Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA aan algemeen overleg rechtspositie studenten

Datum nieuwsfeit: 27-06-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 27 juni 2001

BIJDRAGE VAN MARIËTTE HAMER (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER DE RECHTSPOSITIE VAN STUDENTEN

Verbetering rechtspositie van de student: een noodzaak!

De afgelopen jaren is er veel veranderd in het hoger onderwijs door o.a. de toenemende deregulering, de schaalvergroting etc. Was de rechtspositie van de student al niet geweldig, tot nu toe lijkt het er op dat deze niet veel verbeterd is. Vandaar dat de PvdA daar bij de behandeling van het HOOP aandacht voor heeft gevraagd. Terecht blijkt nu. De recente mededelingen in de media dat studenten steeds minder mee doen aan verkiezingen voor medezeggenschapsraden etc kan niet anders dan worden uitgelegd dat ze het een wassen neus vinden. Immers uit ander onderzoek blijkt dat kinderen - en dus ook studenten - meer en meer zijn gaan onderhandelen. Het kan dus niet zo zijn dat ze minder mondiger zijn geworden. Dat is dus buitengewoon bedroevend. Want waar alles er op gericht is om tot meer maatwerk in het hoger onderwijs te komen, valt of staat dat natuurlijk met het gevoel van studenten dat er naar hen geluisterd wordt.

De werkgroep is blijven steken in wantrouwen

Bij de behandeling van het HOOP 2000 is daarom de motie Hamer c.s. aangenomen waarin de regering werd verzocht, in overleg met de studentenorganisaties, voorstellen te doen om de positie van de studenten nader vorm te geven. Naar aanleiding hiervan is in maart 2000 de werkgroep positie student van start gegaan. Deze werkgroep had als taak het uitbrengen van advies over de wijze waarop de positie van de student in relatie tot de instelling kan worden verbeterd. Op de agenda staat de brief waarmee de minister de kamer informeert over de uitkomsten van de werkgroep en zijn standpunt met betrekking tot deze uitkomsten. Ons is bekend dat de studentenorganisaties uit de werkgroep zijn gestapt omdat men vond dat de instellingen (VSNU en HBO-Raad) te weinig bereid waren om mee te werken aan verbeteringen. Het wantrouwen tussen de instellingen en de studentenorganisaties is nog groot, dat blijkt maar weer. De rapportage van de minister stelt dan ook teleur. Ten eerste wordt ons slechts gemeld dat de werkgroep geen gemeenschappelijke conclusies heeft getrokken, maar slechts een agenda heeft opgesteld. De reden waarom er geen conclusies zijn getrokken wordt niet verhelderd. Hoe wil de minister partijen weer om tafel krijgen om de agenda af te werken. Hoe krijgt de minister de studenten weer geïnteresseerd in zeggenschap.

De minister zegt te willen werken aan een solide rechtspositie; ruimte voor decentrale arrangementen, goede keuzemogelijkheden en meer ondersteuning voor studenten organisaties. Dit lijken ons prima uitgangspunten. Maar alles valt of staat bij de uitwerking. Daar heeft mijn fractie nog wel wat vragen over en suggesties voor:

Een solide rechtspositie


* Er wordt geen relatie gelegd met de MUB. Hierover komt nog een aparte evaluatie. Toch is het al of niet goed functioneren hiervan van grote invloed op de positie van de student. Op welke wijze gaat de relatie worden gelegd en in hoeverre zijn studenten daarbij betrokken. In feite wordt het hele vraagstuk van de inspraak en medezeggenschap vooruit geschoven. Dat is zeer teleurstellend als het streven een solide rechtspositie is. En waarom is de situatie in het hbo niet bekeken op verbeteringen. Hier is men niet afhankelijk is van de evaluatie van de MUB. PvdA fractie wil zo snel mogelijk een uitbreiding van de bevoegdheden voor medezeggenschapraden


* Naast een goed functionerende medezeggenschapsstructuur is ook een goede klachtenregeling van groot belang bij de handhaving van de positie van de student. De MUB voorziet weliswaar in een collectieve klachtenregeling, maar voor individuele klachtenregeling is de student aangewezen op de verantwoordelijkheid van de instelling zelf. In de agenda "Voor verder overleg" geeft de minister aan dat vóór de zomer het bestuurlijk overleg met de VSNU en de HBO-Raad over de aanwezigheid een adequate klachtenregeling zal zijn afgerond. Hoe staat het hier nu mee, want uit de rapportage van de onderwijsinspectie blijkt dat de klachtenregeling op de meeste instellingen niet wordt uitgevoerd. Studenten weten niet van het bestaan af, de regelingen zijn vaak onduidelijk en de stap naar een ondersteunende instantie is vaak erg hoog. Ook hebben veel studenten niet het gevoel ergens met hun klachten heen te kunnen. Bij het Landelijk Studenten Rechtsbureau komen per dag gemiddeld 300 telefoontjes binnen van studenten die rechtshulp nodig hebben. Daarbij blijkt dat de positie van studenten die studeren aan bijzondere instellingen het nog eens extra ingewikkeld hebben. Kan hier geen algemeen verbindende kader voor worden opgesteld?


* In de brief geeft de minister aan dat hij voornemens is om, indien uit de evaluatie blijkt dat de instellingen nalatig zijn bij het realiseren van een deugdelijke klachtenregeling, het interne klachtrecht (hoofdstuk 9 AWB) van toepassing te verklaren. Deze bepaling is nogal algemeen. Ik acht het wenselijk dat de minister gewoon in de wet op neemt dat iedere instelling een klachtenregeling moet hebben en dat studenten inspraak hebben op die regeling.


* Een derde waarborg voor de bescherming van de positie van de student biedt het instellen van een ombudsfunctionaris. Hierover heeft de kamer een motie aanvaard. Uit de brief blijkt dat alle deelnemers aan de werkgroep een meerwaarde toekennen aan de rol die de ombudsfunctionaris kan vervullen bij het afwikkelen van klachten. Met de studentenorganisaties ben ik van mening dat geregeld moet worden dat er op elke instellen van een onafhankelijke ombudsfunctionaris is. Pas indien de instelling vanwege de kleinschaligheid niet in staat is om zelfstandig een ombudsfunctionaris intern in stand te houden kan er sprake zijn van een te verlenen vrijstelling hiervoor. In deze gevallen kan deze ombudsfunctie gecombineerd worden met bijvoorbeeld een studentendecaan of studieadviseur. De onafhankelijke positie van deze functionaris zal dan wel moeten zijn gegarandeerd.


* Veel problemen bij studenten ontstaan omdat ze niet weten dat iets een besluit is. Tegen de tijd dat de student dit door heeft is de periode om tegen het besluit in beroep te gaan vaak alweer verstreken. Het is dus belangrijk om in de wet vast te leggen dat besluiten officieel gemeld moeten worden met daarbij de mededelingen tot wanneer men tegen het besluit in beroep kan gaan. Het lijkt zo simpel maar dat is het dus niet.

Ruimte op decentraal niveau


* Een belangrijk instrument bij de versterking van de positie van de student is het instemmingsrecht dat studenten hebben bij het vaststellen van het onderwijs en examenreglement, kortweg het OER genoemd. Het is dan ook van groot belang dat het aantal onderwerpen waarbij de studenten instemmingsrecht krijgen niet te beperken tot een minimum. Onderwerpen als geldigheidsduur van de examens, bindend studieadvies en de wijze van invoering van de bachelor-masterstructuur zijn onderwerpen die thuis horen onder het instemmingsrecht van de studenten.


* Deregulering kan leiden tot een grotere variëteit tussen de opleidingen onderling en studenten kunnen door het kiezen van een bepaalde opleiding invloed uitoefenen op het beleid van de opleiding. Dit "stemmen met de voeten" is echter alleen maar mogelijk als de informatie over de opleidingen helder en goed toegankelijk is en het veranderen van opleiding of instelling tussentijds overstappen een serieuze mogelijkheid is. Studentenorganisaties hebben aangegeven dat dit overstappen in de praktijk toch vaak tot problemen lijdt. Ik zal daarom de minister vragen welke mogelijkheden hij ziet om de belemmeringen die het overstappen tussen opleidingen en instellingen met zich mee brengen weg te nemen. Informatie is daarbij van levensgroot belang voor de studenten. Toch zijn niet veel instellingen bereid deze informatie te geven.. Graag wil mijn fractie zien dat de instellingen worden verplicht tot het geven van informatie en dus ook dat er een daadwerkelijke onafhankelijke keuzegids komt bij voorkeur op internet.


* Door verregaande decentralisering worden er meer zaken dan in het verleden op opleidingsniveau vastgesteld. Ondersteuning van de opleidingscommissies en de studentendecanaten is dan ook van groot belang.


* Hoewel we een aantal zaken nadrukkelijk in de wet willen regelen, omdat daarmee de kaders zijn gezet, is het natuurlijk zo dat de werkelijke rechtspositie van de student wordt vorm gegeven op de instelling, in de opleiding. Daar zullen we de studenten moeten verleiden om zich actief met hun eigen mogelijkheden en die van hun collega-studenten bezig te houden. Naast het versterken van de servicefunctie op lokaalniveau door de LSVb en het ISO kunnen zij ook een belangrijke rol vervullen op dat decentrale niveau. Wij zijn dan ook voorstander van het beschikbaar stellen van extra middelen voor het versterken van de servicefunctie.* Training en scholing zijn van groot belang voor studenten in bijvoorbeeld ondernemingsraden en studentenraden. Met name voor de studenten in de ongedeelde raden en de studentenraden is dit een probleem om financiering te krijgen. We zouden dat kunnen oplossen door in de WHW een bepaling overeenkomstig de WOR op te nemen dat heffing en subsidiering ten behoeve van scholing plaats kan vinden. Vervolgens kan er dan een uitvoeringsorgaan worden ingesteld van bijv. de verschillende belangenorganisaties.

In verband met de tijd kunnen we niet op alle punten ingaan, derhalve wil ik kort nog de aandacht vragen voor:


* een verbetering van de richtlijnen voor de afstudeersteun. Wij horen nu dat de verschillen tussen instellingen groot zijn;
* verder bepleiten wij dat studenten zich flexibeler kunnen inschrijven voor studies. Al eerder hebben we de minister gevraagd om ons in een notitie te laten weten hoe het nu met de vouchers verder gaat;


* de minister gebruikt zijn brief om een opstapje te maken naar de differentiatie in collegegelden. Het standpunt van de PvdA-fractie is bekend. Wij denken dat het betalen van hogere collegegelden, want daar zal het in de praktijk op neer komen, niet ten goede komt aan het verbeteren van de rechtspositie van studenten;

* tenslotte verbaasd ons de opmerking van de minister over de werkgroep die zich bezig houdt met de masterfase, allereerst omdat de minister hier alleen spreekt over masters in het wo terwijl de Kamer een motie heeft aanvaard om de werkgroep ook te laten kijken naar het hbo. Ten tweede omdat hier de suggestie van hogere collegegelden of een ander type bekostiging van de masterfase kan uitgaan. Dat kan volgens de PvdA toch echt niet de bedoeling zijn.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...