Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NAVO-operatie in Mace

Datum nieuwsfeit: 25-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=417272Ministerie van Ministerie van

Buitenlandse Zaken Defensie

Postbus 20061 Postbus 20701

2500 EB 's-Gravenhage 2500 ES 's-Gravenhage

Telefoon 070-3486486 Telefoon 070-3188188

Aan:

de Voorzitter van de

Tweede Kamer der

Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR 's-Gravenhage

I.a.a.:

de Voorzitter van de

Eerste Kamer der

Staten-Generaal

Binnenhof 22

2513 AA 's-Gravenhage

Uw brief Uw kenmerk Ons nummer Datum

DVB/CV-198/01 25 juni 2001

Onderwerp

Nederlands aanbod voor planningsdoeleinden t.b.v. NAVO-operatie in Macedonië

Zeer geachte Voorzitter,

Ten vervolge op de kennisgeving die Uw Kamer op 21 juni jl. is toegegaan (DVB/CV-195/01), informeren ondertekenaars U hierbij dat het Kabinet ermee heeft ingestemd om,
uitsluitend voor planningsdoeleinden
, een Nederlandse bijdrage aan de mogelijke NAVO-operatie 'Essential Harvest' in Macedonië aan te bieden. Deze operatie heeft tot doel de etnisch-Albanese extremisten van het zogenoemde Albanese bevrijdingsleger (UCK-M) te ontwapenen op basis van vrijwilligheid.

Met deze brief beogen ondergetekenden de Kamer zo tijdig en volledig mogelijk in te lichten. Hierbij zij aangetekend dat het hierbij niet gaat om een besluit tot uitzending, waarover de regering krachtens artikel 100 lid 1 van de Grondwet gehouden is de Kamer te informeren alvorens tot inzet wordt overgegaan. Het Nederlands aanbod staat uitdrukkelijk onder voorbehoud van verdere politieke besluitvorming, waarbij de aandachtspunten uit het Toetsingskader zullen worden gehanteerd.

Deze brief gaat achtereenvolgens in op de situatie in Macedonië, de besluitvorming in de NAVO en de aard van het Nederlandse aanbod.

De situatie in Macedonië

De dialoog met de leiders van de vier belangrijkste politieke partijen over uitstaande interetnische kwesties, die op 14 juni is gestart onder leiding van President Trajkovski, heeft vooralsnog geen concrete resultaten opgeleverd.

De dialoog wordt bemoeilijkt door een combinatie van factoren: nieuwe eisen van de etnisch Albanese partijen en de neiging bij een deel van de regering een militaire oplossing na te streven. De Algemene Raad van de EU heeft op 25 juni jl. in een gesprek met de Macedonische minister van Buitenlandse Zaken benadrukt dat een militaire oplossing uitgesloten is en wederom aangeboden de Macedonische regering met expertise bij te staan. Er is dringend behoefte aan een uitgewerkt scenario van de EU, inclusief "sticks and carrots". Een dergelijk politiek plan vraagt om een goede afstemming met de NAVO en de OVSE.

De crisis in Macedonië duurt voort. Het totaal aantal vluchtelingen en ontheemden, waarvoor een eerste opvang is gevonden, bedraagt inmiddels circa 85.000. De schade aan de Macedonische economie zou volgens schattingen van de regering opgelopen zijn tot DM 800 miljoen. Zorgwekkend is ook dat op grote schaal wapens zijn uitgereikt aan reservisten van het Macedonische leger, voor het overgrote deel Slavische Macedoniërs.

Besluitvorming in de NAVO

De NAVO heeft op 20 juni jl. ingestemd met het 'concept of operations' voor de operatie 'Essential Harvest' en de militaire autoriteiten van het bondgenootschap opgedragen een gedetailleerd operatieplan uit te werken. Dit plan zal de komende dagen worden besproken in de militaire en politieke organen van het bondgenootschap.

Het plan voorziet in de inzet van een NAVO-troepenmacht ter grootte van ongeveer één brigade (drie manoeuvrebataljons met ondersteunende eenheden, in totaal circa 3.000 militairen), die belast zal worden met de inrichting van een aantal wapenverzamelpunten. Met het oog op de samenstelling van die brigade heeft de NAVO-Raad inmiddels ook het 'force generation process' geactiveerd. De bondgenoten, dus ook Nederland, is verzocht om uiterlijk maandag 25 juni a.s.,12.00 uur een indicatie te geven van de aard en omvang van hun mogelijke bijdrage in geval de NAVO-Raad besluit tot uitvoering van het thans in voorbereiding zijnde operatieplan.

Aan de tenuitvoerlegging van het operatieplan zijn door de NAVO de volgende voorwaarden verbonden: een staakt-het-vuren van de kant van het UCK-M en de Macedonische strijdkrachten, een geloofwaardig politiek akkoord tussen de Macedonische Slavische en Albanese politieke partijen, en de uitdrukkelijke beperking van de operatie tot het verzamelen van de vrijwillig door het UCK-M ingeleverde wapens. De voorziene tijdsduur van de operatie bedraagt in beginsel 30 dagen. Het besluit over te gaan tot de tenuitvoerlegging van het operatieplan is afhankelijk van de goedkeuring door de NAVO-Raad. Hierover zult U tezijnertijd nadere informatie ontvangen.

Nederlandse aanbod

Met het oog op een eventuele Nederlandse militaire bijdrage aan de operatie 'Essential Harvest' gaan de gedachten van de regering uit naar een aanbod voor planningsdoeleinden van een eenheid ter grootte van een versterkte infanteriecompagnie, uitgerust met gepantserde wielvoertuigen (Patria) en een eigen logistiek element. Volgens een eerste schatting zijn daarvoor 250 militairen nodig. Uitgangspunt daarbij is dat maximaal gebruik kan worden gemaakt van internationale operationele en logistieke steun.

De Regering zal u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

DE MINISTER VAN DE MINISTER VAN

BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE,

J.J. van Aartsen mr. F.H.G. de Grave

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie