Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe regelingen destructiewet na kritiek Rekenkamer

Datum nieuwsfeit: 22-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM. 2001/2180
datum
22-06-2001

onderwerp
Destructie
TRC 2001/6331 doorkiesnummer

bijlagen
2

Geachte Voorzitter,

Met deze brief wil ik u, mede namens de minister van Algemene Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, informeren over afspraken die wij hebben gemaakt inzake de verantwoordelijkheid voor de zorg van het destructiebeleid. Tevens bericht ik u over de stand van zaken ten aanzien van een nieuw kostendekkend financieringssysteem voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers van landbouwhuisdieren. Ook informeer ik u over de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) over de Destructiewet (Kamerstukken II, 2000-2001, 27 495, nrs. 1-2). Tenslotte informeer ik u over de ingevolge de Destructiewet vereiste goedkeuring van de tarieven voor de verwerking van slachtafvallen voor het tweede kwartaal van 2001.

up

datum
22-06-2001

kenmerk
VVM. 2001/2180

bijlage

1. Overbrenging eerste verantwoordelijkheid voor de Destructiewet De Destructiewet heeft tot doel materiaal van dierlijke herkomst onschadelijk te maken en randvoorwaarden te formuleren waaronder dit materiaal tot nuttige producten verwerkt kan worden, bijvoorbeeld tot grondstof voor diervoeders. De crises rondom BSE, de varkenspest en de MKZ hebben er evenwel toe geleid dat het onschadelijk maken van dit materiaal door de destructoren een steeds belangrijkere rol is gaan vervullen bij de dierziektebestrijding. Veranderende regelgeving ten aanzien van het gebruik van diermeel heeft ertoe geleid dat toepassing in voeders voor landbouwhuisdieren in beginsel niet langer mogelijk is. Ik verwijs u in dit verband naar mijn brief van 19 maart jl. over de gevolgen van de BSE-maatregelen (Kamerstukken II, 2000-2001, 24 668, nr. 57). Inmiddels wordt nagedacht over geheel andere toepassingen van diermeel, zoals het bijstoken in energiecentrales.
Gezien deze ontwikkelingen ligt het voor de hand dat de primaire verantwoordelijkheid voor het beleid en de regelgeving in het kader van de Destructiewet geheel bij de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij komt te liggen: de klemmende noodzaak van een snelle en effectieve dierziektebestrijding en de samenhang van de in het kader van de Destructiewet te nemen maatregelen met de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren dwingen daartoe. Ik zal met mijn collega van VWS nadere afspraken maken over de overbrenging van de primaire verantwoordelijkheid voor de zorg voor het destructiebeleid. Het streven is de formele overdracht van de primaire verantwoordelijkheid op 1 oktober 2001 te laten plaatsvinden.
Tegen deze achtergrond wil ik u tevens informeren over de wijze waarop ik de motie- Waalkens van 23 november 2000 (Kamerstukken II, 2000-2001, 24 668, nr. 48) wil uitwerken. In deze motie is de regering verzocht te komen tot een nieuw kostendekkend financieringssysteem voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers van landbouwhuisdieren. Daarbij is de regering gevraagd het volksgezondheidsaspect als gevolg van illegale dumping uitdrukkelijk mee te wegen in de vormgeving van een dergelijk systeem. Laatstelijk is met de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over dit onderwerp gesproken tijdens het algemeen overleg inzake destructie van 29 maart jl. Het aanvaarden van de primaire verantwoordelijkheid voor de Destructiewet is voor mij een goede aanleiding mij fundamenteel te bezinnen op de wijze waarop deze wet kan worden ingepast in en verbonden met de andere wettelijke kaders waarvoor ik verantwoordelijkheid draag, zoals de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Ook bij de ontwikkeling van een nieuw financieringssysteem voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers zal aan de onderlinge relatie tussen de verschillende wettelijke kaders en de daarbij behorende
financieringsmogelijkheden aandacht moeten worden besteed. Het uitwerken van een nieuw systeem zal daarom enige tijd meer vergen dan verwacht. Mijn inzet is erop gericht de Tweede Kamer over twee maanden nader te informeren over de contouren van een nieuw financieringssysteem betreffende het ophalen van kadavers. Het is mijn bedoeling om een nieuw systeem op 1 januari 2002 te laten ingaan, dit ook afhankelijk van noodzakelijke aanpassing van wetgeving. Tot dat moment zal ik het huidige regime voortzetten. Dat betekent dat de veehouders tot 1 januari 2002 in plaats van een kostendekkend tarief een eigen bijdrage van f. 23,25 (excl. BTW) per stop betalen voor het ophalen van kadavers van landbouwhuisdieren. Gezien de harde klappen die de veehouders in de afgelopen periode door de MKZ-crisis hebben opgelopen, biedt deze tussenstap voor hen ook enig soelaas. Voor de overheid betekent een en ander een extra kostenpost van ongeveer 20 miljoen gulden, te betalen voor de periode 1 juli tot 1 januari a.s. De dekking hiervoor wordt gevonden in de BSE-gelden. De hoge tarieven voor het ophalen en verwerken van kadavers zijn het gevolg van de BSE-maatregelen eind vorig jaar waarbij kadavers als specifiek hoog risicomateriaal zijn aangemerkt. Over de besteding van de BSE-gelden heb ik u in eerdergenoemde brief van 19 maart jl. geïnformeerd.
2. Overzicht maatregelen naar aanleiding van het ARK-rapport destructiewet
Zoals toegezegd in het algemeen overleg op 29 maart 2001, zend ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van het rapport Destructiewet van de Algemene Rekenkamer (Bijlage I). 3. Ontwerp-regeling inzake de tariefvoorstellen van Rendac BV tweede kwartaal 2001
Inzake de tariefvoorstellen van Rendac BV voor het tweede kwartaal van 2001 bied ik u hierbij een concept-regeling aan (Bijlage II). Ik deel u mede dat de minister van VWS en ik voornemens zijn hieraan onze instemming te verlenen.

Artikel 21 van de Destructiewet regelt de vergoeding die de destructor (Rendac BV) in rekening kan brengen bij de aanbieder van SRM. Het vierde lid van artikel 21 bepaalt dat de tariefstelling en de wijzigingen daarvan jaarlijks instemming behoeven van de minister van VWS en mij. Alvorens instemming wordt verleend, wordt het voornemen daartoe schriftelijk medegedeeld aan de beide Kamers der Staten-Generaal. Instemming wordt niet eerder verleend dan nadat vier weken zijn verstreken na die mededeling.

In het algemeen overleg van 29 maart 2001 inzake destructie hebben de vaste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ingestemd met mijn voorstel om de hoogte van de tarieven voor het ophalen en vernietigen van kadavers, zoals vastgesteld voor het eerste kwartaal van 2001, te handhaven voor het tweede kwartaal. Voor het ophalen van alle kadavers van landbouwhuisdieren wordt derhalve een tarief voorgesteld van f 23,25 excl. BTW (f 27,67 incl. BTW) per ophaalbeurt, ongeacht het aantal kadavers per ophaalbeurt. De overheid zal hier wederom het verschil tussen de opbrengst van deze tarieven en de werkelijke kostprijs van het ophalen, voorbewerken en vernietigen vergoeden aan Rendac BV. Dit is in een contract tussen Rendac BV en de Staat vastgelegd. Voor slachtafvallen hebben voornoemde Kamercommissies voorgesteld, in tegenstelling tot hetgeen in het eerste kwartaal gold, een kostendekkend tariefvoorstel in te stellen. De kosten voor het ophalen en vernietigen van slachtafvalllen zijn hierdoor, vergeleken met het eerste kwartaal van 2001, omhoog gegaan. Daartegenover staat dat door het aanzienlijk grotere aanbod de efficiency van het ophaal- en voorbewerkingstraject is toegenomen, waardoor de kosten per ton SRM-afval uiteindelijk met ca. 20% zijn afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Voor dit afval geldt dat de kleine leveranciers per ophaling worden ingedeeld in een staffel met vijf gewichtscategorieën, tot een maximum van f 140,- exclusief BTW per stop (f 166,60 inclusief BTW). Grote slachterijen betalen f 270,- per ton, exclusief BTW ( f 321,30 inclusief BTW). Per ton aangevoerd bloed brengt Rendac BV aan de slachterijen een tarief in rekening van f 161,- exclusief BTW (f 191,59 inclusief BTW).

Zowel de Accountantsdienst van mijn ministerie als die van VWS zijn met de door Rendac BV voorgestelde kosten, de hoeveelheden, het aantal aanbieders en de ophaalbeurten van SRM akkoord gegaan.

Mocht ik binnen vier weken na dagtekening van deze brief geen reactie van u hebben ontvangen, dan zal ik de voorliggende tarieven in de Staatscourant bekend laten maken.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
Overzicht tbv Tweede Kamer stand van zaken nav rapport Destructiewet Algemene Rekenkamer (PDF-formaat, 64 Kb)

ZIE HET ORIGINELE BERICHT VOOR OPHALEN VAN PDF-BESTANDEN

Ontwerp-regeling inzake de tariefvoorstellen van Rendac BV tweede kwartaal 2001 (Niet in elektronische vorm beschikbaar)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie