Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Evaluatie nummerportabiliteit, eindrapport aan OPTA

Datum nieuwsfeit: 29-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
OPTA

Date: Fri, 29 Jun 2001 18:24:29 +0200
Sender: (dick@nieuwsbank.nl)
Message-Id: <2BL6220Y71Y60@nieuwsbank.nl>

Nummerportabiliteit Een evaluatie van de last onder dwangsom

Eindrapport

BESCHOUWING EN CONCLUSIES

Doel van deze evaluatie was te achterhalen in hoeverre continuering van de last onder dwangsom met betrekking tot nummerportabiliteit noodzakelijk en/of wenselijk is.

Kwaliteit
De mobiele telefonie-aanbieders, dealers en de organisaties ter behartiging van eindgebruikers geven allen aan dat de kwaliteit van de nummerportabiliteit tegenwoordig hoog is. Toch wordt er tegelijkertijd gesproken over het nog altijd relatieve hoge percentage blockingen (porteringsweigeringen) door donor-aanbieders. De meeste hiervan worden veroorzaakt door verschillen in NAW-gegevens of opzegtermijnen die in acht genomen moeten worden. Ook blijken systeemstoringen sporadisch het proces te vertragen.

Desalniettemin is er een duidelijke kwaliteitsverbetering merkbaar ten opzichte van een jaar geleden, toen de last onder dwangsom werd ingesteld. Vooral het aantal onnodige blockingen is aanzienlijk teruggebracht. De veranderingen zoals die het laatste jaar zichtbaar zijn, worden door een meerderheid van de partijen toegeschreven aan een aantal specifieke factoren. Deze hebben voornamelijk betrekking op de volwassenwording van het nieuwe porteringsproces, de vergrootte kennis ervan bij de aanbieders, verdere automatisering van het proces en een betere samenwerking tussen de verschillende partijen. Door ongeveer de helft van de betrokken partijen wordt specifiek vermeld dat ook de last onder dwangsom heeft bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering.

Last onder dwangsom
Toch zijn de meningen over de effecten van de last onder dwangsom verdeeld. Een aanzienlijke groep meent dat de kwaliteitsverbetering reeds was ingezet ruim voordat OPTA de maatregel invoerde. Het moment waarop het aanbieden van nummerportabiliteit wettelijk verplicht werd (1 januari 1999) was voor veel aanbieders het startsein van een groeiproces. Volgens hen heeft invoering van de last het hele proces dan ook slechts enkele maanden versneld. Toch geven, zoals reeds eerder vermeld, veel partijen toe dat de last onder dwangsom weldegelijk heeft bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van de nummerportabiliteit. Het betekende voor enkele aanbieders een behoorlijke stok achter de deur, waarbij een hogere prioriteit vanuit het management vaak leidde tot investeringen die nodig waren voor verbetering van de dienstve rlening.

Zonder hierover een kwalificatie te geven, kan gesteld worden dat de meeste partijen hun bedenkingen hebben geuit over OPTA's invulling van de bestaande regelgeving. Het stellen van een kwaliteitsnorm van 95 procent geslaagde porteringen, is wel het onderste dat uit de kan gehaald kan worden binnen de wet.

De kritiek van veel partijen op de disculpatieregeling1 in het tweede deel van de last onder dwangsom2 lijkt gerechtvaardigd. OPTA had dit gedeelte nauwkeuriger kunnen formuleren waardoor onevenredige


1 Omgekeerde bewijslast.

afhankelijkheid van de donor-aanbieder voorkomen had kunnen worden. De precieze formulering van de last onder dwangsom is opgenomen als bijlage 1 bij dit rapport.

Toekomst
Nagenoeg alle partijen verwachten dat er in de nabije toekomst een verzadiging van de mobiele telefoniemarkt zal optreden. Nu de autonome groei voorbij lijkt te zijn zal een goede dienstverlening, waaronder nummerportabiliteit, steeds belangrijker worden om de steeds meer ervaren en dus kritischere klanten te behouden. Daarnaast wordt door veel partijen voorzien dat nummerporteringen steeds efficiënter zullen gaan verlopen en dat eventueel nieuwe toetreders zich zullen moeten conformeren aan de afspraken binnen Stichting COIN/Nummerportabiliteit en aan de verscheidene service level agreements. Het feit dat iedere aanbieder tegenwoordig vrijwel structureel kan voldoen aan de norm van 95 procent geslaagde porteringen, is voor veel partijen genoeg bewijs dat dit ook in de toekomst te handhaven is. Het verwachte toenemende aantal porteringen zal hierbij worden ondervangen door grotere efficiëntie in het porteringsproces.

Waarborg
Dat dit alles voldoende waarborg zou bieden voor een constant hoge kwaliteit van de nummerportabiliteit, wordt echter door een drietal partijen in twijfel getrokken. Deze partijen zijn er niet gerust op dat alle aanbieders ten alle tijde bereid zullen zijn ook in de nabije toekomst de benodigde investeringen te blijven doen. Volgens hen zullen het gehele proces, de gemoeide kosten en strategisch gedrag van sommige aanbieders een bepaalde mate van pressie op de verscheidene partijen blijven vereisen. De drie pleiten dan ook voor instandhouding van de last onder dwangsom, als stok achter de deur. Twee andere partijen zien de last het liefst pas na verloop van tijd opgeheven worden (halfjaar, twee jaar), als de zelfregulerende marktwerking zich heeft kunnen bewijzen.

Generiek
In beginsel bestaat bij verreweg de meeste partijen de indruk dat indien besloten wordt de last onder dwangsom op te heffen, dit voor alle partijen tegelijkertijd moet gebeuren. Deze tijdgenerieke opheffing zou volgens een enkele partij echter alleen moeten gelden voor de aanbieders die boven de 95-procentsnorm presteren. Hierop aansluitend wijzen anderen er juist op dat OPTA alternatieve mogelijkheden3 heeft om eventuele wanpresteerders aan te pakken, zonder daarvoor een last te moeten opleggen. Een andere uitzondering op de tijdgenerieke opheffing van de last zou volgens enkele partijen moeten gelden voor nieuw toetredende marktpartijen. Deze zouden hun kwaliteiten volgens deze visie eerst moeten bewijzen alvorens ook voor hen de maatregel wordt afgeschaft. Hierbij wordt echter uit het oog verloren dat de huidige last onder dwangsom niet automatisch en zonder meer zou gelden voor nieuwe toetreders.


2 Dit gedeelte van de last wordt aangeduid met KPI-2.
3 Zoals individuele boeteregelingen.
Commercieel voortraject
Wat de meeste partijen zich te weinig realiseren is het belang van het commerciële traject voorafgaande aan het indienen van een verzoek om nummerportering. Het experiment toont aan dat een aanmerkelijk deel van de verkooppunten consumenten onterecht meldt dat nummerportering simpelweg niet mogelijk is. Op deze manier blijven veel niet-gelukte porteringsverzoeken buiten de statistieken ter bepaling van de kwaliteit van nummerportabiliteit. De huidige meetpunten die OPTA hiervoor hanteert houden hiermee te weinig rekening. Het ontbreekt OPTA immers aan wettelijke bevoegdheid de normering zodanig uit te breiden dat het commerciële voortraject voldoende wordt afgedekt. Hoe de commercie wél betrokken kan worden in de kwaliteitstoetsing, ligt buiten de scope van dit onderzoek.

Rechtsgeldigheid
In de beslissing over continueren dan wel opheffen van de last onder dwangsom dient door OPTA ook de juridische kant van de zaak goed in het oog te worden gehouden. Door enkele partijen wordt opgemerkt dat een last onder dwangsom zijn rechtsgeldigheid zal verliezen indien de dwangsom een geruime periode niet effectief wordt opgelegd aan één van de onderhevige partijen. Als alternatief wordt genoemd vervanging van de last door een nader uit te werken boeteregeling.

Aanbevelingen
Na afweging van de diverse motieven vóór en tegen een opheffing van de last onder dwangsom, komen wij tot de hiernavolgende aanbevelingen.


1. Een aanzienlijke meerderheid van de marktpartijen constateert een blijvend hoog kwaliteitsniveau van nummerportabiliteit en is ervan overtuigd dat de last onder dwangsom derhalve niet langer noodzakelijk is als kwaliteitswaarborg. Daarnaast worden door veel partijen diverse juridische en procestechnische argumenten aangedragen die tegen een dergelijke last pleiten. Op grond hiervan geven wij OPTA in overweging de last onder dwangsom te herzien.


2. Ondanks het door veel marktpartijen gemeende ontbreken van de noodzaak voor een dergelijke last, wordt door enkele partijen gewezen op het fragiele karakter van het porteringsproces. Er bestaat bij deze partijen onduidelijkheid over de toekomstige porteringskwaliteit ten gevolge van eventuele nieuwe toetreders en strategische overwegingen van bestaande aanbieders. Aangezien het porteringsproces staat of valt met de onderlinge bereidheid en begrip van de verschillende aanbieders geven wij OPTA, indien juridisch mogelijk, in overweging de rapportageverplichting voor alle huidige en toekomstige mobiele telefonie-aanbieders te behouden. Deze verplichting zou dan mogelijk geen verdere normstelling en disculpatieregeling bevatten, waardoor een belangrijk bezwaarpunt van vele aanbieders wegvalt. Wellicht zou de rapportage per kwartaal door alle mobiele telefonie-aanbieders kunnen worden aangeleverd. Behoud van de rapportageverplichting stelt OPTA in staat zelfstandig de kwaliteit van de nummerportabiliteit te monitoren.


3. OPTA dient, met of zonder last onder dwangsom en met of zonder rapportageverplichting, de vinger aan de pols te houden en strikt op te treden wanneer een structurele kwaliteitsvermindering geconstateerd wordt in de branche als geheel of bij een individuele mobiele telefonie-aanbieder. Dit niet-generieke optreden zou kunnen gebeuren op basis van de rapportage door de verscheidene aanbieders (indien deze behouden blijft) of anders gebaseerd op signalen uit de markt (aanbieders of consumenten).

4. Aangezien gebleken is dat het commerciële voortraject van belang is voor de daadwerk elijke kwaliteit van nummerportabiliteit, zou dit traject meer aandacht moeten krijgen in de kwaliteitsverbetering van nummerportabiliteit. Rekening houdend met OPTA`s wettelijke bevoegdheden alsmede de beperkte mogelijkheden van de diverse aanbieders, zal nauwkeurig geïnventariseerd moeten worden welke mogelijkheden bestaan het commerciële voortraject indirect aan te sturen via de mobiele telefonie-aanbieders.
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...