Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit stimulering aankoop schone auto's

Datum nieuwsfeit: 25-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Uitvoeringsregeling tijdelijke fiscale stimulering van deUitvoeringsregeling tijdelijke fiscale stimulering van de aankoop van schone personenautos en bestelautos

Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen

Regeling van de staatssecretaris van Financiën van 25 juni 2001, nr. WV2001/385M, Stcrt. nr. 122

Gelet op artikel 2, negende lid, van de Wet tijdelijke fiscale stimulering van de aankoop van schone personenautos en bestelautos;

Besluit:

Artikel 1

Deze regeling geeft uitvoering aan artikel 2, negende lid, van de Wet tijdelijke fiscale stimulering van de aankoop van schone personenautos en bestelautos.

Artikel 2

Deze regeling verstaat onder wet: de Wet tijdelijke fiscale stimulering van de aankoop van schone personenautos en bestelautos.

Artikel 3


1. Het aantonen als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de wet geschiedt door overlegging van het goedkeuringsformulier bedoeld in bijlage X behorende bij Richtlijn nr. 70/220/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de luchtverontreiniging door gassen afkomstig van motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen (PbEG L 76), zoals deze luidt na de wijziging bij Richtlijn nr. 2001/1/EG van het Europese Parlement en de Raad van Europese Gemeenschappen van 22 januari 2001 (PbEG L 35).


2. Indien het voldoen aan de in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de wet bedoelde emissiegrenswaarden niet blijkt uit het in het eerste lid bedoelde goedkeuringsformulier zelf, kan het aantonen daarvan tot en met 31 december 2001 geschieden door overlegging van het bij het goedkeuringsformulier behorende testrapport. Het testrapportnummer dient volledig overeen te komen met het nummer dat is vermeld op het goedkeuringsformulier.

Artikel 4


1. Met betrekking tot bestelautos die getest zijn overeenkomstig Richtlijn 88/77/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
3 december 1987 inzake de onderlinge aanpassing van wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de emissie van gasvormige verontreinigingen door dieselmotoren bestemd voor het aandrijven van voertuigen (PbEG L 36), zoals deze luidt na de wijziging bij Richtlijn nr. 1999/96/EG van het Europese Parlement en de Raad van Europese Gemeenschappen van 13 december 1999 (PbEG L 44), worden de gestelde grenswaarden in rij B1, rij B2 en rij C van de tabellen in punt 6.2.1 van bijlage 1 van deze richtlijn gelijkgesteld met de in artikel 2, tweede lid, van de wet bedoelde grenswaarden.

2. Het aantonen dat een bestelauto voldoet aan de grenswaarden in rij B1, rij B2 en rij C van de tabellen in punt 6.2.1 van bijlage 1 van de in het eerste lid bedoelde richtlijn dient te geschieden door overlegging van het goedkeuringsformulier bedoeld in bijlage VI behorende bij Richtlijn nr. 1999/96/EG van het Europese Parlement en de Raad van Europese Gemeenschappen van 13 december 1999 (PbEG L 44).

Artikel 5


1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2001.


2. Deze regeling kan worden aangehaald als Uitvoeringsregeling tijdelijke fiscale stimulering van de aankoop van schone personenautos en bestelautos.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën,

Toelichting

Algemeen

Met ingang van 1 juli 2001 treedt de Wet tijdelijke fiscale stimulering van de aankoop van schone personenautos en bestelautos (hierna genoemd: de wet) in werking.

Op grond van artikel 2, negende lid, van de wet kunnen nadere regels ter uitvoering van de wet worden gesteld. Deze regeling strekt daartoe.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 3

In het eerste lid is vastgelegd welk document moet worden overgelegd om aan te tonen dat een personenauto of een bestelauto voldoet aan de in artikel 2, tweede lid, van de wet aangegeven emissienormen. Dat is het goedkeuringsformulier bedoeld in bijlage X behorende bij Richtlijn nr. 70/220/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de luchtverontreiniging door gassen afkomstig van motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen (PbEG L76), het zogenoemde emissiecertificaat.

Het kan voorkomen dat op het moment van inwerkingtreding van de wet en deze regeling niet in alle voorkomende gevallen de emissies bij de zogenoemde koude test aan de hand van de in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de wet bedoelde proef door de desbetreffende keuringsinstanties (kunnen) zijn vermeld in het zogenoemde emissiecertificaat. Derhalve bepaalt het tweede lid dat, in afwijking van het eerste lid, in deze gevallen het testrapport kan worden overgelegd mits dit testrapport correspondeert met het emissiecertificaat van de desbetreffende auto.

Artikel 4

Met betrekking tot bepaalde zwaardere bestelautos is het toegestaan dat deze worden getest op grond van de bepalingen voor vrachtautos van Richtlijn 1988/77/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van
3 december 1987 inzake de onderlinge aanpassing van wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de emissie van gasvormige verontreinigingen door dieselmotoren bestemd voor het aandrijven van voertuigen (PbEG L 36). Aangezien de desbetreffende emissiegrenswaarden gelijkwaardig zijn aan de grenswaarden voor bestelautos bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de wet worden zij daarmee gelijkgesteld.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie