawWatch Nederland kan u hierbij begeleiden.

Wel moet de klacht worden ingediend binnen zes maanden na de uitspraak in hoogste instantie.


8. Werkterrein

Het werkterrein van LawWatch Nederland is internationaal. Omdat één van onze juristen lid is van de New York State Bar Association, kan LawWatch Nederland u in de Verenigde Staten van Amerika in rechte vertegenwoordigen.

Overigens: een zaak hoeft nog geen ernstige vormen te hebben aangenomen voordat u ons raadpleegt. Graag verlenen wij u ook juridische bijstand als "het kalf nog niet verdronken is". Wanneer u slecht informatie wilt hebben over bijvoorbeeld een afnemer die waarschijnlijk een faillissement tegemoet gaat, kunt u contact met ons opnemen met de vraag wat u te doen staat en of wij uw vordering willen bewaken.


9. Tarieven

Wij werken zowel met een abonnementensysteem als op basis van een honorarium.

Een abonnement vanaf 250 Euro (exclusief BTW) geeft recht op juridische bijstand tegen een sterk gereduceerd tarief ad 75 Euro per uur (exclusief BTW en 8% kantoorkosten). Eenvoudige verzoeken om informatie worden dan niet in rekening gebracht.

Het honorarium wordt individueel vastgesteld en kan variëren van "no cure, no pay", tot een uren x tariefafspraak (of een combinatie). In de meeste gevallen vragen wij een voorschot. Wij rekenen een uurtarief vanaf 120 Euro per uur, exclusief 19% BTW en 8% kantoorkosten.


10. Brochures

Voor onderstaande onderwerpen kunt u een aparte brochure aanvragen:

Bestuursrecht
Klachtrecht
Faillissementen
EVRM-procedures


11. Algemene voorwaarden

Op al onze activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zijn neergelegd bij de Arrondissementsrechtbank te Zutphen.

Wilt u een afspraak maken?

Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen:

0575 ­ 57 42 92, of u kunt het vragenformulier ingevuld aan ons toezenden.

LawWatch Nederland

Weerdslag 60

7206 BT

Zutphen

Telefoon: 0575 574292reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie