Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 19-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 19 juni 2001

1. Statenvoordracht aanwijzing lid Algemeen Bestuur Noordhollandse Bestuursacademie en Bestuursacademie Randstad

2. NL/EU: van Randstad naar Deltametropool Evaluatie Regio Randstad
3. Regionale televisie

4. Beantwoording statenvragen van S.D.K.Ramdhani, mw.E.P.van Gaalen-Haanstra en mw.M.D.Koning-Zijp (VVD) over steunfunctie-instellingen voor minderheden

5. Notitie "Zorgvraag in zicht!"

6. Verslag Provinciale Archiefinspectie 1999-2000
7. Financiering Telefonische Hulpdiensten in Noord-Holland
8. Deelverordening Wijksteunpunten Plus Noord-Holland 2001
9. Beleidskader organisatieverandering en functiewijziging 2001-2006
10. Diversiteitsbeleid

11. Beantwoording statenvragen van G.J.M.A.Le Belle (D66) over de Opiniepeiling 2001

12. Onderhoudsproblematiek Noordhollands Kanaal
13. Beleidsevaluatie uitvoering Gebundelde Doeluitkering
14. Actualisering Masterplan Noordzeekanaalgebied
15. Regio Net (korte termijnplan en andere ontwikkelingen)
16. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
17. Besluit tot afwijking van het streekplan Waterland
18. Goedkeuring (gedeeltelijk) vastgesteld bestemmingsplan "Bedrijventerrein Oosthuizen 2000", gemeente Zeevang
19. Voortgang Cyberpolder periode van 31-01-2001 tot 01-06-2001
20. Subsidieregeling emancipatieprojecten

21. Afronding programma Samen voor Kwaliteit Statenvoordracht aanwijzing lid Algemeen Bestuur Noordhollandse Bestuursacademie en Bestuursacademie Randstad
Het college besluit de ontwerpstatenvoordracht inzake benoeming van de heer mr.H.W.M.Oppenhuis de Jong, Griffier der Staten, tot lid van het Algemeen Bestuur van de Noordhollandse Bestuursacademie en het Algemeen Bestuur van de Bestuursacademie Randstad, vast te stellen. NL/EU: van Randstad naar Deltametropool Evaluatie Regio Randstad Het college besluit:

1. kennis te hebben genomen van de notitie "NL/EU: van Randstad naar Deltametropool" en de "Evaluatie Regio Randstad 1999-2000";
2. in te stemmen met:

- het opstellen van een (nieuwe) gemeenschappelijke regeling waarin de vier provincies, vier grote steden en vier kaderwetgebieden deelnemen;

- een klein en slagvaardig bestuur van 5 leden bestaande uit een commissaris van de koningin, een burgemeester (niet uit dezelfde provincie) als voorzitter en vice-voorzitter en drie gekozen bestuurders, waarbij een spreiding over provincies wordt nagestreefd;

- een verbreding van de randstadsamenwerking tot alle voor de toekomst van de Deltametropool van belang zijnde beleidsterreinen;


- een selectieve inzet op een beperkt aantal strategische verbindende projecten
( waarbij dubbelslagen in procedures wordt voorkomen), zoals De Blauwgroene Delta, de Hollandse kust, Rondje Randstad, Doorstroomroutes, de Sleutelprojecten, Land- en tuinbouw in de Randstad, Knowledge Centre Deltametropool en de Sociale Infrastructuur, waarover in het AB nader zal dienen te worden besloten;

- een vaste overlegstructuur met het Rijk in een bredere opzet dan in de huidige BCR en onder voorzitterschap van de minister-president.

3. de notitie ter kennis te brengen van de statencommissie ROB
Regionale televisie

1. Gelet op het evaluatie-onderzoek van drs.L.A.Welters d.d.27 april 2001, in principe de volgende uitgangspunten voor het verdere traject vast te stellen:

- Regionale televisie in Noord-Holland na 2001 voort te zetten;
- De bekostiging uit de daarvoor bestemde gelden van het Provinciefonds voort te zetten;

- De bekostigingsverklaring te koppelen aan een periode van vijf jaar.

2. De Statencommissie ZWC (vergadering van 4 juli 2001) besluit nr.1 voor te leggen en voor te stellen dat regionale televisie in Noord-Holland na 2001 een voortzetting verdient en hiermee rekening te houden in de begroting 2002.

3. Indien de Statencommissie positief adviseert, in de GS-vergadering van 18 september 2001 de statenvoordracht en ontwerp-besluit vast te stellen waarin geregeld wordt hoe voortzetting van regionale televisie in Noord-Holland zal plaatsvinden. Beantwoording statenvragen van S.D.K.Ramdhani, mw.E.P.van Gaalen-Haanstra en mw.M.D.Koning-Zijp (VVD) over steunfunctie-instellingen voor minderheden

Het college stelt de antwoorden vast.
Notitie "Zorgvraag in zicht!"
Het college besluit:

1. in te stemmen met de inhoud van deze notitie, waarin voorgesteld wordt om een onderzoeksprogramma Vraagverkenning Ouderen op zetten, om zo in de kennisbehoefte over de (woon)zorgvraag en
-behoefte van ouderen in Noord-Holland te voorzien;
2. een concreet Plan van Aanpak op te stellen, waarin de afstemming met de regio's en de betrokkenheid van partijen uit het veld, verder uitgewerkt zal worden;

3. de notitie voor advies voor te leggen aan de statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) in haar vergadering van 4 juli 2001.

Verslag Provinciale Archiefinspectie 1999-2000

1. kennis te nemen van het verslag van de provinciale archiefinspectie over 1999 en 2000;

2. kennis te nemen van het positieve effect van het provinciale stimuleringsbeleid op de toegankelijkheid van archieven voor Noordhollandse burgers;

3. kennis te nemen van de positie van de provincies in het kader van de landelijke discussie over herziening van het archiefbestel;
4. het verslag ter bespreking voor te leggen aan de Statencommissie voor ZWC op 4 juli a.s.
Financiering Telefonische Hulpdiensten in Noord-Holland
1. kennis te nemen van de samenvatting van het rapport "Een flinke stap voorwaarts; strategisch plan voor de professionalisering van de SOS Telefonische Hulpdiensten (hierna te noemen THD'en) in de provincie Noord-Holland";

2. de eventuele verhoging van het budget zal worden meegenomen bij de afweging van de voorstellen voor nieuw beleid bij de begroting 2002;
Deelverordening Wijksteunpunten Plus Noord-Holland 2001
1. de bijgaande PS-voordracht en het daarbij behorende ontwerp-besluit over de vaststelling van de Deelverordening Wijksteunpunten Plus Noord-Holland 2001 goed te keuren;
2. de onder 1. bedoelde voordracht en het ontwerp-besluit voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) in haar vergadering van 4 juli 2001;
3. bij positief advies van de commissie ZWC de onder 1. bedoelde voordracht en het ontwerp-besluit door te geleiden naar provinciale staten voor definitieve vaststelling;
4. de portefeuillehouder ZWC na en op grond van de besluitvorming te machtigen tot het aanbrengen van tekstuele wijzigingen in de onder
1. bedoelde documenten;

5. na vaststelling door provinciale staten de deelverordening bekend te maken door middel van publicatie in het Provinciaal Blad. Beleidskader organisatieverandering en functiewijziging 2001-2006
1. in principe te besluiten tot vaststelling van het beleidskader organisatieverandering en functiewijziging 2001-2006 (inclusief de regeling rechtspositionele aspecten bij organisatieveranderingen 2001)

2. omtrent dit principe-besluit overeenstemming te bereiken met het G.O.

3. in principe te besluiten tot intrekking van Regels en Richtlijnen bij organisatieveranderingen 1983.
Diversiteitsbeleid
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de nota "Van doelgroep naar diversiteit";
2. Op voorstel van de Directieraad scenario 4 als het meest wenselijke aan te wijzen;

3. De Directieraad opdracht te geven dit scenario verder uit te (doen) werken zodat de organisatie medio 2002 met de daadwerkelijke activiteiten van start kan gaan;
4. Tot die tijd de huidige inspanningen op het gebied van bevordering van diversiteit te continueren; en

5. De nota ter kennisneming van de commissie OOPO te brengen.

Beantwoording statenvragen van G.J.M.A.Le Belle (D66) over de Opiniepeiling 2001

Het college stelt de antwoorden vast.
Onderhoudsproblematiek Noordhollands Kanaal

1. kennis te nemen van bijgevoegde notitie plus de juridische bijlage (nr.1);

2. bestuurlijk overleg te starten met Rijkswaterstaat n.a.v. enkele juridische aspecten;

3. de afdeling B&U op te dragen de risico-analyse voor het gehele Noordhollandsch Kanaal te starten;

4. akkoord te gaan met de voorgestelde vervolgacties van de afdeling B&U;

5. de betreffende notitie om advies toe te zenden aan de Commissie WVV voor de vergadering van 6 juli a.s..
Beleidsevaluatie uitvoering Gebundelde Doeluitkering
1. de aanbevelingen van de Commissie Beleidsevaluatie over de uitvoering van de Gebundelde Doeluitkering in de provincie Noord-Holland over te nemen;

2. De concept-Statenvoordracht met de reactie op de aanbevelingen voorlopig vast te stellen;

3. De concept Statenvoordracht ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer in haar vergadering van
6 juli aanstaande.
Actualisering Masterplan Noordzeekanaalgebied
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van actualisering van het Masterplan voor het Noordzeekanaalgebied;

2. In principe in te stemmen met de daarbij voorgestelde speerpunten voor de komende vijf jaar, waarbij het recht wordt behouden over de afzonderlijke projecten t.z.t. opnieuw een afweging te maken op basis van de dan bekende gegevens;

3. De besluiten 1. en 2. middels inliggende voordracht ter besluitvorming voor te leggen aan provinciale staten;
4. De besluiten a t/m c op 6 juli a.s. voor te leggen aan de statencommissie Verkeer en Vervoer.
Regio Net (korte termijnplan en andere ontwikkelingen)
1. Het voorgestelde wensbeeld "RegioNet korte termijn", qua lijnvoering, frequenties en in te zetten modaliteit te onderschrijven;

2. Dit wensbeeld onderdeel te laten zijn van nadere uitwerkingen t.b.v. programma's van eisen in de onderscheiden concessies (i.c. Haarlem-IJmond, Gooi en Vechtstreek en de fast ferry) waarvoor de provincie opdrachtgever is voor openbaar vervoer;
3. een regionale vervoerautoriteit Noordvleugel na te streven en in dat kader te bevorderen dat deze concessieverlening in een gezamenlijk opdrachtgeverschap met andere OV-opdrachtgevers in de Noordvleugel wordt uitgevoerd , te beginnen in het gebied Haarlem-Ijmond in samenwerking met VOC Haarlem;
4. Met het oog hierop tevens een uitnodiging naar gemeentebestuur van Hilversum te doen uitgaan;

5. In de Stuurgroep RegioNet het signaal af te geven dat de voorgenomen concessieindeling en -aansturing binnen het ROA-gebied leidt tot versplintering en een bedreiging vormt voor de realisering van het RegioNet (en de vervoerautoriteit) Noordvleugel;

6. Na te gaan door middel van een "pilot decentralisatie stadsgewestelijk spoorvervoer" hoe de invloed van de regionale overheid op de levering van treindiensten ten behoeve van de regionale vraag in de Noordvleugel kan worden vergroot c.q. geformaliseerd;

7. Als standpunt in te nemen dat de noodzakelijke bestuurlijke samenwerking in het opdrachtgeverschap voor het stadsgewestelijk spoorvervoer vorm gegeven moet worden via een regionale vervoerautoriteit, waar ook het andere openbaar vervoer wordt ondergebracht;

8. Bovenstaand standpunt als voorlopig aan te merken en definitief te maken na behandeling in de statencommissie WVV van 7 juli a.s. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a. Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: Art.19; verklaringen van geen bezwaar.

* Bouw damwand ten behoeve van het dempen van een stuk water en de bouw van een helling op perceel Schelphoek 1 te Hoorn
* Plaatsen antennemast en apparatengebouw nabij de "Castricummer Werf", gemeente Castricum

* Bouw loopstal aan de Dorpsstraat 62 te Oude Niedorp, gemeente Nieuwe Niedorp

* Bouw van 7 woningen + bergingen op de lokatie Elftstraat 10 te Hippolytushoef, gemeente Wieringen

* Bouw kas op perceel Nekkerweg 77 te Zuidoostbeemster, gemeente Beemster

* Plaatsen van apparatuurkasten voor mobiele telefonie aan de Hoge Duin en Daalseweg 25a, gemeente Bloemendaal
* Gebruik van een deel van het bedrijfspand Reeweg 2a ten behoeve van detailhandel, gemeente Nederhorst den Berg
* Herbouw van een voormalige aardappelkelder aande Elswoutslaan 24, gemeente Bloemendaal

* Bouw van een business center op bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid, gemeente Haarlemmermeer

* Bouw van een kantoor en parkeergarage aan de Kabelweg tt., gemeente Amsterdam

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
* De Appelaar 2000, gemeente Haarlem
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:

geen

Besluit tot afwijking van het streekplan Waterland Het college besluit af te wijken van het streekplan Waterland ten behoeve van de goedkeuring van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Oosthuizen 2000" gemeente Zeevang.
Goedkeuring (gedeeltelijk) vastgesteld bestemmingsplan "Bedrijventerrein Oosthuizen 2000", gemeente Zeevang
1. reclamante genoemd onder a. mee te delen, dat de bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel;

2. reclamanten genoemd onder b. mee te delen, dat hun bedenkingen buiten beschouwing zijn gelaten;

3. in afwijking van het streekplan Waterland goedkeuring te hechten aan het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthuizen zoals dat op
12 december 2000 door de gemeenteraad van Zeevang is vastgesteld, met uitzondering van:

- de met rood doorgehaalde onderdelen uit bijlage A van het bestemmingsplan, "Bedrijven en Milieuzonering";
- artikel 3, lid 3 sub 6 van de voorschriften;
4. in verband met artikel 30 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening te bepalen dat geen nieuw plan behoeft te worden vastgesteld.
Voortgang Cyberpolder periode van 31-01-2001 tot 01-06-2001 Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage Cyberpolder Noord-Holland;

2. Het uitvoeringsprogramma onveranderd voort te zetten;
3. De voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma ter kennisname aan de commissie ELE te sturen.

Subsidieregeling emancipatieprojecten
Het college besluit de Subsidieregeling emancipatieprojecten te verlengen tot 1 januari 2002 en dit tot stand te brengen door de geldingsduur en de vervaldatum van de regeling te wijzigen. Afronding programma Samen voor Kwaliteit

1. Kennis te nemen van het evaluatierapport van het programma Samen voor Kwaliteit en de besluitvorming van de directieraad daarover;
2. De cultuurveranderingsacties die door Samen voor Kwaliteit zijn geïnitieerd onder te brengen in het traject dat volgt op de presentatie van het position paper van de directieraad aan de organisatie;

3. De eindrapportage ter kennisneming van de commissie OOPO te brengen.
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 12, 13, 14, 15
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 11
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1, 9, 10, 21
J.Koeman tel. (023) 514 31 85 19
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 16, 17, 18 M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...