Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gouverneur West-Vlaanderen wil beleidsplan voor de Noordzee

Datum nieuwsfeit: 18-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Gouverneur wil beleidsplan voor de Noordzee Brugge, 18/6/2001

Gouverneur Breyne wil een duurzame oplossing voor het gebruik van de zeegebieden in de zuidelijke Noordzee die onder de rechtsbevoegdheid van België vallen. Die oplossing moet er komen na overleg tussen de verschillende verantwoordelijke overheden. De gouverneur wil het initiatief nemen tot dit overleg en hoopt zo een beleidsplan voor de Noordzee te kunnen uitwerken. Gouverneur Breyne lanceerde dit idee tijdens de Nationale Dag van de Visserij in Heist op zondag 17 juni.

Het kan niet ontkend worden dat de zee - en dit proces is reeds decennia bezig - meer en meer bestemd wordt voor het vervullen van functies die doorgaans omwille van de reeds aanwezige druk op de ruimte, niet langer op het land worden aanvaard, of waarvoor de zee de gemakkelijkste oplossing lijkt. In onze maatschappij zijn er wellicht nog adepten voor wie de Noordzee zich leent voor het afschuiven van de NIMBY (not in my backyard) problemen van het land. Evenwel, zij die begaan zijn met een duurzaam beleid ook met betrekking tot de Noordzee, zijn zich er voldoende van bewust dat niet alle problemen kunnen afgewenteld worden van het land op de zee.

Met de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, wordt het behoud beoogd van de eigen aard, de biodiversiteit en het ongeschonden karakter van het mariene milieu.

Een belangrijk principe in de wet stelt dat zoveel als mogelijk de activiteiten op zee onderworpen worden aan een voorafgaande vergunning of een voorafgaande machtiging. Het gaat vooralsnog om materies waar de federale overheid voor bevoegd is.

De commotie rond de voorgenomen afbakening van mariene reservaten, gevolgd door de onrust over de voorgenomen inplanting van een of meer windmolenparken in onze Noordzee kan niet beperkt worden tot de mogelijke negatieve gevolgen ervan voor de beoefening van de kustvisserij en dus voor het inkomen van reder en visser. Deze onrust is ook het gevolg van de onzekerheid over de doelstellingen van het mariene beleid.

Vanuit de onderscheiden bestuursniveaus is er de bezorgdheid voor tijdige informatie en overleg over de voorgenomen plannen m.b.t. activiteiten op de Noordzee. Het is vanzelfsprekend dat alle overheden en mandatarissen zich engageren in een beleid dat gericht is op een duurzame ontwikkeling, en dit geldt ook m.b.t. de Noordzee als goed van de ganse gemeenschap.

Een gestructureerd vooroverleg tussen de verantwoordelijke overheidsdiensten over alle aanvragen voor vergunningen en machtigingen m.b.t. de Noordzee betekent een belangrijke bijdrage voor een duurzaam Noordzeebeleid.

Een protocol voor verplichtend overleg tussen diensten uit het federaal, regionaal en provinciaal bestuursniveau geeft de kans tot een voorafgaande kennisname van het project met mogelijkheid het standpunt van de geconsulteerden te ontvangen. Het overleg biedt tevens de gelegenheid om in de democratisch verkozen vergaderingen tekst en uitleg te verschaffen over projecten waar de Noordzee-autoriteit bij betrokken is.

Toekomstgericht is er echter ook behoefte aan een langetermijnvisie. Ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimtelijke behoeften van de maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen worden; het milieubeleid beoogt de duurzame aanwending van grondstoffen en de natuur, de bescherming van ecosystemen en het natuurbehoud.

De Noordzee heeft behoefte aan én een ruimtelijke én een milieuplanning.
Beiden geven een langetermijnvisie weer en beiden zijn er op gericht in een beleidsplan samenhang tot stand te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen. Het beleidsplan NOORDZEE moet aandacht hebben voor de natuurfunctie zonder daarbij al wat onder economische belangen kan begrepen worden uit het oog te verliezen. En dit geldt zowel voor de actuele als de toekomstige belangen. Ook de zeevisserij zal hier baat bij hebben.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie