Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Weert

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert


Actueel
Vergadering gemeenteraad
Op donderdag 28 juni vindt in de raadzaal van het Weerter stadhuis de eerstvolgende raadsvergadering plaats.
LET OP: deze vergadering begint eerder dan normaal. In dit geval om 18.30 uur.
De agenda van die vergadering ziet er als volgt uit:
1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 31 mei 2001.
2. Vaststellen van het concept opgavenprofiel bestuurskracht gemeente Weert. (01 06 114)

3. Akkoord gaan met uitbreiding van de bebouwde kom van Weert ingevolge de Wegenwet en de Wegenverkeerswet met Vrakker-West, Oud Bos-hoven en het gebied tussen globaal de Suffolkweg en Vrakker-West en Oud Boshoven. (01 06 115)

4. Verkopen van de voormalige gemeentewerf en kantoor Technische Dienst Stramproy. (01 06 96)

5. Vaststellen van de jaarrekening 2000. (01 06 89)
6. Aanwijzen van het gemeentemuseum De Tiendschuur als trouwlocatie. (01 06 104)

7. Vaststellen van de werkbegroting 2001 en de taakopdracht sector Veiligheid van de regio Noord- en Midden-Limburg. (01 06 113)
8. Nemen van een (herhaald) voorbereidingsbesluit voor het gebied Centrum-Noord. (01 06 99)

9. a. Vaststellen van het bestemmingsplan Beekpoort;
b. Nemen van een voorbereidingsbesluit voor de percelen in het plangebied van het voorontwerp-bestemmingsplan "Aansluiting Straevenweg op Ringbaan-West". (01 06 100)

10. Aanwijzen van percelen in het gebied Beekpoort waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. (01 06 97)
11. Vaststellen van het bestemmingsplan Laarveld. (01 06 101)
12. Aanwijzen van percelen in het gebied Laarveld waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. (01 06 98)
13. Aanwijzen van percelen in de omgeving Sutjensstraat waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. (01 06 116)
14. Aanpassen van de bouwverordening. (01 06 102)
15. Aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Limburg voor de bouw van een bedrijfsgebouw ten bate van een fabriek voor het produceren van suikerwerken aan de Copernicusstraat alhier. (01 06 103)

16. Aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Limburg als bedoeld in artikel 19 lid 1 juncto artikel 19 lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het verbouwen van het pand Onzelievevrouwestraat 2, alhier voor gebruik als kantoor. (01 06 90)

17. Verplaatsen van de datum van de kermis te Altweerterheide naar de eerste zaterdag na 29 juni (Petrus en Paulus). (01 06 105)
18. Instemmen met de inspraakreactie tracénota MER IJzeren Rijn en vaststelling rapportage IVAM TME "Effecten reactivering IJzeren Rijn". (01 06 117)

19. Onttrekken aan het openbaar verkeer van een perceel grond gelegen aan de Vrakkerstraat nabij het pand Vrakkerstraat 125 en ongegrond verklaren van de ingediende zienswijzen. (01 06 118)
20. a. Kennisnemen van de begroting 2002, de investerings- en financieringsstaat 2002, de meerjarenraming 2001-2003 en de risicoparagraaf van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken de Risse;
b. Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage 2002 ad ¦ 668.495,00. (01 06 119)

21. Vaststellen van het beleidsverslag 2000 Algemene Bijstandswet. (01 06 106)

22. Vaststellen van de basisnota welzijn en deelnota beleidsuitgangspunten en taken PUNT welzijn. (01 06 91)
23. Toekennen van een 25% investeringssubsidie ad ¦ 4.224,00 aan de Stichting Sociaal-Kultureel Werk Boshoven voor aanpassing van de berging van ´t Kwintet te Boshoven en verhogen van de huur voor de wijkaccommodatie met een bedrag van ¦ 945,00 per jaar. (01 06 112)
24. Instemmen met de realisatie van een peuterspeelzaal in Altweerterheide. (01 06 121)

25. a. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 12.500,00 voor de exploitatie van de peuterspeelzaal Keent in het kader van de prioriteit voor- en vroegschoolse educatie;
b. Toewijzen van verzorgingsgebieden voor de peuterspeelzalen in Weert-Zuid;

c. Verhogen van de aanvangsleeftijd voor het peuterspeelzaalwerk en wijzigen van het plaatsingsbeleid voor de peuterspeelzalen. (01 06 107)

26. Realiseren van een accommodatie voor een popcollectief. (01 06 92)
27. Vaststellen beleid onderwijshuisvesting gemeente Weert. (01 06 108)

28. Toekennen van een subsidie ad ¦ 32.698,00 aan de Muntinstellingen voor kosten bedrijfshulpverlening. (01 06 109)
29. a. Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2000 van de Stichting Streekmuziekschool Weert;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 2000 op ¦ 1.188.659,68. (01 06 93)

30. a. Instemmen met de aanpassingen van de begroting 2001 van de Stichting Streekmuziekschool Weert;

b. Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2001 op ¦
1.320.127,00;

c. Instemmen met het budgetcontract 2001-2004. (01 06 94)
31. Afwijzen van het subsidieverzoek van de heer W. de Wild, Neelenweg 13, alhier voor onderhoudswerkzaamheden aan de St. Antoniusmolen te Laar. (01 06 120)

32. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad ¦ 230.000,00 ten behoeve van de Euro-aanpassingen. (01 06 122)
33. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 23.299,69 voor de gemeentelijke bijdrage in 2000 in diverse bodemsaneringsprojecten. (01 06 95)

34. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 538.160,00 voor de realisatie van twee terreinen voor de tijdelijke plaatsing van de salonwagens en caravans van kermisexploitanten aan respectievelijk de St. Maartens-laan en de Maaslandlaan. (01 06 110)
35. Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

Schrijven van de heren F. Weekers en A. van den Akker namens de fracties V.V.D. en Pact 97 d.d. 2 juni 2001 inzake vragen aan de burgemeester over zijn huisvesting in Weert.


36. Ingekomen stukken
Voor kennisgeving aannemen:


a. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 27 april t/m 23 mei 2001.


a. ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 131, 132, 137, 139, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 en 159;
b. ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 111, 112, 114, 122, 123, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 138, 144, 148, 156 en 157;

c. voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 115, 127, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 158, 160 en 161. (01 06 111)
b. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen. (01 06 111)

c. a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2001;
b. Overzicht reserves en voorzieningen;
c. Overzicht begrotingsuitkomsten 2001;
d. Overzicht prioriteiten. (01 06 111)


OPENbaarHUIS
Raads- en commissievergaderingen
28-6 Raadsvergadering (18.30 uur)
27-8 Commissie Algemene Zaken en Volksgezondheid 27-8 Commissie Nutsbedrijven, Sociale en Economische Zaken en Toerisme 28-8 Commissie Welzijn, Onderwijs en Personeelszaken 29-8 Commissie Gemeentewerken
30-8 Commissie Sport en Sportieve Recreatie (18.00 uur) en Commissie Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Milieu (19.30 uur)
3-9 Commissie Financiën
13-9 Raadsvergadering

De meeste raads- en commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur, behalve indien anders aangegeven. Alle vergaderingen vinden plaats in het Weerter stadhuis aan de Beekstraat 54 en zijn openbaar. De vergaderagenda's liggen enkele dagen voor de vergadering ter inzage in het Infocentrum in de hal van het stadhuis.
Burgers hebben spreekrecht in de commissievergaderingen. Daarvoor dient men zich vóór het begin van de vergadering te melden bij de voorzitter.

Andere openbare bijeenkomsten
5-7 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
19-7 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
2-8 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
16-8 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
30-8 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis, voorzover niet anders aangegeven.

Spreekuur burgemeester en wethouders
Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, stadhuis, Beekstraat. Voor een gesprek met de burgemeester dient men vooraf een afspraak te maken via tel. (0495) 575224.
In de vakantieperiode vervallen de wekelijkse spreekuren van de burgemeester en de wethouders. Het laatste spreekuur vindt plaats op maandag 3 juli. Het eerste spreekuur na de vakantie is op maandag 13 augustus.

Laatst gewijzigd op: 22 juni 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie