Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA plenaire debat raming kamer 2002

Datum nieuwsfeit: 27-06-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 27 juni 2001

BIJDRAGE VAN PETER REHWINKEL (PVDA) AAN HET PLENAIRE DEBAT RAMING KAMER 2002 (27 677), FINANCIËLE ONDERSTEUNING FRACTIES (23 686 NR. 19) EN JAARVERSLAG BOUWBEGELEIDINGSCOMMISSIE (BBC)(11 107 NR. 99)

Bij de door het Presidium aangeboden Raming van de Tweede Kamer komen de begroting en het functioneren van de Tweede Kamer als organisatie (de 'huishoudelijke zaken') aan de orde. De nieuwe VBTB-opmaak heeft ertoe geleid dat de Raming leesbaarder is geworden, daarvoor complimenten.

De volgende punten vind ik vooral nog van belang.

De nu nagenoeg voltooide reorganisatie van het ambtelijk apparaat heeft tot een doorzichtiger structuur geleid. Het Presidium deelt mee dat het effect van reorganisaties op diverse manieren kan worden gemeten. Het eerste criterium is het aantal klachten van leden. Daarnaast is de mening van de Ondernemingsraad en de tevredenheid van het personeel van groot belang. Tenslotte is het aantal bezwaar- en beroepsschriften een indicatie. Zijn in voorgaand opzicht eerste indicaties te geven? Spelen verkregen efficiencywinst en verlichting van de werkdruk geen rol bij het meten van het effect van de reorganisatie? Zal de reorganisatie op meer fundamentele wijze worden geëvalueerd en zo ja, wanneer?

Het Presidium zet stappen om te komen tot budgettaire autonomie van de beide kamers van de Staten-Generaal. Hiervoor lijkt een grondwetswijziging wenselijk. Komt de budgettaire autonomie van de Staten-Generaal nog op enige wijze in de Kamer aan de orde of beschouwt het Presidium dit debat over de Raming als het moment waarop de Tweede Kamer de wens tot grondwetswijziging te kennen geeft? Dan zou wat mij betreft een positief signaal kunnen worden afgegeven. Zullen tot de grondwetswijziging de bestaande werkafspraken tussen Kamer en kabinet gelden of is hierin nog aanpassing gewenst? Onze vraag uit het verslag is niet beantwoord of de budgettaire autonomie gevolgen zal hebben voor de arbeidsvoorwaarden en de medezeggenschap van het ambtelijk personeel.

Op dit moment wordt niet overwogen om vanuit de Tweede Kamer medewerkers in Brussel te stationeren ter ondersteuning van de Europese signaleringsfunctie. Wie echter werk wil maken van een sterkere rol voor de nationale parlementen in het Europese besluitvormingsproces, zou de gedachte van Brusselse stationering goed in het achterhoofd moeten houden.

We kunnen waardering uitspreken voor de integrale automatiseringsvisie die het Presidium in antwoord op een vraag van de PvdA-fractie in het vooruitzicht heeft gesteld. De Dienst Automatisering beheert de hard- en software, de Dienst Informatievoorziening maakt voor zijn informatiebemiddeling gebruik van informatietechnologie, de Dienst Communicatie stuurt de ontwikkeling van het Intranet mede aan, de Griffie pleegt (eleckronisch) documentenbeheer en de Facilitaire Dienst tenslotte bedient de telefooncentrale. Er wordt over nagedacht over de mogelijkheden om telefoon- en faxverkeer via de computer mogelijk te maken, zodat ook deze elementen met elkaar verknoopt raken. Veel wordt op automatiseringsgebied in gang gezet, maar de termijnen van realisatie blijven vaag. Er is soms kritiek op het automatiseringsbeleid van de Kamer, met name als het gaat om het Leden Thuis-project. Daarom is een integrale visie zeer wenselijk.

De Dienst Automatisering staat in deze jaren voor een zware opgave, bijvoorbeeld op dit moment bij de invoering van het Kamer Thuis-project (de opvolger van het Leden Thuis-project). Ik wil begrip hebben voor die zware opgave, maar soms vraag je je af of er sprake is van voldoende klantgerichtheid. Een voorbeeld uit de praktijk illustreert dit misschien. De afgelopen vrijdag word je geconfronteerd met de vraag om een nieuw wachtwoord. Prima, beveiliging van onze voorzieningen hoort voorop te staan. Wat blijkt: het nieuwe wachtwoord kan alleen in het Kamergebouw worden ingevoerd, dus niet achter de laptop thuis. Met een beetje pech ben je pas op dinsdag weer in het Kamergebouw en is vier dagen geen gebruik van de mailvoorziening mogelijk. Dat moet toch anders kunnen? Er was kennelijk nogal wat kritiek op het servicecontract met Wang, maar onze ervaring is dat sinds het opzeggen ervan de service stap voor stap achteruit is gegaan. Laten we hopen dat het Kamer Thuis-project een nieuwe stap betekent, met hopelijk ook zo snel mogelijk inbel-voorzieningen voor medewerkers van de Kamer en de fracties!

Het Presidium wijdt enige passages in de nota naar aanleiding van het verslag aan het elektronisch stemmen. Zal het er ooit nog van komen? Nu moet de stemmachine weer onderdeel zijn van een groter geheel, zijn de kosten bepaald niet gering en veroorzaakt elektronisch stemmen meer tijdverlies dan een meer traditionele wijze van stemmen. Wat betreft dit laatste: we zouden toch ook alleen elektronisch stemmen als een uitslag niet duidelijk is? Kan voor de tijd die nu een hoofdelijke stemming kost, niet op de korte termijn een stemmachine dienst bewijzen, die dan later aan allerlei elektronische informatiesystemen van de Kamer wordt gekoppeld? Laten we overigens bedenken dat we sommige dingen in het leven graag niet elektronisch blijven doen, zoals het lezen van de Kamerbode. Ieder jaar zet ik graag wat mensen in het zonnetje en mogen het dit jaar de makers van de Kamerbode zijn? Het is een prestatie als je erin slaagt, dat een Kamerlid uit zijn enkele tientallen centimeters post als eerste de Kamerbode pikt.

Hoe oordeelt het Presidium over problemen met de telefonische bereikbaarheid van de Kamer? Is het niet mogelijk bij overbelasting op zijn minst een boodschap op band af te draaien? Een parlement dat de telefoontjes onbeantwoord laat, praat misschien teveel en luistert te weinig.

Complimenten, vooral degenen die ertoe hebben bijgedragen dat het lijsttrekkersdebat voor de verkiezingen en de uitslagenavond vanuit het Kamergebouw worden uitgezonden. Hierover hebben wij inderdaad een aantal jaren gepleit. Zo maken we ons eigen Huis van de Democratie!

In afwachting van het project Integratie Bestanden is enkele jaren pas op de plaats gemaakt met de vernieuwing van de grote informatiesystemen van de Kamer. Bij het project Integratie Bestanden is per saldo sprake van direct toerekenbare uitgaven tot een bedrag van f 3,2 miljoen gulden. De hieraan gerelateerde projectkosten belopen circa f 1 miljoen gulden. Kunnen deze kosten nog ergens worden verhaald of moet dit bedrag als verloren worden beschouwd? Wat zijn de budgettaire gevolgen voor de overige activiteiten van de Kamer?

We steunen de voorstellen om zowel de internet- als de intranetsite van de Kamer te moderniseren. Ik vraag nogmaals hoe de redactieraad van de website verantwoording aflegt aan het Presidium. Gebeurt dat vooraf in de vorm van een statuut, achteraf in de vorm van een verslag of continu dmv een vast agendapunt in de presidiumvergaderingen? Een collega vroeg of de nevenfuncties van Kamerleden niet op de website kunnen worden vermeld. U merkt tot welke transparantie de PvdA-fractie in staat is.

Er is nog geen beslissing genomen over het openstellen van de Statenpassage voor het publiek. Ik wil aandringen op een spoedig besluit. Waarin verschilt de Tweede Kamer van b.v. het Haagse stadhuis, dat van meet af aan is opengesteld en waar beveiliging toch op betrekkelijk laag niveau lijkt plaats te vinden? Je staat verder verbaasd dat binnen tien jaar na opening van het Kamergebouw er wordt gedacht aan drie extra lagen op (wat we nog steeds) de nieuwbouw van de Kamer noemen. Soms heb je het gevoel dat als het om ons werkoppervlak gaat, er voortdurend achter de feiten wordt aangehobbeld.

Het ziekteverzuim bij het restaurantbedrijf en de afdeling schoonmaakonderhoud van de Kamer blijkt relatief hoog te zijn: respectievelijk 14,5 en 15,7 procent tegen gemiddeld 8 % voor de overige diensten van de Kamer. Uit een vergelijking van de ziekteverzuimstatistieken van de Kamer met die van de marktsectoren horeca en schoonmaakbedrijven, blijkt dat de laatste sector (de schoonmaakbedrijven) in de markt een hoog ziekteverzuimpercentage kent: 7,7% incl. zwangerschapsverlof, 7,0% excl. zwangerschapsverlof. Dat is nog een ontzettend verschil met 15,7%! Hier is echt een gerichte aanpak van het ziekteverzuim gewenst. Wat zijn de cijfers voor de marktsector van de horeca: is daar ook zo'n groot verschil met de cijfers van de Kamer?

We zijn het eens met het principe dat de onderzoeks- en controlefunctie van de Tweede Kamer moet worden versterkt. De oprichting van het Onderzoeks- en Verificatiebureau (OVB) kan in dit opzicht een stap vooruit betekenen. Competentieproblemen moeten echter worden voorkomen. Het Presidium zegt deze te kunnen voorkomen door te kiezen voor een bureau dat los staat van de commissieondersteuning, waardoor bevoegdheden en verantwoordelijkheden scherp worden afgebakend. Deze scheiding tussen OVB en commissieondersteuning kan ook juist tot competentieproblemen leiden. De samenwerking tussen OVB en griffiers zou tot nu toe positief zijn. Over welke ervaringen gaat het concreet, welke praktijk was er tot nu toe en wie zijn precies naar hun ervaringen gevraagd? Het OVB kan - wat het Presidium betreft - een rol spelen bij de inschakeling van ondersteuning door onderzoeksbureaus, wetenschappers en dergelijke. Betekent dit dat onderzoekscommissies de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid houden en de mogelijkheid om van adviezen van het OVB af te wijken? Zal het Presidium dit ook respecteren? Het Presidium neemt kennis van adviezen van het OVB voordat de vragende commissies daarvan kennis nemen. Volgens het Presidium is het OVB namelijk allereerst zíjn adviesorgaan. Dit laat, volgens het Presidium, onverlet dat het OVB al in een eerder stadium een rol heeft. Dan kunnen adviezen toch ook gelijktijdig naar de commissie?

We kunnen de opmerkingen van het Presidium in reactie op vragen van CDA en GroenLinks over de wettelijke basis van het OVB niet helemaal goed plaatsen. Als de Kamer een bureau als het OVB instelt, bestaande uit Kamerambtenaren, vloeit daar toch automatisch uit voort dat deze ambtenaren alle bevoegdheden hebben voor het verrichten van onderzoek die tot op heden alle andere kamerambtenaren hebben gehad? Het Presidium zegt te hechten aan zelfstandige positie van het OVB, daarmee implicerend dat het geen orgaan van de Kamer betreft maar een zelfstandige entiteit. Is dat, gezien de positie van het OVB als adviseur van de Kamer, geen merkwaardige positie?

Ik dank de leden van het Presidium en de Bouwbegeleidingscommissie voor hun inspanningen ten behoeve van een goed functioneren van de Tweede Kamer.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...