Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Handvest nieuw comité Europese effectentoezichthouders

Datum nieuwsfeit: 19-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

STE

handvest nieuw comité Europese effectentoezichthouders

De Europese effectentoezichthouders verenigd in FESCO (Forum of European Securities Commissions) zullen hun samenwerking voortzetten in een officieel comité van de Europese Commissie, RESCO (Regulators of European Securities Committee). De leden van FESCO hebben overeenstemming bereikt over een ontwerphandvest waarin de regelingen van het nieuwe comité zijn vastgelegd.

FESCO is opgericht in december 1997 en vormt een samenwerkingsverband van 17 Europese effectentoezichthouders: de 15 EU-landen en Noorwegen en IJsland. In het nieuwe comité zal, zoals voorheen bij FESCO, van elk van de genoemde landen een hoge vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteit zitting nemen. Voor Nederland zal de bestuursvoorzitter van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, A. Docters van Leeuwen, in het comité zitting nemen.

Onderstaand vindt u een vertaling van het originele persbericht van FESCO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Secretaris-Generaal van FESCO:
Fabrice Demarigny,
Tel.: + 33 1 53 45 63 61
16)

PERSBERICHT
OVEREENSTEMMING INZAKE HET HANDVEST VAN HET COMITE VAN EUROPESE

TOEZICHTHOUDERS OP HET EFFECTENBEDRIJF ('RESCO')

In aansluiting op het eindrapport van het Comité van wijzen inzake regelgeving voor de Europese effectenmarkten, onder voorzitterschap van baron Alexandre Lamfalussy, de resolutie van de Europese Raad van Stockholm, de resolutie van het Europees Parlement van maart 2001 en het besluit van de Europese Commissie van 6 juni 2001 tot oprichting van het Comité van Europese toezichthouders op het effectenbedrijf (Committee of European Securities Regulators, RESCO), hebben de leden van FESCO overeenstemming bereikt over een ontwerphandvest waarin de bedrijfsregelingen van het nieuwe comité zijn vastgelegd.

Het comité zal op 11 september 2001 voor het eerst bijeenkomen om het handvest formeel goed te keuren. De afspraken, normen, verplichtingen en werkzaamheden die binnen FESCO zijn overeengekomen zullen worden overgenomen door het nieuwe comité.

De voorzitter van FESCO, Georg Wittich, zei: dit nieuwe handvest is een afspiegeling van de wens van het netwerk van nationale effectentoezichthouders, die de afgelopen drie jaar met succes binnen FESCO hebben samengewerkt, tot volledige vervulling van de rol die hun wordt toegewezen bij het rapport Lamfalussy, de resolutie van Stockholm van de Europese Raad, de resolutie van maart van het Europees Parlement en het onlangs door de Europese Commissie genomen besluit. Wij zien ernaar uit te werken aan een doelmatiger en sterker geïntegreerd toezicht op de effectenmarkten in Europa, en wel op een tegenover praktijkmensen en consumenten open en doorzichtige manier.

In het handvest wordt nader bepaald dat:

elke lidstaat van de Europese Unie een hoge vertegenwoordiger van de bevoegde autoriteiten op het gebied van effecten zal aanwijzen die aan de vergaderingen van het comité deelneemt. Bevoegde autoriteiten van de landen van de Europese Economische Ruimte, die geen lid zijn van de Unie, zullen daaraan eveneens deelnemen, doch niet aan de besluitvorming;

het comité zal worden voorgezeten door een van de leden die voor twee jaar worden gekozen en worden bijgestaan door een vice-voorzitter. Het comité zal in nauw contact staan met de Europese Commissie: een vertegenwoordiger van de Europese Commissie zal het recht hebben om actief deel te nemen aan alle beraadslagingen, behalve wanneer het comité vertrouwelijke zaken behandelt. De voorzitter van het comité zal op verzoek verslag uit brengen aan het Europees Parlement. Het comité zal een jaarverslag overleggen aan de Europese Commissie, alsmede aan het Europees Parlement en de Raad. De voorzitter van het comité zal als waarnemer deelnemen aan de vergaderingen van het comité voor het effectenbedrijf (Securities Committee, een comité dat is samengesteld uit hoge overheidsfunctionarissen).

het comité zal optreden als adviseur van de Europese Commissie voor beleidskwesties op het gebied van het effectenbedrijf en zal in opdracht uitvoeringsmaatregelen opstellen. Het comité zal tevens doeltreffende mechanismen opzetten die de samenhang van de dagelijkse toezichtpraktijk bevorderen. Het zal richtlijnen, aanbevelingen en normen uitvaardigen die op vrijwillige basis door de leden van het comité ten uitvoer zullen worden gelegd;

het comité zal ten minste vier maal per jaar vergaderen en deskundigengroepen en /of permanente groepen opzetten. Het zal op open en doorzichtige wijze werken en het comité zal in het bijzonder gebruikmaken van de toepasselijke werkwijzen en procedures om (zowel vooraf als achteraf) marktpartijen, consumenten en eindgebruikers te raadplegen. Bijvoorbeeld door conceptmededelingen, discussiestukken, openbare bijeenkomsten en rondetafelconferenties, gedachtewisselingen, zowel schriftelijk als via Internet, openbaarmaking en samenvatting van toelichtingen, gericht overleg op nationaal en/of Europees niveau. Om de dialoog met marktpartijen en consumenten te bevorderen kan het comité raadgevende werkgroepen instellen;

het secretariaat zal bestaan uit een secretaris-generaal, die in voltijd werkzaam zal zijn, en andere permanente en gedetacheerde medewerkers die verantwoording afleggen aan de voorzitter. Het comité zal werken met een jaarbudget dat is gebaseerd op jaarlijkse bijdragen van de leden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Fabrice DEMARIGNY, Secretaris-Generaal :
Tel.: + 33 1 53 45 63 61
Fax : + 33 1 53 45 63 60
E-mail : (fdemarigny@europfesco.org)
Home Page : www.europefesco.org

19 jun 01 14:12

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie