Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag cie ruimtelijke ordening en financiËn Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 21-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Keywords: b&w

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN FINANCIËN GEHOUDEN IN HET STADHUIS VAN ENKHUIZEN OP 21 JUNI 2001
Aanwezig: voorzitter
secretaris
leden de heer S.P.M. de Vreeze
de heer T. van der Lee
de heer J. Van Keulen (D66)
de heer H.P.F. Bode (PvdA)
de heer W.M. Rieuwerts (VL/GL)
mevrouw H.Lok-Hörnemann (VL/GL)
de heer D. Wiersma (CDA)
de heer Th. de Geus (RPF/SGP)
de heer R.K.A. Boon (VVD)
de heer J. Tesselaar (EB)
Verder aanwezig: de heer Th. J. de Vlieger, productgroep BMO de heer E. Baan, productgroep SO
AGENDA
NR. ONDERWERP
Spreekrecht
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.


1.
Opening

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de vaste voorzitter van deze raadscommissie, mevrouw Dekker, in verband met haar aanstaande benoeming als productgroepmanager Facilitair Bedrijf en mogelijke functieverstrengeling, het gepaster vond de raadscommissie niet voor te zitten. Hij verwijst naar haar brief en zal haar plaats voor deze gelegenheid innemen.
De voorzitter stelt voor raadsvoorstel 89 inzake de mechanische luchtbehandeling RSG-Enkhuizen als agendapunt 10a aan de agenda toe te voegen. Hoewel niet alle (plaats-vervangende) leden van de commissie het stuk hebben ontvangen stemt de commissie er mee in.


2
Verslag van de vergadering van 23 mei 2001

Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende besproken.

* Het overzicht kosten raadsuitje is niet in de leesmap aangetroffen. Het overzicht zal alsnog worden geleverd.
* Het VOC-project is niet op de agenda geplaatst. Er is voor gekozen informatie in de leesmap te voegen. De heer Baan licht een en ander nader toe. Medio september, wanneer er meer financiële zekerheid is zal er een centrale presentatie plaatsvinden.
* Ten aanzien van het appartementcomplex Kamper deelt de secretaris desgevraagd mede dat het kantoortje op het terrein niet opnieuw verhuurd zou mogen worden. Het terrein is in zijn geheel bedoeld voor parkeren, mede voor fase 2 van de uitbreiding. Hem is bekend dat er binnenkort een gesprek zal plaatsvinden.
* Eerder is toegezegd een besluitenlijst aan het verslag te koppelen. Wordt ter over-weging aan de nieuwe voorzitter meegegeven.


* Toegezegd is dat er een actuele lijst van woningzoekenden zou worden verstrekt. De toezegging zal alsnog worden nagekomen.
* De heer Van Keulen bepleit jongerenhuisvesting in de huursector voor de Fruittuinen.

* Onroerende Zaakbelasting Desgevraagd deelt de heer Boon mede dat er een aan-gepaste motie zal worden ingediend.
* De secretaris deelt mede dat de initiatiefnemers voor een jeugdherberg niet rond-komen met de eigenaar van het arbeidsbureau. In de lijn van eerdere besluitvorming wordt er volgende week woensdag een gewijzigde publicatie, inclusief beheerders-woning, geplaatst voor het naastgelegen voormalige politiebureau.


3a.
Stedenbouwkundige randvoorwaarden Westerstraat/Olifantsteiger voor de locatie autobedrijf Marc van der Molen

Desgevraagd deelt de secretaris het volgende mede. Vooralsnog zijn de buren nog niet geraadpleegd. Het betreffen hier randvoorwaarden, waarvoor eerst het gevoelen van de commissie wordt ingewonnen alvorens de planolo-gische procedure te starten. Bodemverontreiniging zal worden aangepakt via de geëigen-de procedures en via de geëigende kanalen.
De secretaris gaat tevens nader in op een vraag omtrent de te volgen procedure.
Deze stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn globaal van karakter en vormen voor de architect richting en uitdaging voor verdere uitwerking. Toegezegd wordt het herstel van de voorgevelrooilijn en het verdiept parkeren nadruk-kelijk in de samenvattende randvoorwaarden van paragraaf 4 op te nemen.
De commissie adviseert unaniem positief over de uitgebrachte stedenbouwkundige notitie.

3b.
Mondelinge toelichting op de wijze waarop de reactie van het gebied Noordwest Holland op de 5e nota over de Ruimtelijke Ordening tot stand is gekomen.

De secretaris
licht een ander toe. De commissie is er niet gelukkig mee dat de raad niet op enigerlei wijze betrokken is geweest bij de totstandkoming van de reactie. Het wordt door sommige commissieleden vreemd gevonden dat wel het bedrijfsleven, maar niet het maatschappelijk middenveld bij de reactie is betrokken. De voorzitter betreurt namens het college dat de raad er niet bij is betrokken, maar zegt dat het ook heel moeilijk zou zijn geweest om op korte termijn over zo'n dik boekwerk een eensluidende gezamenlijke reactie te verkrijgen. Mevrouw Lok en de heer Van Keulen verklaren dat hun fracties tegen een al te rigoureu-ze versterking van de Westfrisiaweg zijn. De secretaris zegt dat deze reactie onverlet laat dat individuele gemeenten en andere organisaties een eigen reactie hebben kunnen geven. Daarnaast is een gezamenlijke reactie toch sterker.


4.
Voorjaarsnota 2001

Door de late toezending hebben nog niet alle fracties de voorjaarsnota kunnen bespre-ken. De voorzitter verzoekt de commissie zoveel mogelijk de vragen te stellen. Tijdens de raadsbehandeling is er verder nog gelegenheid. De vragen zullen nu zoveel mogelijk worden beantwoord en anders tijdig schriftelijk.
Desgevraagd wordt medegedeeld dat het perceel Kruislaan nog steeds in beeld is om te worden ingericht als parkeerterrein. De heer Bode onderschrijft het streven naar een meer beleidsmatige opzet van de voor-jaarsnota.
De voorzitter geeft een nader toelichting op het streven en de voortgang van de voor-jaarsnota de toekomst. Zijn waardering naar het apparaat, dat het een stap in de goede richting is, wordt door de commissie onderschreven.
De heer Van Keulen heeft problemen met de extra uitgaven voor het leerlingenvervoer. Enkhuizen geeft veel geld uit aan onderwijs. Dat is voor sommigen kennelijk nog niet goed genoeg. De heer Baan meldt dat het leerlingenvervoer een tekort laat zien van 3 ton op basis van een nieuw contract van het SOW met de vervoersmaatschappij. Er heeft een prijscorrectie plaatsgevonden vanwege de verhoging van de brandstofprijzen en de salarissen. Zijn afdeling wil nog eens een onderzoek loslaten op alternatieve vervoers-mogelijkheden. Er zijn echter wel wettelijke beperkingen.
De heer Van Keulen pleit voor goed Nederlands taalgebruik en buitenlandse leenwoor-den achterwege te laten.
Omtrent betaald parkeren is er steeds vanuit gegaan dat dit op 1 juli 2001 zou worden ingevoerd. Dat is zelfs vorige week nog bevestigd. Zijn fractie heeft altijd gepleit voor 1 januari 2002. Bovendien zijn de fabrikanten van apparatuur door de invoering van de Euro en de aanpassing van allerlei apparaten en de overweldigende vraag niet in staat op tijd te leveren. De voorzitter antwoordt dat het betaald parkeren een hoge prioriteit heeft. Deze week is rapportage uitgebracht met diverse bijlagen. Begin juli zal er voor-lichting plaatsvinden. Na de zomer vindt besluitvorming plaats. Het wordt inderdaad geen 1 juli, maar spreker is wel blij dat er druk op de datum is gezet.
De heer Van Keulen informeert naar de restauratie van de Waag. De voorzitter antwoordt dat Atelier Lelyveld op de begane grond is gevestigd en dat er plannen zijn uitgebracht. Tussen die plannen en de restauratie bestaat een spanningsveld. Er is uitvoerig gespro-ken met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Vorige week is er ambtelijk advies uitgebracht wat ook aan Lelyveld zal worden voorgelegd. Het duurt allemaal langer dan verwacht, maar dat komt voornamelijk door de kwetsbare interieuren. Spreker heeft zorg of het binnen het budget van f 725.000,- kan. Er zal mogelijk met de budgetten moeten worden geschoven.
De heer Boon deelt mede dat zijn fractie het raadsvoorstel op punt 3 niet zal steunen. Hij informeert tevens naar de verkoop van het gemeentelijk woningbezit. De voorzitter ant-woordt dat taxaties zijn verricht. Voor een paar sterke afwijkingen ten opzichte van de OZB-taxaties wordt er nog een derde taxatie verricht. De zittende bewoners hebben het eerste recht van koop, waarna Stichting Woondiensten in de gelegenheid wordt gesteld een bod uit te brengen. Vervolgens worden de resterende woningen op de vrije markt gebracht. Enkele strategische woningen, zoals de panden Breedstraat grenzend aan de locatie Bakker, worden voorlopig buiten de verkoop gehouden. De heer De Vlieger gaat in op een vraag over de bijzondere bijstand. Er staat daar een bepaald budget voor, maar door een verhoogde publieksvoorlichting is er een grotere vraag.De salarissen zijn vorig jaar bij de begroting ingeschat. De CAO kwam echter hoger uit. Op diverse andere `technische' vragen wordt door de heer De Vlieger antwoord gegeven. De voorzitter verzoekt de heer de Vlieger de antwoorden naar de raadsleden en de com-missieleden ROF te zenden, ook van hetgeen hier reeds is besproken. Hij concludeert dat het voorstel door kan naar de raad.


5.
Verkeersmaatregelen Westerstraat

De suggesties die zijn uitgebracht in de raadscommissie WEV worden afgewacht. Het voorstel wordt geagendeerd voor de raad.


6.
Aanvullend krediet herstel fietspad Andijk-Enkhuizen

De raadscommissie
adviseert positief.


7.
Voorbereidingsbesluit Zuiderhavendijk 106

De raadscommissie adviseert positief.


8.
Wijziging Verordening Marktgelden Enkhuizen 1999

De raadscommissie vraagt zich de zin af van dit raadsvoorstel. Moeten alle andere ver-ordeningen waarin guldens naar euro's worden omgezet dan ook niet worden herzien. De voorzitter verzoekt wethouder Dekker die vraag voor de raad te beantwoorden. Tevens wordt een vergelijkingsstaatje toegezegd.
De raadscommissie adviseert overigens positief.


9.
Krediet toeristische bewegwijzering

De voorzitter deelt mede dat er wel degelijk 3 offertes zijn aangevraagd. Desgevraagd deelt de heer Baan mede dat de minder toeristische attracties niet zijn opgenomen van-wege de beheersing van het aantal verwijzingen. Het wordt anders onleesbaar. De voor-zitter zegt dat het uiteindelijk om een keuze gaat. Als compromis zou nog eens bekeken kunnen worden of er enkele stadsplattegronden in de stad opgehangen kunnen worden. De maritieme erfgoedsroute staat ook in de begroting. Voorzien wordt in infozuilen. De toeristische bewegwijzering is het startpunt van een ontwikkeling. De toeristische routes worden ook opgewaardeerd.

Met betrekking tot het onderhoudscontract zal de betreffende afdeling via dit verslag worden verzocht erop toe te zien dat dat goed wordt uitgevoerd.

Binnen het krediet zijn ook posten verwerkt als voorbereidingskosten van de eigen dienst en het weghalen van de oude bewegwijzering. Voorafgaand aan de raadsbehandeling zal nog nadere informatie worden verstrekt m.b.t. de kredietaanvraag.

De heer Tesselaar vraagt zich af of het geheel niet uit de Trapreserve moet worden gedekt. Hij houdt fractieberaad voor.

De heer Wiersma memoreert dat het in het verleden mogelijk was voor f 1 een stads-plattegrond uit een automaat te kopen. Hij vraagt aandacht voor het verdraaien van de bordjes.

De raadscommissie adviseert positief.


10.
Overzicht Onvoorziene Uitgaven Nieuw beleid

Geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

10a.
Mechanische luchtbehandeling RSG-Enkhuizen

De heer Rieuwerts
stelt het op prijs dat het hele financiële plaatje van de nieuwbouw op
1 A4-tje wordt gezet. De heer De Vlieger zegt toe het beschikbare staatje daar op aan te passen.
De heer Boon verzoekt het kwantificeren van het terugwinnen van de energiekosten in beeld te brengen. De heer Baan geeft daarop een nadere toelichting. f 111.000,- komt voor eigen rekening van de RSG. Het levert hen een energiebesparing op van f 7.000,-. In het raadsvoorstel staat dat nadere info zal worden toegezonden.


11.
Rondvraag

Op vragen van de commissie antwoorden de voorzitter en de secretaris dat toekomstige vrije kavels voor Kadijken weer via loting onder notarieel toezicht zullen worden toege-wezen. Gelet op de verschillende bouwstromen zal de Ontwikkelingscombinatie dat doen en niet de gemeente. Er wordt eerst aan Enkhuizers verkocht en mochten er dan nog kavels overblijven aan de regio. De gemeente heeft bedongen dat een beperkt aantal kavels daarbuiten wordt gehouden en door de gemeente voor speciale omstandigheden zal worden toegewezen. Te denken valt aan een kavel voor een gehandicaptenwoning, een vestiging voor een tandarts e.d. Daarover zal in de commissie verantwoording worden afgelegd. "Gerede woonhuizen" van de ontwikkelaars zelf zullen in eerste instantie aan de Enkhuizer bevolking, dat wil zeggen via de regionale woningmarkt, worden aangeboden. Er wordt niet actief buiten de regio geacquireerd. Een en ander wordt in een realisatieovereenkomst vastgelegd.

De heer Van Keulen vindt dat een te groot deel naar projectbouw gaat en pleit voor meer vrije kavels.

De heer Van Keulen informeert naar de dwaze kleuren aan de gevel waarmee de Beachclub aandacht trekt. Het betreft hier een monument. Ook informeert hij of er niet iets gedaan kan worden aan het pandje aan het begin van de Westerstraat, ook een monument, waar de kap vanaf is en plat is afgedekt. De voorzitter en de secretaris delen mede dat de Beachclub onder de aandacht is. Zolang het pandje Westerstraat geen gevaar oplevert kan daar formeel niet tegen worden opgetreden.

De heer Rieuwerts informeert naar het verslag van de rekeningcommissie over de gemeentelijke begraafplaats. De voorzitter deelt mede dat met de voorzitter van de rekeningcommissie is afgesproken dat het verslag op 3 juli aan het college wordt aangeboden. Behandeling zal plaatsvinden in 2 termijnen na de vakantie, na inhoudelijke advisering door het college.


12.
Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.45 uur de vergadering.

T. van der Lee, secretaris.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie