Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zevende zitting van associatieraad Europese Unie-Slowakije

Datum nieuwsfeit: 26-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Union
Zoek soortgelijke berichten
European Union

EU - SLOVAK REPUBLIC : ASSOCIATION COUNCIL / 7TH MEETING

Press Release: Luxembourg (26-06-2001) - Press: 270 - Nr: 2015/01


Luxemburg,
26 juni 2001

UE-SK 2015/01 (Presse 270)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

ZEVENDE ZITTING VAN DE ASSOCIATIERAAD

EUROPESE UNIE-SLOWAKIJE

(Luxemburg, 26 juni 2001)

GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN DE PERS


1. De Associatieraad EU-Slowakije heeft op dinsdag 26 juni 2001 zijn zevende zitting gehouden. Mevrouw Anna LINDH, minister van Buitenlandse Zaken van Zweden en fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie, nam het voorzitterschap waar. De heer Eduard KUKAN, minister van Buitenlandse Zaken van Slowakije, leidde de Slowaakse delegatie. De heer Günter VERHEUGEN, het voor de uitbreiding bevoegde Commissielid, en de heer VAN DAELE, ambassadeur, permanent vertegenwoordiger van België bij de EU, namen eveneens deel aan de delegatie van de EU (trojka). De Associatieraad was ingenomen met de conclusies van de Europese Raad van Göteborg, die bevestigd heeft dat het uitbreidingsproces geen weg terug kent. Hij nam nota van de verklaring van de Europese Raad dat, als het toewerken naar het halen van de toetredingscriteria geen vertraging oploopt, het draaiboek het mogelijk zou moeten maken de toetredingsonderhandelingen voor de kandidaat-lidstaten die klaar zijn, eind 2002 te voltooien. De doelstelling is dat zij als lidstaten deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2004. Tegen die achtergrond bood de zitting van de Associatieraad een geschikte gelegenheid om na te gaan hoeveel vooruitgang Slowakije in het kader van de pretoetredingsstrategie heeft geboekt en om zich te beraden op de prioriteiten van de verdere werkzaamheden in het kader van de Europa-overeenkomst.

2. De Associatieraad bezag de stand van de voorbereiding van Slowakije op de toetreding in het licht van het periodiek verslag over 2000 van de Europese Commissie, dat in november 2000 is uitgebracht, het herziene partnerschap voor de toetreding, dat in december 1999 is vastgesteld, en het Slowaakse derde herziene nationale programma voor de overname van het acquis, dat in mei 2001 is aangenomen.
Wat de politieke criteria van Kopenhagen betreft, verheugde het de Associatieraad in het bijzonder dat Slowakije in februari 2001 grondwetswijzigingen heeft aangenomen die onder meer moeten bijdragen tot de versterking van het gerechtelijk apparaat. Het verheugde de Associatieraad ook dat Slowakije het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden heeft ondertekend en dat het Slowaakse Parlement dat handvest in juni 2001 heeft bekrachtigd. De Associatieraad nam er terzelfder tijd nota van dat verdere inspanningen nodig blijven om in de praktijk concrete vorderingen te maken wat betreft de verbetering van de situatie van de Roma en de bestrijding van corruptie. Met betrekking tot de economische criteria beklemtoonde de Associatieraad dat de macro-economische stabilisatie moet worden versterkt en dat de structurele hervormingen van de Slowaakse economie moeten worden voortgezet, waaronder een vastberaden toepassing van de reeds aangevangen hervormingen, met name in de banksector en in het bedrijfsleven. De Associatieraad nam nota van de recente vorderingen van Slowakije bij de privatisering van de banksector. De Associatieraad wees op het belang van het stimuleren van directe buitenlandse investeringen, in het bijzonder door een verbeterd kader van stabiliteit, rechtszekerheid en transparantie. In dit verband nam de Associatieraad nota van de aanzienlijke groei van directe buitenlandse investeringen in Slowakije in 2000. De Associatieraad sprak zijn voldoening uit over de aanzienlijke vooruitgang van Slowakije bij de afstemming van zijn wetgeving op het acquis, in het bijzonder wat betreft de aanneming van wetten op het gebied van de interne markt die het kapitaalverkeer, de financiële markten, de bestrijding van het witwassen van geld, anti-trustregels en chemische stoffen bestrijken, en van de wijzigingen van de wet op de centrale bank. De Associatieraad was ook ingenomen met de vorderingen van Slowakije met betrekking tot de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties en de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten. De Associatieraad moedigde Slowakije aan, zich te concentreren op de daadwerkelijke toepassing van de onlangs aangenomen wetten en zijn inspanningen op te voeren om de administratieve capaciteit te verbeteren, zodat het acquis communautaire op het tijdstip van toetreding kan worden toegepast en gehandhaafd. Hij beklemtoonde in het bijzonder het belang van de hervorming van het ambtelijk apparaat en, parallel daaraan, het proces van regionalisering en decentralisering.
De Associatieraad was verheugd over de verbintenis van de Slowaakse regering om de twee VVR 440-230-reactoren in de kerncentrale van Bohunice uiterlijk in respectievelijk 2006 en 2008 te sluiten, en keek uit naar de goedkeuring en uitvoering van het ontmantelingsplan, dat verdere bijdragen van donoren aan het internationale steunfonds voor de ontmanteling van Bohunice mogelijk zal maken.

3. De Associatieraad nam er nota van dat de toepassing van de Europa-overeenkomst vlot verloopt en dat de handelsbetrekkingen tussen de EU en Slowakije zich positief blijven ontwikkelen. De Associatieraad nam er kennis van dat de in 1999 door Slowakije ingevoerde extra invoerheffing overeenkomstig het geplande tijdschema tegen januari 2001 geleidelijk was opgeheven en sprak de hoop uit dat de opheffing van die extra heffing een positief effect zal hebben op de bilaterale handel.
De Associatieraad was verheugd over de overeenkomst tussen de EU en Slowakije inzake wederzijdse concessies op landbouwgebied, die sinds 1 juli 2000 in de vorm van autonome handelsmaatregelen is uitgevoerd, en keek uit naar de start van een nieuwe onderhandelingsronde voor de verdere liberalisering van de handel in landbouwproducten.
De Associatieraad nam tot zijn tevredenheid nota van de aanneming door de Slowaakse regering van wijzigingen van de wet betreffende de staatssteun en onderstreepte het belang van een deugdelijke afstemming op, en een daarop aansluitende uitvoering van, de communautaire regelgeving inzake staatssteun. In dit verband onderstreepte de Associatieraad het belang van zijn onlangs aangenomen besluit betreffende de verlenging met vijf jaar van de behandeling van het grondgebied van Slowakije als een streek waaraan overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder a), staatssteun mag worden toegekend, en nam er nota van dat de procedures voor de aanneming van een besluit betreffende de uitvoeringsbepalingen inzake staatssteun reeds goed gevorderd zijn. De Associatieraad constateerde met voldoening dat onderhandelingen zijn geopend over een protocol bij de Europa-overeenkomst betreffende de overeenstemmingsbeoordeling (PECA) en wees op het belang van de PECA's voor de vergemakkelijking van de handel door een "vervroegde uitbreiding" van de interne markt vóór de toetreding.
De Associatieraad was verheugd over de deelname van Slowakije, overeenkomstig de desbetreffende besluiten van de Associatieraad, aan de volgende communautaire programma's: Socrates II, Leonardo da Vinci II, Jeugd, Save II en het vijfde kaderprogramma voor onderzoek. De Associatieraad was ook verheugd over de voltooiing van de onderhandelingen met het oog op de deelname van Slowakije aan het Europees Milieuagentschap; zodra de overeenkomst is geratificeerd en in werking getreden, zal Slowakije lid worden van dat agentschap.
De Associatieraad memoreerde de aanneming van zijn besluit van december 2000 inzake de instelling van een gemengde raadplegingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen en van de economische en sociale belangengroepen van Slowakije. De Associatieraad nam kennis van de aanzienlijke stijging van de pretoetredingssteun aan Slowakije en andere kandidaat-lidstaten vanaf 2000 en verheugde zich over de indicatieve toewijzingen voor Slowakije in het kader van de nieuwe programma's inzake steun voor de landbouw en de plattelandsontwikkeling (SAPARD) en structuurbeleid (ISPA). Voorts wees de Associatieraad op de waardevolle bijdrage van de Europese Investeringsbank, die steun verleent aan door overheids- en particuliere instanties geïnitieerde prioritaire investeringen. Wat het PHARE-programma betreft, nam de Associatieraad er nota van dat Slowakije in 2001 ongeveer 43,5 miljoen euro zou kunnen ontvangen uit hoofde van het nationale programma, met inbegrip van een verbintenis om Slowakije te laten deelnemen aan communautaire programmas en instanties, en nog eens zon 12 miljoen euro voor de programmas voor grensoverschrijdende samenwerking met Oostenrijk, Hongarije en Polen.

4. De Associatieraad wisselde van gedachten over enkele internationale aangelegenheden van gemeenschappelijk belang. Hij beklemtoonde het belang van regionale stabiliteit en betrekkingen van goed nabuurschap en constateerde met voldoening dat het buitenlands en veiligheidsbeleid van Slowakije voortdurend gericht is op dat van de EU. De Associatieraad was ingenomen met het Slowaakse beleid van regionale samenwerking, met inbegrip van een actieve deelname aan het Stabiliteitspact en andere internationale fora, zoals de Visegrad-groep en het Midden-Europees Initiatief.
5. Tot besluit sprak de Associatieraad zijn vertrouwen uit in de ontwikkeling van de betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst en beklemtoonde hij de cruciale rol van die overeenkomst in afwachting van de toetreding van Slowakije tot de Europese Unie.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie