Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statencommissie voor Algemene en Economische Zaken Friesland

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

20 juni 2001 16.00 uur Statencommissie voor Algemene en Economische Zaken

Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris G. Kraak, tel. 058-2925618, email (g.kraak@sis.fryslan.nl)

Hoofdpunten:

- Kompas, NNBT projecten
Voor het Kompas jaarprogramma 2001 is door het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) een nadere uitwerking van de Kompasmaatregel 'Kwaliteitsverbetering toeristische marktsector' opgesteld. Gedeputeerde Staten hebben die uitwerking onderschreven, met als voorwaarde dat de activiteiten van het NNBT in Fryslân zich beperken tot produktontwikkeling en advisering. De commissie wordt gevraagd met de uitwerking in te stemmen. Verder zijn in overeenstemming met bovengenoemde uitwerking, een aantal Noordelijke en Friese projectvoorstellen ingediend door het NNBT. Deze liggen nu voor advies voor aan de commissie.

Voorjaarsnota 2001 en Jaarverslag 2000
In juli 2000 is besloten tot aanpassing van de Planning en Control cyclus. Opnieuw staat in de herfst de begroting centraal en houden Provinciale Staten in juli de algemene beschouwingen aan de hand van het jaarverslag en de Voorjaarsnota.
Aan de hand van het Jaarverslag 2000 en de Voorjaarsnota 2001 wordt nu voor de eerste keer op deze wijze vorm gegeven aan de algemene beschouwingen. Het doel daarbij is om te komen tot een beoordeling van het verdere beleid en in samenhang hiermee een afweging te maken voor nieuw provinciaal beleid. In de verschillende statencommissies komen die onderdelen aan de orde van het jaarverslag en de voorjaarsnota die liggen op het terrein van de belanghebbende commissie. In deze vergadering staan dan ook centraal: algemeen bestuur, economie, strategische projecten, bedrijfsvoering en financiële positie van de provincie. Daarnaast beoordeelt de commissie de stukken ook op integraliteit en op financiële aspecten.

Convenant Leeuwarden-korte termijn verkeersmaatregelen In het kader van het convenant Leeuwarden heeft de gemeente Leeuwarden een projectvoorstel aangaande korte termijn verkeersmaatregelen ingediend. Het project omvat twee maatregelen: verdubbeling en verlenging van de linksafstrook op de Overijsselsestraatweg richting Julianalaan en aanpassing verkeerslichten en verlenging van de busbaan op de Overijsselsestraatweg.

Uitbreiding capaciteit communicatie
Op basis van een onderzoek naar het functioneren van het cluster Communicatie en Externe betrekkingen van de provincie Fryslân en een zogenaamd benchmarktonderzoek, is de notitie 'Een eerste stap naar een nieuw communicatiebeleid' opgesteld. Hierin worden organisatorische randvoorwaarden genoemd die nodig zijn om te kunnen komen tot een nieuw provinciaal communicatiebeleid met een veel hoger ambitieniveau. Voorgesteld wordt o.a. de personele capaciteit van het cluster uit te breiden en een budget communicatie op structurele basis beschikbaar te stellen. De commissie wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

Algemene voorwaarden Provincie Fryslân
De provincie beschikte tot nu toe over geactualiseerde en door Provinciale Staten vastgestelde Algemene (Inkoop)voorwaarden. Bij de inkoop van goederen en diensten wordt de provincie echter steeds meer geconfronteerd met andere partijen die hun eigen algemene voorwaarden hanteren. Om een betere en evenwichtigere onderhandelingspositie te hebben zijn nu eigen Algemene (Inkoop) voorwaarden opgesteld. De commissie wordt nu om advies gevraagd.

Vanaf 19.00 uur worden behandeld:
Evaluatie Waterschapsbestel
Bij de besluitvorming aangaande de reorganisatie van het waterschapsbestel in Fryslân in 1994 is ook afgesproken om voor 2002 een evaluatierapport over het functioneren van het nieuwe waterschapsbestel uit te brengen. Het proces van de provinciale evaluatie is eind 2000 begonnen met het opstellen van de bestuursopdracht voor de evaluatie.
Het nu voorliggende tussenrapport evaluatie waterschapsbestel, dat als fase 1 van de evaluatie kan worden bezien, heeft zich gericht op een oriënterend, kwalitatieve beoordeling van het functioneren van het waterschapsbestel in de afgelopen jaren. Verder zijn ontwikkelingen en trends in kaart gebracht die de komende tijd van belang zijn voor de waterwereld. Verder wordt voorgesteld nader onderzoek te laten doen door een extern bureau naar o.a. de meest effectieve en doelmatige organisatievorm van het waterschapsbestel. In verband met het nog lopende proces van evaluatie van het waterschapsbestel wordt verder voorgesteld de verkiezingen van de Friese waterschapsbesturen met maximaal twee jaar uit te stellen.

Rapport Task Force MKZ
De Task Force MKZ is gevraagd de problemen als gevolg van het uitbreken van MKZ in kaart te brengen. Ook zijn de bestaande mogelijkheden om die problemen op te lossen op een rijtje gezet. Op basis van de bevindingen van de Task Force wordt nu voorgesteld een aantal maatregelen te nemen.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24 e-mail (info@fryslan.nl)

U kunt de stukken raadplegen op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via ((provincie@fryslan.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie