Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Defensie op kamervragen over project Milsatcom

Datum nieuwsfeit: 25-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden


Project Milsatcom

25-06-2001

Antwoorden op Kamervragen van de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer naar aanleiding van brief nr. M2001000710 d.d. 9 maart 2001 van Staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over het project Militaire Satellietcommunicatie. (M2001002797)

1. In hoeverre zijn er afwijkingen in de behoefte aan militaire satellietcommunicatie van Frankrijk en Duitsland enerzijds en Nederland anderzijds?

2. Waarom wordt er in het kader van het EVDB niet samengewerkt op het gebied van militaire satellietcommunicatie?

13. Waarom bestaat in Nederland zon sterke behoefte aan EHF-satcom en in andere Europese landen (Italië, Spanje en kleinere Europese landen) in het geheel niet? Hoe voorzien deze landen in hun communicatiebehoefte en is deze mogelijkheid ook voor Nederland overwogen?

18. Wordt in het Frans-Duitse Master-project tevens EHF opgenomen?

In kwalitatieve zin zijn er geen afwijkingen in de behoefte aan militaire satellietcommunicatie van Frankrijk en Duitsland enerzijds en Nederland anderzijds. Zowel Frankrijk en Duitsland als Nederland hebben behoefte aan een combinatie van SHF-satcom en EHF-satcom; zij voorzien er echter op een andere manier in. Frankrijk, dat beschikt over een nationale satcom-industrie, werkt samen met Duitsland aan een eigen programma, het Master-project.

Evenals Frankrijk, Duitsland en Nederland hebben andere Europese landen naast SHF-satcom behoefte aan EHF-satcom. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk, mede met het oog op het behoud van interoperabiliteit met de Verenigde Staten, evenals Nederland behoefte aan EHF-capaciteit vanaf 2007. Zoals in de C2-brief is gemeld, is Londen voornemens een MOU met de Verenigde Staten te sluiten om de mogelijkheid tot deelneming aan het Advanced EHF-programma open te houden. Andere Europese landen die beschikken over een eigen satcom-industrie, zoals Italië en Spanje, zullen zich naar verwachting in belangrijke mate laten leiden door industriële belangen. De (kleinere) Europese landen die niet beschikken over een eigen satcom-industrie, volgen de ontwikkelingen bij de grotere bondgenoten en zullen zich aansluiten bij een van de nationale programmas.

Nederland zoekt voor de behoefte aan SHF-satcom (ruim tweederde deel van de totale Milsatcombehoefte) aansluiting bij een Europese partner. Voor EHF-satcom ligt de situatie anders. In het Frans-Duitse Master-programma zal weliswaar enige vorm van EHF-satcom worden opgenomen, maar gezien de technologische achterstand in Europa op dit gebied moet het uitgesloten worden geacht dat Frankrijk, al dan niet samen met Duitsland, al in 2007 zal beschikken over eigen EHF-satcom die gelijkwaardig is aan en interoperabel met het Advanced EHF-systeem van de Verenigde Staten. Daarom biedt de keuze voor het Amerikaanse EHF-traject de beste mogelijkheid dat Nederland in 2007 beschikt over EHF-satcom, met bovendien de kleinste financiële en technische risicos.

3. Kan de regering een overzicht geven van de huidige stand van zaken ten aanzien van het kortetermijndeel van het project Militaire Satellietcommunicatie (Milsatcom)? Wat is op dit moment het daaraan verbonden kostenplaatje?

Midden 2000 is een Request for Quotation gestuurd aan de industrie voor het kortetermijndeel, exclusief de bouwkundige infrastructuur van het ankerstation in het Lauwersmeergebied. Naar verwachting zal de verwervingsvoorbereiding van dit projectdeel midden 2001 worden voltooid en zal de Kamer enige tijd later over de resultaten ervan worden geïnformeerd. De projectplanning gaat uit van het sluiten van een contract eind 2001. De bouw van het ankerstation in het Lauwersmeergebied is in mei van dit jaar aanbesteed. Volledige ingebruikneming van het kortetermijndeel is voor eind 2003 voorzien.

Zoals gemeld in de Defensiebegroting 2001 is op dit moment voor het eerste deel van het Milsatcom-project een budget geraamd van f 91,7 miljoen (prijspeil 2000). Het verschil tussen de huidige raming en de in de C1-brief geraamde f 88,5 miljoen wordt veroorzaakt door prijspeil- en valutakoersaanpassingen.

4. De herijking van de behoefte aan militaire satellietcapaciteit komt voort uit de vastgestelde toename van elektronische dreiging tegen satcomverbindingen. Waaruit bestaat deze dreiging precies en waarvandaan is deze met name afkomstig?

5. Tegen de achtergrond van welk niveau van elektronische oorlogvoering bij mogelijke tegenpartijen moet het project Milsatcom worden beoordeeld?

De herijking van de behoefte is niet alleen het gevolg van een nieuwe evaluatie van de elektronische dreiging, maar vooral van een nieuwe schatting van de totale kwantitatieve behoefte aan militaire satellietcapaciteit vanaf 2007.

De elektronische dreiging bestaat uit de mogelijkheden om informatie die met behulp van satellieten wordt overgedragen, te onderscheppen en te storen. Hiervoor wordt ook gebruikgemaakt van satcom-technologie. Verschillende dreigingsstudies tonen aan dat de dreiging toeneemt omdat enerzijds de beschikbaarheid van satcom-technologie overal ter wereld toeneemt, en anderzijds bij vredesafdwingende operaties de afstand tot de potentiële tegenstander kleiner is dan in traditionele conflictscenarios. Hierdoor is de kans groter dat de potentiële tegenstander zich binnen dezelfde (satelliet-)bundel bevindt.

6. Is er een relatie tussen het project Milsatcom zoals nu voorzien en het Amerikaanse Missile Defense en/of het ruimere kader van Theatre Missile Defense?

Neen.

7. In de B-brief (25 886, nr. 1) werd gemeld dat de huidige satellietsystemen in 2003 aan het einde van hun levensduur zijn terwijl in de C-2 brief ingebruikname van het nieuwe systeem in 2007 wordt voorzien. Op welke wijze zal in de tussenliggende periode in de behoefte aan satcom in eigen beheer worden voorzien?

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben lanceerprogrammas in uitvoering voor zogenaamde gapfillers. Dit zijn satellieten die nagenoeg identiek zijn aan die van de huidige generatie en die in de behoefte aan satellietcapaciteit in de tussenliggende periode (2003-2007) zullen voorzien. In die periode wordt in de Nederlandse behoefte aan militaire satcom in eigen beheer voorzien door de verwerving van capaciteit op deze Britse en Franse gapfillers. Met het Verenigd Koninkrijk is daartoe onlangs een Memorandum of Understanding (MOU) gesloten. Een soortgelijke overeenkomst met Frankrijk wordt voorbereid.

8. Tot hoever na 2007 kunnen de Super High Frequency (SHF)-satcomterminals waarover de Koninklijke marine nu beschikt gebruikt worden?

Er wordt van uitgegaan dat de scheepsterminals gedurende de gehele levensduur van de bestaande scheepsklassen kunnen worden gebruikt. Dit houdt in dat deze systemen vanaf ongeveer 2010 gefaseerd met de uitdienststelling van de schepen buiten gebruik zullen worden genomen. Zo nodig zullen modificaties worden uitgevoerd om de bruikbaarheid van de terminals te waarborgen.

9. In de C-1 brief van november 1999 (25 886, nr. 3) wordt gemeld dat het langetermijndeel van het project zal lopen tot 2026. In de C-2 brief echter wordt gesproken over een projectperiode tot 2018. Waardoor wordt dit verschil veroorzaakt? Heeft dit ook gevolgen voor de kosten van het langetermijndeel van het project Milsatcom?

23. Op grond waarvan wordt uitgegaan van een gebruiksperiode van 25 jaar (tot 2032) als de operationele levensduur van satellieten 10 tot 12 jaar (tot 2018) bedraagt?

De C1-brief handelt voornamelijk over het grondsegment, de C2-brief vooral over het ruimtesegment (de satellietcapaciteit). De verschillende projectperioden worden verklaard door de verschillen in de verwachte gebruiksduur van beide segmenten. Omdat de verwachte gebruiksperiode van het grondsegment met 25 jaar aanzienlijk langer is dan die van een satelliet (12 jaar), zal bij de volgende satellietvervanging het grondsegment nog in gebruik zijn. De verschillen hebben geen gevolgen voor de projectkosten.

10. Hoe moet de stijging binnen enkele jaren van een voorziene behoefte van 13,1 Mega Bits per seconde (MBps) naar een behoefte van 28 MBps worden verklaard?

De stijging van de voorziene behoefte aan satcomcapaciteit hangt samen met de explosieve stijging van het gebruik van satcom. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de introductie van nieuwe technieken zoals Video Tele Conferencing en anderzijds door de sterke toename van het gebruik van informatietechnologie voor operationele en bestuurlijke toepassingen.

11. Hoe zeker is het dat de capaciteit per satelliet zo sterk zal toenemen dat volledig kostenneutraal in de toegenomen behoefte aan satcomcapaciteit voor Defensie kan worden voorzien? Zal de toegenomen behoefte aan capaciteit niet gewoon leiden tot een kostenverhoging?

Zekerheid hierover kan niet worden gegeven. Wel heeft de lange- termijnstudie aangetoond dat de capaciteit per satelliet als gevolg van technologische ontwikkelingen toeneemt. Hierdoor nemen de kosten van satellietcapaciteit navenant af.

12. Indien Nederland deel zou nemen aan het Amerikaanse Advanced processed Extreme High Frequency (AEHF)-programma, wanneer zou het dan kunnen beschikken over processed Extreme High Frequency (EHF)-satcom?

Volgens de huidige projectplanning wordt de eerste AEHF-satelliet waartoe Nederland toegang kan krijgen, eind 2006 gelanceerd. Dit houdt in dat Nederland in de loop van 2007 zal kunnen gebruikmaken van EHF-satcom binnen het vereiste dekkingsgebied.

14. Hoe moeten de totale investeringskosten zoals genoemd op pagina 4 worden gerelateerd aan de totale kosten zoals vermeld op pagina 6?

De investeringskosten op pagina 4 van de C2-brief hebben uitsluitend betrekking op de verwerving van het EHF-ruimtesegment. De totale kosten op pagina 6 van de brief betreffen de investerings- en exploitatiekosten voor het EHF- en het SHF-ruimtesegment.

15. Waarom is gerekend met een dollarkoers van f 2,20? Ligt deze koers nu al niet hoger?

In de C2-brief is voor de aan de dollar te relateren projectdelen uitgegaan van de in overleg met het ministerie van Financiën vastgestelde meerjarige plankoers voor de Amerikaanse dollar van f 2,20. Zoals aangegeven in de C2-brief ben ik voornemens voor het AEHF-programma nog dit jaar een MOU te sluiten met de Amerikaanse overheid. Hiervoor zal een termijndollarcontract worden gesloten. Op dat moment zal de werkelijke koers worden bepaald. Indien daartoe aanleiding bestaat zal het projectbudget worden verhoogd.

16. Wat levert de investering van f 87,6 miljoen concreet op?

De investering van f 87,6 miljoen levert het gebruiksrecht op van de operationele Advanced EHF-satelliet conform de in de C2-brief genoemde behoefte gedurende de beoogde levensduur van de satelliet.

17. Zijn de voorziene kosten voor SHF-satellietcapaciteit alleen gebaseerd op het goedkoopste (Frans-Duitse) project? Is hiermee automatisch voor dit project gekozen? Wat zijn de kosten en voordelen van lease bij het andere (Britse) project? Is deze capaciteit op tijd beschikbaar?

19. Kan de regering nader motiveren waarom Nederland niet wil deelnemen aan het Frans-Duitse Master-project?

21. Moet op grond van het aanzienlijke kostenverschil tussen de koop-lease optie en de koop-koop optie worden verondersteld dat de regering een voorkeur heeft voor de koop-koop optie?

Het Frans-Duitse Master-project is een serieuze kandidaat voor de invulling van de Nederlandse behoefte aan SHF-satcom. Hierbij kan de benodigde capaciteit worden gekocht of geleased. De voorziene kosten voor SHF-satellietcapaciteit in de C2-brief betreffen deelneming aan het Master-project in de koopoptie.

De kosten van lease bij het Britse Skynet 5-programma zijn afhankelijk van de door Nederland gewenste vrijheid van handelen. Hoewel de exacte kosten nu niet bekend zijn, is uit het antwoord op de Request for Information gebleken dat deze beduidend hoger liggen dan de kosten van lease bij het Frans-Duitse Master-project. In beginsel is ook de Britse capaciteit op tijd beschikbaar.

De keuze van het SHF-ruimtesegment zal worden gemaakt in de verwervingsvoorbereidingsfase van het langetermijndeel van het project Milsatcom, op basis van de resultaten van nog te versturen Requests for Quotation. De keuze zal in de D2-brief aan de Kamer worden voorgelegd.

20. Hebben de Verenigde Staten geen satcom-capaciteit in het Caraïbisch gebied waarvan de Nederlandse en Amerikaanse eenheden gezamenlijk gebruik kunnen maken?

Het Caraïbisch gebied valt onder de dekking van de satcom-systemen die door de Verenigde Staten worden gebruikt. Er is echter sprake van een beperkte reservecapaciteit. Uit de reactie op de Request for Information voor het SHF-ruimtesegment bleek dat de Verenigde Staten geen mogelijkheid kunnen bieden om structureel in de Nederlandse behoefte te voorzien.

22. De verwachte kosten van het langetermijndeel van het project liggen 50 tot 100 miljoen gulden hoger dan in de B-brief aangekondigd. Wat is de voornaamste reden van deze kostenverhoging? Waaruit zullen de hogere kosten gefinancierd worden?

De kostenverhoging van het langetermijndeel wordt voor een deel veroorzaakt door de nieuwe behoefte aan EHF-satellietcapaciteit en door de behoefte aan aanvullende terminals voor de Koninklijke landmacht. Daarnaast is de behoefte aan satcom-terminals voor het Korps Mariniers en de aanvullende behoefte aan scheepsterminals aan het project toegevoegd. Er is ruimte gevonden voor de financiering van de hogere uitgaven van het langetermijndeel door een herfasering van de investeringsplannen bij de krijgsmachtdelen.

24. Zal voor het ondertekenen van een eventueel Memorandum of Understanding (MoU) met de Verenigde Staten over deelneming aan het AEHF-programma duidelijkheid zijn over workshare en een eventuele compensatieovereenkomst? Zo ja, zal de Kamer hiervan nog op de hoogte worden gesteld?

Met de betrokken industrieën wordt nog overleg gevoerd over de wijze waarop de participatie en/of compensatie zal worden vormgegeven. In overleg met het ministerie van Economische Zaken zal worden vastgesteld wanneer hierover voldoende zekerheid bestaat. Deze zekerheid is een van de voorwaarden voor het ondertekenen van het MOU met de Verenigde Staten over deelneming aan het Advanced EHF-programma. Pas indien aan alle voorwaarden op het gebied van product, tijd en geld is voldaan zal ik het MOU sluiten. In dat geval zal de Kamer achteraf over de aspecten van participatie en compensatie worden geïnformeerd. Indien aan een of meer voorwaarden niet kan worden voldaan, zal ik u hierover van te voren in kennis stellen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...