Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Algemene Raad Buitenlandse Zaken

Datum nieuwsfeit: 29-06-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=417494Westelijke Balkan
Midden Oosten
West-Afrika
Zimbabwe
Anti-Racisme Conferentie
Follow-up ER Gotenburg
Openheid, transparantie en goed bestuurlijk gedrag Bijzondere visaregelingen: Turkse ééndagscruises naar Griekse eilanden En marge van de Raad

Aan de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Integratie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 29 juni 2001 Auteur P.J. Kleiweg de Zwaan
Kenmerk DIE/366/01 Telefoon 070-3485819
Blad /9 Fax 070-3486381
Bijlage(n) Raadsconclusies E-mail (die@minbuza.nl)
Betreft Verslag Algemene Raad van 25 en 26 juni 2001 Zeer geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij aan te bieden het verslag van de Algemene Raad van 25 en 26 juni 2001.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van de Algemene Raad van 25 en 26 juni 2001


- Macedonië

De Raad heeft in een aparte verklaring over Macedonië zijn ernstige bezorgdheid uitgesproken over de meest recente ontwikkelingen. Daarbij zijn politieke leiders opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen en alles in het werk te stellen om een burgeroorlog te voorkomen.

In een voorafgaande ontmoeting met de Macedonische Minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Mitreva, is door HV Solana en verscheidene lidstaten, waaronder Nederland, kritisch stelling genomen tegen het militaire optreden van de Macedonische strijdkrachten van de afgelopen dagen.

Nederland heeft daaraan toegevoegd dat het geen pas gaf te trachten de problemen langs militaire weg op te lossen; de aanschaf van nieuw militair materieel zou dan ook moeten worden ontmoedigd. Extra inspanningen zouden juist op het politieke spoor moeten worden geleverd. Die boodschap gold ook uitdrukkelijk voor de etnisch Albanese partijen die recent met nieuwe eisen het overleg hadden bemoeilijkt. Aan Minister Mitreva is ook duidelijk gemaakt dat er geen mogelijkheden bestaan voor (verdere) steun van de EU zonder voortgang op het politieke spoor. De EU zal, in de persoon van HV Solana en diens nieuwe vertegenwoordiger in Skopje, de heer Léotard, zich thans intensiever met bemiddeling tussen partijen over de diverse politieke dossiers bezighouden.

Verder zal, mede op initiatief van Nederland, van de diensten van de heren Van der Stoel en Badinter gebruik worden gemaakt om voortgang te boeken bij constitutionele hervormingen in Macedonië.

Tijdens verdere bespreking van de EU-verklaring is door Nederland opnieuw het belang van nauwe samenwerking met de NAVO onderstreept. De inzet van de NAVO kon niet los worden gezien van zichtbare resultaten op het politieke vlak. Dit was ook de belangrijkste conclusie uit de EU-NAVO-bijeenkomst van PSC en NAR op 26 juni jl. Herbevestigd werd dat beide organisaties samen (blijven) optrekken en volledig op dezelfde lijn zitten. Door SG Robertson en HV Solana werd benadrukt dat het voor partijen duidelijk moest zijn dat er geen alternatief bestond voor een politieke oplossing van de crisis. Verder moeten zij zich bereid verklaren om de "goede diensten" van de internationale gemeenschap te aanvaarden. Het was tegelijkertijd van groot belang dat het militaire en politieke spoor parallel bleven lopen. Nauwe afstemming tussen beide organisaties maar ook coördinatie met de OVSE was van het allergrootste belang. Tot slot werd gesuggereerd dat de buurlanden en landen in de regio zouden moeten worden bewogen om partijen in Macedonië op te roepen tot een politieke oplossing van de crisis.


- Albanië

De Raad verwelkomde de vredige wijze waarop de eerste ronde van de verkiezingen in Albanië van 24 juni jl. heeft plaatsgevonden en sprak de verwachting uit dat ook de tweede ronde begin juli volgens de normen van de OVSE zou geschieden. Eerlijke verkiezingen zijn belangrijk voor de verdere versterking van de democratische structuren in Albanië alsmede de toenadering van het land tot de Europese Unie via het Stabilisatie- en Associatieproces.


- Stabiliteitspact

De coördinator van Stabiliteitspact, de heer Hombach, brak een lans voor grotere regionale samenwerking in de Balkan. Hij stelde een regionale conferentie in het vooruitzicht op 28 oktober a.s in Boekarest, waartoe binnen het Stabiliteitspact de nodige voorbereiding zou plaatsvinden.

Tijdens de lunch deed HV Solana kort verslag van zijn reis naar het Midden-Oosten van 22 juni jl. Hij had gesproken met President Arafat, Premier Sharon en Minister van Buitenlandse Zaken Peres.

De Zweedse Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de heer Dahlgren, bracht verslag uit van het EU Trojka-bezoek aan de regio eind mei. Dit bezoek is mede op aandrang van Nederland tot stand gekomen en beoogt ook een politieke ondersteuning van de taken van UNHCR. De heer Dahlgren vestigde vooral de aandacht op de bijdrage die de EU zou kunnen leveren aan het oplossen van de crisis. Deze zou onder meer moeten bestaan aan ondersteuning van ECOWAS. Ook zag hij een rol voor de Unie bij het mogelijk maken van een dialoog tussen partijen die op dit moment niet rechtstreeks met elkaar in dialoog zijn. Alleen door een directe dialoog tussen de betrokken partijen is een oplossing van de politieke en humanitaire crisis mogelijk. De Raad besloot als follow-up om Staatssecretaris Dahlgren te benoemen tot Speciaal Vertegenwoordiger van het Voorzitterschap voor West-Afrika.

De Raad besprak kort de ernstige politieke situatie in Zimbabwe en de EU-consultaties met dat land. Besloten werd dat voor een korte periode (twee maanden) de dialoog zal worden voortgezet op basis van artikel 8 van het Verdrag van Cotonou. Indien binnen deze periode de situatie in Zimbabwe niet substantieel verbetert (in het bijzonder op het gebied van de media, de 'rule of law' en landhervormingen), dan zal de EU "passende maatregelen" nemen.

De Raad sprak kort met de Hoge Vertegenwoordiger voor de Mensenrechten, mevrouw Robinson, over de Anti-Racisme Conferentie, die eind augustus zal plaatsvinden. Zij vroeg om steun van de EU voor een doorbraak bij de moeizame voorbereidingen. Zij hoopte dat een middenweg kon worden gevonden tussen het (koloniale) verleden en de agenda voor de toekomst. Van EU-zijde is gesteld dat de aandacht van de conferentie vooral zou moeten uitgaan naar hedendaagse racisme-problematiek met een toekomstgerichte agenda. Dat sluit niet uit dat ook fouten uit het verleden worden erkend.

Ministers blikten terug op de rellen in Gotenburg die de Europese Raad hadden verstoord. Er diende daarbij duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen de echte relschoppers en vredige demonstranten/lobbygroepen. Eventuele EU-actie moet zich uitsluitend concentreren op de eerste groep. Het Voorzitterschap gaf aan dat daartoe op korte termijn hoge politiefunctionarissen van de lidstaten zullen bijeenkomen om eventuele maatregelen te bespreken ter verbetering van de coördinatie van de nationale politiediensten, grenscontroles en informatie-uitwisseling. De JBZ-raad zal hierover op 13 juli verder spreken.

De Algemene Raad van 16 juli zal daarna bespreken op welke wijze de EU een meer constructieve dialoog aan kan gaan met de vele NGO's en vreedzame actiegroepen die de Europese Raad plegen te bezoeken.

De Raad heeft zonder verdere discussie de gedragscode over openbaarheid, transparantie en goed bestuurlijk gedrag aangenomen. Deze gedragscode strekt ertoe dat medewerkers van het secretariaat-generaal van de Raad op een eenduidige, heldere en efficiënte manier omgaan met verzoeken om informatie.

Tevens heeft de Raad een gezamenlijke verklaring goedgekeurd van de Raad, het Europees Parlement en de Commissie. Deze verklaring geeft aan dat ook agentschappen en vergelijkbare instellingen van de EU, regels over toegang tot documenten dienen te hebben die samenvallen met de op 30 mei jl. tot stand gekomen regelgeving inzake openbaarheid.

De Griekse Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Papandreou, herhaalde het belang dat hij hecht aan snelle oplossing van dit dossier, mede als vertrouwenwekkende maatregel tussen Griekenland en Turkije.

Griekenland wilde nu deze kwestie naar op de JBZ-Raad agenderen. In praktische termen zou voor deze zomer

gekeken moeten worden welke mogelijkheden de Schengen

uitvoeringovereenkomst biedt, maar voor de toekomst zou een meer permanente oplossing nodig zijn.

Commissaris Patten verzekerde Griekenland hierop van zijn volledige bereidheid om aan een oplossing mee te werken.


- Associatieraad met Turkije

Tijdens de 40ste associatieraad met Turkije werd voornamelijk gesproken over de Turkse pre-accessie strategie en de wijze waarop de EU kan assisteren bij (het begin van) acquis-overname waartoe Turkije zich heeft verplicht. De Raad verwelkomde voorts de onlangs door Ankara overeengekomen afspraken met IMF en Wereldbank die moeten leiden tot terugkeer van de macro-economische stabiliteit.

Bij de politieke dialoog sprak de EU haar ernstige bezorgdheid uit over het besluit van het Turkse constitutionele hof om de Fazilet-partij te verbieden. Commissaris Verheugen zei dat dit besluit moeilijk verenigbaar is met de beginselen van democratisch pluralisme en vrijheid van meningsuiting. Hij drong er bij Minister van Buitenlandse Zaken Cem op aan dat Turkije zijn grondwet wijzigt zodat het verbieden van politieke partijen niet meer tot de mogelijkheden behoort. Verheugen onderstreepte dat Turkije constitutionele hervormingen moet doorvoeren die in lijn zijn met normen uit de EU.


- Associatieraden met Slowakije en Slovenië

En marge van de Algemene Raad vond respectievelijk de derde Associatieraad plaats met Slovenië en de zevende met Slowakije. Op de agenda stonden onder meer de pre-accessiestrategie, de stand van zaken met betrekking tot implementatie van de Europa-akkoorden, pre-accessiesteun (Phare, Sapard en Ispa), financiële steun van de EIB en regionale samenwerking.

Het Voorzitterschap prees Slovenië en Slowakije voor de voortgang die gemaakt is en moedigde de twee landen aan om met sterke commitment de ingeslagen weg voort te gaan. Verder werd, in lijn met de Voortgangsrapportages van de Commissie van 8 november jl., een aantal gebieden genoemd alwaar intensivering van de toetredingsinspanningen belangrijk wordt geacht. Hierbij werd vooral gewezen op het belang van verdere versterking van de bestuurlijke capaciteit en de rechterlijke macht.

Tijdens de Associatieraad met Slovenië werd in het bijzonder aangedrongen op versnelling van het de-nationaliseringsproces. Slovenië werd verder opgeroepen om spoedig een oplossing te vinden voor lopende bilaterale kwesties met Kroatië, waaronder demarcatie van de land en zeegrens in Zuidwest-Slovenië.

In de Associatieraad met Slowakije werd in het bijzonder zorg uitgesproken over behandeling van de Roma. Tevens werd Slowakije opgeroepen om de strijd tegen corruptie voortvarend ter hand te nemen.


- Samenwerkingsraad Oekraïne

En marge van de raad kwam de Samenwerkingsraad met Oekraïne bijeen. De EU onderstreepte het belang van verdere financieel/economische hervormingen in Oekraïne en maande de regering om spoed te betrachten bij vervulling van de voorwaarden om toe te treden tot de WTO. Ook werd de regering opgeroepen het investeringsklimaat te verbeteren teneinde buitenlandse investeringen te kunnen aantrekken.

De politieke dialoog richtte zich in het bijzonder op de vrijheid van de media. Minister Lindh drong aan op een transparant onderzoek naar de verdwijning van de journalist Gongadze in 2000.

De Oekraïense Premier Kinakh vroeg in het bijzonder aandacht voor de gevolgen van de Uitbreiding. Hij drong aan op onderzoek naar totstandkoming van een speciale visa-regeling tussen de EU en Oekraïne zodat Oekraïne niet zal lijden onder overname door de kandidaat-lidstaten van het Schengen-acquis.


- Samenwerkingsraden met Chili en Mercosur

En marge van de Raad vond een Samenwerkingsraad EU-Mercosur en een Gezamenlijke Raad EU-Chili plaats, waarbij de interne reglementen voor beide Raden formeel zijn vastgesteld. Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om van gedachten te wisselen over de voortgang in de onderhandelingen over de associatie-akkoorden tussen de EU enerzijds, en Mercosur respectievelijk Chili anderzijds. Tijdens de eerstvolgende onderhandelingsrondes, in de eerste helft van juli 2001, zal voor het eerst ook over tariefreducties worden gesproken, in overeenstemming met het in 1999 vastgestelde onderhandelingsmandaat waarin is vastgelegd dat tariefreducties pas na 1 juli 2001 ter sprake konden komen. Tenslotte is kort gesproken over recente ontwikkelingen in de beide regio's, waarbij het Voorzitterschap onder meer verslag heeft gedaan van de Europese Raad in Gotenburg, de voortgang van het EVDB en de situatie op de Balkan.


- Ondertekening Associatie-akkoord met Egypte

En marge van de Raad is op 25 juni het Associatie-akkoord met Egypte ondertekend. Dit zesde in de rij van de Euromediterrane associatie-akkoorden verankert de doelstellingen van het Barcelona-proces. Het betreft een gemengd akkoord, dat op korte termijn aan Uw Kamer zal worden aangeboden ter ratificatie, waarin bepalingen zijn opgenomen inzake een politieke dialoog, handelsliberalisering en economische- en sociaal-culturele samenwerking. Het Voorzitterschap heeft namens de Unie benadrukt dat de politieke dialoog mede zal worden benut om de mensenrechtensituatie in Egypte op regelmatige basis aan de orde te stellen.

Kenmerk
Blad /9

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...