Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorlopige agenda Visserijraad te Luxemburg

Datum nieuwsfeit: 18-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

ons kenmerk
Viss 01/4135
datum
08-06-2001

onderwerp
Voorlopige agenda Visserijraad 18 juni 2001 te Luxemburg doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

De Raad van Visserijministers zal op maandag 18 juni a.s. te Luxemburg bijeenkomen. De volgende onderwerpen zijn geagendeerd.

up

datum
08-06-2001

kenmerk
Viss 01/4135

bijlage

1. Groenboek (COM (2001) 135)
Na de Raad van 25 april is in Raadskader een eerste bespreking gevoerd over de hoofdstukken van het Groenboek die handelen over het toekomstige Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Op basis hiervan heeft het Voorzitterschap vijftien vragen geformuleerd die zullen worden voorgelegd aan de Raad. U treft deze ( nog niet definitief vastgestelde) vragen aan in de bijlage.
Uit deze voorbereidende besprekingen is gebleken dat vrijwel alle lidstaten het TAC/Quotum instrumentarium op hoofdlijnen wensen voort te zetten. Dit geldt ook voor de handhaving van de relatieve stabiliteit en het toegangsregime voor de 12-mijlszone. Ten aanzien van de relatieve stabiliteit wensen het VK en Ierland de Haagse Preferenties te integreren. Het merendeel van de lidstaten acht het voeren van een op de vlootgericht beleid noodzakelijk. De contouren van een toekomstig vlootbeleid zijn nog niet duidelijk. Enkele lidstaten lijken voort te willen borduren op het bestaande beleid van Meerjarige Oriëntatie Programma's, terwijl een aantal andere lidstaten nog geen concrete opvattingen naar voren heeft gebracht. Er bestaat voorts brede steun om de direct betrokkenen op regionale basis meer bij het beleid te betrekken, maar de wijze waarop hieraan inhoud gegeven moet worden staat nog open. Over de rol van publieke steun ter versterking van de sociale en economische dimensie van de visserijsector zijn de meningen verdeeld. Met name de zuidelijke lidstaten achten een heroverweging van deze steun niet opportuun. De suggesties van de Europese Commissie voor een meer communautaire aanpak bij de inspectie en handhaving worden gesteund door Frankrijk en Spanje, terwijl de overige lidstaten in verband met rechtstatelijke bezwaren een terughoudende positie innemen. In de discussie over het externe beleid is enerzijds het beleid van de Gemeenschap inzake visserijakkoorden met derde landen, anderzijds de rol van de Gemeenschap in regionale visserijorganisaties onderwerp van discussie.
Ik ben van mening dat er momenteel geen reëel alternatief voorhanden is voor het TAC/Quota instrumentarium. Voortzetting hiervan is derhalve een realistisch uitgangspunt. Wel acht ik verbeteringen in het huidige TAC/Quota-systeem noodzakelijk. Het betreft hier de meerjarenaanpak, de toepassing van de voorzorgbenadering en een meer op het ecosysteem gerichte benadering bij het bestandbeheer. Tevens verdienen gebiedsgerichte instrumenten, zoals bijvoorbeeld real time closures, in het toekomstig GVB meer aandacht.
Ondanks het gegeven dat op dit moment vrijwel alle lidstaten een ongewijzigde relatieve stabiliteit voorstaan, zou naar mijn mening op termijn de relatieve stabiliteit meer aan marktwerking onderhevig moeten zijn. De Haagse preferenties zijn door Nederland nooit erkend en van integratie in de relatieve stabiliteit kan derhalve geen sprake zijn.
Naar mijn oordeel moet het toekomstig vlootbeleid ondersteunend zijn op het instandhoudingbeleid; dit vlootbeleid moet transparant, eenvoudig en controleerbaar zijn. Ik ben voorstander van heroverweging van publieke steun aan de visserijsector. Dergelijke steun is slechts geoorloofd voorzover deze een bijdrage levert aan duurzaamheid en mag in ieder geval geen betrekking hebben op nieuwbouw.
De innoverende elementen uit het Groenboek, zoals het toelaten van marktwerking in het GVB, worden door mij gesteund. Dit betreft bijvoorbeeld de suggestie van de Commissie om onderzoek te doen naar marktgeoriënteerde systemen voor allocatie van quota. Dit betreft ook de voorstellen om de direct betrokkenen op regionale basis te betrekken bij het beleid . Naar mijn oordeel moet het bij dit laatste niet alleen gaan om de ontwikkeling van het beleid maar ook om de uitvoering daarvan. Daarnaast is het van belang om in het toekomstig visserijbeleid meer rekening te houden met specifieke regionale omstandigheden. Bepaalde vormen van decentralisatie van het GVB zullen moeten worden overwogen. De voorstellen van de Commissie voor een meer communautaire aanpak van handhaving en inspectie worden door mij beoordeeld tegen de achtergrond van de rechtstatelijke implicaties. Daarbij wordt mijnerzijds de discussie over een meer communautaire aanpak niet uit de weg gegaan. Wel zal vooral ook gezocht moeten worden naar verbeteringen van de controle binnen de huidige structuur. Ten aanzien van het externe beleid zal tenslotte uitvoering moeten worden gegeven aan de conclusies die de Visserijraad in 1997 heeft getrokken over de visserijakkoorden tussen de Gemeenschap en derde landen. Daarbij staat een coherente, duurzame en kosteneffectieve aanpak voorop.
2. Mededeling van de Commissie betreffende het Biodiversiteitsplan Ontwerp conclusies van de Raad
Het door de Europese Commissie voorgestelde plan van aanpak biodiversiteit concentreert zich op de volgende doelen voor de korte en middellange termijn:
+ behoud en duurzame exploitatie van de visbestanden, + bescherming van niet-doelsoorten, habitats en ecosystemen, + voorkomen van negatieve effecten van aquacultuur op het ecosysteem.
Op basis van het door de Europese Commissie voorgestelde plan van aanpak biodiversiteit heeft het Voorzitterschap een aantal Raadsconclusies geformuleerd. In deze conclusies onderkent de Raad de noodzaak van verbetering van wetenschappelijke kennis en informatie ten behoeve van alle bij de visserij betrokken actoren. Tevens zullen bij de herziening van het GVB maatregelen moeten worden overwogen die gericht zijn op behoud van biodiversiteit en vermindering van negatieve milieueffecten van visserij en aquacultuur. Vanwege het gebrek aan evenwicht tussen visserijinspanning en beschikbare bestanden wordt de noodzaak van een significante verlaging van de visserijdruk erkend. De Europese Commissie wordt gevraagd hoge prioriteit toe te kennen aan de ontwikkeling van lange-termijn managementplannen voor alle belangrijke doelsoorten. Tevens wordt de Commissie met het oog op bevordering van biodiversiteit uitgenodigd onderzoek te doen naar aanvullende beheersinstrumenten. Ook de implementatie van het voorzorgbeginsel voor de niet-doelsoorten moet worden nagestreefd. De Commissie wordt uitgenodigd dienaangaande passende voorstellen te doen zodra relevante wetenschappelijke informatie beschikbaar is. De Raad onderstreept het belang van de ontwikkeling van indicatoren om het lange-termijneffect van veranderingen in biodiversiteit zowel voor doel- als niet-doelsoorten te meten. De Commissie wordt voorts uitgenodigd om het gebruik van passende milieu-impactassessments te onderzoeken. De Raad onderkent in het licht van de verdere ontwikkeling van de aquacultuursector de noodzaak om de effecten op het milieu van deze sector te minimaliseren. Tenslotte benadrukt de Raad dat binnen afzienbare termijn gestart dient te worden met de implementatie van de in het plan van aanpak voorgestelde acties.
Met de conclusies kan ik instemmen.
3. (evt.) Mededeling van de Commissie betreffende meerjarenplan herstelplannen voor Kabeljauw en Heek
De Mededeling zal naar verwachting op hoofdlijnen de contouren van de meerjarenplannen voor het herstel van heek en kabeljauw schetsen. De inhoud is op dit moment niet bekend. Het betreft een presentatie door de Europese Commissie.
4. (evt.) Voorstel voor aanpassing van het Raadsbesluit tot verlenging van het MOP IV tot eind 2002
Het huidige MOP IV loopt eind dit jaar af. In afwachting van het nieuwe vlootbeleid dat op 1 januari 2003 moet ingaan, zal de Commissie ter vermijding van een juridisch vacuüm voor het jaar 2002 een voorstel voor regelgeving moeten doen. De inhoud van het voorstel is niet bekend. Het betreft een presentatie door de Europese Commissie.
5. (evt.) Voorstel voor een actieplan ter herstructurering van de Europese visserijvloot
In verband met de noodzakelijke herstructurering van de Spaans/Portugese vloot door het niet continueren van het visserijakkoord met Marokko zal de Commissie een specifiek actieprogramma voorstellen. De inhoud van het voorstel is niet bekend. Het betreft een presentatie door de Europese Commissie. 6. Vernieuwing van het visserijakkoord van de EU met Senegal De Europese Commissie wenst de Raad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen over de voortzetting van het visserijakkoord met Senegal. 7. Diversen
Er zijn geen punten onder dit agendapunt aangemeld.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faberreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...