Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lage groeicijfers industriële productie en gezinsconsumptie

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Bureau voor de Statistiek

Conjunctuurbericht juni 2001
Afsluitdatum gegevens: 26 juni 2001

* Algemeen: lage groeicijfers industriële productie en gezinsconsumptie

* Investeringsverwachting industrie: voor 2001 hoog
* Consumentenvertrouwen: laagste punt in vijf jaar
* Productie industrie: geremd door MKZ-crisis
* Producentenvertrouwen: lichte daling in mei
* Consumptie: groei in lagere versnelling
* Consumentenprijzen: inflatie in mei onveranderd hoog
* Werkloosheid: verder gedaald

* Focus: de Nederlandse concurrentiepositie
Algemeen: lage groeicijfers industriële productie en gezinsconsumptie

Het economisch beeld in dit Conjunctuurbericht wordt bepaald door een aantal negatieve ontwikkelingen. De industriële productie kende in april een zeer geringe groei en het producentenvertrouwen, dat een zekere voorloop kent op de toekomstige ontwikkeling van de productie, is in mei licht gedaald. De daling van het producentenvertrouwen is de laatste twee maanden overigens wel geringer dan in de maanden ervoor. De hoge investeringsverwachting van de ondernemers in de industrie voor dit jaar is voor een deel te verklaren door de tegenvallende investeringen in 2000. Aan de sterke groei van de gezinsconsumptie lijkt begin dit jaar een einde gekomen. De terugval gaat gepaard met een forse toename van ingelegde spaargelden. In juni is de koopbereidheid van de consument (voor de eerst keer dit jaar) duidelijk afgenomen. Het consumentenvertrouwen bereikt in deze maand het laagste punt van de afgelopen vijf jaar. De inflatie in ons land blijft in mei, ook internationaal gezien, onveranderd hoog. Het inflatiepercentage is nu bijna gelijk aan het percentage van de lange rente. Begin vorig jaar lag dit rentepeil nog 3,5%-punt hoger. De voortgaande daling van werkloosheid is een positieve uitschieter in het conjunctuurbeeld. Het is eveneens gunstig dat op 26 juni in ons land alle mond- en klauwzeermaatregelen zijn opgeheven.

Investeringsverwachting industrie: voor 2001 hoog De ondernemers in de industrie verwachten dat de waarde van hun investeringen dit jaar 16% hoger uit zal komen dan in 2000. Hierdoor kan het investeringsbedrag in de industrie op bijna 23 miljard gulden uitkomen. Een mogelijke verklaring voor het optimisme dit jaar zijn de tegenvallende investeringen in 2000. In eerdere enquêtes gaven de ondernemers aan hoge investeringsverwachtingen te hebben voor 2000. De groei van de investeringen is vorig jaar echter in waarde beperkt gebleven tot 4%. Dit tegenvallende groeicijfer wordt voor een deel verklaard doordat investeringen die gepland waren voor 2000 doorgeschoven zijn naar 2001. Deze ontwikkeling is vooral te zien in de chemie en de voedings- en genotmiddelenindustrie. De hoge groeipercentages voor 2001 in deze twee bedrijfsklassen wijzen erop dat de ingebruikname van investeringsgoederen in plaats van vorig jaar nu voorzien wordt voor dit jaar.

..

Consumentenvertrouwen: laagste punt in vijf jaar Het vertrouwen van de consument in de conjunctuur heeft in juni met een waarde van -4 het laagste punt van de afgelopen vijf jaar bereikt. In mei stokte de daling van het consumentenvertrouwen maar nu blijkt dat de terugval, vanaf het begin van dit jaar, verder doorzet. In juni zijn er voor het eerst sinds vijf jaar meer pessimistisch gestemde huishoudens dan optimistische. Het consumentenvertrouwen bestaat uit twee hoofdonderdelen: de beoordeling van het economisch klimaat en de koopbereidheid. De verdere daling van het consumentenvertrouwen in juni komt zowel voor rekening van het negatievere oordeel over het economisch klimaat als van de koopbereidheid. Sinds begin dit jaar liep het vertrouwen in het economisch klimaat gestaag terug. Ondanks deze somberheid bleef de koopbereidheid in de eerste maanden van 2001 vrijwel stabiel. In juni is echter ook de koopbereidheid duidelijk afgenomen. Vooral over de eigen financiële positie wordt in juni minder positief geoordeeld.

..

Productie industrie: geremd door MKZ-crisis

De industriële productie ligt in april van dit jaar iets (0,2%) hoger dan in april 2000. In het eerste kwartaal nam de productie nog met bijna 2% toe. Het achterblijvende groeicijfer in april wordt met name veroorzaakt door de gevolgen van de mond- en klauwzeerepidemie, waardoor vooral de productie van de slachterijen fors is gedaald. In de totale voedings- en genotmiddelenindustrie is hierdoor de productie met 4% afgenomen. Exclusief de voedings- en genotmiddelenindustrie komt de groei van de industriële productie in april uit op 1%. In de metaalindustrie en in de aardolie-, chemische- en rubberindustrie neemt de productie in april 2001 met ruim 3% toe in vergelijking met april een jaar eerder.

Voor de beoordeling van de ontwikkelingen op de korte termijn worden de productiecijfers gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. Als rekening wordt gehouden met deze seizoeninvloeden daalt de industriële productie in april met 1% ten opzichte van maart. Desondanks ligt in april de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde productie nog boven het gemiddelde productieniveau dat in de eerste drie maanden van dit jaar is gemeten. De productie in het eerste kwartaal is echter gedrukt door de incidenteel lage productiecijfers in de maand januari. De lage productie in januari houdt waarschijnlijk verband met de BTW-verhoging per 1 januari 2001.

..

Producentenvertrouwen: lichte daling in mei

Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie, is gedaald van -0,5 in april naar -0,9 in mei. Deze afname volgt op een reeks van dalingen die in oktober 2000 is ingezet. De daling in mei is nagenoeg even groot als de daling in de maand april. De afname van het producentenvertrouwen in de laatste twee maanden is geringer dan in de maanden ervoor. De ondernemers in de industrie hebben in mei iets meer orders ontvangen dan in april. De toegenomen vraag vanuit het binnenland wordt grotendeels tenietgedaan door een afname van buitenlandse orders. De lichte stijging van de orderontvangst gaat samen met een lichte stijging van de bedrijvigheid. De werkvoorraad blijft daardoor op vrijwel hetzelfde niveau als in de voorafgaande maand.

..

Consumptie: groei in lagere versnelling
Aan een lange periode van aanhoudend sterke consumptiegroei lijkt begin 2001 een eind gekomen. Na de hoge jaargroei van de gezinsconsumptie in 2000 (3,9%) zwakt de groei in het eerste kwartaal af naar 2,0%. Het lage groeicijfer voor het eerste kwartaal is deels toe te schrijven aan de BTW verhoging per 1 januari 2001, waardoor er in het vierde kwartaal vorig jaar waarschijnlijk anticipatieaankopen zijn gedaan, ten nadele van aankopen in het eerste kwartaal dit jaar. Het nieuwe belastingstelsel heeft in het eerste kwartaal niet geleid tot een hogere consumptie.

Volgens het onderzoek naar het consumentenvertrouwen (CCO) ervaart de consument tot op heden geen duidelijk positief effect op zijn inkomenspositie. Bovendien kijkt hij in de eerste maanden van dit jaar met grote reserve naar het economisch klimaat. Verder heeft de oplopende inflatie een negatief effect op de reële bestedingsmogelijkheden van huishoudens. Behalve consumptief besteed kan het inkomen natuurlijk ook gespaard of belegd worden. Naast fiscale maatregelen kunnen hierbij de tegenvallende resultaten op de effectenbeurzen van invloed geweest zijn. De terugval van de consumptiegroei gaat gepaard met een forse toename van de besparingen, met een piek in januari. Alleen al in het eerste kwartaal werd 13,5 miljard gulden op de spaarrekeningen bijgeschreven; in april gevolgd door nog eens 3,7 miljard. Over geheel 2000 was het bijgeschreven spaarbedrag 8,6 miljard gulden. De uitkomsten van het CCO laten zien dat de spaarzin ook in het tweede kwartaal hoog is. De consument is in toenemende mate van mening dat het, gezien de economische situatie, zinvol is om te sparen.

..

Consumentenprijzen: inflatie in mei onveranderd hoog De inflatie, dit is de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, is in mei uitgekomen op 4,9%. Dit is even hoog als vorige maand. De prijzen van groenten en aardappelen zijn in de achterliggende twaalf maanden het sterkst gestegen (16,0%). Op de tweede plaats komt de categorie elektriciteit en gas met een prijsstijging van 13,9%. Vlees en vis werden ruim 12% duurder. Deze producten vallen allen in de categorie eerste levensbehoeften en wegen relatief zwaar mee in het totale consumentenprijsindexcijfer. De enige productcategorie waarin de prijzen in de afgelopen twaalf maanden zijn gedaald en wel met 2,4% is de communicatie. Dit wordt veroorzaakt door de alsmaar dalende prijs voor telefonie.

Evenals in april heeft ons land in mei binnen de Eurozone de hoogste inflatie. Het geharmoniseerde prijsindexcijfer, dat gebruikt wordt voor vergelijking binnen de Europese Unie, ligt voor Nederland in mei 5,4% hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. In april was dat 5,3%. De inflatie komt in mei voor de Eurozone in zijn geheel uit op gemiddeld 3,4%. Vorige maand was dat nog 2,9%. Binnen de Eurozone is de inflatie in de periode april-mei dus aanzienlijk sneller gestegen dan in ons land. De grootste stijging werd waargenomen in Luxemburg. Daar bedroeg de inflatie in april 2,7%, terwijl deze in mei was opgelopen naar 3,8%. In Duitsland is de geldontwaarding in de beschouwde periode opgelopen van 2,9% naar 3,6%.

Evenals in ons land stegen in de Eurozone de afgelopen twaalf maanden de prijzen voor voedingsmiddelen en energie het meest, zij het in mindere mate. De prijzen voor communicatie daalden in de Eurozone iets méér dan bij ons.

..

Werkloosheid: verder gedaald
In de maanden maart-mei van dit jaar waren er gemiddeld 134 duizend geregistreerde werklozen. Dat is 21 duizend minder dan in februari-april. Door seizoeninvloeden is in deze periode van het jaar een daling van het aantal werklozen met 13 duizend gebruikelijk. Na verwijdering van deze invloeden komt het werkloosheidscijfer dan ook 8 duizend lager uit dan in de vorige driemaandsperiode. De werkloosheid is dus verder gedaald. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal werklozen nu 61 duizend lager. Dat komt overeen met een daling van 5 duizend per maand.

In het eerste kwartaal van dit jaar was de economische groei (2%) laag in vergelijking met voorgaande kwartalen. Tegelijkertijd blijft de werkloosheid dalen. Hierbij zijn de volgende twee punten op te merken. Allereerst werd de lage economische groei in het eerste kwartaal mede beïnvloed door incidentele factoren, die geen directe invloed hebben op de ontwikkeling van de werkloosheid. In de tweede plaats reageert de werkloosheid in het algemeen vertraagd op de veranderingen in de economische groei. Een sterke vermindering van deze groei heeft in de regel pas na enkele kwartalen effect op de ontwikkeling van de werkloosheid.

..

Focus: de Nederlandse concurrentiepositie

Industrie

Het oordeel van ondernemers in de industrie over hun concurrentiepositie is in het eerste kwartaal van dit jaar plotseling fors verslechterd. Volgens de Conjunctuurtest in de industrie is het oordeel hierover op het laagste punt sinds 1994 aangeland. De verslechtering geldt zowel voor de positie op Nederlandse markt als op de markten van de landen van binnen en buiten de Europese Unie (EU). De voorgaande vier jaar was er volgens de ondernemers nog juist sprake van een verbetering van de concurrentiepositie.

Het ligt voor de hand de verklaring van de omslag mede te zoeken in de loonontwikkeling. De positie van een onderneming ten opzichte van zijn concurrenten wordt voor een belangrijk deel bepaald door de prijs van zijn producten in vergelijking met zijn (buitenlandse) mededingers. Bij een concurrerende prijsbepaling kan de loonontwikkeling per eenheid product een grote rol spelen.

Een benadering van deze ontwikkeling in de industrie kan worden gegeven door de loonstijging te delen door de volumeontwikkeling van de productie (toegevoegde waarde) in deze bedrijfstak. Bij hogere productieaantallen dalen immers de lonen per stuk. In de industrie liggen deze lonen per eenheid toegevoegde waarde in het laatste kwartaal van vorig jaar 2,2% hoger dan in het vierde kwartaal van 1999. Dit is het hoogste percentage van 2000, maar ligt ruim onder de stijging van begin 1999.

Een daling van de loonkosten per eenheid product gaat veelal samen met een verbetering van het oordeel over de concurrentiepositie en omgekeerd. Van een langdurige forse stijging van lonen per eenheid product is echter op dit moment geen sprake en het oordeel over de concurrentiepositie is pas sinds kort verslechterd. Eind 1999 en begin 2000 daalden de loonkosten per eenheid product in de industrie zelfs nog.

Totale economie

Bij een oordeel over de ontwikkeling van de internationale concurrentiepositie van Nederland als geheel is het verschil in loonontwikkeling en productieontwikkeling tussen landen van belang. Voor een vergelijking met België en Duitsland, twee buurlanden waartegen Nederlandse producten veelal moeten concurreren, kan gebruik gemaakt worden van de totale loonontwikkeling (in waarde) en de volumeontwikkeling van het bruto binnenlands product (BBP).

In Nederland liggen de lonen per eenheid BBP in het laatste kwartaal van vorig jaar 3,6% hoger dan in het vierde kwartaal van 1999. Dat is een duidelijk sterkere stijging dan in België en Duitsland. Vóór medio 1996 was de loonstijging per eenheid product in Nederland nog kleiner dan in onze buurlanden. Op basis van deze cijfers zou de concurrentiepositie voor de Nederlandse economie als geheel dus vanaf medio 1996 aan het verslechteren zijn.

Het Conjunctuurbericht is een uitgave van de divisie Macro-economische Statistieken en Publicaties, sector Prijzen, Conjunctuur en Programmazaken, e-mail: (infoservice@cbs.nl). Laatst gewijzigd: 31 mei 2001

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2001 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

..

Laatst gewijzigd: 28 juni 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...