Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Presentatie toekomstvisie mossel-, kokkel- en oestersector

Datum nieuwsfeit: 20-06-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

P E R S B E R I C H T

Aan de redactie economie / parlement / visserij

Toekomstvisie van mossel-, kokkel- en oestersector gepresenteerd

Schelpdiervissers werken aan duurzaam visserijbeleid

Yerseke, 20 juni 2001

De schelpdiervissers willen niet wachten tot de evaluatie van het huidige visserijbeleid in 2003, maar willen nu al ‚§" samen met de overheid en de natuur- en milieuorganisaties ‚§" starten met de voorbereidingen van het beleid voor de periode 2003 - 2007. In de visie van de sector is duurzame schelpdiervisserij mogelijk met adaptieve beheersplannen gebaseerd op de principes van maatschappelijk ondernemen.Duurzame schelpdiervisserij is economisch rendabel, maar ook ecologisch verantwoord √©n maatschappelijk acceptabel. Dit betekent dat het beleid verder ontwikkeld zal worden in samenwerking met alle organisaties die daarbij betrokken zijn. In een brief heeft de sector daarom de overheid en de natuur- en milieuorganisaties uitgenodigd om gezamenlijk met hen aan de voorbereidingen van dit beleid te gaan werken. Sinds de evaluatie van de Structuurnota Zee- en Kustvisserij in 1998 waren de belangentegenstellingen tussen de schelpdiersector en de natuur- en milieuorganisaties zo groot, dat samenwerking niet bespreekbaar was. De vissers willen uit deze impasse geraken. Om aan te geven dat de schelpdiervissers dit serieus menen, heeft de sector ‚§" op basis van het SER-model voor maatschappelijk ondernemen - een rapport¬īUit de schulp¬īopgesteld waarin wordt aangegeven hoe de schelpdiersector de ontwikkeling van de Nederlandse schelpdiervisserij voor zich ziet en wat zij zelf wil gaan doen om dit te bereiken. Dit rapport, dat sectorbreed wordt gedragen, is vanmiddag door de heer Ir. D. Luteijn, vice-voorzitter van de Stichting Ontwikkeling Duurzame Schelpdiervisserij (ODUS), aangeboden aan staatssecretaris G. Faber (ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en aan Professor dr. M. van der Nat (plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal Economische Raad). De heer Luteijn verzocht daarbij de staatssecretaris om vertrouwen en om een aantal maatregelen, die het mogelijk maken dat vissers ruimte krijgen om de visie daadwerkelijk in te voeren. De staatssecretaris reageerde verheugd op de visie. Zij gaf hierbij aan dat ze veel waarde hecht aan het feit dat de sector het belang van duurzaam vissen onderkent en haar eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Verder stelde staatssecretaris Faber dat de visie een grote stap vooruit is en dat dit alleen maar ten goede kan komen van de natuur en de sector.

Open dialoog

In de visie wordt op basis van de elementen planet (ecologisch verantwoord), people (maatschappelijk geaccepteerd) en profit (economisch haalbaar), een mogelijke aanpak voor de schelpdiervisserij geschetst. Zo stelt de schelpdiersector dat een verhoging van de economische rentabiliteit (profit) bereikt kan worden door effici√ęnte samenwerking van vissers, verwerkers, handelaren en door kennisvermeerdering, onderzoek en innovatie. Het element planet ‚§"waarbij verwevenheid tussen natuur en milieu centraal staat- kan worden gerealiseerd door een optimaal en dynamisch beheer van schelpdierbestanden. De sector wil, door technologische vernieuwingen een geringere bodemberoering bereiken en het voedselaanbod voor de vogels garanderen door een verantwoord beheer dat op de jaarlijkse veranderende ecologische situatie in de natuurgebieden anticipeert. Voor maatschappelijke acceptatie (people) is het van belang dat de sector van de politici en de overheid, maar ook de maatschappelijke organisaties de ruimte krijgt om verantwoordelijkheid te nemen.

Concrete wijzigingen

De sector wil komen tot een adaptief beheersplan voor de schelpdiervisserij als basis voor verfijnde visplannen die in open dialoog worden opgesteld, op basis van continue verbetering (leren door doen). Door in een continue proces te zoeken naar verbeteringen voor profit, planet en people, zal het bestandsbeheer een zelfcorrigerende vorm krijgen.

In het rapport worden onder andere de volgende wijzigingen van de visplannen voorgesteld:


- Dynamisch beheer van de schelpdierbestanden door bijvoorbeeld selectief bevissen, verbetering van vangst- en cultuurmethoden en het wegnemen van drijfveren voor een negatieve wedijver tussen vissers.

- Te bevissen bestanden zullen meer specifiek in kaart worden gebracht.

- Nog meer afstemming tussen alle betrokkenen.

- De bodemberoering verder verminderen door aanpassing van vistuigen en visgedrag.

- Collectieve innovatieprojecten die door en met de sector worden opgezet.

- Systematisch vastleggen van wijzigingen ten behoeve van adaptief beheer.

- Communicatie met alle relevante partijen welke transparant, eerlijk en open is. Meer gericht op dialoog dan op debat.
Voor de drie sectoren worden in eerste instantie de volgende concrete maatregelen voorgesteld:


- Kokkelvisserij: selectief bevissen van kwalitatief hoogwaardige kokkels, met lagere vissnelheid, onderzoek naar ander vistuig en plannen voor het verzaaien van kokkels.

- Mosselvisserij: het selectief en beheerst vissen van mosselzaad, experimenteren met het opvangen van mosselzaad, optimaliseren van de kweekpercelen en het beter benutten van mosselzaadbestanden wat niet alleen ten goede komt aan de vissers, maar ook aan vogels die mosselen eten.

- Oestervisserij: het uitvoeren van onderzoek naar bijvoorbeeld effici√ęntere kweekmethoden en ziektebestrijding van de oesters en het kwaliteitsbeeld van de Zeeuwse oesters versterken.
Voor het overheidsbeleid worden o.a. de volgende aanpassingen gevraagd:


- Het toewijzen van schelpdierbestanden, waarbij specifiek wordt vastgelegd waar, hoe, wanneer en hoeveel wordt gevist gegeven de actuele omstandigheden, in plaats van het toewijzen van generieke quota en daarop het beleid ten aanzien van het sluiten van gebieden voor visserij afstemmen.

- Nuancering van de vaste voedselreservering, rekening houdend met de dynamiek in schelpdierbestanden, ‚§oeniche-differentiatie‚§Ě tussen vissers en vogels en de effecten van schelpdiercultures op het voedselaanbod van vogels. Geen reservering van kilo‚§ģs maar van (delen van) bepaalde bestanden.

- Het herzien van het vergunningenbeleid ten behoeve van het beginsel ‚§~kwaliteit boven kwantiteit‚§ģ en gericht op adaptief beheer op basis van¬ meerjarige vergunningen.
Toekomst

Bovengenoemde maatregelen zijn de eerste mogelijkheden die passen binnen de visie van de schelpdiervisserij. De sector hoopt dat de visie de opmaat is voor de toekomst van een verdergaande duurzame ontwikkeling van de Nederlandse schelpdiervisserij en de daaraan gekoppelde open dialoog met alle partijen.¬ De sector vraagt van de overheid de ruimte om de visie ten volle in praktijk te kunnen brengen. Alleen dan is de continu√Įteit van de Nederlandse schelpdiervisserij, binnen de ecologische randvoorwaarden opererend in het kader van duurzaam medegebruik van natuurgebieden, tot na 2020 verzekerd.

d76f7f.gif

Noot voor de media

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Drs A.J. Leerling, secretaris ODUS , tel. 0113-571301; 06-51233071

Mr H.J. van Geesbergen, secretaris Producentenorganisatie Mosselcultuur, tel: 06-54938890

Ir J. Holstein, secretaris producentenorganisatie kokkelvisserij tel: 06-53912018

Mw Mr R. van Weel, secretaris producentenorganisatie oestervisserij, tel: 0111-653930

Een foto van de overhandiging is vrij van rechten te verkrijgen via WFA, tel. 070-3460660

Nadere informatie treft u ook aan op¬ www.schelpdieren.nl

STICHTING ODUS

Ontwikkeling duurzame schelpdiervisserij

Stichting ODUS is een samenwerkingsverband van de mossel-, kokkel- en oestersectoren.

Postbus 133, 4400 AC Yerseke, tel. 0113-571301, fax 0113-574001, www.schelpdieren.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie