Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Principe-overeenkomst onderhandelingsdelegaties van LAD/NVZ

Datum nieuwsfeit: 21-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

"Slotakkoord AMS"

LAD-bericht van 21 juni 2001

Principe-overeenkomst tussen de onderhandelingsdelegaties van LAD(OMS) en NVZ in het kader van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) d.d. 26 oktober 2000 te Slot Zeist.

Inleiding

In augustus 1998 zijn de NVZ vereniging van ziekenhuizen enerzijds en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), in samenspraak met de Orde van Medisch Specialisten (OMS) anderzijds, onderhandelingen gestart over een arbeidsvoorwaardenregeling voor medisch specialisten in dienst-
verband. Op 25/26 oktober 2000 hebben de twee
onderhandelingsdelegaties overeenstemming bereikt een integrale regeling van Arbeidsvoorwaarden-
regeling Medisch Specialisten (AMS) voor van de medisch specialisten in dienstverband die vallen onder de werkingssfeer van de CAO-ziekenhuizen. Het Slotakkoord verwoordt op hoofdlijnen hetgeen beide partijen in dat kader zijn overeengekomen en die (nog) niet zijn verwerkt in de AMS.

Algemeen
De AMS is overeengekomen in het verlengde van het in 1994 uitgebrachte rapport "Gedeelde Zorg Betere Zorg" van de Commissie modernisering curatieve zorg, ook aangeduid als het rapport Biesheuvel. De Commissie bepleitte onder meer de integratie van medisch-specialistische en ziekenhuiszorg. Zij ging uit van de zorgverlening door medisch specialisten en van de ziekenhuizen die vrijwel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en diende organisatorisch zijn weerslag te krijgen in het ziekenhuis nieuwe-stijl: het geïntegreerd medisch-specialistische bedrijf. De honoreringsstructuur en bekostigingssystematiek vormden instrumenten voor samenwerking tussen medisch specialisten en ziekenhuis.

Het kabinet onderschreef de hoofdlijnen van het rapport Biesheuvel en erkende dat de medisch specialistisch praktijk binnen het ziekenhuis moet kunnen worden gevoerd in een volwaardig vrij beroep dan wel een volwaardig dienstverband. Met het integrale kader AMS wordt een volwaardig dienstverband beoogd met inachtneming van de bijzondere positie van deze beroepsgroep, toegesneden op de inhoud en de zwaarte van het beroep en de vergelijking met de praktijkuitoefening binnen het vrije beroep, mede gelet op het binnen een ziekenhuis (naast elkaar) voorkomen van beide verhoudingen. Het Document Medisch Staf vormt een belangrijke regeling om de integratie van medisch
-specialistische en ziekenhuiszorg vorm te geven. Daarbij wordt uitgegaan van een gemeenschappelijk en gelijkgericht belang van het ziekenhuizen en de medisch specialisten die tot uiting komt in onder meer een geïntegreerd strategisch, organisatorisch en financieel-organisatorisch kader. De medisch specialisten zijn verantwoordelijk voor het primaire proces en de directie draagt de (eind)verantwoordelijkheid voor het functioneren van het ziekenhuis, hetgeen deze verhouding een ander karakter geeft dan de gebruikelijke relatie werkgever en werknemer. Het professioneel statuut, samen met het functieprofiel en de nog in te voeren functionerings- en beoordelingsmethodiek biedt een goed evenwicht tussen kwaliteit, professionalisering en samenwerking tussen alle zorgaanbieders. De AMS biedt, uitgaande van een basisinkomen, een structuur waarbinnen werkbelasting, inconveniënten en productieafspraken in samenhang tot uitdrukking komen, en waarbij door het uurtariefsystematiek recht wordt gedaan aan het adagium "loon naar werken"en indirect een parallel is getrokken met de vrije vestiging.

De AMS wordt als hoofdstuk AMS ingepast als onderdeel van de CAO Ziekenhuizen, met dien verstande dat de AMS een vrijwel volledige arbeidsvoorwaardenregeling biedt. Naast de algemene werkingssfeer van de CAO blijven alleen de CAO regelingen met betrekking tot wachtgeld, pensioen en ten aanzien van het Scheidsgerecht voor de medisch specialist van toepassing alsmede de voor de CAO geldende afspraken met betrekking tot de salaris- en premiesystematiek. Aan de overige inhoudelijke bepalingen van de CAO Ziekenhuizen kunnen derhalve geen van de AMS afwijkende rechten worden ontleend. Bij twijfel of onduidelijkheid prevaleert de AMS. De AMS is als zelfstandig uitvoeringregeling immers nevengeschikt ten opzichte van de CAO bepalingen die niet van toepassing zijn. Het professioneel statuut voor de dienstverbanders, het functiereglement, het Document Medisch Staf (DMS) en de nog vast te stellen functionering en beoordelingsmethodiek vormen een geheel met de individuele arbeidsovereenkomst. Een model arbeidsovereenkomst zal worden opgenomen in de AMS.

Voor inpassing binnen de CAO is vooralsnog gekozen op grond van een aantal praktische en meer principiële redenen. Als gevolg van de inbedding van de AMS in de CAO wordt de salarisontwikkeling van de CAO gevolgd. Ten aanzien van relevante ontwikkelingen in het kader van de CAO Ziekenhuizen met betrekking tot CAO bepalingen die als gevolg van de AMS niet van toepassing zijn, zal op een passende wijze aansluiting worden gezocht, rekening houdend met de bijzondere positie van de medisch specialisten binnen het ziekenhuis en het karakter van de in de AMS geregelde arbeidsvoorwaarden. Het spreekt voor zich dat bij mutatie van de wel van toepassing zijnde CAO onderdelen de ontwikkeling van de CAO wordt gevolgd, tenzij partijen besluiten hiervan af te wijken.
Ten aanzien van hetgeen onder relevante ontwikkelingen wordt begrepen passen de volgende opmerkingen. De AMS is een integrale arbeidsvoorwaardenregeling die is geschreven op de bijzondere positie van de medisch specialist in dienstverband. Dit heeft onder meer geleid tot specifieke afwijkende regelingen ten aanzien van het inkomen, de continuïteit van zorg, de waarneming, de (afwezigheid vanwege) verlofaanspraken, de functiebepaling, het leeftijdsgericht personeelsbeleid en overige arbeidsvoorwaarden waardoor een evenwichtig arbeidsvoorwaardenpakket is ontstaan. Het ligt derhalve in de rede om naar aanleiding van wijzigingen ten aanzien van min of meer vergelijkbare secundaire of tertiaire arbeidsvoorwaarden als gevolg van algemene ontwikkelingen in de CAO Ziekenhuizen als relevante ontwikkeling in relatie tot besteding van de beschikbare loonruimte aan te merken en in deze context hierover nader overleg te voeren tussen partijen bij de AMS, de LAD en NVZ. Overeengekomen wijzigingen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan CAO partijen.

Binnen een jaar na inwerkingtreding van de AMS worden alle artsenfuncties (A(G)NIO, zaalartsen ed) op een passende wijze opgenomen in de AMS regeling, dan wel zoveel eerder als dat partijen hierover overeenstemming bereiken. Voor wat betreft de salaristabel zal in beginsel de salaristabel van de in de AMS op te nemen artsenfuncties aansluiten op de salaristabel voor de medisch specialisten. Vooruitlopend hierop zal FWG 3.0, evenals voor de medisch specialisten, niet op deze functies worden toegepast.

Het akkoord
Hierna volgt een (niet limitatieve) opsomming van zaken waarover beide partijen het eens zijn geworden naast de inhoud van de AMS, het professioneel statuut, het functiereglement en het DMS. Voorafgaand aan de inhoudelijke punten wordt eerst een weergave gegeven van enkele prealabele punten die zijn overeengekomen.

Prealabel

1. Bij het hierna omschreven akkoord is het voorbehoud gemaakt dat met VWS afspraken gemaakt moeten kunnen worden over een sluitende financiering. Hieronder kan ook vallen een aanwijzing aan het CTG met betrekking tot aanpassing van de CTG richtlijn conform AMS.


2. De teksten van de AMS, het functiereglement en het professioneel statuut zijn inhoudelijk zo veel mogelijk vastgesteld. Op basis van de afspraken worden de besproken teksten aangepast. De bureaus zullen hiervoor zorgdragen. Voordat de tekst aan de achterban wordt voorgelegd zullen partijen overeenstemming moeten bereiken over de definitieve teksten en zorgdragen voor de verwerking van de afspraken.


3. Ten aanzien van het DMS zijn partijen van overeengekomen dat er geen onoverkomelijke dan wel principiële bezwaren zijn voor een integraal DMS dat van toepassing is voor de medisch specialist in dienstverband en de medisch specialist vrije beroepsbeoefenaar, een en ander met in acht name van de fiscale regelgeving terzake in relatie tot de vrij gevestigden. Partijen komen overeen de integrale versie DMS zo spoedig mogelijk vorm te geven.

Reikwijdte AMS

1. De AMS treedt met ingang van 1 maart 2001 in werking.


2. Alle medisch specialisten in dienstverband bij een ziekenhuis vallen onder de werkingssfeer van de AMS, met uitzondering van:
- de medisch specialist in dienstverband die gebruik maakt van de 55/55+ regeling op basis van de CAO (inclusief NVK en TweeStedenregeling), dan wel voornemens is hiervan vóór 1 januari 2002 gebruik te gaan maken;

- de medisch specialist in dienstverband die op 1 maart 2001 een inkomen geniet dat hoger ligt dan het maximum inkomen van de AMS;
- de medisch specialist in dienstverband die op 1 maart 2001, op basis van een voor de betreffende medisch specialist voor of op deze datum schriftelijk vastgelegde regeling, na 1 januari 2003 een toekomstig inkomensperspectief heeft dat uitgaat boven het per 1 maart 2001 geldende maximum inkomen op grond van de AMS.

- dan wel de medisch specialist die een partieel dienstverband heeft naast een praktijk voor eigen rekening en risico.


3. De in 2 genoemde categorieën kunnen ten aanzien van de overeengekomen werkzaamheden kiezen voor een integrale toepassing van de AMS, dan wel de op dat moment voor hen geldende arbeidsvoorwaardenregeling, tenzij tussen bestuur en medisch specialist anders is overeengekomen, waaronder tevens begrepen de situatie dat reeds eerder is overeengekomen dat de AMS van toepassing zal worden op de medisch specialist. Integrale toepassing betekent voor de partiële dienstverbanden dat ook het toegelaten deel dient te worden omgezet naar het AMS dienstverband in verband met de samenhang tussen AMS, toelating, productie en bekostiging. De AMS wordt dus niet van toepassing op alleen het partiële deel dienstverband.


4. Alle medisch specialisten in dienstverband, inclusief de genoemde uitzonderingscategorieën vallen onder de werking van het Document Medische Staf (DMS).


5. De medisch specialist in dienst voor 1 maart 2001 met een volledig dienstverband heeft bij inwerkingtreding van het AMS het recht te kiezen voor een arbeidsduur met een omvang tot maximaal gemiddeld 45 uur per week. Voor de parttimer geldt het naar rato beginsel.


6. Het bestuur beslist of toegelaten medisch specialisten kunnen overgaan naar de AMS. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het overgaan van toegelaten medisch specialisten naar de AMS.

Samenhang CAO, AMS en overige regelingen

1. De AMS maakt als hoofdstuk AMS deel uit van de CAO met dien verstande dat met de AMS een volledige arbeidsvoorwaardelijke regeling wordt beoogd, behoudens een aantal van toepassing verklaarde CAO regelingen (wachtgeld, pensioenregeling en scheidsgerecht) alsmede de voor de CAO geldende afspraken met betrekking tot de salaris- en premiesystematiek. Aan de CAO bepalingen die niet van toepassing zijn voor de medisch specialisten kunnen geen (additionele) of van de AMS afwijkende rechten worden ontleend. Bij twijfel en/of onduidelijkheid prevaleert de AMS als een nevengeschikte regeling ten opzichte van de CAO bepalingen die niet van toepassing zijn voor de medisch specialisten. Het professioneel statuut, het functiereglement, het document medische staf en de functionerings- en beoordelingsmethodiek maken deel uit van deze regeling en vormen een geheel met de individuele arbeidsovereenkomst. Bij indiensttreding worden de betreffende bescheiden ter beschikking gesteld.


2. De salarisontwikkeling van de CAO wordt gevolgd vanaf 28 februari 2002. De AMS zal vanaf 28 februari 2002 ten aanzien van relevante ontwikkelingen met betrekking tot bepalingen in de CAO, die als gevolg van de AMS niet van toepassing zijn, op een passende wijze aansluiting zoeken, rekening houdende met de bijzondere positie van medisch specialisten binnen het ziekenhuis en het karakter van de in de AMS geregel de arbeidsvoorwaarden. Mutaties in de op onderdelen van toepassing verklaarde regelingen uit of op grond van de CAO, zijn overeenkomstig van toepassing.


3. Ten aanzien van relevante ontwikkelingen met betrekking tot bepalingen in de CAO, die als gevolg van de AMS niet van toepassing zijn, vindt binnen uiterlijk drie maanden na inwerkingtreding van die CAO bepalingen overleg plaats tussen de NVZ en de LAD. De aldus overeengekomen wijzigingen worden ter goedkeuring voorge legd aan CAO partijen.

Financiële aspecten en overschalingssystematiek a. De eerste salarisaanpassing in het kader van de CAO-ziekenhuizen zal plaatsvinden vanaf 28-2-2002.

b. De maximale werkgeverskosten (bruto werkgever plus overheadkosten) bedragen bij het inwerkingtreden van de regeling, op basis van de door Sibbing en Wateler beschreven rekenmethodiek (MBvD/AM-003369 d.d. 13 oktober 2000 en nader bij te stellen op basis van het bereikte akkoord), fl. 340.000,-. Het maximum uurtarief bij een arbeidsduur van 45 uur gemiddeld per week bedraagt daarmee fl. 98,57.

c. De AMS zal 6 treden tellen die tot uitdrukking komen in 7 verschillende uurtarieven (trede 0 tot en met 6) vanaf ca. fl.11.000,- per maand tot het vastgestelde maximum van het op basis van fl 340.000,-- herberekende maandbedrag.

d. Overschalingssystematiek huidige dienstverbanders: Partijen zijn overeengekomen dat het salaris in drie stappen zal worden gebracht op het niveau waarop de medisch specialist recht heeft overeenkomstig de inschalingsmethodiek van de AMS op 1 januari 2003. (peilmoment en prijspeil 1 maart 2001 ). Dit gebeurt op basis van de inschaling conform de tredensystematiek waarbij het aantal ervaringsjaren (vanaf moment van registratie MSRC) de trede bepaalt. Voor het aantal jaren van registratie MSRC wordt een deel van het jaar beschouwd als een heel jaar. Het verschil met het huidige feitelijke salaris zal in drie gelijke stappen worden overbrugd, waarbij de eerste stap per 1 maart 2001 zal worden geëffectueerd in de eerstvolgende trede in de AMS, dan wel door een bedrag toe te voegen aan het salaris zodat eenderde van het verschil tussen 1 maart 2001 en 1 januari 2003 wordt overbrugd, de tweede stap per 1 januari 2002 en de derde stap op 1 januari 2003. De reguliere periodiek dan wel een mogelijke (tussentijdse) periodiek op basis van de huidige systematiek (CAO Ziekenhuizen, dan wel NVK of TweeStedenregeling) komt te vervallen. Voor de bepaling van het huidige feitelijke salaris worden toelagen die worden verkregen op grond van door CAO partijen goedgekeurde regelingen en die specifiek gerelateerd zijn aan productie (afspraken), zoals bij de kinderartsenregeling beschouwd als integraal deel van het salaris. Toelagen, gerelateerd aan inconveniënten zullen buiten beschouwing worden gelaten. Huidige dienstverbanders met een hoger inkomen dan mogelijk op grond van de AMS en die kiezen voor de AMS worden ingeschaald op de maximum trede.

e. De medisch specialist die op het moment van inwerkingtreding van de AMS een hoger feitelijk inkomen geniet dan behoort bij de trede van de AMS op basis van het aantal jaren registratie MSRC, zal worden ingeschaald in de naast hogere trede die het dichtst ligt bij het feitelijk genoten salaris tot het moment van het feitelijk van toepassing worden van de AMS. Vervolgens zal de medisch specialist elk jaar via de normale systematiek in een hogere trede worden ingeschaald tot de maximum trede is bereikt.

f. De medisch specialist in dienstverband met een hoger inkomen als mogelijk op basis van de AMS en die kiest voor toepassing van de AMS wordt ingeschaald op de maximum trede. In overleg met het bestuur kan een inkomensgarantie worden overeengekomen.

g. medisch specialisten die na 1 maart 2001 in dienst treden volgen voor de inschaling de tredesystematiek van de AMS. De vaste trededatum wordt vastgesteld op de datum van indiensttreding. Voor het aantal jaren registratie MSRC wordt een deel van het jaar beschouwd als een vol (heel) jaar.

h. Bij de totstandkoming van de AMS zijn partijen uitgegaan van het principe "codificatie van de werkelijkheid" waarbij de huidige productie correspondeert met de huidige formatie, hetgeen betekent dat het omzetten van de huidige arbeidsovereenkomsten met de daarbij over een te komen maximale arbeidsduur overeenkomstig de AMS in beginsel op het moment van invoering geen consequenties heeft voor de productieomvang per individu. Via het DMS zal op termijn de samenhang tussen productie, formatie en arbeidsduur kunnen worden bezien.

i. Het uurtarief is vastgesteld op basis van het rekenmodel van Sibbing & Wateler met inachtneming van een berekening om te komen tot een jaarsalaris en als afgeleide daarvan een maandbedrag. Deze systematiek wordt vastgelegd in de AMS in de paragraaf met betrekking tot het uurtarief. Het aantal uren voor de berekening van het uurtarief op jaarbasis bedraagt 2340 uur bij een arbeidsduur van gemiddeld 45 uur per week.

Variflex
Tussen partijen is overeengekomen dat de werkgeversbijdrage voor module A maximaal 7,5% zal zijn. Deze werkgeversbijdrage heeft betrekking op een financiële compensatie bij het gebruik maken van module A in het geval de medisch specialist de toelage inconveniënten bij keuze voor deze regeling inlevert. Op korte termijn zullen nadere afspraken worden gemaakt over de compensatie en de wijze van invulling. Nader overleg, in samenspraak met Prismant, zal hierover plaatsvinden. Hiervan maakt in elk geval deel uit dat de werkgever de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie blijft voldoen op het niveau alsof er geen verlaging van de pensioengrondslag plaatsvindt als gevolg van de toepassing van de modules A of B. De regeling wordt binnen twee jaar door partijen geëvalueerd.

Overige afspraken
Binnen een jaar na invoering van de AMS zullen partijen nadere afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden welke op lokaal niveau in het kader van modern belonen kunnen worden overeengekomen.

Overheadkosten
Partijen stellen vast dat onder overheadkosten in het kader van de het bereiken van overeenstemming over de inkomensparagraaf in ieder geval vallen: de (niet productiegebonden) gratificatie, vergoeding woon-werkverkeer en dienstreizen, bij- nascholing, verlofaanspraken, verzekeringen, een deel van de Variflex kosten, bijdrage ziektekosten, wachtgeld, premiespaarloon, verhuiskostenvergoeding, diverse opleidingskosten waaronder de complementaire bijdrage opleidingsverantwoordelijke. Voor ziekteverzuim en de waarneemtoeslag is 3% ingecalculeerd.

Aldus overeengekomen te Zeist, 26 oktober 2000

namens de NVZ, drs. G. Kersten
namens de LAD, dr. P.M.R.M. De Grood

Samenstelling onderhandelingsdelegaties NVZ en LAD (Orde) d.d. 25/26 oktober 2000, te Zeist:

LAD(Orde) delegatie
dhr. mr. A.W.J.M. Van Bolderen (LAD), delegatieleider dhr. dr. P.M.R.M. De Grood (LAD)
dhr. J.L. Vrooland (Orde)
dhr. H.J.T. Vermeulen (Orde)
dhr. mr.A.J. Taselaar (Orde)

NVZ delegatie
dhr. drs. G. Kersten , delegatieleider NVZ
dhr. drs. W.J.H.M. De Bie
dhr. mr. R. Peters, arts
dhr. mr. P.J. De Leede
dhr. drs. S.J.G.A.Weijenborg
mw. mr. Th. H. Walma van der Molen
mw. mr. S.A. Scheer
dhr. Ir. H. Huijsmans (Prismant)
Zie ook : Circulaire LAD-leden & 'de AMS'

Ga naar : Nieuwspagina van de LAD
Volgend artikel : Circulaire CAO-Gezondheidscentra 2001-2002

© copyright LAD 2001 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...