Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Weert

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert


Actueel
Vergadering gemeenteraad
Op donderdag 28 juni vindt in de raadzaal van het Weerter stadhuis de eerstvolgende raadsvergadering plaats.
LET OP: deze vergadering begint eerder dan normaal. In dit geval om 18.30 uur.
De agenda van die vergadering ziet er als volgt uit:
1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 31 mei 2001.
2. Vaststellen van het concept opgavenprofiel bestuurskracht gemeente Weert. (01 06 114)

3. Akkoord gaan met uitbreiding van de bebouwde kom van Weert ingevolge de Wegenwet en de Wegenverkeerswet met Vrakker-West, Oud Bos-hoven en het gebied tussen globaal de Suffolkweg en Vrakker-West en Oud Boshoven. (01 06 115)

4. Verkopen van de voormalige gemeentewerf en kantoor Technische Dienst Stramproy. (01 06 96)

5. Vaststellen van de jaarrekening 2000. (01 06 89)
6. Aanwijzen van het gemeentemuseum De Tiendschuur als trouwlocatie. (01 06 104)

7. Vaststellen van de werkbegroting 2001 en de taakopdracht sector Veiligheid van de regio Noord- en Midden-Limburg. (01 06 113)
8. Nemen van een (herhaald) voorbereidingsbesluit voor het gebied Centrum-Noord. (01 06 99)

9. a. Vaststellen van het bestemmingsplan Beekpoort;
b. Nemen van een voorbereidingsbesluit voor de percelen in het plangebied van het voorontwerp-bestemmingsplan "Aansluiting Straevenweg op Ringbaan-West". (01 06 100)

10. Aanwijzen van percelen in het gebied Beekpoort waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. (01 06 97)
11. Vaststellen van het bestemmingsplan Laarveld. (01 06 101)
12. Aanwijzen van percelen in het gebied Laarveld waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. (01 06 98)
13. Aanwijzen van percelen in de omgeving Sutjensstraat waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is. (01 06 116)
14. Aanpassen van de bouwverordening. (01 06 102)
15. Aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Limburg voor de bouw van een bedrijfsgebouw ten bate van een fabriek voor het produceren van suikerwerken aan de Copernicusstraat alhier. (01 06 103)

16. Aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Limburg als bedoeld in artikel 19 lid 1 juncto artikel 19 lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het verbouwen van het pand Onzelievevrouwestraat 2, alhier voor gebruik als kantoor. (01 06 90)

17. Verplaatsen van de datum van de kermis te Altweerterheide naar de eerste zaterdag na 29 juni (Petrus en Paulus). (01 06 105)
18. Instemmen met de inspraakreactie tracénota MER IJzeren Rijn en vaststelling rapportage IVAM TME "Effecten reactivering IJzeren Rijn". (01 06 117)

19. Onttrekken aan het openbaar verkeer van een perceel grond gelegen aan de Vrakkerstraat nabij het pand Vrakkerstraat 125 en ongegrond verklaren van de ingediende zienswijzen. (01 06 118)
20. a. Kennisnemen van de begroting 2002, de investerings- en financieringsstaat 2002, de meerjarenraming 2001-2003 en de risicoparagraaf van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken de Risse;
b. Akkoord gaan met een gemeentelijke bijdrage 2002 ad ¦ 668.495,00. (01 06 119)

21. Vaststellen van het beleidsverslag 2000 Algemene Bijstandswet. (01 06 106)

22. Vaststellen van de basisnota welzijn en deelnota beleidsuitgangspunten en taken PUNT welzijn. (01 06 91)
23. Toekennen van een 25% investeringssubsidie ad ¦ 4.224,00 aan de Stichting Sociaal-Kultureel Werk Boshoven voor aanpassing van de berging van ´t Kwintet te Boshoven en verhogen van de huur voor de wijkaccommodatie met een bedrag van ¦ 945,00 per jaar. (01 06 112)
24. Instemmen met de realisatie van een peuterspeelzaal in Altweerterheide. (01 06 121)

25. a. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 12.500,00 voor de exploitatie van de peuterspeelzaal Keent in het kader van de prioriteit voor- en vroegschoolse educatie;
b. Toewijzen van verzorgingsgebieden voor de peuterspeelzalen in Weert-Zuid;

c. Verhogen van de aanvangsleeftijd voor het peuterspeelzaalwerk en wijzigen van het plaatsingsbeleid voor de peuterspeelzalen. (01 06 107)

26. Realiseren van een accommodatie voor een popcollectief. (01 06 92)
27. Vaststellen beleid onderwijshuisvesting gemeente Weert. (01 06 108)

28. Toekennen van een subsidie ad ¦ 32.698,00 aan de Muntinstellingen voor kosten bedrijfshulpverlening. (01 06 109)
29. a. Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2000 van de Stichting Streekmuziekschool Weert;

b. Vaststellen van het definitief subsidie 2000 op ¦ 1.188.659,68. (01 06 93)

30. a. Instemmen met de aanpassingen van de begroting 2001 van de Stichting Streekmuziekschool Weert;

b. Vaststellen van het voorlopig maximaal subsidie 2001 op ¦
1.320.127,00;

c. Instemmen met het budgetcontract 2001-2004. (01 06 94)
31. Afwijzen van het subsidieverzoek van de heer W. de Wild, Neelenweg 13, alhier voor onderhoudswerkzaamheden aan de St. Antoniusmolen te Laar. (01 06 120)

32. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet ad ¦ 230.000,00 ten behoeve van de Euro-aanpassingen. (01 06 122)
33. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 23.299,69 voor de gemeentelijke bijdrage in 2000 in diverse bodemsaneringsprojecten. (01 06 95)

34. Beschikbaar stellen van een krediet ad ¦ 538.160,00 voor de realisatie van twee terreinen voor de tijdelijke plaatsing van de salonwagens en caravans van kermisexploitanten aan respectievelijk de St. Maartens-laan en de Maaslandlaan. (01 06 110)
35. Schriftelijke vragen ex artikel 37 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

Schrijven van de heren F. Weekers en A. van den Akker namens de fracties V.V.D. en Pact 97 d.d. 2 juni 2001 inzake vragen aan de burgemeester over zijn huisvesting in Weert.


36. Ingekomen stukken
Voor kennisgeving aannemen:


a. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 27 april t/m 23 mei 2001.


a. ter beslissing aan uw raad voorleggen de brieven onder nr. 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 128, 131, 132, 137, 139, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 en 159;
b. ter beslissing in handen van ons college stellen de brieven onder nr. 111, 112, 114, 122, 123, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 138, 144, 148, 156 en 157;

c. voor kennisgeving aannemen de brieven onder nr. 115, 127, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 158, 160 en 161. (01 06 111)
b. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover ons college nog een voorstel moet doen. (01 06 111)

c. a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2001;
b. Overzicht reserves en voorzieningen;
c. Overzicht begrotingsuitkomsten 2001;
d. Overzicht prioriteiten. (01 06 111)


OPENbaarHUIS
Raads- en commissievergaderingen
28-6 Raadsvergadering (18.30 uur)
27-8 Commissie Algemene Zaken en Volksgezondheid 27-8 Commissie Nutsbedrijven, Sociale en Economische Zaken en Toerisme 28-8 Commissie Welzijn, Onderwijs en Personeelszaken 29-8 Commissie Gemeentewerken
30-8 Commissie Sport en Sportieve Recreatie (18.00 uur) en Commissie Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Ordening en Milieu (19.30 uur)
3-9 Commissie Financiën
13-9 Raadsvergadering

De meeste raads- en commissievergaderingen beginnen om 19.30 uur, behalve indien anders aangegeven. Alle vergaderingen vinden plaats in het Weerter stadhuis aan de Beekstraat 54 en zijn openbaar. De vergaderagenda's liggen enkele dagen voor de vergadering ter inzage in het Infocentrum in de hal van het stadhuis.
Burgers hebben spreekrecht in de commissievergaderingen. Daarvoor dient men zich vóór het begin van de vergadering te melden bij de voorzitter.

Andere openbare bijeenkomsten
5-7 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
19-7 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
2-8 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
16-8 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
30-8 Welstandscommissie 8.30 uur (vooraf aanmelden via tel. (0495)575242)
Deze bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis, voorzover niet anders aangegeven.

Spreekuur burgemeester en wethouders
Maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, stadhuis, Beekstraat. Voor een gesprek met de burgemeester dient men vooraf een afspraak te maken via tel. (0495) 575224.
In de vakantieperiode vervallen de wekelijkse spreekuren van de burgemeester en de wethouders. Het laatste spreekuur vindt plaats op maandag 3 juli. Het eerste spreekuur na de vakantie is op maandag 13 augustus.

Laatst gewijzigd op: 22 juni 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...