Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief ministerie aan kamer over communicatienetwerk defensie

Datum nieuwsfeit: 21-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Project Nafin

21-06-2001

Project Nafin (inclusief resultaten afronding
verwervingsvoor-bereiding schakellaag)

Inleiding

Het project 'Netherlands armed forces integrated network' (Nafin) voorziet in een geïntegreerd communicatienetwerk voor de defensieorganisatie. De Koninklijke luchtmacht treedt op als 'Single Service Manager'. Nafin bestaat uit drie lagen: een transmissielaag, een schakellaag en een dienstenlaag. De transmissielaag zorgt voor het transport van elektronische gegevensstromen en bestaat uit ondergrondse glasvezelkabels en bovengrondse transmissieapparatuur. De schakellaag zorgt voor het naar behoefte flexibel en efficiënt toewijzen ('schakelen') van de vaste transmissiecapaciteit aan de gebruikers. De dienstenlaag omvat gebruikstoepassingen en koppelingen naar andere systemen.

Met deze brief informeer ik u eerst over de stand van zaken rond de nagenoeg afgeronde transmissielaag en over de gemandateerde deelprojecten behorende tot de dienstenlaag. Met de brief van 17 april 1998 (Kamerstuk 26 006 X, nr. 1) bent u reeds geïnformeerd over de resultaten van de verwervingsvoorbereiding van de dienstenlaag. Vervolgens behandel ik in deze brief de afronding van de verwervingsvoorbereiding van de schakellaag. Tenslotte ga ik in op de financiële aspecten van het Nafin-project, het beheer van Nafin en het medegebruik door andere departementen.

Transmissielaag

Op 8 november 1999 heeft leverancier Nortel het netwerk opgeleverd aan Defensie. In de brief van 17 april 1998 werd nog uitgegaan van een bedrag van f 270,6 miljoen (prijspeil 1998) voor de voltooiing van de transmissielaag. Door de afstoting van een aantal defensieobjecten zijn minder aansluitingen nodig dan oorspronkelijk was voorzien. Dat levert een besparing op van f 18,4 miljoen. Daar staat tegenover dat de capaciteit van het netwerk op sommige trajecten moet worden uitgebreid om tot 2004 te kunnen blijven voldoen aan de groeiende communicatiebehoefte. Deze uitbreiding zal grotendeels worden uitgevoerd door Nortel. De kosten van de uitbreiding bedragen naar verwachting f 7,5 miljoen, zodat de totale kosten van de transmissielaag nu worden geraamd op f 259,7 miljoen (prijspeil 2000). Het beheer van de transmissielaag is overgedragen aan de Defensie Telematica Organisatie (DTO).

Dienstenlaag

Hierna volgt een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de vijf diensten behorende tot de dienstenlaag, te weten spraak, Lan-interconnect, e-mail, video-conferencing en externe koppelingen.

Spraak

In de brief van 17 april 1998 is gemeld dat de spraakdienst zal bestaan uit drie netwerken: het 'General Purpose Voice Network' (GPVN) voor administratieve toepassingen, het 'Command and Control Voice Network' (C2VN) voor operationele toepassingen en het 'Ground Air Voice Network' (GAVN) voor luchtverkeersleiding en gevechtsleiding. Het GPVN is gebaseerd op de gemoderniseerde centrales van het bestaande Militair Dienst Telefoon Net. Doordat de krijgsmachtdelen inmiddels diverse deelsystemen van dit net hebben gemoderniseerd, kon een groot deel van de voorziene aanpassingen vervallen en is het GPVN al in bedrijf. Het C2VN maakt gebruik van lokale verbindingscentrales van de Koninklijke luchtmacht. Dit netwerk is vanaf 1 april 2000 in gebruik. Het C2VN zal de komende jaren waar nodig van vercijferapparatuur worden voorzien, waardoor ook gerubriceerde informatie over dit netwerk kan worden uitgewisseld. Voor het GAVN zal worden aangesloten bij de verwerving van lokale verbindingsapparatuur voor de Koninklijke luchtmacht. Dit netwerk zal in 2002 in gebruik worden genomen. Door de genoemde ontwikkelingen daalt het eerder voorziene bedrag voor de spraakdienst van f 15,2 miljoen naar f 5,7 miljoen.

Lan-interconnect

Als gevolg van een dringende datacommunicatiebehoefte is in 1997 een interim netwerk gevormd voor de koppeling van lokale netwerken, het zogenoemde 'Nafin Lan-interconnect netwerk' (Nafnet). Het beheer hiervan berust per 1 januari 1998 bij de DTO. Om te kunnen voldoen aan de snel toenemende behoefte is de aansluitcapaciteit van dit interim netwerk uitgebreid en is het beheer ervan ingericht voor permanent gebruik. Gebleken is dat op deze wijze kan worden voorzien in de oorspronkelijke behoefte voor het onderling koppelen van lokale computernetwerken. Daardoor kan het destijds geraamde bedrag van f 18,5 miljoen beperkt blijven tot de f 5,2 miljoen die al is uitgegeven aan het Nafnet.

E-mail

De dienst e-mail voorziet in de mogelijkheid voor het elektronisch versturen van berichten volgens de internationale x.400/x.500-standaard. In de brief van 17 april 1998 is gemeld dat vercijferkaarten (V-kaarten) in de werkstations van de eindgebruikers gaan voorzien in de beveiliging van e-mail berichten. In de Memorie van Toelichting op de Defensiebegroting 2001 (Kamerstuk 27 400 X, nr. 2) is gemeld dat de V-kaart niet functioneert. Binnenkort zult u daarover separaat worden geïnformeerd. Inmiddels is duidelijk dat het nog te verwerven 'Military Message Handling System' (MMHS) waarmee tot en met geheim gerubriceerde informatie kan worden uitgewisseld en dat is gebaseerd op internationale en Navo-standaarden - voorziet in de binnen het project voorziene operationele e-mail functionaliteit. Het 'multi service' project MMHS zal in een later stadium 'single service' worden uitgevoerd door de Koninklijke marine. Het oorspronkelijk geraamde bedrag van f 5,0 miljoen voor de verwerving van de e-mail functionaliteit blijft vooralsnog ongewijzigd en zal worden aangewend voor de beveiliging van e-mail in de kantooromgeving.

Video-conferencing

Video-conferencing biedt de mogelijkheid (groepen van) personen in beeld en geluid met elkaar te laten communiceren. Ook voorziet de dienst in een koppeling met video-conferencing systemen buiten de defensieorganisatie. Eind 1999 is een 'multi conferencing unit' geleverd die aansluit bij internationale civiele standaarden. Als

gevolg van een gewijzigde behoefte dalen de voor video-conferencing geraamde uitgaven van f 3,5 miljoen naar f 0,8 miljoen.

Externe koppelingen

Nafin wordt gekoppeld met diverse (inter)nationale civiele en militaire netwerken, waaronder het civiele KPN Telecom satelliet-grondstation in Burum. De koppeling met het satellietgrondstation op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne te Zoutkamp (Lauwersmeergebied) maakt deel uit van het project Milsatcom (Kamerstuk 25 886 X, nr. 3). De koppeling met het Duitse 'Federal armed forces integrated communication system' is gereed. Met de Belgische autoriteiten is overeenstemming bereikt over een koppeling met het 'Belgian military communication network'. Onder meer door hergebruik van vrijkomende apparatuur afkomstig van afgestoten defensieobjecten daalt het eerder geraamde bedrag van f 10,8 miljoen tot f 0,1 miljoen.

In de vorige brief werden de totale uitgaven voor de dienstenlaag geraamd op f 57,3 miljoen (prijspeil 1998, inclusief f 4,3 miljoen voor ondersteuning). Als gevolg van bovengenoemde aanpassingen is deze raming nu bijgesteld naar f 18,7 miljoen (prijspeil 2000, inclusief f 1,9 miljoen voor ondersteuning).

Schakellaag

Gezien de snelheid van de technologische ontwikkelingen is ervoor gekozen de schakellaag te realiseren door een modulaire uitbreiding van het eerder genoemde Nafnet. Hierdoor kan worden voorzien in de behoefte tot en met 2004. Deze oplossing is met een geraamd bedrag van f 13,0 miljoen goedkoper dan de oorspronkelijk voorziene ATM-schakellaag, waarvoor destijds f 67,0 miljoen was geraamd en die in beginsel zou voorzien in de behoefte tot en met 2008. De Nafnet-oplossing biedt de tijd om te studeren op alternatieve mogelijkheden, zoals een privatiseringstraject of een vervangingsinvestering vanaf 2004. Het beheer van het Nafnet blijft bij de DTO; eventuele na 2004 benodigde aanpassingen aan de schakellaag worden door de DTO gerealiseerd en via de tarieven aan de beleidsterreinen van Defensie doorberekend.

Financieel overzicht

In de brief van 17 april 1998 werden de kosten voor de transmissielaag nog geraamd op f 270,6 miljoen, de kosten voor de schakellaag op f 67,0 miljoen en die voor de dienstenlaag op f 57,3 miljoen. Hiermee kwam het totale Nafin-projectbedrag op f 394,9 miljoen (prijspeil 1998).

Door de eerder genoemde ontwikkelingen wordt de transmissielaag nu geraamd op f 259,7 miljoen (f 252,2 miljoen voor de initiële contracten en f 7,5 miljoen voor de uitbreiding), de schakellaag op f 13,0 miljoen en de dienstenlaag op f 18,7 miljoen (zie onderstaande tabel). Daarmee wordt het projectbedrag voor Nafin thans geraamd op f 291,4 miljoen (prijspeil 2000).

Ramingen Nafin

(miljoenen guldens)

Kamerstuk 26 006 X, nr. 1

(prijspeil 1998)

Huidige raming

(prijspeil 2000)

Totaal transmissielaag

270,6

259,7

Totaal schakellaag

67,0

13,0(1)

Dienstenlaag bestaande uit:


- Spraak


- Lan-interconnect


- E-mail


- Video-conferencing


- Externe koppelingen


- Ondersteuning

15,2

18,5

5,0

3,5

10,8

4,3

5,7

5,2

5,0

0,8

0,1

1,9

Totaal dienstenlaag

57,3

18,7

Totaal Nafin

394,9

291,4

(1) Bedrag wordt betaald uit de DTO-exploitatie, dus behelst in feite geen investering.

Beheer

Het beheer van Nafin is ondergebracht bij de DTO en wordt uitgevoerd vanuit het netwerkmanagementcentrum op de Vliegbasis Soesterberg. In de brief van 8 januari 1997 (Kamerstuk 25 000 X, nr. 47) heeft mijn voorganger gemeld dat in de eindsituatie naar verwachting 66 functies nodig zijn, waarvan 26 voor het beheer van de transmissielaag, 24 voor het beheer van de schakellaag en 16 voor het beheer van de dienstenlaag. Inmiddels hebben zich technische en bedrijfsmatige ontwikkelingen voorgedaan, waardoor beheersfuncties zijn overgeheveld van de schakellaag naar de dienstenlaag. Deze verschuivingen hebben evenwel geen gevolgen voor het totale aantal benodigde functies.

Medegebruik

De voor medegebruik in aanmerking komende objecten van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie zijn inmiddels aangesloten op Nafin. Het DTO-agentschap beziet de mogelijkheden om ook andere ministeries op marktconforme wijze te koppelen aan Nafin. Hoewel de locaties De Bilt en Schiphol momenteel via Nafin gekoppeld zijn met de meteorologische dienst van de Koninklijke luchtmacht op de Vliegbasis Woensdrecht, is er nu (nog) geen sprake van structureel medegebruik door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en de luchtverkeersbeveiliging Nederland.

Tot slot

Ik ben voornemens om, eventueel na overleg met u, voor de voltooiing van de transmissielaag een vervolgcontract te sluiten met de firma Nortel. Daarnaast ben ik voornemens voor de afronding van de schakellaag de DTO toestemming te verlenen op basis van actuele behoeften tot en met 2004 modulaire uitbreidingen met een totaalwaarde van maximaal f 13,0 miljoen te contracteren bij marktaanbieders. De raming van het totale Nafin-projectbedrag daalt van f 394,9 miljoen (prijspeil 1998) tot f 291,4 miljoen (prijspeil 2000).

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...