Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over de Chipknip

Datum nieuwsfeit: 22-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Antwoorden op Kamervragen over de ChipknipDe Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk

22 juni 2001 23 maart 2001/ FM 2001-489 U

2000108390
Onderwerp
Vragen van de leden Hindriks en Witteveen-Hevinga over de Chipknip.

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Economische Zaken, de antwoorden op de vragen van de leden Hindriks en Witteveen-Hevinga, die mij werden toegestuurd bij brief van 23 maart 2001 onder nummer 2000108390.

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het artikel1 met betrekking tot de Chipknip? Zo ja, hoe beoordeelt u de kennelijke bedreiging van de invoering van de Chipknip?

Antwoord

Ik heb kennis genomen van het betreffende artikel in het Financieele Dagblad van 20 maart jongstleden.

De invoering van de Chipknip moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van het beleid dat onder meer gericht is op het bevorderen van het gebruik van maatschappelijk efficiënte betaalwijzen. Door de groei van betaalinstrumenten als het pinnen is het efficiënt gebruik van betaalmiddelen, waarvan de verwerking relatief weinig kosten met zich meebrengt, de laatste jaren verder toegenomen. In de toekomst zou met name een toenemend gebruik van chipcards de efficiëntie van het betalingsverkeer verder kunnen verbeteren.

Het ontbreken van een gemeenschappelijke standaard voor chipcard technologie vormde tot nu toe een belemmering voor het integrerend vermogen van de cards, zowel voor de integratie van de verschillende functies als de integratie over verschillende domeinen zoals onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, rekeningrijden, authentificatie op verschillende velden, etc. Tegen deze achtergrond vormt de totstandkoming van één infrastructuur voor chippen, als vervolg op een eerder door de banken gesloten convenant, geen bedreiging maar een noodzakelijke ontwikkeling en een goede stap in de richting van verdergaande uniformering op Europees niveau. Uniformering is evenwel niet voldoende. Ook aan de vraagkant moeten voldoende prikkels voor consumenten en toonbankinstellingen bestaan. Daarbij gaat het niet alleen om de relatieve prijs van de verschillende betaalmogelijkheden en een juiste tariefstructuur, maar ook om voldoende betaalmogelijkheden voor chipcardhouders.

Vraag 2

Heeft u contact gehad met MBK-Nederland? Wat waren de uitkomsten van eventuele gevoerde gesprekken rond dit onderwerp?

Antwoord Met MKB-Nederland en andere vertegenwoordigers van de detailhandel is bij verschillende gelegenheden gesproken. Op 30 maart jongstleden is op een door DNB georganiseerde brede conferentie over de toekomstige ontwikkeling van het betalingsverkeer uitgebreid met betrokken partijen (waaronder detailhandel, banken en Interpay) gesproken over de institutionele setting van betaalsystemen en de tariefstructuren. De conferentie vloeide voort uit een eerdere bespreking met deze partijen over de aanpassing van pinautomaten aan de euro, waaruit bleek dat er behoefte was aan een bredere discussie over het elektronisch betalen.

Overeenstemming bestaat over het streven de ontwikkeling gericht op grotere doelmatigheid van het betalingsverkeer voort te zetten. Tijdens de conferentie is onder meer van de kant van de retailorganisaties naar voren gebracht dat verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. Afgesproken is dat knelpunten die verband houden met het elektronisch betalen en de introductie van de euro zoveel mogelijk op korte termijn zullen worden aangepakt. Banken en toonbankinstellingen bevestigden bij deze gelegenheid hun commitment aan de conclusie van de vergadering van het Nationaal Forum voor de introductie van de euro op 20 maart 2001, waarbij is afgesproken dat het Forum in de voorlichtingscampagne zal wijzen op de belangrijke vangnetfunctie van pinnen en, voor kleinere betalingen, chippen bij de invoering van de chartale euro.

Vraag 3 Hoe beoordeelt u het aan toonbankinstellingen in rekening gebrachte tarief? Indien u van oordeel bent dat dit tarief brede invoering in de weg staat, bent u dan van plan maatregelen te nemen om lagere tarieven te bewerkstelligen? Zo ja, welke maatregelen?

Antwoord

De hoogte van de tarieven kan mede een factor zijn voor het succes van de acceptatie van de chipknip door de detailhandel. Het is ook voor de financiële instellingen van belang dat deze technologie breed wordt geaccepteerd door de detailhandel. Daaruit voortvloeiende schaalvoordelen zouden kunnen leiden tot lagere prijzen. Met het akkoord om de Chipper op te laten gaan in de Chipknip worden de tarieven volgend jaar verlaagd met 25%, terwijl Interpay onlangs een korting op de PIN-tarieven introduceerde van 5 tot maximaal 20%, afhankelijk van de feitelijke toename van de PIN-betalingen. Overigens is de prijs van meerdere factoren afhankelijk.

Vraag 4 Hoe beoordeelt u de marktwerking nu er sprake is van het aanbieden van een enkele technologie met kennelijk afgestemde tarieven? Bent u voornemens nader onderzoek te entameren naar kartelvorming door banken rond bancaire producten en diensten? Zo nee, waarom niet, mede gezien de noodkreet van MKB-Nederland? Zo ja, hoe luidt de onderzoeksvraag?

Antwoord

De ontwikkeling naar grotere doelmatigheid van het betalingsverkeer waaronder brede invoering van het chippen, dient te worden voortgezet, rekening houdend met de positie van de verschillende partijen. Hierbij spelen factoren als marktwerking, tariefstructuren, gebruiksgemak voor de consument, transparantie, standaardisatie en technologische ontwikkelingen een belangrijke rol. Zoals u bericht bij brief van 27 april jongstleden heeft de Minister van Financiën met het oog hierop de Nederlandsche Bank gevraagd een rapport op te stellen over tariefstructuren en infrastructuur in het betalingsverkeer voor particuliere en zakelijke consumenten. Hiertoe is inmiddels een werkgroep samengesteld die bestaat uit de president van De Nederlandsche Bank, de heer Wellink, als voorzitter, de voorzitters van de raden van bestuur van banken, de voorzitter en de directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de directievoorzitter van Interpay, met waarnemers van de Ministeries van Financiën en Economische Zaken. Dit laat overigens onverlet de eigenstandige beleidsverantwoordelijkheid van beide ministeries en de bevoegdheden van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa). In het onderzoek zullen de opvattingen en ervaringen van de detailhandel en andere relevante partijen worden betrokken. Daartoe zal de Nederlandsche Bank een aantal bijeenkomsten met marktpartijen beleggen. Over de resultaten van dit onderzoek zult u separaat worden geïnformeerd.

Vraag 5

Hoe beoordeelt u de stellingname van de NMa? Bent u voornemens de NMa te bewegen tot actiever optreden gericht op lagere prijzen voor gebruikers van bancaire diensten en producten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waaruit zou dit actieve optreden kunnen bestaan?

Antwoord

De NMa is als onafhankelijke toezichthouder belast met de uitvoering en toepassing van de Mededingingswet. Zo houdt de NMa onder meer toezicht op het kartelverbod en het verbod misbruik te maken van een economische machtspositie. Indien marktpartijen aanleiding hebben te menen dat sprake is van een overtreding van de Mededingingswet kunnen zij een klacht indienen bij de NMa. De NMa beslist vervolgens zelf of zij op grond van de klacht aanleiding ziet een onderzoek in te stellen. Naar ik heb vernomen is de NMa in gesprek met MKB-Nederland naar aanleiding van klachten van leden van MKB-Nederland over diverse aspecten van het betalingsverkeer, en onderzoekt de NMa in hoeverre die mededingingsrechtelijke oorzaken zouden kunnen hebben.

De Minister van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...