Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Barendrecht Infopagina 21 juni 2001

Datum nieuwsfeit: 21-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barendrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Barendrecht


Raadscommissies vergaderen

Sport en Cultuur c.a.

Op dinsdag 26 juni vergadert de commissie Sport en Cultuur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat onder meer de volgende punten:


-Bespreking van het voorstel voor het realiseren van een kunstwerk in de Serenadelaan. Gevraagd wordt in te stemmen met het nieuwe (en aangepaste) schetsontwerp door kunstenaar Joseph Semah.


-Toelichting door dhr. Bartels inzake stand van zaken Het Kruispunt.

-Bespreking van de notitie Ziekteverzuim.


-Bespreking voorstel toekennen investeringssubsidie voor de uitbreiding van de clubaccomodatie s.v. Smitshoek.


-Uitbreiding voetbalcapaciteit sportpark De Bongerd t.b.v. de BVV Barendrecht.


-Bespreking van de Cultuurnota. Gevraagd wordt in te stemmen met de uitgezette lijn in de notitie (versie juni 2001) en de bijbehorende beleidsvoornemens.


-Bespreking 1e kwartaalrapportage 2001.

De secretaris van deze raadscommissie is de directeur van de sector Samenlevingszaken, de heer G.J. Bravenboer, tel. 698 240.

Openbare Werken en Sociale Zaken c.a.

De commissie Openbare Werken en Sociale Zaken vergadert op maandag 25 juni in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staan onder meer de volgende punten:


-Kadernotitie armoedebeleid. Vragen betreffende de nota kadernotitie armoedebeleid welke behandeld zullen worden n.a.v. de vergadering van 5 maart jl.


-Brede School. De gemeente Barendrecht, St. Allerhande, basisschool de Zeppelin en St. Kinderopvang Barendrecht werken aan de gezamenlijke ontwikkeling van de brede school. Eveneens wordt nagedacht over een gezamenlijke visie op de brede school in Waterpoort, de clusters in Carnisselande en mogelijk ook andere wijken in Barendrecht.


-Noodvoorziening kinderopvang bij noodlocatie voortgezet onderwijs. Discussie over het inpassen van 5 extra ruimtes voor kinderopvang bij de noodlocatie voor voortgezet onderwijs en verhuur van deze lokalen aan de St. Kinderopvang.


-Startnotitie winkelcentrum Middenbaan incl. Communicatieplan Centrum ontwikkeling. Gewijzigde startnotitie t.a.v. parkeerbeleid bij het winkelcentrum Middenbaan.


-Notitie parkeren Carnisselande. Notitie over de parkeernorm in verschillende wijken in Carnisselande.


-Advies heroverweging diverse punten 30km zone Buitenoord. Definitief ontwerp 30km/uur zone Buitenoord (inclusief alle wijzigingen).


-1e Kwartaalrapportage. De 1e kwartaalrapportage geeft inzicht in de stand van zaken rondom de verschillende taakvelden van de sectoren, alsmede de realisatie van investeringen en de voortgang van het collegeprogramma.

De secretaris van deze raadscommissie is de chef van de afdeling Openbare Werken Beheer, de heer J. van der Linden, tel. 698 360.

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting c.a.

Op donderdag 28 juni komt de commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

De agenda is als volgt:


-Bespreking notitie m.b.t. bouwplan locatie Alprokon;

-Bespreking startnotitie werkgroep winkelcentrum Middenbaan;

-Bespreking notitie parkeernorm Carnisselande;

-Bespreking kwartaalrapportage Voortgang woningbouwprogramma 2001;

-Bespreking 1e kwartaalrapportage begroting 2001.
De secretaris van deze raadscommissie is de directeur van de sector Grondgebied, de heer P. Timmer, tel. 698 320.

Financiën en Welzijn c.a.

De commissie Financiën en Welzijn vergadert op woensdag 27 juni in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

Agendapunten zijn:


-1e Kwartaalrapportage 2001. De 1e kwartaalrapportage geeft inzicht in de voortgang van het collegeprogramma, de uitvoering van activiteiten voorkomend uit de begroting 2001 en de financiële stand van zaken. De
1e kwartaalrapportage sluit af met een positief saldo.

De secretaris van deze raadscommissie is de chef van de afdeling Beheer en Administratie, de heer J.M. Duine, toestel 698 416.

Spreekrecht

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken naar aanleiding van een agendapunt. De maximale spreektijd is vijf minuten. Een verzoek tot spreken dient uiterlijk vóór 16.00 uur van de dag waarop de vergadering plaatsvindt te worden ingediend bij de secretaris van de commissie, zulks onder vermelding van het punt of de punten van de agenda van de openbare vergadering waarover men wil spreken.

Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften vergadert

Vanavond vergadert de commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang openbaar deel 20.15 uur.

In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld:


-tegen een verleende kapvergunning en de daarbij behorende voorwaarden, Van Riedevliet 44;


-tegen het besluit tot het verlenen van vrijstelling volgens art. 19 van de wet op de Ruimtelijke Ordening voor het bouwrijp maken van Carnisselande-Noord;


-tegen het weigeren van een bouwvergunning voor uitbreiding van een tuinbouwkas op het Noldijk 84.

De secretaris van deze commissie is de heer D.N.J. van Horssen, tel. 698 241.

Ter inzage

De stukken liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, loket 304. Voor openingstijden: zie boven.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Achterzeedijk 73 (BA 2001-231), voor het plaatsen van een satelliet-antenne (8-6-'01);


-Bachlaan (BA 2001-226), voor het plaatsen van diverse speelvoorzieningen (5-6-'01);


-Bachlaan (MB 2001-92), voor het plaatsen van een abri (richting Harplaan) (1-6-'01);


-3e Barendrechtseweg/Kilweg, voor het tijdelijk plaatsen van noodlokalen


-Beltmolen 13 (MB 2001-102), voor het plaatsen van een berging (5-6-'01);


-Van Brakelvliet 45 (MB 2001-105), voor het plaatsen van een blokhut (7-6-'01);


-Haydnsingel 51 (BA 2001-225), voor het plaatsen van een dakopbouw (5-6-'01);


-Kreeftwater 60 (MB 2001-103), voor het plaatsen van een blokhut (5-6-'01);


-Lübeck 26 (BA 2001-228), voor het inbouwen van een etage in het bedrijfsverzamelgebouw (7-6-'01);


-Maaskantveld 15 (BA 2001-223), voor het plaatsen van twee dakkapellen (1-6-'01);


-Noldijk 146 (MB 2001-104), voor het plaatsen van een blokhut (6-6-'01);


-Van Ravesteyndreef 50 (BA 2001-227), voor het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal (5-6-'01);


-Talmaweg 130 (BA 2001-230), voor het vervangen van de berging (7-6-'01);


-Texeleroog 9 (BA 2001-224), voor het vergroten van de woning (5-6-'01);


-Thurleede 3 (BA 2001-229), voor het plaatsen van een dakkapel (7-6-'01).

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-De bouw van een serre aan de woning Noldijk 6. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied 1986".


-Het vergroten van een woning aan de Operastraat 48. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Nieuweland".


- Het vergroten van een woning aan de Operastraat 50. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Nieuweland".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 22 juni tot en met donderdag 19 juli 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 018. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Bedenkingen

Een ieder kan tegen het verlenen van vrijstelling tot en met donderdag 19 juli 2001 schriftelijk zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Inspraak op vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek voor:


-de bouw van een paardenstal/berging op het perceel Ziedewijdsekade 5 (recreatietuinencomplex)

Wij zijn voornemens een vrijstellingsprocedure in gang te zetten voor de oprichting van deze paardenstal/berging. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen. De stukken liggen van vrijdag 22 juni tot en met donderdag 19 juli 2001 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu (Ruimtelijke Ordening). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij het college worden ingebracht. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij haar besluit tot het in gang zetten van de vrijstellingsprocedure. Wanneer die procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder zijn schriftelijke zienswijze naar voren brengen. Wanneer zienswijze worden ingediend, zal een hoorzitting door de wethouder ruimtelijke ordening worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de zienswijze nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van de Zuid-Holland. Wanneer deze wordt afgegeven, kan de uiteindelijke vrijstelling worden verleend.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Bachlaan 21 (BA 2001-116), voor het vergroten van de woning (6-6-'01);


-Banjohof 25 (BA 2001-200), voor het plaatsen van twee dakkapellen (7-6-'01);


-Bijdorp-Oost 32 (BA 2001-181), voor het plaatsen van een reclamezuil (6-6-'01);


-tussen het viaduct Dierensteinweg en het viaduct A15 (BA 2001-169), voor het oprichten van een overkluizing (7-6-'01);


-Van Foreestlaan 29 (BA 2001-108), voor het vergroten van de woning (6-6-'01);


-Hoeker 28 (BA 2001-188), voor het plaatsen van een dakkapel (7-6-'01);


-Van Hulststraat 3 (BA 2001-204), voor het plaatsen van twee dakkapellen (7-6-'01);


-Koraallaan 22 (MB 2001-93), voor het plaatsen van een blokhut (6-6-'01);


-Mazurkastraat 48 en 50 (BA 2001-103), voor het vergroten van twee woningen (6-6-'01);


-Van Minnebekevliet 16 (BA 2001-121), voor het plaatsen van twee dakkapellen (6-6-'01);


-Ravelplantsoen 20 (BA 2001-73), voor het bouwen van een dakopbouw (6-6-'01);


-Ravelplantsoen 22 (BA 2001-72), voor het bouwen van een dakopbouw (6-6-'01);


-Riviermolen 10 (BA 2001-40), voor het vergroten van de garage (5-6-'01);


-Rossinisingel 21 (BA 2001-104), voor het vergroten van de woning (6-6-'01);


-Strausslaan 122 (BA 2001-113), voor het vergroten van de woning (6-6-'01);


-Tjalk 129 (MB 2001-89), voor het plaatsen van een berging (6-6-'01);

-Waddenring 66 (BA 2001-187), voor het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal (5-6-'01);


-Zuidersingel 304 (BA 2001-186), voor het wijzigen van de gevel (5-6-'01).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Afsluiting Schouw/Boeier

In week 26, van maandag 25 juni 7.00 uur tot en met vrijdag 29 juni 16.00 uur, zal de Schouw ter hoogte van Karveel, huisnummer 7, afgesloten zijn voor autoverkeer. Deze afsluiting is noodzakelijk in verband met de renovatie van het gemaal naast Karveel nummer 7.

De werkzaamheden zullen bestaan uit het vernieuwen van het leidingwerk en de pomp. Deze onderdelen bevinden zich in het gemaal. Omdat het gemaal nu praktisch onbereikbaar is voor servicepersoneel zal er een nieuw looppad door de struiken naar het gemaal aangelegd worden. Dit pad zal haaks op de Schouw aansluiten en niet meer zoals nu het geval is parallel aan de Schouw. Om genoemde werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat er een servicewagen op de rijbaan naast het gemaal kan staan. Tevens zal er een noodpompvoorziening worden aangebracht waarbij een persleiding over de rijbaan komt te liggen.

De duur van de werkzaamheden wordt geschat op één week.

Indien u vragen of suggesties heeft kunt u contact opnemen met de heer A. Goedhart van Openbare Werken, tel. 698 370.

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:

Gemeente Barendrecht (Carnisseweg 71) 3 Prunus (japanse sierkers)


1 Aesculus (kastanje)1 Cedrus (ceder)1 Alnus (els)1 Salix (wilg)1 Betula (berk)
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, tel.:
643 163.
Verleende vergunning inrit

Op grond van artikel 2.1.5.3 van Algemene Plaatselijke Verordening is een vergunning verleend voor:


-het aanleggen van een inrit bij Kuilkant 169 (naar de Weerkant).
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. de Jong van de afdeling Openbare Werken Nieuwe Werken, tel. 616 009.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Oud ijzer

Woensdag 27 juni is de laatste woensdag van de maand. Op die dag kunt u uw oud ijzer 's morgens aan de stoeprand zetten. Denkt u eraan dit bijtijds te doen. Wat niet is meegenomen dient u zelf weer weg te halen.

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 30/6,28/7,25/8,29/9,27/10,24/11,22/12

Oud ijzer (wo): 27/6,25/7,29/8,26/9,31/10,28/11,19/12

Openingstijden afvalaanbiedstation


-ma. t/m vr.: 07.30-16.00 uur; za.: 08.30-12.30 uur.
Openingstijden kringloopwinkel


-di. t/m za.: 10.00-17.00 uur, tel: 0180-629 782
Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen en organisaties zijn op zoek naar onder andere:


- Vrouwen die het belangrijk en leuk vinden om middels de VAC (De Vrouwen Advies Commissie) adviezen uit te brengen over de kwaliteit van woningen en hun woonomgeving.

Tijd: minimaal 1 dagdeel per week.


-Assistent-vrijwilligers voor begeleiding van activiteiten voor mensen met een verstandelijke handicap. Voor de Stichting Filadelfia in Rotterdam, Rhoon en Portugaal.

Tijd: nader overeen te komen.

De Vrijwilligers Vacaturebank is geopend op maandag en donderdag van
13.30 tot 15.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. Kom gerust langs aan de Dorpsstraat 150 (gebouw naast Historische Vereniging, achter de N.H. Dorpskerk) of bel voor een afspraak op een tijdstip dat u schikt: 626 437.

Collecte

Voor de periode 24 juni tot en met 30 juni is een collectevergunning verleend aan het Nederlands Rode Kruis.

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Culturele Stadstoer

In alle zeventien gemeenten van Havens & Heerlijkheden vindt tot en met september een Culturele Stadstoer plaats. Een maandelijkse rondrit onder leiding van een gids, per bus en te voet. De gids vertelt niet alleen over de bezienswaardigheden zelf, maar brengt de locaties tot leven met boeiende verhalen en anekdotes.

De Culturele Stadstoer vindt in Barendrecht plaats op iedere 1e woensdag van de maand, te weten: 4 juli, 1 augustus en 5 september, van 10.00 uur tot 12.00 uur. Begin- en eindpunt van de toer is NS-station Barendrecht.

Telefonisch reserveren van kaarten kan via Ticket Service Nederland: (0900) 300 12 50 (99 c/m). Via internet:
www.ticketservice.nl. Beide mogelijkheden tot 14 dagen voor aanvang van de toer.

Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij het postkantoor in Barendrecht, Binnenlandse Baan 7. De kaarten kosten f 12,75 (incl. f 2,75 reserveringskosten)

Inenting 9-jarigen in Barendrecht

Deze maand worden de 9-jarigen (geboren in 1992) ingeënt voor DTP en BMR. De inentingen worden op de volgende data gegeven op het consultatiebureau van Stichting Opmaat, Windsingel 164, te Barendrecht:

Dinsdag 26 juni 15.00 - 17.00 uur

Vrijdag 29 juni 15.00 - 17.00 uur

Enkele weken voor de inentingsdatum ontvangen alle 9-jarigen persoonlijk de oproepkaart van het consultatiebureau met hierop de datum en tijd waarop men verwacht wordt aan de Windsingel. De oproepkaarten en het inentingsboekje dienen op de inentingsdatum te worden meegebracht naar het consultatiebureau.

Wanneer u geen oproep heeft gekregen voor de inenting of wanneer u inhoudelijke vragen heeft over de inenting, dan kunt u op werkdagen bellen tussen 8.30 en 9.00 uur, tel. 641 510 of de zorglijn, tel.
0900-8664.
Candide, gratis familievoorstelling van Jeugdtheaterschool Zuid-Holland

Het verhaal is van alle tijden: het verhaal van een zoektocht naar het geluk, naar een plek waar je je geborgen weet. Candide zoekt en vindt de weg naar volwassenheid door keuzes te maken in zaken die er echt toe doen. Hij leert met vallen en opstaan wat écht belangrijk is in het leven.

Het verhaal van Candide werd lang geleden, in 1759, geschreven door de Franse schrijver Voltaire. Hij schreef over Candide en zijn geliefde Cunegonde, die door het noodlot van elkaar zijn gescheiden. Het verhaal over de barre tocht zit vol satirische grappen. Candide trekt door de wijde wereld, op zoek naar een thuis. Na vele avonturen, ontberingen, maar ook voorspoed, ontdekt hij dat het werkelijke thuis uiteindelijk in jezelf zit.

Familievoorstelling

De spelers van Jeugdtheaterschool Zuid-Holland strijken neer in alle gemeenten van Havens & Heerlijkheden. Ze bouwen hun toneel op in de openlucht. Iedereen, jong en oud, kan vervolgens het verhaal van Candide meebeleven, want Candide is een echte familievoorstelling. Carel Alphenaar schreef de tekst vrij naar de roman, Theo Ham regisseert het stuk.

Gezongen toneelstuk

Candide is een toneelstuk met muziek van Erik de Geus, gezongen en gespeeld door Frits Lambrechts, Dorine Niezing, Joyce van Berkel, een jonge bariton en veertig jonge spelers van Jeugdtheaterschool Zuid-Holland. Candide is een openluchtvoorstelling en wordt gehouden in Park Buitenoord op vrijdag 22 juni om 19.30 uur. Bij slecht weer vindt de voorstelling plaats in sporthal de Driesprong. Bij twijfel over de locatie, bel: (06) 106 707 59.

Rioolrecht 2001.

Met ingang van de afrekening 2001 van het energiebedrijf ENECO (over de verbruiksperiode 2000-2001) verandert de wijze van afrekening van het rioolrecht.

Begin juni of begin juli (afhankelijk van in welk deel van Barendrecht u woont) ontvangt u de afrekening van ENECO over het totale energieverbruik, dus oa. van gas, water en electriciteit.

Op deze afrekening wordt ook het rioolrecht 2001 afgerekend, over de verbruiksperiode 2000-2001.

Er vindt derhalve een afrekening plaats van de werkelijke verbruiken van o.a. gas, water, electriciteit, rioolrecht (indien een watermeter aanwezig over het waterverbruik, anders een vast bedrag), afvalstoffenheffing (vast bedrag), onder aftrek van de reeds betaalde voorschotbedragen. Voor 2001 is dit voor het rioolrecht nog het vaste maandelijkse voorschotbedrag van f 22,56 (juni/juli t/m december 2000) en f 23,12 (januari t/m mei/juni 2001)


2002


Voor de afrekening 2002 ( waarin ook weer het rioolrecht) gaat ENECO zelf het totale maandelijkse voorschotbedrag bepalen, bestaande uit een deel voor gas, water, electriciteit en rioolrecht.

Verhuizing en Vertrek

Hierbij vindt afrekening plaats op basis van de werkelijke verbruiken tot de datum van opname van de meterstanden.

Verhuizing en vestiging

Vervolgens gaat uw verbruik op het nieuwe adres weer lopen tot uw volgende totale energieafrekening.

Vestigt u zich op een adres (van buiten de gemeente of voor het eerst zelfstandig wonen),

dan wordt het totale energievoorschotbedrag (dus inclusief het voorschotdeel rioolrecht) bepaald door ENECO, Bij de eerstvolgende energieafrekening vindt dan weer een afrekening plaats, zoals hierboven beschreven onder Rioolrecht 2001.

Bezwaar

Op de door u te ontvangen afrekening van Eneco gelden de onderdelen rioolrecht en afvalstoffenheffing als aanslagen van deze heffingen.

Indien u een bezwaarschrift wilt indienen, dan dient u dit te doen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Dient u uw bezwaar NIET in bij Eneco.

Indien u een verzoek tot kwijtschelding wilt indienen, dan kunt u dit doen door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier is te verkrijgen bij de afdeling Financiën/invordering.

(telefonisch: 698492)

Inlichtingen

Indien u nog vragen heeft betreffende de aanslagen rioolrecht en afvalstoffenheffing, dan kunt u deze deze telefonisch of schriftelijk stellen.

De medewerkers van de afdeling Belastingen vindt u op de vierde verdieping in het gemeentehuis en zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 09.30 tot 16.30 uur:

telefoon: (0180) 698420/ 698422/ 698421.

Andere openingstijden Burgerzaken

Met ingang van dinsdag 19 juni is de afdeling Burgerzaken voor publiek gesloten op de dinsdagmiddag en de vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur.

De nieuwe openingstijden zien er als volgt uit:

Maandag 09.00 - 16.30 uur en 19.00 - 20.30 uur

Dinsdag 09.00 - 12.30 uur

Woensdag 09.00 - 16.30 uur

Donderdag 09.00 - 16.30 uur

Vrijdag 09.00 - 12.30 uur

Monumentencommissie vergadert

Op donderdag 28 juni vanaf 20.00 uur vergadert de Monumentencommissie in het gemeentehuis, instructieruimte.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:


-principe sloopaanvraag boerderij Voordijk 406,

-meerjaren restauratie uitvoeringsprogramma,

-nieuwe gemeentelijke monumentenverordening,

-voordracht nieuw commissielid.

De vergadering is openbaar, zodat een ieder die kan bijwonen. Als u vragen heeft naar aanleiding van deze bekendmaking kunt u die stellen aan de secretaris van de commissie, de heer C. de Kreek. Telefonisch bereikbaar onder nummer 698 343.

Afhandeling bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde

De gemeente heeft de laatste maanden een aanzienlijk aantal bezwaarschriften tegen de WOZ-waarden ontvangen. Sommige van deze bezwaarschriften, bijvoorbeeld bezwaren tegen de tenaamstelling, zullen door de Gemeente Barendrecht worden behandeld en vermoedelijk allemaal binnen een half jaar na het indienen van het bezwaarschrift zijn afgehandeld. Als het bezwaarschrift tegen de hoogte van de vastgestelde waarde is gericht, zal er een hertaxatie van de betreffende panden worden uitgevoerd. Voor deze hertaxaties heeft de gemeente de hulp ingeroepen van het taxatiebureau Kafi BV. Taxateurs van dit bureau zullen vrijwel alle panden bezoeken waartegen een bezwaarschrift tegen de hoogte van de WOZ-waarde is ingediend. Op dit moment bedraagt het aantal panden dat bezocht dient te worden ongeveer
1.200. U begrijpt ongetwijfeld dat dit enige tijd in beslag gaat nemen.

De planning voor het afhandelen van de bezwaarschriften is als volgt. De startdatum van de bezoeken is 25 juni 2001 en er wordt begonnen in de wijken Buitenoord, de Oranjewijk en Molenvliet. De bezoeken in deze wijk zullen van 25 juni tot uiterlijk 20 juli plaatsvinden. Vanaf half juli zullen tevens woningen in het buitengebied bezocht gaan worden. In het buitengebied zullen eerst Reyerwaard, Achterzeedijk, Bakkersdijk, de straat Smitshoek en het bovenspoorse deel van de 1e Barendrechtseweg worden bezocht.

Na afloop van het gehele buitengebied van Barendrecht zal de volgorde als volgt zijn:

Nieuweland

Centrum Oost en West

Paddewei

Binnenland

Dorpzicht

Bijdorp

Waterkant

Gaatkensoog

Meerwede

Smitshoek

Ter Leede

De taxateurs maken geen afspraak om bij u langs te komen. Dit om "loze" tijd tussen de afzonderlijke afspraken te voorkomen en zodoende efficiënter met de tijd om te gaan. Indien u niet thuis bent als de taxateur komt, zal deze een kaartje bij u achterlaten en kunt u alsnog een afspraak maken. Indien u wel thuis bent, zal de taxateur vragen of hij bij u binnen mag komen om het bezwaarschrift door te spreken. De taxateurs hebben een legitimatiebewijs van de Gemeente Barendrecht. Vraagt u hier gerust naar, voordat u de taxateur binnenlaat.

Gemeentegids verspreid

In de afgelopen weken is de gemeentegids, editie 2001-2002, verspreid.

Heeft u geen nieuwe gemeentegids ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de verspreider, Garant in Hellevoetsluis, tel. 0181-318 666.

Voorgaande jaren werd de gemeentegids altijd verspreid in combinatie met de nieuwe plattegrond. Dat is nu niet het geval. De firma Wegener Suurland Falkplan, uitgever van gids en plattegrond, biedt hiervoor haar excuses aan. De nieuwe plattegrond verschijnt over enkele maanden. De verspreiding wordt dan gemeld op deze pagina.

Twintigtal graven vernield

Op de algemene begraafplaats in Barendrecht zijn in de nacht van zaterdag (16 juni) op zondag een twintigtal graven omvergetrokken. Ook zijn er enkele graven beschadigd. Het zal duidelijk zijn dat het college geen woorden heeft voor de vernielingen die zijn aangebracht. Het verdriet dat dit oproept bij nabestaanden is enorm. Het college leeft dan ook mee met de nabestaanden en hoopt dat de daders opgepakt worden. De politie neemt de zaak uiterst serieus. De wijkpolitie en de recherche onderzoeken momenteel de zaak. De gemeente heeft inmiddels collectief aangifte gedaan van de aangebrachte schade.

Inmiddels is de gemeente Barendrecht begonnen met het herstel van de graven en de inventarisatie van de schade. Daar waar mogelijk worden nabestaanden geïnformeerd over de beschadiging en de herstelprocedure. De kosten voor het herstel van de graven worden betaald door de gemeente Barendrecht. Wij proberen zoveel mogelijk te achterhalen wie de contactpersonen zijn van de graven. Daar het om graven gaat uit de jaren 40, 50 en begin 60 is het niet altijd mogelijk adressen van nabestaanden te achterhalen. Wij roepen dan ook nabestaanden op waarvan de graven beschadigd zijn zich te melden bij de gemeente Barendrecht. Een aantal mensen heeft zich inmiddels gemeld.

De graven die beschadigd zijn, zijn gelegen op het oude gedeelte van de begraafplaats, direct in de hoek Scheldestraat en de 1e Barendrechtseweg.

Voor vragen kunnen nabestaanden contact opnemen met Willeke van Dijk, telefoon (0180) 698 243 of Linda Zondag, telefoon (0180) 698 249 van de afdeling Bestuurszaken.

Retourette sluit per 1 juli haar deuren

Vanaf 1 juli 2001 is het niet meer mogelijk afval aan te bieden bij de Retourette die geplaatst is bij de Super Hagendoorn. Verschillende afvalstromen zoals melkpakken, papier, glas en textiel konden hier gratis aangeboden worden. Dit gaat per 1 juli veranderen. U kunt u afval niet meer bij de Retourette kwijt. De vraag is uiteraard waar dan wel?

Waar brengen we vanaf 1 juli ons afval?

Voor de vele soorten afval zijn verschillende oplossingen. In de directe omgeving van de Super (Onderlangs) wordt in de loop van volgende week een nieuw milieuparkje gerealiseerd waar u in ieder geval uw glas en textiel kwijt kunt. Daarnaast is voor al uw Klein Gevaarlijk Afval (zoals o.a. batterijen) aan elk huisadres een chemobox geleverd. De chemobox wordt op vaste tijden door de chemokar bij u thuis opgehaald. Papier wordt bij u huis opgehaald aan het eind van elke maand. Voor zowel blik als melkpakken is geen aparte inzameling meer nodig. U kunt uw blik nog wel kwijt in de diverse milieuparkjes. Blik kunt u ook, mede door een andere manier van afvalscheiding bij de verwerker, bij het restafval in de Barendrechtse blauwe zak stoppen. Tot slot kunt u op het afvalaanbiedstation aan de London 15 gratis terecht voor Klein Chemisch Afval, kleding, blik en oud papier.

Verdwijnen Retourette

In de Super Hagendoorn bevindt zich sinds vijf jaar een Retourette. In deze vijf jaar is deze Retourette mede dankzij uw inzet een enorm inzamelsucces gebleken. Helaas is de Super Hagendoorn door een aantal redenen genoodzaakt de Retourette vanaf 1 juli a.s. definitief te sluiten. Het grootste probleem bleek te liggen in een gebrek aan opslagcapaciteit, de fors gestegen prijzen voor het transport van het aangeboden afval en de personele bezetting van de `winkel'.

Geen afval meer bij Retourette

Vanaf 1 juli a.s is het dus niet meer mogelijk afval aan te bieden bij de Retourette. Komt u nog wel met uw afval, dan dient u dit weer mee terug naar huis te nemen om deze alsnog in de blauwe zak mét het logo van de gemeente Barendrecht te deponeren. Tot slot willen wij u erop attenderen dat onze handhavers een oogje in het zeil zullen houden op het illegaal storten van afval in de omgeving van de Super.

Meer informatie

Voor meer informatie over afvalscheiding kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken, telefoon (0180) 613019. Ook op de milieukalender vindt u informatie over afvalscheiding. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente Barendrecht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...