Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief ministerie aan kamer over communicatienetwerk defensie

Datum nieuwsfeit: 21-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Project Nafin

21-06-2001

Project Nafin (inclusief resultaten afronding
verwervingsvoor-bereiding schakellaag)

Inleiding

Het project 'Netherlands armed forces integrated network' (Nafin) voorziet in een geïntegreerd communicatienetwerk voor de defensieorganisatie. De Koninklijke luchtmacht treedt op als 'Single Service Manager'. Nafin bestaat uit drie lagen: een transmissielaag, een schakellaag en een dienstenlaag. De transmissielaag zorgt voor het transport van elektronische gegevensstromen en bestaat uit ondergrondse glasvezelkabels en bovengrondse transmissieapparatuur. De schakellaag zorgt voor het naar behoefte flexibel en efficiënt toewijzen ('schakelen') van de vaste transmissiecapaciteit aan de gebruikers. De dienstenlaag omvat gebruikstoepassingen en koppelingen naar andere systemen.

Met deze brief informeer ik u eerst over de stand van zaken rond de nagenoeg afgeronde transmissielaag en over de gemandateerde deelprojecten behorende tot de dienstenlaag. Met de brief van 17 april 1998 (Kamerstuk 26 006 X, nr. 1) bent u reeds geïnformeerd over de resultaten van de verwervingsvoorbereiding van de dienstenlaag. Vervolgens behandel ik in deze brief de afronding van de verwervingsvoorbereiding van de schakellaag. Tenslotte ga ik in op de financiële aspecten van het Nafin-project, het beheer van Nafin en het medegebruik door andere departementen.

Transmissielaag

Op 8 november 1999 heeft leverancier Nortel het netwerk opgeleverd aan Defensie. In de brief van 17 april 1998 werd nog uitgegaan van een bedrag van f 270,6 miljoen (prijspeil 1998) voor de voltooiing van de transmissielaag. Door de afstoting van een aantal defensieobjecten zijn minder aansluitingen nodig dan oorspronkelijk was voorzien. Dat levert een besparing op van f 18,4 miljoen. Daar staat tegenover dat de capaciteit van het netwerk op sommige trajecten moet worden uitgebreid om tot 2004 te kunnen blijven voldoen aan de groeiende communicatiebehoefte. Deze uitbreiding zal grotendeels worden uitgevoerd door Nortel. De kosten van de uitbreiding bedragen naar verwachting f 7,5 miljoen, zodat de totale kosten van de transmissielaag nu worden geraamd op f 259,7 miljoen (prijspeil 2000). Het beheer van de transmissielaag is overgedragen aan de Defensie Telematica Organisatie (DTO).

Dienstenlaag

Hierna volgt een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de vijf diensten behorende tot de dienstenlaag, te weten spraak, Lan-interconnect, e-mail, video-conferencing en externe koppelingen.

Spraak

In de brief van 17 april 1998 is gemeld dat de spraakdienst zal bestaan uit drie netwerken: het 'General Purpose Voice Network' (GPVN) voor administratieve toepassingen, het 'Command and Control Voice Network' (C2VN) voor operationele toepassingen en het 'Ground Air Voice Network' (GAVN) voor luchtverkeersleiding en gevechtsleiding. Het GPVN is gebaseerd op de gemoderniseerde centrales van het bestaande Militair Dienst Telefoon Net. Doordat de krijgsmachtdelen inmiddels diverse deelsystemen van dit net hebben gemoderniseerd, kon een groot deel van de voorziene aanpassingen vervallen en is het GPVN al in bedrijf. Het C2VN maakt gebruik van lokale verbindingscentrales van de Koninklijke luchtmacht. Dit netwerk is vanaf 1 april 2000 in gebruik. Het C2VN zal de komende jaren waar nodig van vercijferapparatuur worden voorzien, waardoor ook gerubriceerde informatie over dit netwerk kan worden uitgewisseld. Voor het GAVN zal worden aangesloten bij de verwerving van lokale verbindingsapparatuur voor de Koninklijke luchtmacht. Dit netwerk zal in 2002 in gebruik worden genomen. Door de genoemde ontwikkelingen daalt het eerder voorziene bedrag voor de spraakdienst van f 15,2 miljoen naar f 5,7 miljoen.

Lan-interconnect

Als gevolg van een dringende datacommunicatiebehoefte is in 1997 een interim netwerk gevormd voor de koppeling van lokale netwerken, het zogenoemde 'Nafin Lan-interconnect netwerk' (Nafnet). Het beheer hiervan berust per 1 januari 1998 bij de DTO. Om te kunnen voldoen aan de snel toenemende behoefte is de aansluitcapaciteit van dit interim netwerk uitgebreid en is het beheer ervan ingericht voor permanent gebruik. Gebleken is dat op deze wijze kan worden voorzien in de oorspronkelijke behoefte voor het onderling koppelen van lokale computernetwerken. Daardoor kan het destijds geraamde bedrag van f 18,5 miljoen beperkt blijven tot de f 5,2 miljoen die al is uitgegeven aan het Nafnet.

E-mail

De dienst e-mail voorziet in de mogelijkheid voor het elektronisch versturen van berichten volgens de internationale x.400/x.500-standaard. In de brief van 17 april 1998 is gemeld dat vercijferkaarten (V-kaarten) in de werkstations van de eindgebruikers gaan voorzien in de beveiliging van e-mail berichten. In de Memorie van Toelichting op de Defensiebegroting 2001 (Kamerstuk 27 400 X, nr. 2) is gemeld dat de V-kaart niet functioneert. Binnenkort zult u daarover separaat worden geïnformeerd. Inmiddels is duidelijk dat het nog te verwerven 'Military Message Handling System' (MMHS) waarmee tot en met geheim gerubriceerde informatie kan worden uitgewisseld en dat is gebaseerd op internationale en Navo-standaarden - voorziet in de binnen het project voorziene operationele e-mail functionaliteit. Het 'multi service' project MMHS zal in een later stadium 'single service' worden uitgevoerd door de Koninklijke marine. Het oorspronkelijk geraamde bedrag van f 5,0 miljoen voor de verwerving van de e-mail functionaliteit blijft vooralsnog ongewijzigd en zal worden aangewend voor de beveiliging van e-mail in de kantooromgeving.

Video-conferencing

Video-conferencing biedt de mogelijkheid (groepen van) personen in beeld en geluid met elkaar te laten communiceren. Ook voorziet de dienst in een koppeling met video-conferencing systemen buiten de defensieorganisatie. Eind 1999 is een 'multi conferencing unit' geleverd die aansluit bij internationale civiele standaarden. Als

gevolg van een gewijzigde behoefte dalen de voor video-conferencing geraamde uitgaven van f 3,5 miljoen naar f 0,8 miljoen.

Externe koppelingen

Nafin wordt gekoppeld met diverse (inter)nationale civiele en militaire netwerken, waaronder het civiele KPN Telecom satelliet-grondstation in Burum. De koppeling met het satellietgrondstation op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne te Zoutkamp (Lauwersmeergebied) maakt deel uit van het project Milsatcom (Kamerstuk 25 886 X, nr. 3). De koppeling met het Duitse 'Federal armed forces integrated communication system' is gereed. Met de Belgische autoriteiten is overeenstemming bereikt over een koppeling met het 'Belgian military communication network'. Onder meer door hergebruik van vrijkomende apparatuur afkomstig van afgestoten defensieobjecten daalt het eerder geraamde bedrag van f 10,8 miljoen tot f 0,1 miljoen.

In de vorige brief werden de totale uitgaven voor de dienstenlaag geraamd op f 57,3 miljoen (prijspeil 1998, inclusief f 4,3 miljoen voor ondersteuning). Als gevolg van bovengenoemde aanpassingen is deze raming nu bijgesteld naar f 18,7 miljoen (prijspeil 2000, inclusief f 1,9 miljoen voor ondersteuning).

Schakellaag

Gezien de snelheid van de technologische ontwikkelingen is ervoor gekozen de schakellaag te realiseren door een modulaire uitbreiding van het eerder genoemde Nafnet. Hierdoor kan worden voorzien in de behoefte tot en met 2004. Deze oplossing is met een geraamd bedrag van f 13,0 miljoen goedkoper dan de oorspronkelijk voorziene ATM-schakellaag, waarvoor destijds f 67,0 miljoen was geraamd en die in beginsel zou voorzien in de behoefte tot en met 2008. De Nafnet-oplossing biedt de tijd om te studeren op alternatieve mogelijkheden, zoals een privatiseringstraject of een vervangingsinvestering vanaf 2004. Het beheer van het Nafnet blijft bij de DTO; eventuele na 2004 benodigde aanpassingen aan de schakellaag worden door de DTO gerealiseerd en via de tarieven aan de beleidsterreinen van Defensie doorberekend.

Financieel overzicht

In de brief van 17 april 1998 werden de kosten voor de transmissielaag nog geraamd op f 270,6 miljoen, de kosten voor de schakellaag op f 67,0 miljoen en die voor de dienstenlaag op f 57,3 miljoen. Hiermee kwam het totale Nafin-projectbedrag op f 394,9 miljoen (prijspeil 1998).

Door de eerder genoemde ontwikkelingen wordt de transmissielaag nu geraamd op f 259,7 miljoen (f 252,2 miljoen voor de initiële contracten en f 7,5 miljoen voor de uitbreiding), de schakellaag op f 13,0 miljoen en de dienstenlaag op f 18,7 miljoen (zie onderstaande tabel). Daarmee wordt het projectbedrag voor Nafin thans geraamd op f 291,4 miljoen (prijspeil 2000).

Ramingen Nafin

(miljoenen guldens)

Kamerstuk 26 006 X, nr. 1

(prijspeil 1998)

Huidige raming

(prijspeil 2000)

Totaal transmissielaag

270,6

259,7

Totaal schakellaag

67,0

13,0(1)

Dienstenlaag bestaande uit:


- Spraak


- Lan-interconnect


- E-mail


- Video-conferencing


- Externe koppelingen


- Ondersteuning

15,2

18,5

5,0

3,5

10,8

4,3

5,7

5,2

5,0

0,8

0,1

1,9

Totaal dienstenlaag

57,3

18,7

Totaal Nafin

394,9

291,4

(1) Bedrag wordt betaald uit de DTO-exploitatie, dus behelst in feite geen investering.

Beheer

Het beheer van Nafin is ondergebracht bij de DTO en wordt uitgevoerd vanuit het netwerkmanagementcentrum op de Vliegbasis Soesterberg. In de brief van 8 januari 1997 (Kamerstuk 25 000 X, nr. 47) heeft mijn voorganger gemeld dat in de eindsituatie naar verwachting 66 functies nodig zijn, waarvan 26 voor het beheer van de transmissielaag, 24 voor het beheer van de schakellaag en 16 voor het beheer van de dienstenlaag. Inmiddels hebben zich technische en bedrijfsmatige ontwikkelingen voorgedaan, waardoor beheersfuncties zijn overgeheveld van de schakellaag naar de dienstenlaag. Deze verschuivingen hebben evenwel geen gevolgen voor het totale aantal benodigde functies.

Medegebruik

De voor medegebruik in aanmerking komende objecten van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie zijn inmiddels aangesloten op Nafin. Het DTO-agentschap beziet de mogelijkheden om ook andere ministeries op marktconforme wijze te koppelen aan Nafin. Hoewel de locaties De Bilt en Schiphol momenteel via Nafin gekoppeld zijn met de meteorologische dienst van de Koninklijke luchtmacht op de Vliegbasis Woensdrecht, is er nu (nog) geen sprake van structureel medegebruik door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en de luchtverkeersbeveiliging Nederland.

Tot slot

Ik ben voornemens om, eventueel na overleg met u, voor de voltooiing van de transmissielaag een vervolgcontract te sluiten met de firma Nortel. Daarnaast ben ik voornemens voor de afronding van de schakellaag de DTO toestemming te verlenen op basis van actuele behoeften tot en met 2004 modulaire uitbreidingen met een totaalwaarde van maximaal f 13,0 miljoen te contracteren bij marktaanbieders. De raming van het totale Nafin-projectbedrag daalt van f 394,9 miljoen (prijspeil 1998) tot f 291,4 miljoen (prijspeil 2000).

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie