Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Laatste nieuws Raad voor Financiële Verhoudingen

Datum nieuwsfeit: 26-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Raad voor Financiële Verhoudingen
Zoek soortgelijke berichten
Raad voor Financiële Verhoudingen

Datum laatste wijziging: 26 juni 2001

1. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Raad voor de financiële verhoudingen aangeboden. In de brief gaat de minister in op:
+ het ontstaan van de Raad voor de financiële verhoudingen;
+ tijdige betrokkenheid van de Raad;
+ verhouding tot de Raad voor het openbaar bestuur;
+ samenstelling van de Raad;

+ en relatie met het departement van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het oordeel draagt een positief karakter. Het belang van deskundige advisering door de Raad wordt nog eens benadrukt. Met name wordt gewezen op het belang van een vroegtijdige betrokkenheid van de Raad bij beleidsprocessen om effectief te kunnen adviseren. (TK 2000-2001, 27400, VII, Nr.49.)


2. Op zijn vergadering van dinsdag 19 juni jl. heeft de Raad een aantal uit te brengen adviezen gesproken:

+ een concept-advies over de herverdeling onderwijshuisvesting in Aalburg

+ een notitie over de junicirculaires van provincie en gemeentefonds

+ Artikel 12 Gouda

+ Artikel 12 Boskoop

+ het conceptadvies over de Wet op de jeugdzorg

3. In een aparte adviesaanvraag is de Raad gevraagd advies uit te brengen over de vraag of er een gegronde aanleiding is om de gemeente Aalburg op het terrein van haar onderwijshuisvesting tegemoet te komen? Indien ja, wat adviseert de Raad in dat geval? De Raad komt tot de conclusie dat nog binnen het gemeentefonds nog op andere wijze er grond is de gemeente Aalburg te compenseren voor het door de gemeente ervaarde nadeel als gevolg van de decentralisatie onderwijshuisvesting. Het advies is vanaf deze site te downloaden.


4. De inhoud van de junicirculaire is voor de Raad aanleiding om opeen later tijdstip nog eens van gedachten te wisselen over de normeringsmethodiek, de toedeling van de accressen, de onderbouwing van herverdeeloperaties, de stabiliteit van de ramingen en dergelijke. De uitkomst van deze discussie is mogelijk aanleiding voor een spontaan advies.


5. De behandeling van de artikel 12- rapporten van Gouda en Boskoop is in de Raad afgerond. In beide adviezen zal de Raad ook een aantal meer algemene zaken aan de orde stellen. De adviezen zijn binnenkort op deze site beschikbaar.


6. Het advies over de Wet op de jeugdzorg zal binnenkort verschijnen. De overgang naar een vraaggestuurde bekostiging in de jeugdzorg vraagt om een meer evenwichtige verdeling van taken, bevoegdheden en middelen dan nu uit het concept-voorontwerp blijkt. Voor een effectieve en efficiënte taakuitvoering is het wenselijk dat provincies de beleidsvrijheid krijgen die past bij de (financiële) risicos die zij lopen.


7. Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest zoals een notitie over het integraal waterbeleid en een notitie over het Grote stedenbeleid zullen in een later stadium pas leiden tot adviezen. Beide adviezen zullen in samenwerking met de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) tot stand komen.


8. Voor de volgende vergadering van 12 juli a.s. staat de wijziging van de stadsvernieuwingssleutel binnen het gemeentefonds op de agenda. De omvang van de stadsvernieuwing neemt als gevolg van eerdere besluitvorming af. Daarmee dient ook de compensatie binnen het gemeentefonds voor het eigen gemeentelijk aandeel verminderen. Voor een deel staan daar nieuwe taakstellingen in het kader van herstructurering tegenover. Zowel de omvang als de verdeling daarvan wijken echter af van de tot nu toe gehanteerde stadsvernieuwingssleutel in het gemeentefonds. Afhankelijk van de te kiezen variant kan dit voor met name de grote stadsvernieuwingsgemeenten leiden tot aanzienlijke herverdeeleffecten.


9. Het Jaarrapport 2001 Trends in de financiële verhoudingen van de Rfv is uit. Het jaarverslag 2000 maakt onderdeel uit van het Jaarrapport. Het Jaarrapport is te vinden als PDF-file onder publicaties en is daarvan te downloaden. In het Jaarrapport wordt verwezen naar het rapport van COELO. Dit rapport kan worden opgevraagd middels de website van COELO, www.coelo.nl.
10. Het kabinet heeft het advies van Rfv over het artikel 12-beleid overgenomen. Concreet betekent dit een verlaging van het toegangskaartje tot 120% van het rekentarief en een aanscherping van het preventieve artikel 12-beleid. In het Algemeen Overleg van 15 mei heeft de Tweede Kamer hiermee ingestemd. Het Rfv advies is ook op deze site te vinden. Zie verder TK 27 400, nr. 13.


11. De reactie op het advies over het BTW-compensatiefonds is bekend. Minister Zalm (Fin) gaat in zijn brief aan de Tweede Kamer uitvoerig in op het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over de conclusies uit het Cebeon-rapport 'Bepaling uitneemformules Gemeente- en Provinciefonds in verband met introductie BTW-compensatiefonds'. De aanbevelingen van de Raad worden in belangrijke mate gedeeld door de minister. Zie TK 27 293 nr. 9. Het advies van de Raad is vanaf deze site te raadplegen.


12. De Raad heeft geadviseerd over de Nota Grondbeleid. De Raad wijst ordening. Het advies is vanaf deze site te downloaden.
13. In zijn advies over de Wet basisvoorziening kinderopvang wijst de basisvoorziening. Het advies is van deze te downloaden.
14. Op de voorjaarsvergadering van de FAMO op 11 mei in Nieuwegein
15. Op het secretariaat bestaat momenteel nog steeds een vacature voor een adviesmedewerker (BBRA schaal 11). De voorkeur gaat uit naar een medewerker met enige kennis van en/of affiniteit met de financiële verhoudingen. Nadere informatie is beschikbaar op het secretariaat (telefoon: 070 - 426 7540).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie