Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag cie alg. bestuurlijke en org. zaken Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

AANTEKENINGEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE EN ORGANISATIE ZAKEN VAN ENKHUIZEN D.D. 20 JUNI 2001

Aanwezig:

Voorts aanwezig:

Insprekers:
voorzitter: secretaris: leden:

drs. S.P.M. de Vreeze
G. van Dijk
J. Hart (E.B.)
J. Hekkert (VVD)
D. van Pijkeren (RPF/SGP)
J. Lok (VL/GL)
K. Koeman (PvdA)
J. Leek-de Boer (CDA)

J. Verjaal (D66)
H. de Vries (punt 4a)
E. Fijma (punten 4b en 7)
J.J.J. van Huffelen (punt 4c)
J. Burema (punt 4f)

geen

AGENDA

NR.

ONDERWERP


1.


Spreekrecht

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.


2.


Opening

Aan de agenda wordt een extra punt toegevoegd (4f), t.w. Meldkamer

De heer Hart
maakt bezwaar tegen het te laat binnenkomen van de stukken en verzoekt beleefd doch dringend deze eerder toe te zenden, zodat e.e.a. binnen de fractie besproken kan worden. Naar een voorbeeld gevraagd deelt De heer Hart mede dat het de meeste stukken betreft, die te laat binnenkomen, maar vooral de voorjaarsnota. Hij wordt bijgevallen door de heren Hekkert en Lok. De voorzitter zegt toe de toezending te zullen bespoedigen.


3
.
Verslag van de vergadering van 23 mei 2001.
De heer Verjaal vindt te weinig terug in de verslaglegging over punt 3 m.b.t. d e uiteenzetting door de voorzitter. Voorzitter. antwoordt dat dit niet tot de a fspraken behoort inzake de verslaglegging. Wil de commissie dit anders, dan zal hier fundamenteel over gesproken moeten worden.
Het verslag wordt goedgekeurd.


4
Ingekomen stukken en mededelingen

4a

Onaangekondigde controlebezoeken horeca

De heer de Vries
praat, op verzoek van de commissieleden, gedaan op 21 maart jl., de commissie bij. De heer Lok is blij dat e.e.a. voortvarend wordt aangepakt en vraagt de bevindingen van de controles aan de commissie terug te koppelen. Voorzitter stelt voor dit 2x p.jr. te doen, t.w. na het zomerseizoen en aan het eind van het jaar.

De heer Hart
vraagt zich af waar het in het advies genoemde bedrag van (bijna) 16.000 gulden `vandaan' komt. De Vries antwoordt dat dit uit de huidige personeelskosten komt, een verschuiving dus. De heer Hart is voorstander van onafhankelijke controleurs, dus niet in dienst van de gemeente zijnde. Discussie volgt, waarin de overige commissieleden aangeven het hiermee niet eens te zijn.

4b

Behandeling van vertrouwelijke zaken in raadscommissies

Lok
vraagt zich af in hoeverre de besluitenlijst van het college vertrouwelijk is. De voorzitter geeft aan dat dit verslag vertrouwelijk is, maar dat dit niet tot in de eeuwigheid duurt.

De heer Fijma
licht e.e.a. toe.

4c

Brief d.d. 15 mei 2001 van J.W. Hekkert, VVD m.b.t. kerntaken NEO

De heer Hekkert
licht genoemde brief toe. De VVD verneemt graag van de commissie c.q. raad hoe zij met de ingediende vragen omgaat. Na een schorsing van tien minuten gaat de voorzitter op de vragen in op politiek/bestuurlijk niveau. De heer Van Huffelen schetst de gang van zaken zoals die tot en met nu gelopen zijn. De voorzitter concludeert dat in de herfst de dan geldende stand van zaken wordt doorgenomen.

Mevrouw Leek
verlaat (om 22.00 uur) de vergadering.

4d

Brief d.d. 15 mei 2001 van J.W. Hekkert, VVD m.b.t. tijdelijke huisvesting NEO

De heer Hekkert
licht ook deze brief toe. De heer Hart onderschrijft de brief en toelichting VVD.

4e

Brief d.d. 20 april 2001 van Enkhuizer Belang inzake vragen over problemen bij de havens

De heer Hart
spreekt zijn teleurstelling uit dat de vragen niet zijn beantwoord, waarop de voorzitter de aan EB namens het college geschreven brief voorleest.

4f

Meldkamer: Brie3f d.d. 20 juni 2001, Rekeningen 1999 en 2000, Begrotingswijziging 2001, Begroting 2002

De heer Burema
licht toe. Geeft omissie van niet tijdig ter inzage van de stukken leggen toe. De heer Hekkert is van mening dat de brief die namens de gemeente is geschreven te voorzichtig van toon is, zou wat hem betreft duidelijker mogen. Ook zou e.e.a. (alinea 5 van blz. 1) geëist mogen worden. Geeft verder een aantal tips/opmerkingen `mee'.

De heer Van Pijkeren
gaat het stellen van eisen te ver. De heer Lok beschouwt de brief als een diplomatiek scheldkanonnade De heer Hart vindt hardere bewoordingen op z'n plaats.


5

Evaluatie Gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie 2001

De voorzitter geeft (2) redenen aan waarom de receptie `buitenshuis' werd gehouden, t.w. de veiligheid en de capaciteit.

De heer Lok
zegt dat de receptie bij voorleur `in eigen huis' gehouden dient te worden. De voorzitter is het daarmee eens. Van Pijkeren vond de invulling van de avond een bezwaar en vraagt voor de komende nieuwjaarsreceptie overleg tussen / met de fractievoorzitters. Voorzitter zegt toe dit punt in het eerstvolgende fractievoorzittersoverleg te zullen bespreken. De heer Hart is van mening dat het `buitenshuis' houden van de receptie een goede zaak is, want tot nu toe deed de gemeente aan `paracommercie'.

(Voor het stadhuis is een gebruiksvergunning afgegeven. De brandweer geeft aan dat er maximaal 79 personen in de Witte Zaal aanwezig mogen zijn - secr. aboz).


6

Veilig Uitgaan - standpuntbepaling

Dit onderwerp wordt in september / oktober breder besproken


7

Fractievoorzittersoverleg

Lok
: geregeld moet worden het aanwezig zijn van vervanging bij ontstentenis van de fractievoorzitter (wel of niet vervangen?). Hij is verder van mening dat de overige fractieleden aanwezig moeten kunnen zijn. De heer Hekkert ziet graag dat dit overleg een informeel karakter draagt, waarop De heer Lok zegt dat gezien de wet dit overleg juist formeel van karakter is. De heer Hart sluit zich aan bij de vorige sprekers maar maakt bezwaar tegen de aanwezigheid van de wethouders bij dit overleg. De heer Verjaal wenst fractieberaad. De voorzitter signaleert een dilemma. Informeel kan natuurlijk altijd, maar de verordening geeft anders aan. De heer Lok zegt dat het karakter van de vergadering door de fractievoorzitters zelf bepaald kan worden.

De heer Fijma
geeft vervolgens aan wat men zelf geregeld wil hebben, dit natuurlijk mogelijk is. De huidige verordening sluit zoveel mogelijk aan bij de oude (bijv. de beslotenheid).

Het voorstel gaat naar de Raad
(waarbij EB voorstelt de wethouders niet bij het overleg aanwezig te laten zijn).


8

Voorjaarsnota 2000: naar de Raad


9

Wijziging verordening winkeltijden Enkhuizen 1996

Van Pijkeren
: de RPF/SGP is tegen het voorstel; de heer Lok maakt fractievoorbehoud.

Het voorstel gaat naar de Raad


10

Overeenkomst tussen de gemeente Enkhuizen en de Stichting Evenementenorganisatie Enkhuizen

De heer Lok
: de wijziging zoals laatst opgemerkt (positie marktmeester) wordt verwerkt.

Het voorstel gaat naar de Raad


11

Wijziging monumenten

Het voorstel gaat naar de Raad


12

Rondvraag:
De heer Hekkert: klopt het dat de provincie niet voor de ingebruikstelling van de Gependam/Krabbershaven is uitgenodigd?
Voorzitter. : heeft de aandacht van het MT, wordt gecorrigeerd.


13

Sluiting
om 22.50 uur

Volgende vergadering: 22 augustus 2001.

G. van Dijk, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie