Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Versterking arbeidsmarkt overheid schept duidelijkheid

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: CMHF
Zoek soortgelijke berichten
CMHF

CMHF: Aanbeveling versterking arbeidsmarktpositie overheid schept duidelijkheid

CMHF-onderhandelaar Cees Michielse in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) ziet veel heil in de aanbevelingen die de ROP heeft gedaan om te bevorderen dat de overheid een aantrekkelijke werkgever is en blijft. Het uitgangspunt voor de organisaties van werkgevers en werknemers binnen de ROP is de bezinning door de overheid op haar positie als aantrekkelijke werkgever.
,,De aanbevelingen scheppen vooral duidelijkheid voor die sectoren en subsectoren waar, in tegen-stelling tot zorg, veiligheid en onderwijs, minder klaarheid is over de omvang van de beschik-bare gelden en de inzet van die gelden", zegt Michielse.
De ROP is van mening dat de arbeidsvoorwaarden van de overheid, op enkele
- overigens belangrijke - uitzonderingen na, de vergelijking met die in de marktsector kunnen doorstaan.
Volgens Michielse zijn drie afspraken van essentieel belang. Ten eerste is dat de erkenning ?dat alle arbeidsvoorwaarden in het bedrijfsleven bepalend moeten zijn voor de budgettaire ruimte in de sectoren?. Verder geldt dat er ? wat betreft de achterstanden van gespecialiseer-de en gekwalificeerde medewer-kers tot een gedifferen-tieerde invulling moet kunnen worden gekomen?. ,,Bovendien is nog-maals heel dui-de-lijk erkend dat er door de over-heid zwaar gei--nvesteerd moet worden in professio-neel HRM-beleid, in ICT, arbeidsom-standigheden. Kortom, in het creëren van een prettig werkklimaat en vooral een doelmatige overheid.?? De ROP is voorstander van een verantwoorde loonontwikkeling, die is gebaseerd op de sociaal-economische mogelijkheden voor verbetering van arbeidsvoorwaarden. Deze mogelijkheden worden mede bepaald door de algemene sociaal-economische situatie, de sectorale ontwikkelingen en de ontwikkeling van de prijzen. Om de wervingspositie van de overheidssectoren op peil te houden is een marktconforme loonontwikkeling noodzakelijk. Op onderdelen is een inhaalslag nodig. Het is van doorslaggevend belang, zo vindt de ROP, dat de overheids- en onderwijssectoren over voldoende financiële middelen beschikken om deze aanbeveling uit te kunnen voeren. Voor de kwaliteit van het overheidsapparaat is het immers essentieel dat de arbeidsvoorwaardenruimte van de overheid toereikend is om blijvend te kunnen investeren in de mensen die er werken.
Om voor zittende en voor nieuwe werknemers aantrekkelijk te zijn, zal de combinatie van arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden in de ruimste zin van het woord, blijvend motiverend moeten zijn. De ROP is van mening dat een goed gedoseerde combinatie van maatregelen nodig is, waarbij de algemene loonontwikkeling en specifieke en inhoudelijke vernieuwing een goede balans vormen. Om maximaal effect te sorteren dienen de maatregelen de verschillende onderdelen van de overheid voldoende mogelijkheden te bieden om te differentiëren. Zie ook site CAOPreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie