Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag cie ruimtelijke ordening en financiËn Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 21-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Keywords: b&w

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN FINANCIËN GEHOUDEN IN HET STADHUIS VAN ENKHUIZEN OP 21 JUNI 2001
Aanwezig: voorzitter
secretaris
leden de heer S.P.M. de Vreeze
de heer T. van der Lee
de heer J. Van Keulen (D66)
de heer H.P.F. Bode (PvdA)
de heer W.M. Rieuwerts (VL/GL)
mevrouw H.Lok-Hörnemann (VL/GL)
de heer D. Wiersma (CDA)
de heer Th. de Geus (RPF/SGP)
de heer R.K.A. Boon (VVD)
de heer J. Tesselaar (EB)
Verder aanwezig: de heer Th. J. de Vlieger, productgroep BMO de heer E. Baan, productgroep SO
AGENDA
NR. ONDERWERP
Spreekrecht
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.


1.
Opening

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat de vaste voorzitter van deze raadscommissie, mevrouw Dekker, in verband met haar aanstaande benoeming als productgroepmanager Facilitair Bedrijf en mogelijke functieverstrengeling, het gepaster vond de raadscommissie niet voor te zitten. Hij verwijst naar haar brief en zal haar plaats voor deze gelegenheid innemen.
De voorzitter stelt voor raadsvoorstel 89 inzake de mechanische luchtbehandeling RSG-Enkhuizen als agendapunt 10a aan de agenda toe te voegen. Hoewel niet alle (plaats-vervangende) leden van de commissie het stuk hebben ontvangen stemt de commissie er mee in.


2
Verslag van de vergadering van 23 mei 2001

Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende besproken.

* Het overzicht kosten raadsuitje is niet in de leesmap aangetroffen. Het overzicht zal alsnog worden geleverd.
* Het VOC-project is niet op de agenda geplaatst. Er is voor gekozen informatie in de leesmap te voegen. De heer Baan licht een en ander nader toe. Medio september, wanneer er meer financiële zekerheid is zal er een centrale presentatie plaatsvinden.
* Ten aanzien van het appartementcomplex Kamper deelt de secretaris desgevraagd mede dat het kantoortje op het terrein niet opnieuw verhuurd zou mogen worden. Het terrein is in zijn geheel bedoeld voor parkeren, mede voor fase 2 van de uitbreiding. Hem is bekend dat er binnenkort een gesprek zal plaatsvinden.
* Eerder is toegezegd een besluitenlijst aan het verslag te koppelen. Wordt ter over-weging aan de nieuwe voorzitter meegegeven.


* Toegezegd is dat er een actuele lijst van woningzoekenden zou worden verstrekt. De toezegging zal alsnog worden nagekomen.
* De heer Van Keulen bepleit jongerenhuisvesting in de huursector voor de Fruittuinen.

* Onroerende Zaakbelasting Desgevraagd deelt de heer Boon mede dat er een aan-gepaste motie zal worden ingediend.
* De secretaris deelt mede dat de initiatiefnemers voor een jeugdherberg niet rond-komen met de eigenaar van het arbeidsbureau. In de lijn van eerdere besluitvorming wordt er volgende week woensdag een gewijzigde publicatie, inclusief beheerders-woning, geplaatst voor het naastgelegen voormalige politiebureau.


3a.
Stedenbouwkundige randvoorwaarden Westerstraat/Olifantsteiger voor de locatie autobedrijf Marc van der Molen

Desgevraagd deelt de secretaris het volgende mede. Vooralsnog zijn de buren nog niet geraadpleegd. Het betreffen hier randvoorwaarden, waarvoor eerst het gevoelen van de commissie wordt ingewonnen alvorens de planolo-gische procedure te starten. Bodemverontreiniging zal worden aangepakt via de geëigen-de procedures en via de geëigende kanalen.
De secretaris gaat tevens nader in op een vraag omtrent de te volgen procedure.
Deze stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn globaal van karakter en vormen voor de architect richting en uitdaging voor verdere uitwerking. Toegezegd wordt het herstel van de voorgevelrooilijn en het verdiept parkeren nadruk-kelijk in de samenvattende randvoorwaarden van paragraaf 4 op te nemen.
De commissie adviseert unaniem positief over de uitgebrachte stedenbouwkundige notitie.

3b.
Mondelinge toelichting op de wijze waarop de reactie van het gebied Noordwest Holland op de 5e nota over de Ruimtelijke Ordening tot stand is gekomen.

De secretaris
licht een ander toe. De commissie is er niet gelukkig mee dat de raad niet op enigerlei wijze betrokken is geweest bij de totstandkoming van de reactie. Het wordt door sommige commissieleden vreemd gevonden dat wel het bedrijfsleven, maar niet het maatschappelijk middenveld bij de reactie is betrokken. De voorzitter betreurt namens het college dat de raad er niet bij is betrokken, maar zegt dat het ook heel moeilijk zou zijn geweest om op korte termijn over zo'n dik boekwerk een eensluidende gezamenlijke reactie te verkrijgen. Mevrouw Lok en de heer Van Keulen verklaren dat hun fracties tegen een al te rigoureu-ze versterking van de Westfrisiaweg zijn. De secretaris zegt dat deze reactie onverlet laat dat individuele gemeenten en andere organisaties een eigen reactie hebben kunnen geven. Daarnaast is een gezamenlijke reactie toch sterker.


4.
Voorjaarsnota 2001

Door de late toezending hebben nog niet alle fracties de voorjaarsnota kunnen bespre-ken. De voorzitter verzoekt de commissie zoveel mogelijk de vragen te stellen. Tijdens de raadsbehandeling is er verder nog gelegenheid. De vragen zullen nu zoveel mogelijk worden beantwoord en anders tijdig schriftelijk.
Desgevraagd wordt medegedeeld dat het perceel Kruislaan nog steeds in beeld is om te worden ingericht als parkeerterrein. De heer Bode onderschrijft het streven naar een meer beleidsmatige opzet van de voor-jaarsnota.
De voorzitter geeft een nader toelichting op het streven en de voortgang van de voor-jaarsnota de toekomst. Zijn waardering naar het apparaat, dat het een stap in de goede richting is, wordt door de commissie onderschreven.
De heer Van Keulen heeft problemen met de extra uitgaven voor het leerlingenvervoer. Enkhuizen geeft veel geld uit aan onderwijs. Dat is voor sommigen kennelijk nog niet goed genoeg. De heer Baan meldt dat het leerlingenvervoer een tekort laat zien van 3 ton op basis van een nieuw contract van het SOW met de vervoersmaatschappij. Er heeft een prijscorrectie plaatsgevonden vanwege de verhoging van de brandstofprijzen en de salarissen. Zijn afdeling wil nog eens een onderzoek loslaten op alternatieve vervoers-mogelijkheden. Er zijn echter wel wettelijke beperkingen.
De heer Van Keulen pleit voor goed Nederlands taalgebruik en buitenlandse leenwoor-den achterwege te laten.
Omtrent betaald parkeren is er steeds vanuit gegaan dat dit op 1 juli 2001 zou worden ingevoerd. Dat is zelfs vorige week nog bevestigd. Zijn fractie heeft altijd gepleit voor 1 januari 2002. Bovendien zijn de fabrikanten van apparatuur door de invoering van de Euro en de aanpassing van allerlei apparaten en de overweldigende vraag niet in staat op tijd te leveren. De voorzitter antwoordt dat het betaald parkeren een hoge prioriteit heeft. Deze week is rapportage uitgebracht met diverse bijlagen. Begin juli zal er voor-lichting plaatsvinden. Na de zomer vindt besluitvorming plaats. Het wordt inderdaad geen 1 juli, maar spreker is wel blij dat er druk op de datum is gezet.
De heer Van Keulen informeert naar de restauratie van de Waag. De voorzitter antwoordt dat Atelier Lelyveld op de begane grond is gevestigd en dat er plannen zijn uitgebracht. Tussen die plannen en de restauratie bestaat een spanningsveld. Er is uitvoerig gespro-ken met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Vorige week is er ambtelijk advies uitgebracht wat ook aan Lelyveld zal worden voorgelegd. Het duurt allemaal langer dan verwacht, maar dat komt voornamelijk door de kwetsbare interieuren. Spreker heeft zorg of het binnen het budget van f 725.000,- kan. Er zal mogelijk met de budgetten moeten worden geschoven.
De heer Boon deelt mede dat zijn fractie het raadsvoorstel op punt 3 niet zal steunen. Hij informeert tevens naar de verkoop van het gemeentelijk woningbezit. De voorzitter ant-woordt dat taxaties zijn verricht. Voor een paar sterke afwijkingen ten opzichte van de OZB-taxaties wordt er nog een derde taxatie verricht. De zittende bewoners hebben het eerste recht van koop, waarna Stichting Woondiensten in de gelegenheid wordt gesteld een bod uit te brengen. Vervolgens worden de resterende woningen op de vrije markt gebracht. Enkele strategische woningen, zoals de panden Breedstraat grenzend aan de locatie Bakker, worden voorlopig buiten de verkoop gehouden. De heer De Vlieger gaat in op een vraag over de bijzondere bijstand. Er staat daar een bepaald budget voor, maar door een verhoogde publieksvoorlichting is er een grotere vraag.De salarissen zijn vorig jaar bij de begroting ingeschat. De CAO kwam echter hoger uit. Op diverse andere `technische' vragen wordt door de heer De Vlieger antwoord gegeven. De voorzitter verzoekt de heer de Vlieger de antwoorden naar de raadsleden en de com-missieleden ROF te zenden, ook van hetgeen hier reeds is besproken. Hij concludeert dat het voorstel door kan naar de raad.


5.
Verkeersmaatregelen Westerstraat

De suggesties die zijn uitgebracht in de raadscommissie WEV worden afgewacht. Het voorstel wordt geagendeerd voor de raad.


6.
Aanvullend krediet herstel fietspad Andijk-Enkhuizen

De raadscommissie
adviseert positief.


7.
Voorbereidingsbesluit Zuiderhavendijk 106

De raadscommissie adviseert positief.


8.
Wijziging Verordening Marktgelden Enkhuizen 1999

De raadscommissie vraagt zich de zin af van dit raadsvoorstel. Moeten alle andere ver-ordeningen waarin guldens naar euro's worden omgezet dan ook niet worden herzien. De voorzitter verzoekt wethouder Dekker die vraag voor de raad te beantwoorden. Tevens wordt een vergelijkingsstaatje toegezegd.
De raadscommissie adviseert overigens positief.


9.
Krediet toeristische bewegwijzering

De voorzitter deelt mede dat er wel degelijk 3 offertes zijn aangevraagd. Desgevraagd deelt de heer Baan mede dat de minder toeristische attracties niet zijn opgenomen van-wege de beheersing van het aantal verwijzingen. Het wordt anders onleesbaar. De voor-zitter zegt dat het uiteindelijk om een keuze gaat. Als compromis zou nog eens bekeken kunnen worden of er enkele stadsplattegronden in de stad opgehangen kunnen worden. De maritieme erfgoedsroute staat ook in de begroting. Voorzien wordt in infozuilen. De toeristische bewegwijzering is het startpunt van een ontwikkeling. De toeristische routes worden ook opgewaardeerd.

Met betrekking tot het onderhoudscontract zal de betreffende afdeling via dit verslag worden verzocht erop toe te zien dat dat goed wordt uitgevoerd.

Binnen het krediet zijn ook posten verwerkt als voorbereidingskosten van de eigen dienst en het weghalen van de oude bewegwijzering. Voorafgaand aan de raadsbehandeling zal nog nadere informatie worden verstrekt m.b.t. de kredietaanvraag.

De heer Tesselaar vraagt zich af of het geheel niet uit de Trapreserve moet worden gedekt. Hij houdt fractieberaad voor.

De heer Wiersma memoreert dat het in het verleden mogelijk was voor f 1 een stads-plattegrond uit een automaat te kopen. Hij vraagt aandacht voor het verdraaien van de bordjes.

De raadscommissie adviseert positief.


10.
Overzicht Onvoorziene Uitgaven Nieuw beleid

Geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

10a.
Mechanische luchtbehandeling RSG-Enkhuizen

De heer Rieuwerts
stelt het op prijs dat het hele financiële plaatje van de nieuwbouw op
1 A4-tje wordt gezet. De heer De Vlieger zegt toe het beschikbare staatje daar op aan te passen.
De heer Boon verzoekt het kwantificeren van het terugwinnen van de energiekosten in beeld te brengen. De heer Baan geeft daarop een nadere toelichting. f 111.000,- komt voor eigen rekening van de RSG. Het levert hen een energiebesparing op van f 7.000,-. In het raadsvoorstel staat dat nadere info zal worden toegezonden.


11.
Rondvraag

Op vragen van de commissie antwoorden de voorzitter en de secretaris dat toekomstige vrije kavels voor Kadijken weer via loting onder notarieel toezicht zullen worden toege-wezen. Gelet op de verschillende bouwstromen zal de Ontwikkelingscombinatie dat doen en niet de gemeente. Er wordt eerst aan Enkhuizers verkocht en mochten er dan nog kavels overblijven aan de regio. De gemeente heeft bedongen dat een beperkt aantal kavels daarbuiten wordt gehouden en door de gemeente voor speciale omstandigheden zal worden toegewezen. Te denken valt aan een kavel voor een gehandicaptenwoning, een vestiging voor een tandarts e.d. Daarover zal in de commissie verantwoording worden afgelegd. "Gerede woonhuizen" van de ontwikkelaars zelf zullen in eerste instantie aan de Enkhuizer bevolking, dat wil zeggen via de regionale woningmarkt, worden aangeboden. Er wordt niet actief buiten de regio geacquireerd. Een en ander wordt in een realisatieovereenkomst vastgelegd.

De heer Van Keulen vindt dat een te groot deel naar projectbouw gaat en pleit voor meer vrije kavels.

De heer Van Keulen informeert naar de dwaze kleuren aan de gevel waarmee de Beachclub aandacht trekt. Het betreft hier een monument. Ook informeert hij of er niet iets gedaan kan worden aan het pandje aan het begin van de Westerstraat, ook een monument, waar de kap vanaf is en plat is afgedekt. De voorzitter en de secretaris delen mede dat de Beachclub onder de aandacht is. Zolang het pandje Westerstraat geen gevaar oplevert kan daar formeel niet tegen worden opgetreden.

De heer Rieuwerts informeert naar het verslag van de rekeningcommissie over de gemeentelijke begraafplaats. De voorzitter deelt mede dat met de voorzitter van de rekeningcommissie is afgesproken dat het verslag op 3 juli aan het college wordt aangeboden. Behandeling zal plaatsvinden in 2 termijnen na de vakantie, na inhoudelijke advisering door het college.


12.
Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.45 uur de vergadering.

T. van der Lee, secretaris.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...