Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda raadsvergadering gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 26-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen

Openbare raadsvergadering

* Datum: dinsdag 26 juni 2001

* Tijd: 20.00 uur

* Plaats: gemeentehuis Geldermalsen

* Agenda:


1. Opening en vaststelling notulen 29 mei 2001.
2. Mededelingen.

3. Ingekomen stukken.

4. Benoeming dhr. R.M.W.J. Nas tot lid van de Monumentencommissie.
HAMERSTUKKEN

1. Aanpassing legesverordening met betrekking tot bestemmingsplannen en planologische vrijstellingen..

2. Vaststellen voorbereidingsbesluit en het starten van een zelfstandige projectprocedure *art. 19 WRO) ten behoeve van multifunctioneel landgoedcentrum De Stapelakker, Oude Waag te Beesd.

3. Vaststelling bekostigingsbesluit bestemmingsplan bedrijventerrein 'Hondsgemet'.

4. Voeren van een zelfstandige projectprocedure (art. 19 WRO) ten behoeve van de aan te leggen centrale ontsluitingsweg bedrijventerrein 'Hondsgemet'.

5. Vaststellen voorbereidingsbesluit ten behoeve van het bestemmingsplan voor het tracé A2 voor zover gelegen binnen hete grondgebied van de gemeente Geldermalsen.

6. Voorbereidingsbesluit ten hoeve van het woonwagenterrein Meersteeg.

7. Beschikbaarstelling krediet ten behoev van de aanleg rotonde Veerweg-N327.

8. Aanpassing overeenkomst woonruimteverdeling.
9. Instemming met de besteding van de doeluitkering voor Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid in het kader van lokaal gemeentelijk onderwijsbeleid (GOA middelen) ten gunste van de scholengemeenschap De Lingeborgh.

10. Afsluiten convenant inzake intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen op het gebied van Sociale Zaken.

11. Instemming met het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging van bestuursbevoegdheden op het terrein van Sociale Zaken aan gemeentelijke functionarissen in verband met de samenwerkingsconvenant Sociale Zaken Geldermalsen en Neerijnen.

BESPREEKSTUKKEN

1. Instemming met het 'Convenant Bedrijventerreinen Rivierenland'.
2. Vaststelling van de jaarrekening over het jaar 2000.
3. Vaststelling van de Voorjaarsnota 2001 en de Nota reserves en voorzieningen 2001

Ter inzage

De openbare vergaderstukken liggen tijdens openstellingstijden voor een ieder ter inzage. Vooraf melden bij Voorlichting.

Spreekrecht

Belangstellenden kunnen aan de leden van de raad hun mening over de aan de orde te stellen onderwerpen mededelen:

* gedurende 10 minuten voorafgaande aan de vergadering: leiding dhr. H. Donga, factieleider CDA;

* voorafgaande aan de behandeling van het agendapunt: in verband met de te verwachten belangstelling dit keer vooraf melden bij Voorlichting (0345-586607).

Rechtstreekse televisieuitzending

De belangstelling voor de inhoud en behandeling van de Voorjaarsnota is groot. Vandaar dat is besloten de raadsvergadering deze keer rechtstreeks via de lokale omroep uit te laten zenden. Het is de bedoeling dat de centrale presentator al omstreeks 19.00 uur begint met het interviewen van bezoekers en raadsleden. Na afloop van de vergadering zal met een aantal mensen daarop worden teruggekeken.

Vergunningen voor kinderopvang

Ter inzage: Het College van Burgemeester en Wethouders heeft bij besluit van 5 juni 2001 aan de volgende instellingen een vergunning verleend op grond van de Verordening Kinderopvang Gemeente Geldermalsen 1998:

1. Stichting Kinderopvang West Betuwe, Waalstraat 23 Geldermalsen, herziening vergunning kinderdagverblijf Pippeloentje
2. Stichting Kinderopvang West Betuwe, Waalstraat 23 Geldermalsen, vergunning kinderdagverblijf Bollie Bas


* Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

* Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
* Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders; het bezwaarschrift vermeldt uw naam, adres en handtekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Tijdens de bezwaarschriftprocedure geldt in principe de genomen beslissing. Als u van mening bent dat deze beslissing onherstelbare of onevenredige gevolgen voor u heeft, kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de
Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem.

* Inlichtingen: Afdeling Welzijn en Onderwijs, telefoon 0345-586683
* Datum publicatie: 21 juni 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie