Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten consultatieronde Utrecht wijkaanpak in uitvoering

Datum nieuwsfeit: 27-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Utrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Utrecht

RESULTATEN CONSULTATIERONDE 'WIJKAANPAK IN UITVOERING'

In april heeft het college van burgemeester en wethouders voorstellen gepresenteerd voor de hoofdlijnen hoe het overleg met inwoners in de wijken bestuurlijk georganiseerd wordt ('De wijkaanpak in uitvoering'). Het college wil met deze aanpak de betrokkenheid van de Utrechtse bevolking bij het besturen van de stad vergroten. Centrale elementen daarin zijn wijkraad, wijkraadpleging, wijkprogramma, wijkwethouder en raadscommissie. Deze voorstellen zijn door middel van een brede consultatieronde voorgelegd aan bewoners en andere belanghebbenden. Het college heeft nu kennis genomen van de resultaten van de consultatieronde. Het college constateert dat er in grote lijnen draagvlak is voor de voorstellen. Op basis van de reacties stelt het college verdere uitwerking van de wijkaanpak voor.

Consultatieronde

De consultatie vond tussen 9 mei en 14 juni plaats in alle 10 wijken van de stad. Daarnaast werden stedelijke adviesraden geraadpleegd. Bij al deze gesprekken zijn honderden mensen betrokken geweest. Daarnaast hebben meer dan 650 mensen individueel gereageerd door de enquête over de wijkaanpak in te vullen. Het verslag van de consultatieronde levert een beeld op van hoe (gevarieerd) er wordt gedacht over inzet en aanpak van het wijkgerichte werken in Utrecht. De belangrijkste consultatievragen waren:


1. Met welke onderwerpen dient de wijkraad zich bezig te houden?
2. Op welk niveau moet de wijkraad meespelen op buurtniveau of op wijkniveau?
3. Hoe is de samenstelling van de wijkraad: zit men erin op persoonlijke titel of is er sprake van vertegenwoordiging van een achterban?
4. Hoe ziet de relatie tussen wijkraad en wijkcommissie eruit?
5. Hoe moet de wijkraadpleging georganiseerd worden?
Resultaten


- Betrokken bewoners en belanghebbenden hebben kritisch en constructief meegedacht. De betrokkenheid onder inwoners is groot.


- De consultatieronde wijst uit dat er draagvlak is voor de hoofdlijnen van deze notitie. De overtuiging bestaat dat wijkraden en vooral de wijkraadpleging een positief effect kunnen hebben op invloed en betrokkenheid van bewoners.


- Als rode draad door de reacties loopt de roep om gebruik te maken van hetgeen op dit moment bestaat en heldere afspraken te maken over de manier waarop gewerkt gaat worden.


- Op de agenda van de wijkraad zullen volgens geconsulteerden zowel operationele als strategische onderwerpen komen. Al naar gelang de situatie in de wijk kan de nadruk verschillen.


- In alle wijken op één na kan men zich vinden in een wijkraad op het niveau van de hele wijk. Wel wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het buurtniveau, het meest herkenbare niveau voor bewoners.


- Er bestaan verschillende meningen over de samenstelling van de wijkraden. Er wordt veel aandacht gevraagd voor een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling en geografische spreiding. Van leden van de wijkraad wordt vooral betrokkenheid en openheid gevraagd. Voor het aantal leden worden getallen genoemd tussen 11 en 25 leden.


- De positionering van de verschillende 'partijen' in de wijk moet verhelderd worden.


- Wijkraadplegingen moeten bewoners en belanghebbenden vooral mogelijkheid bieden om op eenvoudige wijze hun mening kenbaar te maken. De uitdaging is om hiermee moeilijker bereikbare groepen toch te kunnen horen (zoals jongeren, vrouwen en allochtonen).

Vervolg


- De 'Wijkaanpak in uitvoering' en de resultaten van de consultatieronde komen aan de orde in de gemeenteraad op 12 juli aanstaande. Aan de hand van de bespreking in de gemeenteraad wordt de wijkaanpak concreter uitgewerkt.


- Het college benadrukt dat er duidelijke afspraken moeten komen over taken, bevoegdheden en onderlinge relaties voor de wijkraden, de wijkcommissies en de wijkwethouders. Na de zomer worden voorstellen voorgelegd voor het aanpassen van de verordening op de raadscommissies.


- Het is de bedoeling dat in september met de vorming van de eerste wijkraden begonnen wordt, dit gebeurt in nauw overleg met bewoners van de wijken.


- Het eerste jaar is een proefperiode, waarin ervaring wordt opgedaan met verschillende vormen van aanpak rond agenda, niveau, samenstelling wijkraad en instrumenten voor wijkraadpleging.


- Eind 2002 wordt geëvalueerd Bewoners en belanghebbenden blijven nauw betrokken bij de evaluatie van het proefjaar. Op 1 januari 2003 moet het systeem van wijkgericht werken in haar definitieve organisatievorm operationeel zijn.

Utrecht, 27 juni 2001 pb89.PB

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie