Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 19-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 19 juni 2001

1. Statenvoordracht aanwijzing lid Algemeen Bestuur Noordhollandse Bestuursacademie en Bestuursacademie Randstad

2. NL/EU: van Randstad naar Deltametropool Evaluatie Regio Randstad
3. Regionale televisie

4. Beantwoording statenvragen van S.D.K.Ramdhani, mw.E.P.van Gaalen-Haanstra en mw.M.D.Koning-Zijp (VVD) over steunfunctie-instellingen voor minderheden

5. Notitie "Zorgvraag in zicht!"

6. Verslag Provinciale Archiefinspectie 1999-2000
7. Financiering Telefonische Hulpdiensten in Noord-Holland
8. Deelverordening Wijksteunpunten Plus Noord-Holland 2001
9. Beleidskader organisatieverandering en functiewijziging 2001-2006
10. Diversiteitsbeleid

11. Beantwoording statenvragen van G.J.M.A.Le Belle (D66) over de Opiniepeiling 2001

12. Onderhoudsproblematiek Noordhollands Kanaal
13. Beleidsevaluatie uitvoering Gebundelde Doeluitkering
14. Actualisering Masterplan Noordzeekanaalgebied
15. Regio Net (korte termijnplan en andere ontwikkelingen)
16. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
17. Besluit tot afwijking van het streekplan Waterland
18. Goedkeuring (gedeeltelijk) vastgesteld bestemmingsplan "Bedrijventerrein Oosthuizen 2000", gemeente Zeevang
19. Voortgang Cyberpolder periode van 31-01-2001 tot 01-06-2001
20. Subsidieregeling emancipatieprojecten

21. Afronding programma Samen voor Kwaliteit Statenvoordracht aanwijzing lid Algemeen Bestuur Noordhollandse Bestuursacademie en Bestuursacademie Randstad
Het college besluit de ontwerpstatenvoordracht inzake benoeming van de heer mr.H.W.M.Oppenhuis de Jong, Griffier der Staten, tot lid van het Algemeen Bestuur van de Noordhollandse Bestuursacademie en het Algemeen Bestuur van de Bestuursacademie Randstad, vast te stellen. NL/EU: van Randstad naar Deltametropool Evaluatie Regio Randstad Het college besluit:

1. kennis te hebben genomen van de notitie "NL/EU: van Randstad naar Deltametropool" en de "Evaluatie Regio Randstad 1999-2000";
2. in te stemmen met:

- het opstellen van een (nieuwe) gemeenschappelijke regeling waarin de vier provincies, vier grote steden en vier kaderwetgebieden deelnemen;

- een klein en slagvaardig bestuur van 5 leden bestaande uit een commissaris van de koningin, een burgemeester (niet uit dezelfde provincie) als voorzitter en vice-voorzitter en drie gekozen bestuurders, waarbij een spreiding over provincies wordt nagestreefd;

- een verbreding van de randstadsamenwerking tot alle voor de toekomst van de Deltametropool van belang zijnde beleidsterreinen;


- een selectieve inzet op een beperkt aantal strategische verbindende projecten
( waarbij dubbelslagen in procedures wordt voorkomen), zoals De Blauwgroene Delta, de Hollandse kust, Rondje Randstad, Doorstroomroutes, de Sleutelprojecten, Land- en tuinbouw in de Randstad, Knowledge Centre Deltametropool en de Sociale Infrastructuur, waarover in het AB nader zal dienen te worden besloten;

- een vaste overlegstructuur met het Rijk in een bredere opzet dan in de huidige BCR en onder voorzitterschap van de minister-president.

3. de notitie ter kennis te brengen van de statencommissie ROB
Regionale televisie

1. Gelet op het evaluatie-onderzoek van drs.L.A.Welters d.d.27 april 2001, in principe de volgende uitgangspunten voor het verdere traject vast te stellen:

- Regionale televisie in Noord-Holland na 2001 voort te zetten;
- De bekostiging uit de daarvoor bestemde gelden van het Provinciefonds voort te zetten;

- De bekostigingsverklaring te koppelen aan een periode van vijf jaar.

2. De Statencommissie ZWC (vergadering van 4 juli 2001) besluit nr.1 voor te leggen en voor te stellen dat regionale televisie in Noord-Holland na 2001 een voortzetting verdient en hiermee rekening te houden in de begroting 2002.

3. Indien de Statencommissie positief adviseert, in de GS-vergadering van 18 september 2001 de statenvoordracht en ontwerp-besluit vast te stellen waarin geregeld wordt hoe voortzetting van regionale televisie in Noord-Holland zal plaatsvinden. Beantwoording statenvragen van S.D.K.Ramdhani, mw.E.P.van Gaalen-Haanstra en mw.M.D.Koning-Zijp (VVD) over steunfunctie-instellingen voor minderheden

Het college stelt de antwoorden vast.
Notitie "Zorgvraag in zicht!"
Het college besluit:

1. in te stemmen met de inhoud van deze notitie, waarin voorgesteld wordt om een onderzoeksprogramma Vraagverkenning Ouderen op zetten, om zo in de kennisbehoefte over de (woon)zorgvraag en
-behoefte van ouderen in Noord-Holland te voorzien;
2. een concreet Plan van Aanpak op te stellen, waarin de afstemming met de regio's en de betrokkenheid van partijen uit het veld, verder uitgewerkt zal worden;

3. de notitie voor advies voor te leggen aan de statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) in haar vergadering van 4 juli 2001.

Verslag Provinciale Archiefinspectie 1999-2000

1. kennis te nemen van het verslag van de provinciale archiefinspectie over 1999 en 2000;

2. kennis te nemen van het positieve effect van het provinciale stimuleringsbeleid op de toegankelijkheid van archieven voor Noordhollandse burgers;

3. kennis te nemen van de positie van de provincies in het kader van de landelijke discussie over herziening van het archiefbestel;
4. het verslag ter bespreking voor te leggen aan de Statencommissie voor ZWC op 4 juli a.s.
Financiering Telefonische Hulpdiensten in Noord-Holland
1. kennis te nemen van de samenvatting van het rapport "Een flinke stap voorwaarts; strategisch plan voor de professionalisering van de SOS Telefonische Hulpdiensten (hierna te noemen THD'en) in de provincie Noord-Holland";

2. de eventuele verhoging van het budget zal worden meegenomen bij de afweging van de voorstellen voor nieuw beleid bij de begroting 2002;
Deelverordening Wijksteunpunten Plus Noord-Holland 2001
1. de bijgaande PS-voordracht en het daarbij behorende ontwerp-besluit over de vaststelling van de Deelverordening Wijksteunpunten Plus Noord-Holland 2001 goed te keuren;
2. de onder 1. bedoelde voordracht en het ontwerp-besluit voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) in haar vergadering van 4 juli 2001;
3. bij positief advies van de commissie ZWC de onder 1. bedoelde voordracht en het ontwerp-besluit door te geleiden naar provinciale staten voor definitieve vaststelling;
4. de portefeuillehouder ZWC na en op grond van de besluitvorming te machtigen tot het aanbrengen van tekstuele wijzigingen in de onder
1. bedoelde documenten;

5. na vaststelling door provinciale staten de deelverordening bekend te maken door middel van publicatie in het Provinciaal Blad. Beleidskader organisatieverandering en functiewijziging 2001-2006
1. in principe te besluiten tot vaststelling van het beleidskader organisatieverandering en functiewijziging 2001-2006 (inclusief de regeling rechtspositionele aspecten bij organisatieveranderingen 2001)

2. omtrent dit principe-besluit overeenstemming te bereiken met het G.O.

3. in principe te besluiten tot intrekking van Regels en Richtlijnen bij organisatieveranderingen 1983.
Diversiteitsbeleid
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de nota "Van doelgroep naar diversiteit";
2. Op voorstel van de Directieraad scenario 4 als het meest wenselijke aan te wijzen;

3. De Directieraad opdracht te geven dit scenario verder uit te (doen) werken zodat de organisatie medio 2002 met de daadwerkelijke activiteiten van start kan gaan;
4. Tot die tijd de huidige inspanningen op het gebied van bevordering van diversiteit te continueren; en

5. De nota ter kennisneming van de commissie OOPO te brengen.

Beantwoording statenvragen van G.J.M.A.Le Belle (D66) over de Opiniepeiling 2001

Het college stelt de antwoorden vast.
Onderhoudsproblematiek Noordhollands Kanaal

1. kennis te nemen van bijgevoegde notitie plus de juridische bijlage (nr.1);

2. bestuurlijk overleg te starten met Rijkswaterstaat n.a.v. enkele juridische aspecten;

3. de afdeling B&U op te dragen de risico-analyse voor het gehele Noordhollandsch Kanaal te starten;

4. akkoord te gaan met de voorgestelde vervolgacties van de afdeling B&U;

5. de betreffende notitie om advies toe te zenden aan de Commissie WVV voor de vergadering van 6 juli a.s..
Beleidsevaluatie uitvoering Gebundelde Doeluitkering
1. de aanbevelingen van de Commissie Beleidsevaluatie over de uitvoering van de Gebundelde Doeluitkering in de provincie Noord-Holland over te nemen;

2. De concept-Statenvoordracht met de reactie op de aanbevelingen voorlopig vast te stellen;

3. De concept Statenvoordracht ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer in haar vergadering van
6 juli aanstaande.
Actualisering Masterplan Noordzeekanaalgebied
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van actualisering van het Masterplan voor het Noordzeekanaalgebied;

2. In principe in te stemmen met de daarbij voorgestelde speerpunten voor de komende vijf jaar, waarbij het recht wordt behouden over de afzonderlijke projecten t.z.t. opnieuw een afweging te maken op basis van de dan bekende gegevens;

3. De besluiten 1. en 2. middels inliggende voordracht ter besluitvorming voor te leggen aan provinciale staten;
4. De besluiten a t/m c op 6 juli a.s. voor te leggen aan de statencommissie Verkeer en Vervoer.
Regio Net (korte termijnplan en andere ontwikkelingen)
1. Het voorgestelde wensbeeld "RegioNet korte termijn", qua lijnvoering, frequenties en in te zetten modaliteit te onderschrijven;

2. Dit wensbeeld onderdeel te laten zijn van nadere uitwerkingen t.b.v. programma's van eisen in de onderscheiden concessies (i.c. Haarlem-IJmond, Gooi en Vechtstreek en de fast ferry) waarvoor de provincie opdrachtgever is voor openbaar vervoer;
3. een regionale vervoerautoriteit Noordvleugel na te streven en in dat kader te bevorderen dat deze concessieverlening in een gezamenlijk opdrachtgeverschap met andere OV-opdrachtgevers in de Noordvleugel wordt uitgevoerd , te beginnen in het gebied Haarlem-Ijmond in samenwerking met VOC Haarlem;
4. Met het oog hierop tevens een uitnodiging naar gemeentebestuur van Hilversum te doen uitgaan;

5. In de Stuurgroep RegioNet het signaal af te geven dat de voorgenomen concessieindeling en -aansturing binnen het ROA-gebied leidt tot versplintering en een bedreiging vormt voor de realisering van het RegioNet (en de vervoerautoriteit) Noordvleugel;

6. Na te gaan door middel van een "pilot decentralisatie stadsgewestelijk spoorvervoer" hoe de invloed van de regionale overheid op de levering van treindiensten ten behoeve van de regionale vraag in de Noordvleugel kan worden vergroot c.q. geformaliseerd;

7. Als standpunt in te nemen dat de noodzakelijke bestuurlijke samenwerking in het opdrachtgeverschap voor het stadsgewestelijk spoorvervoer vorm gegeven moet worden via een regionale vervoerautoriteit, waar ook het andere openbaar vervoer wordt ondergebracht;

8. Bovenstaand standpunt als voorlopig aan te merken en definitief te maken na behandeling in de statencommissie WVV van 7 juli a.s. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a. Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: Art.19; verklaringen van geen bezwaar.

* Bouw damwand ten behoeve van het dempen van een stuk water en de bouw van een helling op perceel Schelphoek 1 te Hoorn
* Plaatsen antennemast en apparatengebouw nabij de "Castricummer Werf", gemeente Castricum

* Bouw loopstal aan de Dorpsstraat 62 te Oude Niedorp, gemeente Nieuwe Niedorp

* Bouw van 7 woningen + bergingen op de lokatie Elftstraat 10 te Hippolytushoef, gemeente Wieringen

* Bouw kas op perceel Nekkerweg 77 te Zuidoostbeemster, gemeente Beemster

* Plaatsen van apparatuurkasten voor mobiele telefonie aan de Hoge Duin en Daalseweg 25a, gemeente Bloemendaal
* Gebruik van een deel van het bedrijfspand Reeweg 2a ten behoeve van detailhandel, gemeente Nederhorst den Berg
* Herbouw van een voormalige aardappelkelder aande Elswoutslaan 24, gemeente Bloemendaal

* Bouw van een business center op bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid, gemeente Haarlemmermeer

* Bouw van een kantoor en parkeergarage aan de Kabelweg tt., gemeente Amsterdam

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
* De Appelaar 2000, gemeente Haarlem
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:

geen

Besluit tot afwijking van het streekplan Waterland Het college besluit af te wijken van het streekplan Waterland ten behoeve van de goedkeuring van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Oosthuizen 2000" gemeente Zeevang.
Goedkeuring (gedeeltelijk) vastgesteld bestemmingsplan "Bedrijventerrein Oosthuizen 2000", gemeente Zeevang
1. reclamante genoemd onder a. mee te delen, dat de bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel;

2. reclamanten genoemd onder b. mee te delen, dat hun bedenkingen buiten beschouwing zijn gelaten;

3. in afwijking van het streekplan Waterland goedkeuring te hechten aan het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthuizen zoals dat op
12 december 2000 door de gemeenteraad van Zeevang is vastgesteld, met uitzondering van:

- de met rood doorgehaalde onderdelen uit bijlage A van het bestemmingsplan, "Bedrijven en Milieuzonering";
- artikel 3, lid 3 sub 6 van de voorschriften;
4. in verband met artikel 30 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening te bepalen dat geen nieuw plan behoeft te worden vastgesteld.
Voortgang Cyberpolder periode van 31-01-2001 tot 01-06-2001 Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de 1e voortgangsrapportage Cyberpolder Noord-Holland;

2. Het uitvoeringsprogramma onveranderd voort te zetten;
3. De voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma ter kennisname aan de commissie ELE te sturen.

Subsidieregeling emancipatieprojecten
Het college besluit de Subsidieregeling emancipatieprojecten te verlengen tot 1 januari 2002 en dit tot stand te brengen door de geldingsduur en de vervaldatum van de regeling te wijzigen. Afronding programma Samen voor Kwaliteit

1. Kennis te nemen van het evaluatierapport van het programma Samen voor Kwaliteit en de besluitvorming van de directieraad daarover;
2. De cultuurveranderingsacties die door Samen voor Kwaliteit zijn geïnitieerd onder te brengen in het traject dat volgt op de presentatie van het position paper van de directieraad aan de organisatie;

3. De eindrapportage ter kennisneming van de commissie OOPO te brengen.
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 12, 13, 14, 15
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 11
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1, 9, 10, 21
J.Koeman tel. (023) 514 31 85 19
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 16, 17, 18 M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie