Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen gemeente Papendrecht

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Papendrecht


Bekendmakingen

Laatste update: 28.06.2001
Bouwactiviteiten
Voorbereidingsbesluit voor een aantal gebieden binnen de gemeente

Bekendmaking

Aanwijzing en reservering invalidenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij hebben besloten een direct nabij Frederik van Eendenstraat 10 gelegen parkeervak aan te wijzen als invalidenparkeerplaats en te reserveren ten behoeve van A. Groenedijk.
De motivering, die aan deze verkeersmaatregel ten grondslag ligt, is nader omschreven in een besluit, dat op het publicatiebord van het gemeentehuis is opgehangen.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na heden tegen voornoemd besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.
Zij die een bezwaarschrift indienen, kunnen overeenkomstig artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij en gericht aan de President van de Rechtbank, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Papendrecht, 31 mei 2001.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde W.E. de Koning-Pierens (l.b.)

Bekendmaking

Aanwijzing en reservering invalidenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij hebben besloten een direct nabij Elzenzoom 85 gelegen parkeervak aan te wijzen als invalidenparkeerplaats en te reserveren ten behoeve van E.L. Langejan.
De motivering, die aan deze verkeersmaatregel ten grondslag ligt, is nader omschreven in een besluit, dat op het publicatiebord van het gemeentehuis is opgehangen.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na heden tegen voornoemd besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.
Zij die een bezwaarschrift indienen, kunnen overeenkomstig artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij en gericht aan de President van de Rechtbank, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Papendrecht, 31 mei 2001.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde W.E. de Koning-Pierens (l.b.)

Bekendmaking

Aanwijzing en reservering invalidenparkeerplaats.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij hebben besloten een direct nabij Zernikelaan 370 gelegen parkeervak aan te wijzen als invalidenparkeerplaats en te reserveren ten behoeve B. Batenburg.
De motivering, die aan deze verkeersmaatregel ten grondslag ligt, is nader omschreven in een besluit, dat op het publicatiebord van het gemeentehuis is opgehangen.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na heden tegen voornoemd besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.
Zij die een bezwaarschrift indienen, kunnen overeenkomstig artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij en gericht aan de President van de Rechtbank, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Papendrecht, 14 juni 2001.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde W.E. de Koning-Pierens (l.b.)

Bekendmaking

Aanwijzing en reservering algemene invalidenparkeerplaats.
Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat zij hebben besloten een parkeervak aan te leggen aan de Parkweg 7 A nabij het verenigingsgebouw van de schietsportvereniging "De Vrijheid Papendrecht" en deze aan te wijzen als algemene invalidenparkeerplaats.

De motivering, die aan deze verkeersmaatregel ten grondslag ligt, is nader omschreven in een besluit, dat op het publicatiebord van het gemeentehuis is opgehangen.
Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken na heden tegen voornoemd besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht.
Zij die een bezwaarschrift indienen, kunnen overeenkomstig artikel 8:81 van de Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek indienen voor het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ingediend bij en gericht aan de President van de Rechtbank, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Papendrecht, 28 juni 2001

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
Namens dezen,
Drs. H.F.J. van Gurp

Voorbereidingsbesluit voor een aantal gebieden binnen de gemeente

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend dat, ingevolge artikel 22 van de Wet op de ruimtelijke ordening, de gemeenteraad bij zijn besluit van 26 april 2001, nummer 9082, heeft verklaard dat (herzieningen) van bestemmingsplannen worden voorbereid voor verschillende delen van de gemeente, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr. 7912, laatstelijk gewijzigd maart 2001. Het voorbereidingsbesluit zal onder andere gelden voor het gedeelte van de Oostpolder met de bestemming recreatiegebied en woongebied waarop woningen zijn gerealiseerd en het aangrenzend gebied met de bestemming woondoeleinden, de dijkstrook van Kraaihoek tot aan het Nanengat, het gedeelte van Kraaihoek gelegen langs de Veerweg, het gedeelte van de Oostpolder ten oosten van de Matenasche Scheidkade, het centrum en een gedeelte van het Eiland/het Slobbengors. Het voorbereidingsbesluit treedt op 31 mei 2001 in werking en ligt vanaf dan voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ontwikkeling in het gemeentehuis (kamer 2.12), s morgens van 9.00 tot 12.30 uur en s middags na telefonische afspraak.
Tegen dit besluit kan een ieder bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking Dit gemotiveerd bezwaar dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Papendrecht, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank Dordrecht (sector bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC) een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voorwaarde hierbij is dat er tevens bezwaar wordt gemaakt.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 23 mei 2001 De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde W.E. de Koning-Pierens (l.b.)

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Papendrecht in zijn vergadering van 26 april 2001 heeft besloten tot intrekking van de verordening premiebeleid Wet inschakeling werkzoekenden en vrijlating van inkomsten Algemene bijstandswet, Ioaw en Ioaz, onder gelijktijdige vaststelling van een verordening subsidiebeleid Wiw en vrijlating van inkomsten Algemene bijstandswet, Ioaw en Ioaz.

De nieuwe verordening is terminologisch aangepast aan de 3e tranche van de Algemene wet bestuursrecht. Tevens is de mogelijkheid tot het verlenen van een werkaanvaardingsubsidie in deze verordening vastgelegd.
De werkaanvaardingssubsidie is een subsidie van in totaal f 4.000,- ( 1.815,12),
Het betreft een defiscale subsidie, wat inhoudt dat deze subsidie niet als "inkomen" wordt gezien, en daarom ook geen (negatief) effect heeft op de verstrekking van inkomensafhankelijke regelingen (zoals de huursubsidie). De subsidie wordt uitbetaald in vier tranches van ieder duizend gulden ( 453,78). De uitbetalingen vinden elk half jaar plaats, waarvan het eerste deel een half jaar na uitstroom. Bij een tussentijdse terugval in de bijstand gaat het recht op de subsidie niet verloren zolang de periode van terugval niet meer bedraagt dan drie maanden en slechts eenmalig is. De subsidie kan ten hoogste eenmaal in de tien jaar worden verstrekt.

De bedoeling van deze subsidie is enerzijds te stimuleren dat uitkeringsgerechtigden en mensen in een WIW-dienstbetrekking uitstromen naar reguliere arbeid en anderzijds dat het teruggelopen recht op inkomensafhankelijke voorzieningen als gevolg van het verkrijgen van een hoger inkomen (gedeeltelijk) gecompenseerd wordt (tegengaan "armoedeval").
Verder zijn in de nieuwe verordening de voorwaarden opgenomen waaronder mensen in aanmerking komen voor een uitstroomsubsidie, deeltijdsubsidie of scholingssubsidie. Tevens is in deze verordening de doelgroep die recht heeft op vrijlating van inkomsten uit arbeid uitgebreid.
De verordening treedt in werking de dag na publicatie. De verordening is opgenomen in het register Gemeentelijke verordeningen. Dit register ligt voor een ieder kosteloos ter inzage in de burgerleeskamer van het raadhuis, Markt 22 te Papendrecht.

Papendrecht, 10 mei 2001.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde
W.E. de Koning-Pierens (l.b.).

Terug naar boven

BEKENDMAKING

BOUWACTIVITEITEN

Start werkzaamheden atletiekbaan

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de atletiekbaan door de gemeenten Sliedrecht en Papendrecht en de atletiekverenigingen uit die gemeenten starten binnenkort. De atletiekbaan komt te liggen tussen de gebouwen van PKC en de sloot achter het huidige clubgebouw van ARSV.

De werkzaamheden beginnen op het parkeerterrein tussen beide sportverenigingen langs de Andoornlaan. Ter hoogte van het clubgebouw ARSV wordt de sloot gedeeltelijk gedempt en omgelegd. Het huidige clubgebouw wordt gesloopt en aan de andere kant van het terrein (nabij PKC) verrijst een nieuw clubgebouw. Binnenkort start Rietveld Bouw hier met de bouwwerkzaamheden.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend, dat van vrijdag 1 juni t/m donderdag 14 juni 2001 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Markt 22, bij de afdeling Ontwikkeling, kamer 2.12, s morgens van 9.00 tot 12.30 uur en s middags na telefonische afspraak (6418321) :

de bouwaanvraag van Rietveld bouw b.v. voor de bouw van 24 twee onder een kap woningen in de wijk Oostpolder (fase 2b) ten noorden van tuincentrum 't Waaltje.
Het bouwperceel ligt binnen het geldend bestemmingsplan Oostpolder 1993 en voldoet aan de bestemming Uit te werken woongebied met bijbehorende voorzieningen -UW(bv)- De bouwaanvraag is in overeenstemming met het plan dat burgemeester en wethouders voor dit gebied voorbereiden.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om conform artikel 15, lid II uit genoemd bestemmingsplan en nadat van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een verklaring van geen bezwaar is ontvangen, medewerking te verlenen aan het bouwplan.

Gedurende de inzagetermijn van twee weken kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders.Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken bekend, dat van vrijdag 1 juni t/m donderdag 14 juni 2001 voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Markt 22, bij de afdeling Ontwikkeling, kamer 2.12, s morgens van 9.00 tot 12.30 uur en s middags na telefonische afspraak (6418321) de bouwaanvraag van Rietveld bouw b.v. voor de bouw van 24 twee onder een kap woningen in de wijk Oostpolder (fase 2b) ten noorden van tuincentrum 't Waaltje. Het bouwperceel ligt binnen het geldend bestemmingsplan Oostpolder 1993 en voldoet aan de bestemming Uit te werken woongebied met bijbehorende voorzieningen -UW(bv)- De bouwaanvraag is in overeenstemming met het plan dat burgemeester en wethouders voor dit gebied voorbereiden.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om conform artikel 15, lid II uit genoemd bestemmingsplan en nadat van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een verklaring van geen bezwaar is ontvangen, medewerking te verlenen aan het bouwplan. Gedurende de inzagetermijn van twee weken kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders.

De volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:


- Op 29 mei 2001 voor het aan de zij- en achtergevel uitbouwen van de woning H.B. Wiardi Beckmanstraat 39;


- Op 29 mei 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Wilgenhof 244;


- Op 29 mei 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Wilgenhof 246;


- Op 30 mei 2001 voor het plaatsen en tijdelijk geplaatst houden van kantoorunits aan de Industrieweg 4 voor een maximale periode van 2 jaar;


- Op 31 mei 2001 voor het uitbouwen van de woning Wilgenhof 332;

- Op 1 juni 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Beatrixstraat 7;


- Op 1 juni 2001 voor het maken van een opbouw met een dakkapel op de bij de woning Wilgenhof 300 behorende garage.


- Op 25 mei 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van de woning Tjaskermolen 39,


- Op 29 mei 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Wilgenhof 308;


- Op 5 juni 2001 voor het uitbreiden van de woning Wilgenhof 300;

- Op 5 juni 2001 voor het uitbreiden van de woning Amberdreef 8;

- Op 6 juni 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Beatrixstraat 7;


- Op 11 juni 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Koolzaadhof 1;


- Op 11 juni 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Koolzaadhof 3;


- Op 15 juni 2001 voor het vergroten en het oprichten van een productiehal met kantoren aan de Industrieweg 4.-

Op 13 juni 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Grondmolen 80;


- Op 6 juni 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Kalmoesdreef 2;


- Op 14 juni 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Dennenhof 25;


- Op 14 juni 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Haagbeukhof 161;


- Op 18 juni 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning Heinsiusstraat 4;


- Op 18 juni 2001 voor het plaatsen en tijdelijk geplaatst houden van een kantoor aan de Rietgorsweg 6 voor de maximale duur van 2 jaar.;


- Op 18 juni 2001 voor het aan de achterzijde uitbouwen van de woning Frans Halsstraat 59.


- Op 22 juni 2001 voor het maken van een aanbouw tegen de zegel van de woning Pieter Breughelstraat 10;


-Op 25 juni 2001 voor het plaatsen van een tuinhuisje op het volkstuinencomplex Molenvliet (tuinnr. 19).


-Op 25 mei 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Tjaskermolen 39.


- Op 23 mei 2001 voor het aan de zijgevel uitbouwen van de woning Margriethof 82.


- Op 28 mei 2001 voor het uitbouwen van de woning Tjaskermolen 77;
Afgegeven bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verzonden:


- Op 30 mei 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Cypressenlaan 18;


- Op 30 mei 2001 voor het oprichten van een verenigingsgebouw aan de Andoornlaan 38 t.b.v. de atletiekverenigingen Papendrecht en Sliedrecht.


- Op 30 mei 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Cypressenlaan 18;


- Op 30 mei 2001 voor het oprichten van een verenigingsgebouw aan de Andoornlaan 38 t.b.v. de atletiekverenigingen Papendrecht en Sliedrecht.


-Op 6 juni 2001 voor het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde van de woning G. Groen van Prinstererstraat 8.


- Op 19 juni 2001 voor het gedeeltelijke vergroten van de woning Margriethof 82;


- Op 20 juni 2001 voor het een plaatsen van een dakkapel op het voor-en achterdakvlak van de woning Ridderspoorhof 11;


- Op 20 juni 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Trasmolen 13;


- Op 20 juni 2001 voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning Trasmolen 15;


- Op 22 juni 2001 voor het wijzigen van de gevel van de garage van de woning Westkil 38;


- Op 25 juni 2001 voor het gedeeltelijk vernieuwen van een winkel aan Veerweg 26;


- Op 25 juni 2001 voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning Westkil 38;


- Op 25 juni 2001 voor het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde van de woning Wilgenhof 244;


-Op 25 juni 2001 voor het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde van de woning Wilgenhof 246.

Bouwtoestemming
De volgende bouwtoestemmingen zijn verzonden:


- Op 28 mei 2001 voor het plaatsen van een blokhut achter de woning IJspolderweg 12;


- Op 28 mei 2001 voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Scheidingslaan 41;


- Op 28 mei 2001 voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Grondmolen 77.


-Op 30 mei 2001 voor het plaatsen van een volire achter de woning Margriethof 61.


- Op 14 juni 2001 voor het plaatsen van een blokhut achter de woning Haagbeukhof 144;


- Op 14 juni 2001 voor het plaatsen van een duivenhok achter de woning Meerval 20;


- Op 18 juni 2001 voor het oprichten van een aanbouw achter de woning Heidezoom 40.

Wanneer u bezwaar heeft tegen een bouwvergunning of bouwtoestemming, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. U kunt gn bezwaarschrift indienen tegen een aanvraag om bouwvergunning. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. De termijn begint met ingang van de dag na verzending van de bouwvergunning of bouwtoestemming. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Milieu in het gemeentehuis aan de Markt 22.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 11 mei 2001 t/m donderdag 7 juni 2001 voor een ieder op het gemeentehuis (afdeling Bouwen en Milieu), Markt 22, ter inzage zal liggen: Een bouwmelding voor het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Biezenhaak 4.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Oostpolder '93". Daar het bouwplan in overeenstemming is de toekomstige herziening van het bestemmingsplan is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemd bouwplan bouwvergunning te verlenen.
Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college.

Papendrecht, 10 mei 2001.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde
W.E. de Koning-Pierens (l.b.).

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 1 juni 2001 t/m donderdag 28 juni 2001 voor een ieder op het gemeentehuis (afdeling Bouwen en Milieu), Markt 22, ter inzage zal liggen:

Een aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten van een aanbouw aan de voor- en zijgevel van de woning Wilgenhof 354. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Wilgendonk".
Daar het bouwplan in overeenstemming is met het in procedure genomen ontwerpbestemmingsplan "Wilgendonk 2001" is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemd bouwplan bouwvergunning te verlenen.
Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college.

Papendrecht, 31 mei 2001.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde W.E. de Koning-Pierens (l.b.).

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 1 juni 2001 t/m donderdag 28 juni 2001 voor een ieder op het gemeentehuis (afdeling Bouwen en Milieu), Markt 22, ter inzage zal liggen: Een aanvraag om bouwvergunning voor het verbreden van de kap en het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Larikshof 36.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Wilgendonk".
Daar het bouwplan in overeenstemming is met het in procedure genomen ontwerpbestemmingsplan "Wilgendonk 2001" is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemd bouwplan bouwvergunning te verlenen.
Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college.

Papendrecht, 31 mei 2001.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde W.E. de Koning-Pierens (l.b.).

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf vrijdag 1 juni 2001 t/m donderdag 28 juni 2001 voor een ieder op het gemeentehuis (afdeling Bouwen en Milieu), Markt 22, ter inzage zal liggen: Een aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten van een aanbouw aan de achterzijde van de woning Wilgenhof 312.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Wilgendonk". Daar het bouwplan in overeenstemming is met het in procedure genomen ontwerpbestemmingsplan "Wilgendonk 2001" is ons college voornemens om op basis van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanvoorschriften. Tevens houdt dit voornemen in om voor voornoemd bouwplan bouwvergunning te verlenen.
Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken bij ons college.

Papendrecht, 31 mei 2001.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. J.H. van de Zedde W.E. de Koning-Pierens (l.b.).

Afgegeven sloopvergunningen
De volgende sloopvergunningen zijn verzonden:


- Op 18 mei 2001 voor het slopen van het verenigingsgebouw van de atletiekvereniging aan Andoornlaan 38.

Terug naar boven

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie