Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke mededelingen Hattem

Datum nieuwsfeit: 21-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek De Homoet, editie 21 juni 2001

RAADSVERGADERING

De gemeenteraad komt op maandag 25 juni 2001, aanvang 20.00 uur in de Raadszaal van het Stadhuis in een openbare vergadering bijeen. De agenda luidt als volgt:


1. Opening en trekking van een stemmingsnummer.
2. Spreekrecht burgerij.

3. Vaststelling notulen van de raadsvergadering d.d. 14 mei 2001.
4. Ingekomen stukken.

5. Voorstel tot vaststelling van het Milieujaarverslag over het jaar 2000.

6. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Het Veen 43e partiële herziening.

7. Voorstel tot het verlenen van goedkeuring aan het besluit d.d. 8 mei 2001 van Burgemeester en
Wethouders, waarbij de bevoegdheid tot het beslissen op aanvragen om bijstand is gemandateerd
aan het hoofd van de sector Samenlevingszaken.
8. Voorstel tot:

9. intrekking van het Rampenplan zoals is vastgesteld bij raadsbesluit van 3 juni 1996;

10. vaststelling van het Calamiteiten- en Rampenplan gemeente Hattem, overeenkomstig bijgevoegd ontwerp.

11. Voorstel tot vaststelling van de 17e begrotingswijziging Algemene Dienst 2001.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

VERGADERING WELSTANDS COMMISSIE.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op dinsdag 26 juni 2001 om 14.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk maandag 25 juni 2001, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen. Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben om in het kader van de Langste Dag op 23 juni 2001, de volgende wegen af te sluiten voor al het verkeer, met uitzondering van voetgangers:
* van 06.00 tot 17.00 uur de Dijkpoort, Kruisstraat, Kerkstraat en Kerkhofstraat;

* van 10.00 tot 16.00 uur de Stadslaan vanaf het bruggedeelte tot aan de Grote Gracht.

Het desbetreffende verkeersbesluit ligt ter inzage bij het bureau Ruimtelijk Beheer.

ONTWERP - BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven, gelet op artikel 23 Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de terinzageligging van het ontwerp van het bestemmingsplan Claerwater, 31e partiële herziening. Dit plan heeft betrekking op de detailhandelsmogelijkheden binnen de bestemmingen Bedrijven en Werkgebied.

Het ontwerp-plan ligt met ingang van 22 juni 2001 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Desgevraagd kan het ontwerp in die periode ten minste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de werkuren worden ingezien. Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze omtrent een ontwerp-plan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

BEKENDMAKING MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij melding hebben ontvangen van een inrichting die valt onder een algemene maatregel van bestuur (Besluit). Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld. Een melding ingevolge het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer is ontvangen van Golf- en fitnesscentrum Hattem b.v. voor de inrichting aan het adres Konijnenbergerweg 3 te Hattem voor het uitbreiden van de inrichting met de opslag van gasolie en een tankplaats met bijbehorende zuivertechnische voorzieningen.

De melding met bijlagen liggen vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het veranderen en uitbreiden van een woning, Maeskamp 27;
* het uitbreiden van een dakkapel, Roggekamp 6;
* het veranderen en uitbreiden van een woning, Veldweg 59;
* het oprichten van een woonhuis met schuur, de Waag;
* het uitbreiden van een kantoorpand, Dorpsweg 20;
* het vernieuwen van een voorgeven, Achterstraat 42;
* het uitbreiden van een woning, Kamperhoeve 41.
MELDING TOT VOORNEMEN HOUTVELLING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen een melding tot voornemen van houtvelling is binnengekomen betreffende het perceel:
* Hessenweg 92/ 94, 42 bomen (coniferen)

Hattem, 21 juni 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie