Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatie over het geneesmiddel Lipobay

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Deel IB1 Lipobay 1 van 6

Lipobay®
Deel I B1: Samenvatting van de kenmerken van het product


1. Naam van het geneesmiddel
Lipobay® 0.1, Lipobay® 0.2, Lipobay® 0.3 en Lipobay® 0.4 filmomhulde tabletten


2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling Lipobay® 0.1: per tablet 0,1 mg cerivastatine-natrium, overeenkomend met 95,4 µg cerivastatine; Lipobay® 0.2: per tablet 0,2 mg cerivastatine-natrium, overeenkomend met 190,8 µg cerivastatine; Lipobay® 0.3: per tablet 0,3 mg cerivastatine-natrium, overeenkomend met 286,2 µg cerivastatine; Lipobay 0.4: per tablet 0,4 mg cerivastatine-natrium, overeenkomend met 381,7 µg cerivastatine. Zie 6.1 voor hulpstoffen.


3. Farmaceutische vorm
Filmomhulde tabletten
Lipobay 0.1: Lichtgele ronde tablet met inscriptie 100 aan de ene kant en een Bayer-kruis aan de andere kant.
Lipobay 0.2: Lichtgele ronde tablet met inscriptie 200 aan de ene kant en een Bayer-kruis aan de andere kant.
Lipobay 0.3: Bruingele ronde tablet met inscriptie 300 aan de ene kant en een Bayer-kruis aan de andere kant.
Lipobay 0.4: Bruingele ronde tablet met inscriptie 400 aan de ene kant en een Bayer-kruis aan de andere kant.


4. Klinische gegevens

4.1. Therapeutische indicatie
Primaire hypercholesterolemie (type IIA + IIB): Voor de behandeling van hypercholesterolemie bij patiënten die onvoldoende reageren op een aangepast dieet.

4.2. Dosering en wijze van toediening
Alvorens behandeling met Lipobay te beginnen dienen secundaire oorzaken van hypercholesterolemie te worden uitgesloten. Patiënten moeten hun gebruikelijke cholesterolverlagende dieet voortzetten gedurende behandeling.

Volwassenen
Lipobay dient te worden ingenomen eenmaal per dag in de avond (bij het avondeten of vóór het slapen gaan). De gebruikelijke aanvangsdosis bedraagt 0,1 mg eenmaal daags. Doses dienen individueel te worden aangepast op basis van LDL-cholesterolwaarden, de therapiedoelstelling en de respons van de patiënt. Aanpassing van de dosis dient te geschieden met intervallen van 4 weken of meer. Indien nodig dient de dosis verhoogd te worden met stappen van 0,1 mg. De aanbevolen maximale dosering bedraagt 0,4 mg eenmaal per dag.
Inname samen met voedsel beïnvloedt het effect van cerivastatine niet. Het therapeutische effect van Lipobay is merkbaar binnen twee weken en maximaal binnen vier weken. De werking blijft gehandhaafd bij voortgezette behandeling.

Bij bejaarde patiënten
Er zijn geen klinische gegevens die erop wijzen dat de dosering bij bejaarde patiënten anders moet zijn. Zoals bij andere middelen dient de behandeling te worden gestart met de laagst aanbevolen dosering.

Bij nierfunctiestoornissen
Bij patiënten met matig ernstige tot ernstige nierziekte dient de behandeling te worden gestart met eenmaal 0,1 mg per dag. Daarna kan de dosering worden opgebouwd tot maximaal 0,2 mg eenmaal per dag. Dit dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren.

Kinderen

Lipopri062001klein
Deel IB1 Lipobay 2 van 6

Omdat er geen klinische ervaring is, wordt gebruik bij kinderen niet aangeraden.

Gelijktijdige behandeling met galzuurbindende harsen Hoewel Lipobay als monotherapie gegeven in staat is het totale en LDL-cholesterol-gehalte te doen verlagen, kan de werkzaamheid worden versterkt bij gelijktijdig gebruik met een galzuurbindend hars, zoals colestyramine. Zie 4.5 voor doseringsaanbevelingen.

4.3. Contra-indicaties
Eerder vastgestelde overgevoeligheid voor cerivastatine of één van de hulpstoffen. Gelijktijdig gebruik van gemfibrozil (zie ook rubrieken 4.4, 4.5 en 4.8) Myopathie, leverfunctiestoornissen of onverklaarbare, aanhoudende verhoging van serumtransaminasen. Zwangerschap, het geven van borstvoeding en bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, tenzij zij zorgen voor adequate niet-hormonale anticonceptie.

4.4. Bijzondere waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik Skeletspieren
De effecten van HMG-CoA-reductaseremmers op skeletspieren zijn verhoging van creatinefosfokinase (CPK), spierpijn, myositis en myopathie. Deze kunnen verergeren tot rhabdomyolyse, een potentieel levensbedreigend beeld gekenmerkt door duidelijk verhoogde CPK-spiegels (meer dan 10 keer de bovengrens van de normaalwaarde), myoglobinemie en myoglobinurie, hetgeen kan leiden tot nierinsufficiëntie. Patiënten moeten worden gevraagd spierpijn, spiergevoeligheid of spierzwakte direct te melden, vooral als deze gepaard gaat met malaise of koorts. De behandeling met Lipobay moet worden beëindigd zodra een significante verhoging van de CPK-spiegel optreedt of als myopathie wordt vastgesteld dan wel vermoed.
Verhogingen van CPK zijn waargenomen bij patiënten die Lipobay gebruikten. Zelden is myopathie in aanwezigheid van duidelijke verhogingen van CPK (> 10 maal de bovengrens van de normaalwaarde) en/of van diffuse spierpijnen, spiergevoeligheid of spierzwakte gemeld bij gebruik van Lipobay. De kans op myopathie is vergroot bij patiënten die naast Lipobay worden behandeld met gemfibrozil, fibraten, ciclosporine, erytromycine, itraconazol, nicotinezuur en proteaseremmers (zie ook rubrieken 4.3, 4.5 en 4.8). Aangezien rhabdomyolyse een dosisafhankelijke reactie is, dient gelijktijdige toediening van geneesmiddelen, die de plasmaspiegel van cerivastatine of de actieve metabolieten ervan kunnen verhogen, zorgvuldig te worden overwogen (zie rubrieken 4.3 en 4.5). Voorzichtigheid is geboden bij toediening van Lipobay aan patiënten met aanhoudende, onverklaarbare CPK- verhoging in de voorgeschiedenis.
Gevallen van rhabdomyolyse (sommige met acute nierinsufficiëntie in aanwezigheid van myoglobinurie) zijn gewoonlijk gemeld voor de combinatie van gemfibrozil met cerivastatine en zelden voor cerivastatine als monotherapie. Derhalve dient Lipobay niet te worden gegeven aan patiënten die in een acute of ernstige toestand verkeren, zoals sepsis, hypotensie, grote operaties, trauma, ernstige metabole endocriene afwijkingen, storingen van de elektrolytenbalans of niet-gecontroleerde epilepsie. Een dergelijke toestand predisponeert tot de ontwikkeling van nierinsufficiëntie tengevolge van rhabdomyolyse (zie ook rubrieken 4.3, 4.5 en 4.8).

Leverfunctie
Evenals bij andere statines zijn verhogingen van leverenzymwaarden en heel zelden gevallen van hepatitis opgetreden bij behandeling met Lipobay. In de meeste gevallen waren deze verhogingen klein en asymptomatisch. Zoals bij andere lipidenverlagende stoffen wordt aanbevolen de leverfunctie te testen vóór de behandeling en geregeld tijdens de behandeling. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die verhoogde transaminasespiegels ontwikkelen. De behandeling dient te worden beëindigd als de spiegels van alanine- transaminase (ALT) of aspartaat-transaminase (AST) meer dan 3 maal hoger zijn dan de bovengrens van de normaalwaarde.
Voorzichtigheid is geboden bij toediening van Lipobay aan patiënten met overmatig alcoholgebruik of leverziekte in de anamnese (actieve leverziekte of onverklaarbare transaminaseverhogingen zijn contra- indicaties voor Lipobay).

Oogheelkundig
Nieuwe gevallen van subcapsulaire en nucleaire lenstroebelingen zijn gemeld, ofschoon - evenals bij andere statines - er geen causaal verband met het gebruik van Lipobay is vastgesteld.

4.5. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Lipopri062001klein
Deel IB1 Lipobay 3 van 6

Geneesmiddelen die CYP 3A4 remmen zijn in staat om de farmacokinetiek van cerivastatine te beïnvloeden. Deze geneesmiddelen zijn azoolderivaten (itraconazol, fluconazol, ketoconazol, miconazol), erytromycine, toleandromycine, het antidepressivum nefazodon, valproïnezuur, enkele middelen tegen HIV (ritonavir, indinavir, amprenavir). Cerivastatine wordt gemetaboliseerd via een tweevoudige metabole route met gebruik van minstens twee cytochroom P450 isozymen, CYP 2C8 en CYP 3A4.

Interacties die van invloed zijn op het gebruik van Lipobay

De volgende werkzame stoffen hebben invloed op de farmacokinetiek van Lipobay: Gemfibrozil
Na een enkelvoudige dosis van 0,2 mg cerivastatine was de systemische opname van cerivastatine duidelijk beïnvloed door toediening van 600 mg gemfibrozil tweemaal per dag, vóór en gelijktijdig met cerivastatine, resulterend in een gemiddeld viervoudige vergroting van de AUC (spreiding: twee- tot zevenvoudig). Het gelijktijdige gebruik van gemfibrozil en cerivastatine verhoogt de kans op rhabdomyolyse. Daarom mag cerivastatine niet gelijktijdig met gemfibrozil gebruikt worden (zie ook rubrieken 4.3, 4.4 en 4.8).

Ciclosporine
Gelijktijdige toediening van eenmaal daags 0,2 mg cerivastatine-natrium bij patiënten met een niertransplantaat, die behandeld waren met ciclosporine en andere immunosuppressieve middelen, resulteerde in een drie- tot vijfvoudige toename van de plasmaconcentratie van cerivastatine. De eliminatie van cerivastatine werd niet beïnvloed en er vond geen accumulatie plaats na herhaalde dosering. Cerivastatine had geen invloed op de steady-state concentratie van ciclosporine in vol bloed van deze patiënten.

Patiënten die behandeld worden met ciclosporine dienen de behandeling met Lipobay te starten met een dosis van 0,1 mg vanwege de verhoogde blootstelling aan cerivastatine. De daaropvolgende titratie dient met voorzichtigheid te worden uitgevoerd en zorgvuldig te worden bewaakt.

Erytromycine
Het macrolide anti-bacteriële middel erytromycine, een specifieke CYP 3A4 remmer, werd toegediend in een dosis van tweemaal daags 500 mg gedurende 10 dagen aan patiënten met hypercholesterolemie die behandeld werden met eenmaal daags 0,3 mg cerivastatine-natrium. Er werd een statistisch significante toename van 51 % van de steady-state plasma AUC van cerivastatine waargenomen.

Itraconazol
Evenzo resulteerde gelijktijdige toediening met een andere potente CYP 3A4 remmer, het antimycoticum itraconazol, bij een dosering van eenmaal daags 200 mg gedurende 10 dagen in een statistisch significante toename van 38% van de steady-state plasma AUC van cerivastatine bij patiënten met hyper- cholesterolemie.

Stoffen die CYP 3A4 induceren
Het effect van stoffen die CYP 3A4 induceren, bv. rifampicine of fenytoïne, op de farmacokinetiek van cerivastatine is onbekend.

Geneesmiddelen die geen invloed hebben op de plasmaconcentratie van cerivastatine:

Fenofibraat
De plasmaconcentratie van cerivastatine werd niet beïnvloed door gelijktijdige toediening van fenofibraat.

Cimetidine
Gelijktijdige toediening van de niet-specifieke CYP-remmer cimetidine leidde niet tot significante veranderingen in de farmacokinetiek van cerivastatine.

Omeprazol
De plasmaconcentratie van cerivastatine werd niet beïnvloed door gelijktijdige toediening van omeprazol.

Antacida
De plasmaconcentratie van cerivastatine werd niet beïnvloed door gelijktijdige toediening van antacida.

Lipopri062001klein
Deel IB1 Lipobay 4 van 6

Effecten van Lipobay op andere werkzame stoffen

Fenofibraat
Gelijktijdige toediening van Lipobay had geen invloed op de farmacokinetiek van fenofibraat.

Ciclosporine
Cerivastatine-natrium 0,2 mg eenmaal per dag had geen invloed op de steady-state concentratie van ciclosporine in vol bloed van patiënten met een niertransplantaat (zie ook sub-rubriek "Interacties die van invloed zijn op het gebruik van Lipobay").

Nifedipine
In een in vivo interactiestudie met een enkelvoudige dosis van de dihydropyridine calciumantagonist nifedipine, die voornamelijk gemetaboliseerd wordt via CYP 3A4, had Lipobay geen effect op de plasmacon- centratie van nifedipine.

Warfarine
Gelijktijdige toediening van een enkelvoudige dosis warfarine aan gezonde personen, die gedurende zeven dagen 0,3 mg cerivastatine-natrium hadden gekregen, veroorzaakte geen veranderingen in de protrombinetijd of de activiteit van stollingsfactor VII in vergelijking met placebo. De farmacokinetiek van beide isomeren van warfarine werd niet beïnvloed door gelijktijdige toediening van 0,3 mg cerivastatine-natrium.

Digoxine
Steady-state plasmaconcentraties en klaring van digoxine werden niet beïnvloed door gelijktijdige toediening van eenmaal daags 0,2 mg cerivastatine-natrium.

Omeprazol
Gelijktijdige toediening van Lipobay had geen invloed op de farmacokinetiek van omeprazol.

Op grond van in vitro enzymbindingsstudies zijn er geen aanwijzingen dat cerivastatine enige remmende werking heeft op cytochroom P450, inclusief het belangrijkste enzym dat geneesmiddelen metaboliseert: CYP 3A4. Zoals op basis van deze resultaten werd verwacht, werd geen interactie in vivo waargenomen met andere in combinatie toegepaste geneesmiddelen die substraten zijn van CYP 3A4 (bijv. nifedipine) of andere CYP-enzymen.

Galzuurbindende middelen
Toediening van 12 g colestyramine één uur vóór het avondeten en 0,3 mg cerivastatine-natrium één of vier uur na hetzelfde avondeten resulteerde in een afname van de AUC van cerivastatine met resp. 16% en 8%.

Lipobay dient minstens vier uur na het hars (b.v. colestyramine) te worden toegediend om interactie door binding van het middel aan het hars te voorkomen.

4.6. Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
In dierproeven zijn geen teratogene effecten waargenomen. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het gebruik van Lipobay in de zwangerschap bij de mens. Zowel cholesterol als andere tussenproducten in de cholesterolsynthese zijn onmisbare bestanddelen voor de foetale ontwikkeling. Derhalve zijn HMG-CoA- reductaseremmers gecontraïndiceerd tijdens de zwangerschap en bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, die niet voor afdoende niet-hormonale anticonceptie zorgen.

Lactatie
Lipobay dient niet te worden voorgeschreven aan moeders die borstvoeding geven.

4.7. Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Er is geen onderzoek gedaan naar de invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

4.8. Bijwerkingen
Klinische onderzoeken
In alle klinische onderzoeken (cerivastatine, n = 5353) werden vaak (incidentie > 1% en < 10%) de volgende bijwerkingen gemeld: buikpijn, hoofdpijn, flatulentie, obstipatie, dyspepsie, diarree, asthenie, verhoogde CPK-spiegel, spierpijn, misselijkheid en huiduitslag.

Lipopri062001klein
Deel IB1 Lipobay 5 van 6

Gedurende placebo-gecontroleerde klinische onderzoeken (cerivastatine, n = 3511) werden vaak (voor placebo gecorrigeerde incidentie > 1% en < 10%) de volgende bijwerkingen gemeld: flatulentie en asthenie. Soms voorkomende bijwerkingen waren (voor placebo gecorrigeerde incidentie > 0,1% en < 1%): misselijkheid, verhoogde CPK-spiegel, pijn aan benen en armen, gewrichtspijn, spierpijn, myasthenie, slapeloosheid, paresthesie, vertigo en oogafwijkingen.

Zoals bij andere statines werd een dosis-afhankelijke toename waargenomen van serumtransaminasen bij patiënten die met Lipobay in de gebruikelijke doseringen werden behandeld, maar in de meeste gevallen waren deze transaminaseverhogingen gering. Een klinisch significante verhoging (meer dan drie keer de bovengrens van normaal) voor alanine-transaminase kwam voor bij 0,50 % van de patiënten, en voor aspartaat-transaminase bij 0,57 % van de patiënten.

Verhoogde creatinefosfokinase-(CPK)-spiegels van meer dan driemaal de bovengrens van normaal werden waargenomen bij 1,78 % van de patiënten die een jaar lang met cerivastatine waren behandeld en bij 2,1% van de patiënten die 2 jaar behandeld waren. Bij 0,26 % van de patiënten die behandeld waren met cerivastatine in de gebruikelijke doseringen en bij wie aan het begin normale CPK-spiegels gemeten waren, werden CPK-spiegels gevonden van meer dan tien keer de bovengrens van normaal.

Spontane meldingen
Vaak (> 1% en < 10%): rhabdomyolyse wanneer cerivastatine gelijktijdig met gemfibrozil wordt gebruikt (sommige met acute nierinsufficiëntie in aanwezigheid van myoglobinurie).

Zelden (> 0,01% en < 0,1%): rhabdomyolyse bij cerivastatine als monotherapie (sommige met acute nierinsufficiëntie in aanwezigheid van myoglobinurie).

Heel zelden (> 0,001 % en < 0,01 %): allergische reactie, anafylaxie, angio-oedeem, hepatitis en myositis.

4.9. Overdosering
Er is geen ervaring met overdosering van cerivastatine. Er zijn geen specifieke antidota tegen cerivastatine bekend. Bij overdosering symptomatisch behandelen en passende ondersteunende maatregelen nemen.


5. Farmacologische eigenschappen
5.1. Farmacodynamische eigenschappen
ATC-code: C10A A06 HMG-CoA-reductaseremmer
Cerivastatine is een synthetische enantiomere competitieve cholesterolsyntheseremmer, die het enzym HMG-CoA-reductase (hydroxymethylglutaryl co-enzym A) specifiek remt. Dit enzym katalyseert de snelheidsbepalende stap in de synthese van cholesterol, de omzetting van HMG-CoA in mevalonzuur.

De primaire plaats van werking is de lever.

Door verlaging van het intracellulaire cholesterolgehalte geven HMG-CoA-reductaseremmers secundair een up-regeling van de hepatische LDL-receptoren. Hierdoor neemt de klaring van LDL-cholesterol toe en vermindert de hoeveelheid totaal en LDL-cholesterol in het serum.

Uit een analyse van bijeengevoegde klinische onderzoeksgegevens van patiënten met primaire hypercholesterolemie type IIa en IIb, is gebleken dat cerivastatine een verlaging van het gehalte aan totaal cholesterol, LDL-cholesterol en triglyceriden te weeg brengt op een dosis-afhankelijke wijze, en het gehalte aan HDL-cholesterol verhoogt.

5.2. Farmacokinetische gegevens
Absorptie en biologische beschikbaarheid
Cerivastatine wordt snel en vrijwel geheel geabsorbeerd uit het maagdarmkanaal; de maximale plasma- concentratie (Cmax) wordt 2-3 uur na inname bereikt. De maximale concentratie en het oppervlak onder de concentratie-tijdcurve gedragen zich lineair in het dosisbereik van 0,05 tot 0,4 mg.

De absolute biologische beschikbaarheid van cerivastatine is ca. 60%. Lipobay-tabletten vertonen dezelfde biologische beschikbaarheid als een oplossing (d.w.z. de relatieve biologische beschikbaarheid is 100%), waarbij de waarden voor Cmax en tmax vergelijkbaar zijn. De farmacokinetische eigenschappen van cerivastatine worden niet beïnvloed door gelijktijdig gebruik van voedsel.

De interindividuele variabiliteit in de AUC en Cmax van cerivastatine wordt weergegeven door variatiecoëfficiënten van ongeveer 30% tot 40%.

Lipopri062001klein
Deel IB1 Lipobay 6 van 6

Distributie
Cerivastatine is voor het grootste deel gebonden aan plasma-eiwitten (99,1-99,5%). Het verdelingsvolume onder steady-state omstandigheden is ca. 0,3 l/kg lichaamsgewicht. Dit geeft aan dat de stof slechts in geringe mate in weefsels penetreert. Er is geen accumulatie waargenomen bij herhaalde toediening.

Metabolisme
Er zijn twee even belangrijke metabolismen bij de mens: demethylering van de benzylmethylethergroep zodat metaboliet M-1 ontstaat en hydroxylering aan één methylgroep van de 6-isopropyl-substituent resulterend in metaboliet M-23. Het product van de gecombineerde biotransformatiereacties wordt beschouwd als de minder belangrijke metaboliet M-24. De drie metabolieten zijn actieve HMG-CoA- reductaseremmers, die een ED50-waarde hebben die vergelijkbaar is met die van de uitgangsstof en een positieve bijdrage leveren aan de totale activiteit van het werkzame bestanddeel. In in vitro onderzoek met gebruik van humane levermicrosomen en cellen die humane cytochroom P450 isozymen tot expressie brengen, werd aangetoond dat cerivastatine wordt gemetaboliseerd door minstens twee cytochroom P450 (CYP) isozymen, CYP 2C8 en CYP 3A4. Dit werd bevestigd door specifiek ontworpen mechanistische in vivo interactiestudies. CYP 2C8 katalyseert de vorming van M-1 en M-23 in nagenoeg dezelfde mate. Alleen CYP 3A4 is betrokken bij de vorming van M-1. De vorming van de tweede metaboliet M-24 wordt gekatalyseerd door dezelfde CYP-isozymen.

Op grond van in vitro uitkomsten van enzymbindingsstudies wordt geconcludeerd dat cerivastatine en zijn belangrijkste metabolieten geen remmende werking uitoefenen op de algemeen voorkomende enzymsubklassen van het cytochroom P450 (te weten CYP 1A2, 2A6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 en 3A4)

Eliminatie
Cerivastatine wordt uitsluitend geëlimineerd via omzetting door cytochroom P450 (CYP 2C8 en 3A4), waarbij de plasma-eliminatiehalfwaardetijd ca. 2-3 uur is. Onveranderde werkzame stof wordt niet teruggevonden in de urine. Minder dan 2% van de toegediende dosis wordt onveranderd teruggevonden in de feces. Ongeveer 24% van de dosis wordt in de vorm van metabolieten uitgescheiden via de urine en 70% via de feces. Met een klaring van ca. 0,2 l/uur/kg kan cerivastatine worden beschouwd als een stof met een lage klaring.

Leeftijd en geslacht hebben geen klinisch significante effecten op de farmacokinetiek van cerivastatine. Er zijn vergelijkbare farmacokinetische data gevonden bij verschillende onderzochte etnische groepen.

Aan 18 patiënten met variërende gradaties van nierinsufficiëntie (zoals vastgesteld aan de hand van de creatinineklaring variërend van 9 tot 84 ml/min) en aan 6 gezonde jonge mannen werd een eenmalige dosis van 0,3 mg toegediend. De gemiddelde AUC, Cmax , t½ en vrije plasmafractiewaarde neigden hoger te zijn bij de patiënten met verminderde nierfunctie. De AUC en t½ van de belangrijkste metaboliet neigden eveneens hoger te zijn bij de patiënten met verminderde nierfunctie. Daarentegen was de Cmax lager bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie.

Leverinsufficiëntie
Aangezien cerivastatine is gecontraïndiceerd bij patiënten met actieve leverziekte, zijn geen farmacokinetische studies uitgevoerd bij deze patiëntengroep.

5.3. Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek Bij foetussen van ratten die behandeld waren met een orale dosis van 0,3 mg/kg, werd een toename gevonden in doodgeboortes en vertraging in de skeletgroei.

In een serie in vivo en in vitro proeven voor het opsporen van puntmutaties, chromosoomafwijkingen en DNA- schade, werd cerivastatine niet geassocieerd met mutagene eigenschappen.

Het is bekend dat na toediening van statines levertumoren voorkomen bij knaagdieren. Bij muizen zijn levertumoren gevonden na toediening van cerivastatine in orale doseringen van 6,75 mg/kg/dag (mannelijke dieren) en 11,5 mg/kg/dag (vrouwelijke dieren). Deze doseringen overschrijden de therapeutische doseringen voor mensen ruimschoots. Vanwege een bijna totaal verschillend metabolisme van cerivastatine bij muizen worden deze bevindingen niet relevant geacht voor de mens. Bij ratten zijn geen tumoren gevonden.


6. Farmaceutische gegevens
6.1 Lijst van hulpstoffen
mannitol, crospovidon, povidon 25, magnesiumstearaat en natriumhydroxide.

De tabletten zijn voorzien van een laklaag bestaande uit een mengsel van hypromellose, macrogol 4000, titanium dioxide (E171) en geel ijzeroxide (E172).

Lipopri062001klein
Deel IB1 Lipobay 7 van 6

6.2. Gevallen van onverenigbaarheid
Niet van toepassing

6.3. Houdbaarheid
3 jaar.

6.4. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
In de originele handelsverpakking bewaren. Niet boven 25ºC bewaren.

6.5. Aard en inhoud van de verpakking
Kartonnen vouwdoosje met doordrukstrips van polypropyleen/aluminiumfolie. De filmomhulde tabletten zijn verkrijgbaar in doosjes met 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100 en 160 tabletten. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt zijn.

6.6. Instructies voor gebruik en verwerking, en aanwijzingen voor het afvoeren van niet-gebruikt product en afgeleide afvalstoffen
Geen bijzondere vereisten.


7. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Bayer B.V., Mijdrecht


8. Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen Lipobay 0.1 is in het register ingeschreven onder RVG 21427, Lipobay 0.2 onder RVG 21428, Lipobay 0.3 onder RVG 21429 en Lipobay 0.4 onder RVG 25417.


9. Datum van eerste registratie/herregistratie Lipobay 0.1/0.2/0.3: 16 juli 1997
Lipobay 0.4: 24 juli 2000


10. Datum van gedeeltelijke herziening van de tekst 27 juni 2001

Lipopri062001klein
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie