Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 27-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 26 juni 2001

1. Vergadering AB IPO op 28 juni 2001

2. Antwoordbrief aan indiener bedenkingen tegen ontwerpplan Aanpassingsinrichting Omgeving Vijfde Baan Schiphol
3. Statenvoordracht Streekplan Kennemerland
4. Vermogenstoets gesubsidieerde instellingen
5. Reactie op opmerkingen Rekeningencommissie inzake de Jaarrekening 2000

6. Projecten Ontwikkelingssamenwerking 2001
7. Ondersteuning Centrum voor Vakopleidingen Indonesische Waterleidingbedrijven, Magelang, Java, Indonesië
8. Ondersteuning drinkwatervoorziening Suriname
9. Fietsvoorzieningen Noord-Holland

10. Openbaar Vervoer Promotiedag

11. Uitwerking deelverordening Subsidies Duurzame-energiepakket Noord-Holland 2001-2005

12. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
13. Weigering verklaring van geen bezwaar art.19 WRO; uitbreiding glasopstand aan de Bennemeersweg 14 te Twisk

14. Onthouden goedkeuring bestemmingsplan Zandloper/Zanddijk 1999 gemeente Den Helder

15. Heroverweging hogere waarden Westpoort

16. Heroverweging Awb inzake verlenging gedoogbeschikking Van der Leede te Den Helder

17. Periodieke voortgangsrapportage I&A

18. Ambulancezorg

19. Toezicht op Rampenplannen

Vergadering AB IPO op 28 juni 2001
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen onder het plaatsen van enige kanttekeningen
Antwoordbrief aan indiener bedenkingen tegen ontwerpplan Aanpassingsinrichting Omgeving Vijfde Baan Schiphol Het college besluit niet in te gaan op heet verzoek van de dorpsverenigingen en de milieufederatie om het ontwerpplan voor de Aanpassingsinrichting te wijzigen en opnieuw ter visie te leggen en dit met redenen omkleed aan de indiener van de bedenkingen schriftelijk mede te delen. In dezelfde brief te berichten dat het plan tot Aanpassingsinrichting op 12 juni 2001 door ons is vastgesteld.
Statenvoordracht Streekplan Kennemerland

1. De voordracht vast te stellen en te agenderen in de vergadering van Provinciale Staten van 17 september 2001.
2. Appellanten, gemeenten binnen het streekplangebied en de aan het streekplangebied grenzende gemeenten te informeren door inliggende brieven.
Vermogenstoets gesubsidieerde instellingen
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het advies voor een Vermogenstoets gesubsidieerde instellingen dd. 14 juni 2001;
2. In te stemmen met het ontwikkelen van een vermogenstoets (checklist) en het ontwerpen van een procedureverordening voor gesubsidieerde instellingen en instanties die financiël worden ondersteund met projectsubsidies

3. De gesubsidieerde instellingen en hiervoor bedoelde instanties schriftelijk te informeren over de op handen zijnde beleidswijziging (hanteren vermogenstoets bij beoordelen subsidie) bij de reactie op de jaarrekening voor 1 september 2001.
4. Het advies ter kennis name aan te bieden aan de commissie Financiën, Strategie en Bedrijven.

Reactie op opmerkingen Rekeningencommissie inzake de Jaarrekening 2000
1. De reactie van het college op de opmerking van de accountant en de opmerkingen van de Rekeningencommissie inzake de Jaarrekening 2000 van de provincie Noord-Holland vast te stellen.
2. De brief aan de Rekeningencommissie aan te bieden voor haar vergadering van 6 juli 2001.
Projecten Ontwikkelingssamenwerking 2001

Het college besluit het overzicht met projecten die uit de reserve Ontwikkelingssamenwerking 2001 voor financiering voorgesteld worden én het overzicht van de verzoeken om financiering die geen of minder prioriteit hebben, vast te stellen.
Ondersteuning Centrum voor Vakopleidingen Indonesische Waterleidingbedrijven, Magelang, Java, Indonesië
1. Uit de reserve Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een bedrag van f 250.000,- beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van het centrum voor vakopleidingen voor Indonesische waterleidingbedrijven in Magelang, Java, Indonesië.

2. De portefeuillehouder Ontwikkelingssamenwerking te machtigen de uitvoeringsovereenkomst tussen de provindie en de subsidieontvanger te sluiten.

3. Het besluit voor te leggen aan de statencommissie ROB. Ondersteuning drinkwatervoorziening Suriname

1. Uit de reserve Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een bedrag van f 100.000,- beschikbaar te stellen voor deelfinanciering van het project ter verbetering van de drinkwatervoorziening in Suriname.

2. De portefeuillehouder Ontwikkelingssamenwerking te machtigen de uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie en de subsidieontvanger te sluiten.

3. Het besluit voor te leggen aan de statencommissie ROB. Fietsvoorzieningen Noord-Holland

1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het opzetten van een regionaal fietsnetwerk en het ontwikkelen van bijbehorend provinciaal beleid (het Fietsvoorzieningenplan Noord-Holland);

2. In te stemmen met de ingeslagen weg ter vervolmaking van het fietsnetwerk met als centrale thema's de aanleg van ontbrekende schakels in het netwerk en realisatie van aanvullende voorzieningen;

3. De Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer in haar vergadering van 6 juli aanstaande op de hoogte te brengen van de stand van zaken;

4. Verdere uitwerking en besluitvorming te doen plaatsvinden in het kader van het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan. Openbaar Vervoer Promotiedag

1. in principe in te stemmen met een structurele promotiecampagne ter promotie van het gebruik van het openbaar vervoer;
2. deze structurele promotiecampagne bij voorkeur te laten starten op 22 september 2001 (de autoloze zaterdag);

3. het geld dat bij Voorjaarsbericht werd gereserveerd nu te bestemmen voor een structurele promotiecampagne voor het openbaar vervoer;

4. af te zien van een financiële bijdrage ten behoeve van tariefacties als invulling van de Openbaar Vervoer Promotiedag;
5. het besluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie WVV van 7 juli en de portefeuillehouder te machtigen het besluit definitief te maken.
Uitwerking deelverordening Subsidies Duurzame-energiepakket Noord-Holland 2001-2005
Het college besluit:

1. De portefeuillehouder Milieu te machtigen om namens GS basispakketovereenkomsten met Noord-Hollandse gemeenten af te sluiten;

2. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de duurzame-energielijst, waardoor subsidie voor de toepassing van PV-panelen op grond van de Deelverordening subsidies duurzame-energiepakket Noord-Holland 2001-2005 kan worden verkregen, indien het totaal aan subsidies niet hoger wordt dan
75%;

3. Het onder 2 genoemde deel van het besluit ter kennisname aan de commissie MWG toe te zenden.


12.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a. Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: Art.19; verklaringen van geen bezwaar.

- Uitbreiden van de bovenwoning aan de Kenaustraat 22 rood
- Bouw woning aan de Holendrechterweg tussen de nrs. 13 en 14, gemeente Ouder-Amstel

- Vergroten van eencafé en het bouwen van 2 appartementen aan de Zaandammerweg 2 te Assendelft, gemeente Zaanstad
- Bouw van 7 wooneenheden aan de Voorstraat 61 te Egmond aan Zee, gemeente Bergen

- Gedeeltelijk vernieuwen en restaureren van de Catharijnebrug, incl. bouw apparatenhuis, gemeente Haarlem

- Bouw van 61 hotelkamers met 4 hotelappartementen, 19 appartementen en 13 woningen aan de Geestersingel/Waterlaan/ Cabeljoustraat, gemeente Alkmaar

Weigering verklaring van geen bezwaar art.19 WRO; uitbreiding glasopstand aan de Bennemeersweg 14 te Twisk

Het college besluit de gevraagde verklaring van geen bezwaar art. 19 WRO (oud), voor het uitbreiden van een glasopstand aan de Bennemeersweg 14 te Twisk, te weigeren.
Onthouden goedkeuring bestemmingsplan Zandloper/Zanddijk 1999 gemeente Den Helder

1. Goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Zandloper/Zanddijk 1999 van de gemeente Den Helder;
2. Reclamant mee te delen dat geen inhoudelijk oordeel is gegeven over de ingebrachte bedenkingen, aangezien om formele reden goedkeuring is onthouden aan het onderhavige bestemmingsplan. Heroverweging hogere waarden Westpoort

1. Appellanten ontvankelijk te verklaren;

2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;

3. De bestreden besluiten van 25 november 1997, nrs.97-714529,
97-714548 en 97-714549 te handhaven.
Heroverweging Awb inzake verlenging gedoogbeschikking Van der Leede te Den Helder
Het college besluit in afwijking van het HAC-advies bezwaarde in zijn bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
Periodieke voortgangsrapportage I&A
Het college besluit de voortgangsrapportage voorkennisgeving aan te nemen.
Ambulancezorg

1. Kennis te nemen van de notitie Stand van zaken ambulancezorg
2. De notitie ter kennisneming voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in zijn vergadering van 4 juli 2001. Toezicht op Rampenplannen
De notitie "Het gevoerde en te voeren beleid van de provincie met betrekking tot het toezicht van het rampenplan van gemeenten" vast te stellen
D.Berger tel. 06.183.000.64 4, 5
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 9, 10
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 1, 6, 7, 8, 19 R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 2
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 3, 12, 13, 14, 15 M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 17, 18
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 11, 16

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...