Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA plenaire debat raming kamer 2002

Datum nieuwsfeit: 27-06-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 27 juni 2001

BIJDRAGE VAN PETER REHWINKEL (PVDA) AAN HET PLENAIRE DEBAT RAMING KAMER 2002 (27 677), FINANCIËLE ONDERSTEUNING FRACTIES (23 686 NR. 19) EN JAARVERSLAG BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE (BBC)(11 107 NR. 99)

Bij de door het Presidium aangeboden Raming van de Tweede Kamer komen de begroting en het functioneren van de Tweede Kamer als organisatie (de 'huishoudelijke zaken') aan de orde. De nieuwe VBTB-opmaak heeft ertoe geleid dat de Raming leesbaarder is geworden, daarvoor complimenten.

De volgende punten vind ik vooral nog van belang.

De nu nagenoeg voltooide reorganisatie van het ambtelijk apparaat heeft tot een doorzichtiger structuur geleid. Het Presidium deelt mee dat het effect van reorganisaties op diverse manieren kan worden gemeten. Het eerste criterium is het aantal klachten van leden. Daarnaast is de mening van de Ondernemingsraad en de tevredenheid van het personeel van groot belang. Tenslotte is het aantal bezwaar- en beroepsschriften een indicatie. Zijn in voorgaand opzicht eerste indicaties te geven? Spelen verkregen efficiencywinst en verlichting van de werkdruk geen rol bij het meten van het effect van de reorganisatie? Zal de reorganisatie op meer fundamentele wijze worden geëvalueerd en zo ja, wanneer?

Het Presidium zet stappen om te komen tot budgettaire autonomie van de beide kamers van de Staten-Generaal. Hiervoor lijkt een grondwetswijziging wenselijk. Komt de budgettaire autonomie van de Staten-Generaal nog op enige wijze in de Kamer aan de orde of beschouwt het Presidium dit debat over de Raming als het moment waarop de Tweede Kamer de wens tot grondwetswijziging te kennen geeft? Dan zou wat mij betreft een positief signaal kunnen worden afgegeven. Zullen tot de grondwetswijziging de bestaande werkafspraken tussen Kamer en kabinet gelden of is hierin nog aanpassing gewenst? Onze vraag uit het verslag is niet beantwoord of de budgettaire autonomie gevolgen zal hebben voor de arbeidsvoorwaarden en de medezeggenschap van het ambtelijk personeel.

Op dit moment wordt niet overwogen om vanuit de Tweede Kamer medewerkers in Brussel te stationeren ter ondersteuning van de Europese signaleringsfunctie. Wie echter werk wil maken van een sterkere rol voor de nationale parlementen in het Europese besluitvormingsproces, zou de gedachte van Brusselse stationering goed in het achterhoofd moeten houden.

We kunnen waardering uitspreken voor de integrale automatiseringsvisie die het Presidium in antwoord op een vraag van de PvdA-fractie in het vooruitzicht heeft gesteld. De Dienst Automatisering beheert de hard- en software, de Dienst Informatievoorziening maakt voor zijn informatiebemiddeling gebruik van informatietechnologie, de Dienst Communicatie stuurt de ontwikkeling van het Intranet mede aan, de Griffie pleegt (eleckronisch) documentenbeheer en de Facilitaire Dienst tenslotte bedient de telefooncentrale. Er wordt over nagedacht over de mogelijkheden om telefoon- en faxverkeer via de computer mogelijk te maken, zodat ook deze elementen met elkaar verknoopt raken. Veel wordt op automatiseringsgebied in gang gezet, maar de termijnen van realisatie blijven vaag. Er is soms kritiek op het automatiseringsbeleid van de Kamer, met name als het gaat om het Leden Thuis-project. Daarom is een integrale visie zeer wenselijk.

De Dienst Automatisering staat in deze jaren voor een zware opgave, bijvoorbeeld op dit moment bij de invoering van het Kamer Thuis-project (de opvolger van het Leden Thuis-project). Ik wil begrip hebben voor die zware opgave, maar soms vraag je je af of er sprake is van voldoende klantgerichtheid. Een voorbeeld uit de praktijk illustreert dit misschien. De afgelopen vrijdag word je geconfronteerd met de vraag om een nieuw wachtwoord. Prima, beveiliging van onze voorzieningen hoort voorop te staan. Wat blijkt: het nieuwe wachtwoord kan alleen in het Kamergebouw worden ingevoerd, dus niet achter de laptop thuis. Met een beetje pech ben je pas op dinsdag weer in het Kamergebouw en is vier dagen geen gebruik van de mailvoorziening mogelijk. Dat moet toch anders kunnen? Er was kennelijk nogal wat kritiek op het servicecontract met Wang, maar onze ervaring is dat sinds het opzeggen ervan de service stap voor stap achteruit is gegaan. Laten we hopen dat het Kamer Thuis-project een nieuwe stap betekent, met hopelijk ook zo snel mogelijk inbel-voorzieningen voor medewerkers van de Kamer en de fracties!

Het Presidium wijdt enige passages in de nota naar aanleiding van het verslag aan het elektronisch stemmen. Zal het er ooit nog van komen? Nu moet de stemmachine weer onderdeel zijn van een groter geheel, zijn de kosten bepaald niet gering en veroorzaakt elektronisch stemmen meer tijdverlies dan een meer traditionele wijze van stemmen. Wat betreft dit laatste: we zouden toch ook alleen elektronisch stemmen als een uitslag niet duidelijk is? Kan voor de tijd die nu een hoofdelijke stemming kost, niet op de korte termijn een stemmachine dienst bewijzen, die dan later aan allerlei elektronische informatiesystemen van de Kamer wordt gekoppeld? Laten we overigens bedenken dat we sommige dingen in het leven graag niet elektronisch blijven doen, zoals het lezen van de Kamerbode. Ieder jaar zet ik graag wat mensen in het zonnetje en mogen het dit jaar de makers van de Kamerbode zijn? Het is een prestatie als je erin slaagt, dat een Kamerlid uit zijn enkele tientallen centimeters post als eerste de Kamerbode pikt.

Hoe oordeelt het Presidium over problemen met de telefonische bereikbaarheid van de Kamer? Is het niet mogelijk bij overbelasting op zijn minst een boodschap op band af te draaien? Een parlement dat de telefoontjes onbeantwoord laat, praat misschien teveel en luistert te weinig.

Complimenten, vooral degenen die ertoe hebben bijgedragen dat het lijsttrekkersdebat voor de verkiezingen en de uitslagenavond vanuit het Kamergebouw worden uitgezonden. Hierover hebben wij inderdaad een aantal jaren gepleit. Zo maken we ons eigen Huis van de Democratie!

In afwachting van het project Integratie Bestanden is enkele jaren pas op de plaats gemaakt met de vernieuwing van de grote informatiesystemen van de Kamer. Bij het project Integratie Bestanden is per saldo sprake van direct toerekenbare uitgaven tot een bedrag van f 3,2 miljoen gulden. De hieraan gerelateerde projectkosten belopen circa f 1 miljoen gulden. Kunnen deze kosten nog ergens worden verhaald of moet dit bedrag als verloren worden beschouwd? Wat zijn de budgettaire gevolgen voor de overige activiteiten van de Kamer?

We steunen de voorstellen om zowel de internet- als de intranetsite van de Kamer te moderniseren. Ik vraag nogmaals hoe de redactieraad van de website verantwoording aflegt aan het Presidium. Gebeurt dat vooraf in de vorm van een statuut, achteraf in de vorm van een verslag of continu dmv een vast agendapunt in de presidiumvergaderingen? Een collega vroeg of de nevenfuncties van Kamerleden niet op de website kunnen worden vermeld. U merkt tot welke transparantie de PvdA-fractie in staat is.

Er is nog geen beslissing genomen over het openstellen van de Statenpassage voor het publiek. Ik wil aandringen op een spoedig besluit. Waarin verschilt de Tweede Kamer van b.v. het Haagse stadhuis, dat van meet af aan is opengesteld en waar beveiliging toch op betrekkelijk laag niveau lijkt plaats te vinden? Je staat verder verbaasd dat binnen tien jaar na opening van het Kamergebouw er wordt gedacht aan drie extra lagen op (wat we nog steeds) de nieuwbouw van de Kamer noemen. Soms heb je het gevoel dat als het om ons werkoppervlak gaat, er voortdurend achter de feiten wordt aangehobbeld.

Het ziekteverzuim bij het restaurantbedrijf en de afdeling schoonmaakonderhoud van de Kamer blijkt relatief hoog te zijn: respectievelijk 14,5 en 15,7 procent tegen gemiddeld 8 % voor de overige diensten van de Kamer. Uit een vergelijking van de ziekteverzuimstatistieken van de Kamer met die van de marktsectoren horeca en schoonmaakbedrijven, blijkt dat de laatste sector (de schoonmaakbedrijven) in de markt een hoog ziekteverzuimpercentage kent: 7,7% incl. zwangerschapsverlof, 7,0% excl. zwangerschapsverlof. Dat is nog een ontzettend verschil met 15,7%! Hier is echt een gerichte aanpak van het ziekteverzuim gewenst. Wat zijn de cijfers voor de marktsector van de horeca: is daar ook zo'n groot verschil met de cijfers van de Kamer?

We zijn het eens met het principe dat de onderzoeks- en controlefunctie van de Tweede Kamer moet worden versterkt. De oprichting van het Onderzoeks- en Verificatiebureau (OVB) kan in dit opzicht een stap vooruit betekenen. Competentieproblemen moeten echter worden voorkomen. Het Presidium zegt deze te kunnen voorkomen door te kiezen voor een bureau dat los staat van de commissieondersteuning, waardoor bevoegdheden en verantwoordelijkheden scherp worden afgebakend. Deze scheiding tussen OVB en commissieondersteuning kan ook juist tot competentieproblemen leiden. De samenwerking tussen OVB en griffiers zou tot nu toe positief zijn. Over welke ervaringen gaat het concreet, welke praktijk was er tot nu toe en wie zijn precies naar hun ervaringen gevraagd? Het OVB kan - wat het Presidium betreft - een rol spelen bij de inschakeling van ondersteuning door onderzoeksbureaus, wetenschappers en dergelijke. Betekent dit dat onderzoekscommissies de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid houden en de mogelijkheid om van adviezen van het OVB af te wijken? Zal het Presidium dit ook respecteren? Het Presidium neemt kennis van adviezen van het OVB voordat de vragende commissies daarvan kennis nemen. Volgens het Presidium is het OVB namelijk allereerst zíjn adviesorgaan. Dit laat, volgens het Presidium, onverlet dat het OVB al in een eerder stadium een rol heeft. Dan kunnen adviezen toch ook gelijktijdig naar de commissie?

We kunnen de opmerkingen van het Presidium in reactie op vragen van CDA en GroenLinks over de wettelijke basis van het OVB niet helemaal goed plaatsen. Als de Kamer een bureau als het OVB instelt, bestaande uit Kamerambtenaren, vloeit daar toch automatisch uit voort dat deze ambtenaren alle bevoegdheden hebben voor het verrichten van onderzoek die tot op heden alle andere kamerambtenaren hebben gehad? Het Presidium zegt te hechten aan zelfstandige positie van het OVB, daarmee implicerend dat het geen orgaan van de Kamer betreft maar een zelfstandige entiteit. Is dat, gezien de positie van het OVB als adviseur van de Kamer, geen merkwaardige positie?

Ik dank de leden van het Presidium en de Bouwbegeleidingscommissie voor hun inspanningen ten behoeve van een goed functioneren van de Tweede Kamer.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie