Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe regelingen destructiewet na kritiek Rekenkamer

Datum nieuwsfeit: 22-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM. 2001/2180
datum
22-06-2001

onderwerp
Destructie
TRC 2001/6331 doorkiesnummer

bijlagen
2

Geachte Voorzitter,

Met deze brief wil ik u, mede namens de minister van Algemene Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, informeren over afspraken die wij hebben gemaakt inzake de verantwoordelijkheid voor de zorg van het destructiebeleid. Tevens bericht ik u over de stand van zaken ten aanzien van een nieuw kostendekkend financieringssysteem voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers van landbouwhuisdieren. Ook informeer ik u over de maatregelen die getroffen zijn naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) over de Destructiewet (Kamerstukken II, 2000-2001, 27 495, nrs. 1-2). Tenslotte informeer ik u over de ingevolge de Destructiewet vereiste goedkeuring van de tarieven voor de verwerking van slachtafvallen voor het tweede kwartaal van 2001.

up

datum
22-06-2001

kenmerk
VVM. 2001/2180

bijlage

1. Overbrenging eerste verantwoordelijkheid voor de Destructiewet De Destructiewet heeft tot doel materiaal van dierlijke herkomst onschadelijk te maken en randvoorwaarden te formuleren waaronder dit materiaal tot nuttige producten verwerkt kan worden, bijvoorbeeld tot grondstof voor diervoeders. De crises rondom BSE, de varkenspest en de MKZ hebben er evenwel toe geleid dat het onschadelijk maken van dit materiaal door de destructoren een steeds belangrijkere rol is gaan vervullen bij de dierziektebestrijding. Veranderende regelgeving ten aanzien van het gebruik van diermeel heeft ertoe geleid dat toepassing in voeders voor landbouwhuisdieren in beginsel niet langer mogelijk is. Ik verwijs u in dit verband naar mijn brief van 19 maart jl. over de gevolgen van de BSE-maatregelen (Kamerstukken II, 2000-2001, 24 668, nr. 57). Inmiddels wordt nagedacht over geheel andere toepassingen van diermeel, zoals het bijstoken in energiecentrales.
Gezien deze ontwikkelingen ligt het voor de hand dat de primaire verantwoordelijkheid voor het beleid en de regelgeving in het kader van de Destructiewet geheel bij de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij komt te liggen: de klemmende noodzaak van een snelle en effectieve dierziektebestrijding en de samenhang van de in het kader van de Destructiewet te nemen maatregelen met de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren dwingen daartoe. Ik zal met mijn collega van VWS nadere afspraken maken over de overbrenging van de primaire verantwoordelijkheid voor de zorg voor het destructiebeleid. Het streven is de formele overdracht van de primaire verantwoordelijkheid op 1 oktober 2001 te laten plaatsvinden.
Tegen deze achtergrond wil ik u tevens informeren over de wijze waarop ik de motie- Waalkens van 23 november 2000 (Kamerstukken II, 2000-2001, 24 668, nr. 48) wil uitwerken. In deze motie is de regering verzocht te komen tot een nieuw kostendekkend financieringssysteem voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers van landbouwhuisdieren. Daarbij is de regering gevraagd het volksgezondheidsaspect als gevolg van illegale dumping uitdrukkelijk mee te wegen in de vormgeving van een dergelijk systeem. Laatstelijk is met de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over dit onderwerp gesproken tijdens het algemeen overleg inzake destructie van 29 maart jl. Het aanvaarden van de primaire verantwoordelijkheid voor de Destructiewet is voor mij een goede aanleiding mij fundamenteel te bezinnen op de wijze waarop deze wet kan worden ingepast in en verbonden met de andere wettelijke kaders waarvoor ik verantwoordelijkheid draag, zoals de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Ook bij de ontwikkeling van een nieuw financieringssysteem voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers zal aan de onderlinge relatie tussen de verschillende wettelijke kaders en de daarbij behorende
financieringsmogelijkheden aandacht moeten worden besteed. Het uitwerken van een nieuw systeem zal daarom enige tijd meer vergen dan verwacht. Mijn inzet is erop gericht de Tweede Kamer over twee maanden nader te informeren over de contouren van een nieuw financieringssysteem betreffende het ophalen van kadavers. Het is mijn bedoeling om een nieuw systeem op 1 januari 2002 te laten ingaan, dit ook afhankelijk van noodzakelijke aanpassing van wetgeving. Tot dat moment zal ik het huidige regime voortzetten. Dat betekent dat de veehouders tot 1 januari 2002 in plaats van een kostendekkend tarief een eigen bijdrage van f. 23,25 (excl. BTW) per stop betalen voor het ophalen van kadavers van landbouwhuisdieren. Gezien de harde klappen die de veehouders in de afgelopen periode door de MKZ-crisis hebben opgelopen, biedt deze tussenstap voor hen ook enig soelaas. Voor de overheid betekent een en ander een extra kostenpost van ongeveer 20 miljoen gulden, te betalen voor de periode 1 juli tot 1 januari a.s. De dekking hiervoor wordt gevonden in de BSE-gelden. De hoge tarieven voor het ophalen en verwerken van kadavers zijn het gevolg van de BSE-maatregelen eind vorig jaar waarbij kadavers als specifiek hoog risicomateriaal zijn aangemerkt. Over de besteding van de BSE-gelden heb ik u in eerdergenoemde brief van 19 maart jl. geïnformeerd.
2. Overzicht maatregelen naar aanleiding van het ARK-rapport destructiewet
Zoals toegezegd in het algemeen overleg op 29 maart 2001, zend ik u, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot de maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van het rapport Destructiewet van de Algemene Rekenkamer (Bijlage I). 3. Ontwerp-regeling inzake de tariefvoorstellen van Rendac BV tweede kwartaal 2001
Inzake de tariefvoorstellen van Rendac BV voor het tweede kwartaal van 2001 bied ik u hierbij een concept-regeling aan (Bijlage II). Ik deel u mede dat de minister van VWS en ik voornemens zijn hieraan onze instemming te verlenen.

Artikel 21 van de Destructiewet regelt de vergoeding die de destructor (Rendac BV) in rekening kan brengen bij de aanbieder van SRM. Het vierde lid van artikel 21 bepaalt dat de tariefstelling en de wijzigingen daarvan jaarlijks instemming behoeven van de minister van VWS en mij. Alvorens instemming wordt verleend, wordt het voornemen daartoe schriftelijk medegedeeld aan de beide Kamers der Staten-Generaal. Instemming wordt niet eerder verleend dan nadat vier weken zijn verstreken na die mededeling.

In het algemeen overleg van 29 maart 2001 inzake destructie hebben de vaste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ingestemd met mijn voorstel om de hoogte van de tarieven voor het ophalen en vernietigen van kadavers, zoals vastgesteld voor het eerste kwartaal van 2001, te handhaven voor het tweede kwartaal. Voor het ophalen van alle kadavers van landbouwhuisdieren wordt derhalve een tarief voorgesteld van f 23,25 excl. BTW (f 27,67 incl. BTW) per ophaalbeurt, ongeacht het aantal kadavers per ophaalbeurt. De overheid zal hier wederom het verschil tussen de opbrengst van deze tarieven en de werkelijke kostprijs van het ophalen, voorbewerken en vernietigen vergoeden aan Rendac BV. Dit is in een contract tussen Rendac BV en de Staat vastgelegd. Voor slachtafvallen hebben voornoemde Kamercommissies voorgesteld, in tegenstelling tot hetgeen in het eerste kwartaal gold, een kostendekkend tariefvoorstel in te stellen. De kosten voor het ophalen en vernietigen van slachtafvalllen zijn hierdoor, vergeleken met het eerste kwartaal van 2001, omhoog gegaan. Daartegenover staat dat door het aanzienlijk grotere aanbod de efficiency van het ophaal- en voorbewerkingstraject is toegenomen, waardoor de kosten per ton SRM-afval uiteindelijk met ca. 20% zijn afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Voor dit afval geldt dat de kleine leveranciers per ophaling worden ingedeeld in een staffel met vijf gewichtscategorieën, tot een maximum van f 140,- exclusief BTW per stop (f 166,60 inclusief BTW). Grote slachterijen betalen f 270,- per ton, exclusief BTW ( f 321,30 inclusief BTW). Per ton aangevoerd bloed brengt Rendac BV aan de slachterijen een tarief in rekening van f 161,- exclusief BTW (f 191,59 inclusief BTW).

Zowel de Accountantsdienst van mijn ministerie als die van VWS zijn met de door Rendac BV voorgestelde kosten, de hoeveelheden, het aantal aanbieders en de ophaalbeurten van SRM akkoord gegaan.

Mocht ik binnen vier weken na dagtekening van deze brief geen reactie van u hebben ontvangen, dan zal ik de voorliggende tarieven in de Staatscourant bekend laten maken.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
Overzicht tbv Tweede Kamer stand van zaken nav rapport Destructiewet Algemene Rekenkamer (PDF-formaat, 64 Kb)

ZIE HET ORIGINELE BERICHT VOOR OPHALEN VAN PDF-BESTANDEN

Ontwerp-regeling inzake de tariefvoorstellen van Rendac BV tweede kwartaal 2001 (Niet in elektronische vorm beschikbaar)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...