Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zevende zitting van associatieraad Europese Unie-Slowakije

Datum nieuwsfeit: 26-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Union
Zoek soortgelijke berichten
European Union

EU - SLOVAK REPUBLIC : ASSOCIATION COUNCIL / 7TH MEETING

Press Release: Luxembourg (26-06-2001) - Press: 270 - Nr: 2015/01


Luxemburg,
26 juni 2001

UE-SK 2015/01 (Presse 270)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

ZEVENDE ZITTING VAN DE ASSOCIATIERAAD

EUROPESE UNIE-SLOWAKIJE

(Luxemburg, 26 juni 2001)

GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN DE PERS


1. De Associatieraad EU-Slowakije heeft op dinsdag 26 juni 2001 zijn zevende zitting gehouden. Mevrouw Anna LINDH, minister van Buitenlandse Zaken van Zweden en fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie, nam het voorzitterschap waar. De heer Eduard KUKAN, minister van Buitenlandse Zaken van Slowakije, leidde de Slowaakse delegatie. De heer Günter VERHEUGEN, het voor de uitbreiding bevoegde Commissielid, en de heer VAN DAELE, ambassadeur, permanent vertegenwoordiger van België bij de EU, namen eveneens deel aan de delegatie van de EU (trojka). De Associatieraad was ingenomen met de conclusies van de Europese Raad van Göteborg, die bevestigd heeft dat het uitbreidingsproces geen weg terug kent. Hij nam nota van de verklaring van de Europese Raad dat, als het toewerken naar het halen van de toetredingscriteria geen vertraging oploopt, het draaiboek het mogelijk zou moeten maken de toetredingsonderhandelingen voor de kandidaat-lidstaten die klaar zijn, eind 2002 te voltooien. De doelstelling is dat zij als lidstaten deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2004. Tegen die achtergrond bood de zitting van de Associatieraad een geschikte gelegenheid om na te gaan hoeveel vooruitgang Slowakije in het kader van de pretoetredingsstrategie heeft geboekt en om zich te beraden op de prioriteiten van de verdere werkzaamheden in het kader van de Europa-overeenkomst.

2. De Associatieraad bezag de stand van de voorbereiding van Slowakije op de toetreding in het licht van het periodiek verslag over 2000 van de Europese Commissie, dat in november 2000 is uitgebracht, het herziene partnerschap voor de toetreding, dat in december 1999 is vastgesteld, en het Slowaakse derde herziene nationale programma voor de overname van het acquis, dat in mei 2001 is aangenomen.
Wat de politieke criteria van Kopenhagen betreft, verheugde het de Associatieraad in het bijzonder dat Slowakije in februari 2001 grondwetswijzigingen heeft aangenomen die onder meer moeten bijdragen tot de versterking van het gerechtelijk apparaat. Het verheugde de Associatieraad ook dat Slowakije het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden heeft ondertekend en dat het Slowaakse Parlement dat handvest in juni 2001 heeft bekrachtigd. De Associatieraad nam er terzelfder tijd nota van dat verdere inspanningen nodig blijven om in de praktijk concrete vorderingen te maken wat betreft de verbetering van de situatie van de Roma en de bestrijding van corruptie. Met betrekking tot de economische criteria beklemtoonde de Associatieraad dat de macro-economische stabilisatie moet worden versterkt en dat de structurele hervormingen van de Slowaakse economie moeten worden voortgezet, waaronder een vastberaden toepassing van de reeds aangevangen hervormingen, met name in de banksector en in het bedrijfsleven. De Associatieraad nam nota van de recente vorderingen van Slowakije bij de privatisering van de banksector. De Associatieraad wees op het belang van het stimuleren van directe buitenlandse investeringen, in het bijzonder door een verbeterd kader van stabiliteit, rechtszekerheid en transparantie. In dit verband nam de Associatieraad nota van de aanzienlijke groei van directe buitenlandse investeringen in Slowakije in 2000. De Associatieraad sprak zijn voldoening uit over de aanzienlijke vooruitgang van Slowakije bij de afstemming van zijn wetgeving op het acquis, in het bijzonder wat betreft de aanneming van wetten op het gebied van de interne markt die het kapitaalverkeer, de financiële markten, de bestrijding van het witwassen van geld, anti-trustregels en chemische stoffen bestrijken, en van de wijzigingen van de wet op de centrale bank. De Associatieraad was ook ingenomen met de vorderingen van Slowakije met betrekking tot de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties en de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten. De Associatieraad moedigde Slowakije aan, zich te concentreren op de daadwerkelijke toepassing van de onlangs aangenomen wetten en zijn inspanningen op te voeren om de administratieve capaciteit te verbeteren, zodat het acquis communautaire op het tijdstip van toetreding kan worden toegepast en gehandhaafd. Hij beklemtoonde in het bijzonder het belang van de hervorming van het ambtelijk apparaat en, parallel daaraan, het proces van regionalisering en decentralisering.
De Associatieraad was verheugd over de verbintenis van de Slowaakse regering om de twee VVR 440-230-reactoren in de kerncentrale van Bohunice uiterlijk in respectievelijk 2006 en 2008 te sluiten, en keek uit naar de goedkeuring en uitvoering van het ontmantelingsplan, dat verdere bijdragen van donoren aan het internationale steunfonds voor de ontmanteling van Bohunice mogelijk zal maken.

3. De Associatieraad nam er nota van dat de toepassing van de Europa-overeenkomst vlot verloopt en dat de handelsbetrekkingen tussen de EU en Slowakije zich positief blijven ontwikkelen. De Associatieraad nam er kennis van dat de in 1999 door Slowakije ingevoerde extra invoerheffing overeenkomstig het geplande tijdschema tegen januari 2001 geleidelijk was opgeheven en sprak de hoop uit dat de opheffing van die extra heffing een positief effect zal hebben op de bilaterale handel.
De Associatieraad was verheugd over de overeenkomst tussen de EU en Slowakije inzake wederzijdse concessies op landbouwgebied, die sinds 1 juli 2000 in de vorm van autonome handelsmaatregelen is uitgevoerd, en keek uit naar de start van een nieuwe onderhandelingsronde voor de verdere liberalisering van de handel in landbouwproducten.
De Associatieraad nam tot zijn tevredenheid nota van de aanneming door de Slowaakse regering van wijzigingen van de wet betreffende de staatssteun en onderstreepte het belang van een deugdelijke afstemming op, en een daarop aansluitende uitvoering van, de communautaire regelgeving inzake staatssteun. In dit verband onderstreepte de Associatieraad het belang van zijn onlangs aangenomen besluit betreffende de verlenging met vijf jaar van de behandeling van het grondgebied van Slowakije als een streek waaraan overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder a), staatssteun mag worden toegekend, en nam er nota van dat de procedures voor de aanneming van een besluit betreffende de uitvoeringsbepalingen inzake staatssteun reeds goed gevorderd zijn. De Associatieraad constateerde met voldoening dat onderhandelingen zijn geopend over een protocol bij de Europa-overeenkomst betreffende de overeenstemmingsbeoordeling (PECA) en wees op het belang van de PECA's voor de vergemakkelijking van de handel door een "vervroegde uitbreiding" van de interne markt vóór de toetreding.
De Associatieraad was verheugd over de deelname van Slowakije, overeenkomstig de desbetreffende besluiten van de Associatieraad, aan de volgende communautaire programma's: Socrates II, Leonardo da Vinci II, Jeugd, Save II en het vijfde kaderprogramma voor onderzoek. De Associatieraad was ook verheugd over de voltooiing van de onderhandelingen met het oog op de deelname van Slowakije aan het Europees Milieuagentschap; zodra de overeenkomst is geratificeerd en in werking getreden, zal Slowakije lid worden van dat agentschap.
De Associatieraad memoreerde de aanneming van zijn besluit van december 2000 inzake de instelling van een gemengde raadplegingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen en van de economische en sociale belangengroepen van Slowakije. De Associatieraad nam kennis van de aanzienlijke stijging van de pretoetredingssteun aan Slowakije en andere kandidaat-lidstaten vanaf 2000 en verheugde zich over de indicatieve toewijzingen voor Slowakije in het kader van de nieuwe programma's inzake steun voor de landbouw en de plattelandsontwikkeling (SAPARD) en structuurbeleid (ISPA). Voorts wees de Associatieraad op de waardevolle bijdrage van de Europese Investeringsbank, die steun verleent aan door overheids- en particuliere instanties geïnitieerde prioritaire investeringen. Wat het PHARE-programma betreft, nam de Associatieraad er nota van dat Slowakije in 2001 ongeveer 43,5 miljoen euro zou kunnen ontvangen uit hoofde van het nationale programma, met inbegrip van een verbintenis om Slowakije te laten deelnemen aan communautaire programmas en instanties, en nog eens zon 12 miljoen euro voor de programmas voor grensoverschrijdende samenwerking met Oostenrijk, Hongarije en Polen.

4. De Associatieraad wisselde van gedachten over enkele internationale aangelegenheden van gemeenschappelijk belang. Hij beklemtoonde het belang van regionale stabiliteit en betrekkingen van goed nabuurschap en constateerde met voldoening dat het buitenlands en veiligheidsbeleid van Slowakije voortdurend gericht is op dat van de EU. De Associatieraad was ingenomen met het Slowaakse beleid van regionale samenwerking, met inbegrip van een actieve deelname aan het Stabiliteitspact en andere internationale fora, zoals de Visegrad-groep en het Midden-Europees Initiatief.
5. Tot besluit sprak de Associatieraad zijn vertrouwen uit in de ontwikkeling van de betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst en beklemtoonde hij de cruciale rol van die overeenkomst in afwachting van de toetreding van Slowakije tot de Europese Unie.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...