Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatievoorziening aan kamer over Commissievoorstellen

Datum nieuwsfeit: 19-06-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=416966Aan de Voorzitter van de Algemene Commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG DIE Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 19 juni 2001 Auteur M.Th. Crucq

Kenmerk DIE-354/01 Telefoon 070 348 48 76

Blad /1 Fax 070 348 40 86

Bijlage(n) 3 E-mail die-(in@minbuza.nl)

Betreft Informatievoorziening aan de Tweede Kamer over nieuwe Commissievoorstellen

C.c.

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij drie fiches aan te bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, de Europese Centrale Bank, het Economisch en Sociaal Comité en Europol: Preventie van fraude en vervalsing van girale betaalmiddelen.

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Statistische informatie voor indicatoren voor de integratie van milieu-aspecten in het gemeenschappelijk landbouwbeleid

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Fiche 1: Preventie van fraude en vervalsing van girale betaalmiddelen

Titel:

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, de Europese Centrale Bank, het Economisch en Sociaal Comité en Europol: Preventie van fraude en vervalsing van girale betaalmiddelen.

Datum raadsdocument
: 20 februari 2001

nr Raadsdocument
: 6389/01

nr Commissiedocument
: COM(2001) 11 def

Eerstverantwoordelijke ministerie
: JUST i.o.m. FIN

Behandelingstraject in Brussel
:

Onbekend. Op 17 en 18 mei vindt in Brussel de eerste bijeenkomst van het door de Europese Commissie opgezette '
EU Forum on the prevention of organised crime'
plaats. Dit Forum vloeit voort uit de conclusies van de Europese Raad van Tampere en het bestaat uit een multidisciplinair gezelschap van deskundigen uit de lidstaten. Eén van de punten op de agenda heeft betrekking op het hier bedoelde onderwerp, dat nader zal worden besproken in één van de werkgroepen: de
workshop Prevention and fraud of non-cash means of payment .

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar) : Geen

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel
:

De onderhavige mededeling bouwt voort op de mededeling van 1998 over fraude en vervalsing van girale betaalmiddelen
en vormt een aanvulling op het kaderbesluit betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten en op een Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bescherming van de euro tegen valsemunterij.
De voorliggende mededeling bevat een aantal preventieve maatregelen ter bestrijding van fraude en vervalsing in de betaalsystemen die worden opgesomd in een aangehecht Actieplan voor fraudepreventie. Doel van de mededeling is een nauwe samenwerking tussen de overheid en de particuliere sector te bewerkstelligen met betrekking tot het uitwisselen van ervaring en gegevens, opleiding en ontwikkeling en uitwisseling van onderwijsmateriaal. Dit teneinde een optimale en economisch verantwoorde technische beveiliging van betalingsproducten en -systemen te bevorderen. Deze beveiliging is noodzakelijk om te komen tot efficiënte betaalmiddelen die gebruikersvriendelijk, overal aanvaard, betrouwbaar en relatief goedkoop zijn hetgeen essentieel is voor een moderne economie. Wel wordt in de mededeling benadrukt dat de preventie, waar het hier over gaat, in eerste instantie een verantwoordelijkheid is voor de sector van betalingssystemen. De mededeling richt zich dan ook voornamelijk tot deze sector (bewustwording) en de Commissie ziet het tot haar taak initiatief te nemen om de betrokken partijen om de tafel te krijgen door middel van het organiseren van diverse fora.

Rechtsbasis van het voorstel:

Het betreft een mededeling; in het voorstel wordt geen rechtsbasis genoemd.

Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering
:

Nederland gaat ervan uit dat de mededeling niet beoogt om bindende regels op te leggen, maar slechts bewustwording bij de financiële sector t.a.v. de problematiek van fraudebestrijding wil opwekken. Zo bezien valt de mededeling positief te waarderen. Wanneer echter wordt aangenomen dat de Commissie hier voorstellen doet die op het terrein van de derde pijler liggen, ontbreekt de hiervoor benodigde rechtsbasis..

Nederlandse belangen
:

Nederland heeft er belang bij dat haar financiële instellingen en consumenten bij het betalingsverkeer dat in toenemende mate met niet-contante middelen geschiedt en ook internationaliseert (denk aan Internet-handel) een hoog niveau van bescherming heeft en dat in ieder geval op Europees niveau tegen fraude en vervalsing van andere betaalmiddelen dan contanten kan worden opgetreden. Op zichzelf staat Nederland dan ook positief tegenover voorstellen met deze inhoud. De voorstellen dienen dan echter wel binnen het kader van de derde pijler te passen.

Consequenties voor nationale regelgeving beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO / VNG)
: Geen.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure
:

Een rechtsbasis ontbreekt en daarmee ook een formele rol van het EP. De Commissie verzoekt Raad en EP evenwel hun goedkeuring te hechten aan het actieplan.

Fiche 2: Jaarrekeningen

Titel:

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen

Datum raadsdocument
: 19 februari 2001

nr. Raadsdocument
: 6365/01

nr. Commissiedocument
: COM (2001) 80 def

Eerstverantwoordelijke Ministerie
: JUST i.o.m. FIN, EZ

Behandelingstraject in Brussel
: Bespreking in Raadswerkgroep vennootschapsrecht

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar) : n.v.t.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel
:

Het huidige voorstel beoogt de toepassing van internationale standaarden voor de opstelling en inrichting van de jaarrekening voor grote ondernemingen mogelijk te maken. Het voorstel stelt deze verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen die internationaal kapitaal aantrekken of ten minste door de beursnotering internationale investeerders de mogelijkheid bieden deel te nemen in het kapitaal. In Europa betreft dit 7000 ondernemingen. Voor andere ondernemingen zijn de regels niet dwingend.

Het jaarrekeningrecht van de lidstaten is op dit moment nog maar deels geharmoniseerd. De Commissie streeft nu naar verplichte toepassing van een serie internationale standaarden,
International Accounting Standards
(IAS) genaamd, voor de geconsolideerde jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen. Gebruik van eenzelfde standaard binnen de EU moet de onderlinge vergelijkbaarheid van de financiële verslagen van deze ondernemingen vergemakkelijken en de Europese kapitaalmarkt dichterbij brengen. Idealiter zal het gebruik van IAS er eveneens toe leiden dat ook ondernemingen met beursnoteringen in landen buiten Europa kunnen volstaan met één jaarrekening.

De IAS worden opgesteld door een private organisatie, het International Accounting Standards Committee
(IASC). Via de verordening zullen de regels van het IASC in het gemeenschapsrecht geïncorporeerd worden. Om ook wijzigingen in het IASC in het gemeenschapsrecht te kunnen doorvoeren stelt de Commissie voor om gebruik te maken van comitologie.

Rechtsbasis van het voorstel:

Artikel 251 (codecisie) juncto 95, lid 1 (harmonisatie van het kapitaalverkeer in de EU)

Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering
:

Europese harmonisatie van het jaarrekeningrecht is alleen mogelijk door gezamenlijk optreden. De bestaande richtlijnen bieden lidstaten onvoldoende ruimte om zelf toepassing van IAS toe te staan. Optreden op communautair niveau is derhalve noodzakelijk.

De keuze voor een verordening betekent dat lidstaten niet langer bij implementatie afwijkingen of beperkingen kunnen vaststellen. Dit is wenselijk gelet op de eerdere ervaringen met de richtlijnen. Wel bestaat er zorg over de door de Europese commissie in dit voorstel opgenomen comitologie procedure (zie 10e). Zorg bestaat tevens over de wens van de Europese commissie om IAS bovenop de bestaande richtlijnvoorschriften te doen gelden. Dat verzwaart de eisen voor Europese ondernemingen in vergelijking moet niet-Europese, die de richtlijnvoorschriften niet hoeven te volgen. Bovendien zijn bepaalde richtlijnvoorschriften een uitwerking van verouderde opvattingen over verantwoorde verslaggeving, die dringend gemoderniseerd zouden moeten worden.

Nederlandse belangen
:

Eenduidige standaarden voor verslaggeving dragen bij aan de onderlinge vergelijkbaarheid van financiële informatie. Gebruikers van jaarrekeningen - investeerders, werknemers, schuldeisers - profiteren daarvan. Grote Nederlandse ondernemingen wenden zich voorts voor hun financieringsbehoefte vaak tot de grensoverschrijdende, mondiale kapitaalmarkt. Dergelijk kapitaal kan gemakkelijker en goedkoper worden aangetrokken als de jaarrekening een herkenbare en verantwoorde weergave van de financiële positie van die onderneming is.

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO/VNG)

De bepalingen over het jaarrekeningrecht in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn voornamelijk een weergave van de regels uit de vierde en zevende richtlijn. Een wetswijziging die vastlegt dat IAS binnen de grenzen van de vierde en zevende richtlijn gebruikt mogen worden, is toegezegd. Gestreefd wordt naar spoedige indiening van dit voorstel.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure
: Co-decisie

Fiche 3: Indicatoren voor integratie milieu-aspecten in GLB

Titel
:

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Statistische informatie voor indicatoren voor de integratie van milieu-aspecten in het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Datum raadsdocument:
22 maart 2001

nr. Raadsdocument
: 7387/01

nr. Commissiedocument
: COM(2001) 144 def.

Eerstverantwoordelijke ministerie
: LNV i.o.m. VROM, EZ

Behandelingstraject in Brussel
:

De mededeling wordt behandeld in de werkgroep landbouwstatistiek. Een ontwerp-mededeling is, samen met de mededeling van januari 2000 over milieu-indicatoren in het GLB behandeld in een raadwerkgroep landbouwstructuur van 16 maart 2001.

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar): N.v.t.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel
:

Aanleiding van de mededeling vormt de Europese Raad van Wenen (december 1998) die de verplichting bevestigde om milieu en duurzame ontwikkeling in alle beleidsterreinen te integreren. In juli 1999 heeft de Landbouwraad de Commissie om een verslag inzake agromilieu-indicatoren verzocht. De Commissie kwam hierop in januari 2000 met een mededeling aan de Raad en het Europees Parlement over indicatoren voor de integratie van milieuaspecten in het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Hierin werd een kader geschetst waarbinnen indicatoren worden ontwikkeld om toezicht te houden op de doeltreffendheid van de strategie om milieu-aspecten in het landbouw- en plattelandsbeleid binnen de EU te integreren. Tevens gaf de Commissie aan met een mededeling te zullen komen over goede en betrouwbare statistische informatie waarop de indicatoren kunnen worden gebaseerd. Met dit document komt de Commissie deze belofte na.

In deze mededeling wordt ten eerste gekeken naar de gegevens die nodig zijn om de in de Commissiemededeling van januari 2000 vastgestelde indicatoren te berekenen. Ten tweede worden enige voorstellen gedaan voor de aanpak van gebieden waar indicatoren nodig zijn maar waarvoor alleen statistieken geen geschikte bron van informatie zijn, en voor de aanpak van de indicatoren die nog onvoldoende zijn uitgekristalliseerd om de meest geschikte gegevens vast te stellen. De Commissie geeft aan dat bij de levering van gegevens voor indicatoren in de eerste plaats zal worden gestreefd naar een maximaal gebruik van bestaande bronnen. Aanvullende informatie kan worden verkregen door uitbreiding van het waarnemingsgebied van bestaande statistische of administratieve gegevensbestanden. Alleen wanneer dit niet volstaat, zullen nieuwe gegevens worden verzameld.

Voor elk van de vastgestelde indicatoren doet de Commissie een voorstel van aanpak. Vervolgens geeft de Commissie aan wat de verdere werkzaamheden zullen zijn en benadrukt dat voor het welslagen van de werkzaamheden de volledige medewerking en inzet van nationale overheden en van andere instanties vereist is. Verder moet er rekening mee worden gehouden dat na toetreding de nieuwe lidstaten slechts langzamerhand volledig aan de werkzaamheden kunnen deelnemen.

De Commissie concludeert dat het gebruik van administratieve gegevens de meest kosteneffectieve oplossing voor de berekening van een aantal indicatoren is. De beschikbaarheid van administratieve gegevens voor statistische doeleinden is vaak wettelijk beperkt. De Commissie zal voorstellen deze wetgeving te wijzingen. De Commissie geeft aan dat de standpunten van de Raad en het Parlement van cruciaal belang zijn, aangezien voor dergelijke veranderingen de medebeslissingsprocedure moet worden toegepast.

Rechtsbasis van het voorstel
: N.v.t. in strikte zin, het betreft een mededeling.

Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering
: n.v.t., het betreft een mededeling.

Nederlandse belangen
:

Nederland heeft belang bij een goede set milieu-indicatoren zodat besluitvorming en de uitvoering van regelgeving en van stimulerende maatregelen op het gebied van integratie van natuur- en milieuaspecten in het gemeenschappelijk landbouwbeleid op basis van goede en volledige gegevens kan plaatsvinden. Dit geldt zowel vanuit de nationale optiek als vanuit het Nederlandse internationale natuur- en milieubeleid.

Nederland ondersteunt het initiatief van de Commissie om indicatoren voor duurzaamheid van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vast te stellen. De mededeling over behoefte aan statistische informatie maakt duidelijk dat er nog veel discussie nodig is over de verdere invulling van de indicatoren alsmede het meten van daadwerkelijke vooruitgang aan de hand van die indicatoren.

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO/VNG):
N.v.t.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure:

Het Europees Parlement wordt gevraagd de voorstellen in deze mededeling te overwegen en de Commissie een mandaat te geven om de werkzaamheden op dit gebied voort te zetten.

Kenmerk
DIE-354/01
Blad /1

1 COM(1998)395 def2 COM(1999)438 def3 COM(2000)492 def.


4 COM(2000)20.

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...