Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 27-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 26 juni 2001

1. Vergadering AB IPO op 28 juni 2001

2. Antwoordbrief aan indiener bedenkingen tegen ontwerpplan Aanpassingsinrichting Omgeving Vijfde Baan Schiphol
3. Statenvoordracht Streekplan Kennemerland
4. Vermogenstoets gesubsidieerde instellingen
5. Reactie op opmerkingen Rekeningencommissie inzake de Jaarrekening 2000

6. Projecten Ontwikkelingssamenwerking 2001
7. Ondersteuning Centrum voor Vakopleidingen Indonesische Waterleidingbedrijven, Magelang, Java, Indonesië
8. Ondersteuning drinkwatervoorziening Suriname
9. Fietsvoorzieningen Noord-Holland

10. Openbaar Vervoer Promotiedag

11. Uitwerking deelverordening Subsidies Duurzame-energiepakket Noord-Holland 2001-2005

12. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
13. Weigering verklaring van geen bezwaar art.19 WRO; uitbreiding glasopstand aan de Bennemeersweg 14 te Twisk

14. Onthouden goedkeuring bestemmingsplan Zandloper/Zanddijk 1999 gemeente Den Helder

15. Heroverweging hogere waarden Westpoort

16. Heroverweging Awb inzake verlenging gedoogbeschikking Van der Leede te Den Helder

17. Periodieke voortgangsrapportage I&A

18. Ambulancezorg

19. Toezicht op Rampenplannen

Vergadering AB IPO op 28 juni 2001
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen onder het plaatsen van enige kanttekeningen
Antwoordbrief aan indiener bedenkingen tegen ontwerpplan Aanpassingsinrichting Omgeving Vijfde Baan Schiphol Het college besluit niet in te gaan op heet verzoek van de dorpsverenigingen en de milieufederatie om het ontwerpplan voor de Aanpassingsinrichting te wijzigen en opnieuw ter visie te leggen en dit met redenen omkleed aan de indiener van de bedenkingen schriftelijk mede te delen. In dezelfde brief te berichten dat het plan tot Aanpassingsinrichting op 12 juni 2001 door ons is vastgesteld.
Statenvoordracht Streekplan Kennemerland

1. De voordracht vast te stellen en te agenderen in de vergadering van Provinciale Staten van 17 september 2001.
2. Appellanten, gemeenten binnen het streekplangebied en de aan het streekplangebied grenzende gemeenten te informeren door inliggende brieven.
Vermogenstoets gesubsidieerde instellingen
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het advies voor een Vermogenstoets gesubsidieerde instellingen dd. 14 juni 2001;
2. In te stemmen met het ontwikkelen van een vermogenstoets (checklist) en het ontwerpen van een procedureverordening voor gesubsidieerde instellingen en instanties die financiël worden ondersteund met projectsubsidies

3. De gesubsidieerde instellingen en hiervoor bedoelde instanties schriftelijk te informeren over de op handen zijnde beleidswijziging (hanteren vermogenstoets bij beoordelen subsidie) bij de reactie op de jaarrekening voor 1 september 2001.
4. Het advies ter kennis name aan te bieden aan de commissie Financiën, Strategie en Bedrijven.

Reactie op opmerkingen Rekeningencommissie inzake de Jaarrekening 2000
1. De reactie van het college op de opmerking van de accountant en de opmerkingen van de Rekeningencommissie inzake de Jaarrekening 2000 van de provincie Noord-Holland vast te stellen.
2. De brief aan de Rekeningencommissie aan te bieden voor haar vergadering van 6 juli 2001.
Projecten Ontwikkelingssamenwerking 2001

Het college besluit het overzicht met projecten die uit de reserve Ontwikkelingssamenwerking 2001 voor financiering voorgesteld worden én het overzicht van de verzoeken om financiering die geen of minder prioriteit hebben, vast te stellen.
Ondersteuning Centrum voor Vakopleidingen Indonesische Waterleidingbedrijven, Magelang, Java, Indonesië
1. Uit de reserve Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een bedrag van f 250.000,- beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van het centrum voor vakopleidingen voor Indonesische waterleidingbedrijven in Magelang, Java, Indonesië.

2. De portefeuillehouder Ontwikkelingssamenwerking te machtigen de uitvoeringsovereenkomst tussen de provindie en de subsidieontvanger te sluiten.

3. Het besluit voor te leggen aan de statencommissie ROB. Ondersteuning drinkwatervoorziening Suriname

1. Uit de reserve Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een bedrag van f 100.000,- beschikbaar te stellen voor deelfinanciering van het project ter verbetering van de drinkwatervoorziening in Suriname.

2. De portefeuillehouder Ontwikkelingssamenwerking te machtigen de uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie en de subsidieontvanger te sluiten.

3. Het besluit voor te leggen aan de statencommissie ROB. Fietsvoorzieningen Noord-Holland

1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het opzetten van een regionaal fietsnetwerk en het ontwikkelen van bijbehorend provinciaal beleid (het Fietsvoorzieningenplan Noord-Holland);

2. In te stemmen met de ingeslagen weg ter vervolmaking van het fietsnetwerk met als centrale thema's de aanleg van ontbrekende schakels in het netwerk en realisatie van aanvullende voorzieningen;

3. De Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer in haar vergadering van 6 juli aanstaande op de hoogte te brengen van de stand van zaken;

4. Verdere uitwerking en besluitvorming te doen plaatsvinden in het kader van het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan. Openbaar Vervoer Promotiedag

1. in principe in te stemmen met een structurele promotiecampagne ter promotie van het gebruik van het openbaar vervoer;
2. deze structurele promotiecampagne bij voorkeur te laten starten op 22 september 2001 (de autoloze zaterdag);

3. het geld dat bij Voorjaarsbericht werd gereserveerd nu te bestemmen voor een structurele promotiecampagne voor het openbaar vervoer;

4. af te zien van een financiële bijdrage ten behoeve van tariefacties als invulling van de Openbaar Vervoer Promotiedag;
5. het besluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie WVV van 7 juli en de portefeuillehouder te machtigen het besluit definitief te maken.
Uitwerking deelverordening Subsidies Duurzame-energiepakket Noord-Holland 2001-2005
Het college besluit:

1. De portefeuillehouder Milieu te machtigen om namens GS basispakketovereenkomsten met Noord-Hollandse gemeenten af te sluiten;

2. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de duurzame-energielijst, waardoor subsidie voor de toepassing van PV-panelen op grond van de Deelverordening subsidies duurzame-energiepakket Noord-Holland 2001-2005 kan worden verkregen, indien het totaal aan subsidies niet hoger wordt dan
75%;

3. Het onder 2 genoemde deel van het besluit ter kennisname aan de commissie MWG toe te zenden.


12.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a. Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: Art.19; verklaringen van geen bezwaar.

- Uitbreiden van de bovenwoning aan de Kenaustraat 22 rood
- Bouw woning aan de Holendrechterweg tussen de nrs. 13 en 14, gemeente Ouder-Amstel

- Vergroten van eencafé en het bouwen van 2 appartementen aan de Zaandammerweg 2 te Assendelft, gemeente Zaanstad
- Bouw van 7 wooneenheden aan de Voorstraat 61 te Egmond aan Zee, gemeente Bergen

- Gedeeltelijk vernieuwen en restaureren van de Catharijnebrug, incl. bouw apparatenhuis, gemeente Haarlem

- Bouw van 61 hotelkamers met 4 hotelappartementen, 19 appartementen en 13 woningen aan de Geestersingel/Waterlaan/ Cabeljoustraat, gemeente Alkmaar

Weigering verklaring van geen bezwaar art.19 WRO; uitbreiding glasopstand aan de Bennemeersweg 14 te Twisk

Het college besluit de gevraagde verklaring van geen bezwaar art. 19 WRO (oud), voor het uitbreiden van een glasopstand aan de Bennemeersweg 14 te Twisk, te weigeren.
Onthouden goedkeuring bestemmingsplan Zandloper/Zanddijk 1999 gemeente Den Helder

1. Goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Zandloper/Zanddijk 1999 van de gemeente Den Helder;
2. Reclamant mee te delen dat geen inhoudelijk oordeel is gegeven over de ingebrachte bedenkingen, aangezien om formele reden goedkeuring is onthouden aan het onderhavige bestemmingsplan. Heroverweging hogere waarden Westpoort

1. Appellanten ontvankelijk te verklaren;

2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;

3. De bestreden besluiten van 25 november 1997, nrs.97-714529,
97-714548 en 97-714549 te handhaven.
Heroverweging Awb inzake verlenging gedoogbeschikking Van der Leede te Den Helder
Het college besluit in afwijking van het HAC-advies bezwaarde in zijn bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
Periodieke voortgangsrapportage I&A
Het college besluit de voortgangsrapportage voorkennisgeving aan te nemen.
Ambulancezorg

1. Kennis te nemen van de notitie Stand van zaken ambulancezorg
2. De notitie ter kennisneming voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in zijn vergadering van 4 juli 2001. Toezicht op Rampenplannen
De notitie "Het gevoerde en te voeren beleid van de provincie met betrekking tot het toezicht van het rampenplan van gemeenten" vast te stellen
D.Berger tel. 06.183.000.64 4, 5
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 9, 10
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 1, 6, 7, 8, 19 R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 2
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 3, 12, 13, 14, 15 M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 17, 18
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 11, 16

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie